Кодова таблица на индекси за търсене TD (Типология на документи/дейности) от базата COBIB.BG

1.01 оригинална научна статия
1.02 обзорна статия
1.03 други научни статии
1.04 професионална статия
1.05 популярна статия
1.06 публикуван научен доклад на конференция (лекция)
1.07 публикуван професионален доклад на конференция (лекция)
1.08 публикуван доклад на научна конференция
1.09 публикуван доклад на професионална конференция
1.10 публикувано резюме на доклад от научна конференция (основен доклад)
1.11 публикувано резюме на доклад от професионална конференция (основен доклад)
1.12 публикувано резюме на доклад на научна конференция
1.13 публикувано резюме на доклад на професионална конференция
1.16 самостоятелна научна съставна част от монография
1.17 самостоятелна професионална съставна част от монография
1.18 професионална статия в речник, енциклопедия или словник
1.19 рецензия, отзив за книга,критична статия
1.20 предговор, редакция, послеслов
1.21 полемика, дискусия, коментар
1.22 интервю
1.23 художествена съставна част
1.24 библиография, показалец и т.н.
1.25 други съставни части
1.26 научна статия в речник, енциклопедия или словник
2.01 научна монография
2.02 професионална монография
2.03 одобрен учебник за университетско, висше или висше професионално образование
2.04 утвърден учебник за начално и средно училище или друг учебник
2.05 друго учебно помагало
2.06 речник, енциклопедия, списък от термини, наръчник, атлас, карта
2.07 библиография, показалец и т.н.
2.08 докторска дисертация
2.09 дипломна работа (магистърска степен)
2.10 дипломна работа (спецализация)
2.11 дипломна работа (бакалавърска степен)
2.12 отчет за научноизследователски проект
2.13 трактат, проучване, студия
2.14 проектна документация, идеен проект, работен проект
2.15 експертна оценка, арбитражна оценка
2.16 художествено произведание
2.17 каталог на изложба
2.18 научен филм, научна аудио или видео публикация
2.19 радио или телевизионно предаване, подкаст, интервю, прес конференция
2.20 завършена научна база данни с изследователски данни
2.21 програмно осигуряване
2.22 нова разновидност на селскостопански растителен вид
2.23 заявление за патент
2.24 патент
2.25 други монографии и завършени произведения
2.26 фундаментален научен речник или словник
2.27 речник на научните термини, енциклопедия или тематичен речник
2.28 критична студия
2.29 дизайн
2.30 материали от професионална конференция или научна конференция с нерецензирани доклади
2.31 сборник от рецензирани научни трудове за международна конференция или конференция в чужбина
2.32 сборник от рецензирани научни трудове за научна конференция (национална)
2.33 професионален филм, видеозаписи или аудиозаписи
3.10 художествено представление
3.11 радио или телевизионно събитие
3.12 изложба
3.13 организация на научни или професионални срещи
3.14 преподаване в чуждестранни университети
3.15 непубликуван доклад за конференция
3.16 непубликувано изказване на конференция
3.25 други представления