Akademska digitalna zbirka SLovenije - logo

Književnost

Književnost
= Literature
Normativni zapis - občno ime (žanr)
Pod tem geslom najdemo književna dela raznih zvrsti, iz raznih držav ali v raznih jezikih; pod tem geslom in geslom Literarne študije najdemo tudi literarnozgodovinske in/ali literarnoteoretične študije o književnosti na splošno (gl. podrobnejša navodila pod Literarne študije). Literarnozgodovinska in/ali literarnoteoretična dela o temah in motivih v književnosti najdemo pod Literarne teme in motivi. Izbore literarnih del ali odlomkov različnih književnih zvrsti in književnosti različnih avtorjev najdemo pod Antologije. Analize in ocene literarnih del, objavljene v časnikih in revijah, katerih avtorji večinoma niso literarni zgodovinarji, najdemo pod Literarne kritike.
< Uporabljeno za:
Beletrija
Beletristika
Lepa literatura
Leposlovje
Literatura
Slovstvo
Svetovna beletrija
Svetovna beletristika
Svetovna književnost
Svetovna literatura
Svetovno leposlovje
Svetovno slovstvo
<< Širši izrazi:
Glej tudi gesla vrste "[Pridevnik iz imena jezika, etnične ali verske pripadnosti, civilizacije, obdobja, (starodavne) države ali širšega zemljepisnega območja] književnost", npr. Slovenska književnost; Romska književnost; Krščanska književnost; Babilonsko-asirska književnost; Srednjeveška književnost; Švicarska književnost; Evropska književnost, Glej tudi gesla vrste "[Pridevnik iz imena države ali širšega zemljepisnega območja] književnost v [ime jezika]" za književnost v določenem jeziku v državah, kjer imajo več glavnih jezikov, ali pa za književnost v določenem jeziku na širšem zemljepisnem območju, npr. Kanadska književnost v francoščini; Afriška književnost v francoščini, Glej tudi gesla vrste "[Ime nacionalne književnosti] v tujini" za književna dela, ki so jih ustvarili v tujini živeči pripadniki določene nacionalne književnosti, npr. Ruska književnost v tujini, Glej tudi gesla, ki se začenjajo z Literarn-
>> Ožji izrazi:
Viri: Literatura: leksikon, 2009 (Mali leksikoni Cankarjeve založbe) literatura: književnost, slovstvo // Literatura: leksikon, 2009 (Mali leksikoni Cankarjeve založbe) leposlovje: beletristika, beletrija // Veliki splošni leksikon, 1997-1998 literatura: književnost
LCSH: Literature
Sears: Literature
RAMEAU: Littérature
UDK: 82
SGC-ID = 1142376
Izvor:  H. W. Wilson Company (Bronx, NY)
Vpis:  18.07.2002
Zadnja sprememba:  13.01.2021
Poišči povezane bibliografske zapise