Кодова таблица на индекси за търсене UC (УДК за търсене) от базата COBIB.BG

0 Общ отдел
00 Общи въпроси на науката и културата
001 Наука и знание (общи въпроси). Организация на умствения труд
001.1 Общо понятие за науката
001.18 Бъдеще на науката. Прогнози. Научно предвиждане. Футурология
001.2 Връзки и взаимоотношения между науките
001.3 Значение на науката (стойност, полза, статус, защита и признание на науката)
001.32 Научноизследователски институции. Академии. Научни институти и др. Научни дружества
001.4 Научна терминология. Научна номенклатура
001.5 Научни теории. Хипотези, системи (установяване на зависимост между научните факти)
001.6 Научни закони (Идеални случаи, изключения)
001.8 Методология (общо учение за метода). Научни и технически процедури при изучаването, изследването, дискусията. Научен анализ и синтез
001.89 Организация на науката и научноизследователската работа
001.891 Научни изследвания. Методи на научноизследователската работа
001.893 Контрол и надзор върху научните изследвания
001.895 Иновации
001.9 Разпространяване на научното и псевдонаучното знание
002 Документация и информационна дейност. Книги. Печатна продукция. Авторство
002.6 Документационни центрове
003 Системи на писмо (знаци и символи, кодове, графично представяне на мисълта)
003.3 Писмености
003.349 Кирилица. Глаголица
004 Компютърни науки и технологии
004.2 Компютърна архитектура
004.3 Компютърен хардуер
004.4 Софтуер
004.42 Компютърно програмиране. Компютърни програми
004.43 Езици за програмиране
004.45 Системен софтуер
004.5 Взаимодействие между човека и компютъра. Интерфейс човек-машина. Потребителски интерфейс. Потребителска среда
004.55 Хипермедии. Хипертекст
004.6 Данни
004.7 Компютърна комуникация. Компютърни мрежи
004.738.5 Интернет
004.8 Изкуствен интелект
004.9 Приложно-ориентирани технологии на компютърна основа
004.92 Компютърна графика
004.94 Симулация
005 Управление
005.1 Теория на управлението
005.3 Управленски дейности
005.336.1 Производителност на труда
005.336.3 Качество
005.4 Управленски процеси
005.44 Глобализация
005.5 Управленски операции
005.57 Вътрешни комуникации, информация
005.6 Управление на качеството. Тотално управление на качеството (ТQМ)
005.7 Управление на организацията
005.9 Области на приложение на управлението
005.912 Управление на офиса
005.912:82-86 Бизнес кореспонденция
005.96 Управление на човешките ресурси
006 Стандартизация
006.3/.8 Стандарти
006.91 Метрология. Мерки и теглилки
006.92 Определяне и стандартизация на времето
006.95 Хронология. Календар
007 Дейност и организация. Информация. Общи въпроси на теорията на комуникацията и контрола (кибернетика). Техника на човешкия труд
007.5 Автоматични системи за управление
007.52 Автоматични системи без човек оператор. Автомати. Роботи
008 Цивилизация. Култура. Прогрес
008.2 Футурология
009 Хуманитарни науки (общи въпроси)
01 Библиография. Теория на библиографията
011 Универсални и общи библиографски указатели
012 Персонални библиографски указатели
013 Библиографски указатели на произведенията на отделни групи автори
014 Библиографски указатели на произведения с нови особености
015 Библиографски указатели според местоиздаването на произведенията. Национални библиографии
016 Специални библиографски указатели
016:929 Биобиблиографии
017.3/.4 Издателски и книготърговски каталози
017/019 Каталози. Описи на отделни колекции. Библиотечни каталози
02 Библиотечно дело. Библотекознание
021 Функции, значение, създаване и развитие на библиотеките
022 Библиотечни сгради, помещения и обзавеждане
023 Управление на библиотеката. Персонал
024 Обслужване. Правила за ползване на библиотеката
025 Функционални отдели и дейности в библиотеките
025.1 Общо ръководство. Дирекция
025.2 Комплектуване
025.3 Каталогизация. Организация на каталозите
025.4 Класифициране и предметизиране (информационно-търсещи езици, класификационни схеми, тезауруси и др.)
025.5 Справочна работа (справочни фондове, информационни служби, работа с читателя)
025.6 Заемане на библиотечни материали (заемни бележки, системи за контрол на заемането, читателски карти и др.)
025.7/.9 Опазване и съхраняване на библиотечните фондове
026 Специални библиотеки
026/027 Библиотеки
027 Универсални библиотеки
027.54 Национални библиотеки
027.7/.8 Училищни библиотеки. Университетски библиотеки
028 Четене. Методика на четенето. Ръководство на четенето
030 Общи справочници (енциклопедии и речници)
050 Периодични издания. Списания
050.8/.9 Годишници. Указатели, адресни книги. Алманаси. Календари
06 Организации и други видове обединения. Асоциации. Фондации. Музеи
061 Организации и други видове обединения
061.1 Държавни организации и обединения
061.12 Академии
061.1ес Европейски съюз
061.2 Неправителствени организации. Асоциации. Фондации
061.213 Младежки организации
061.22 Организации, дружества и движения за развитие на науката и културата и разпространение на научните знания
061.23 Организации, дружества, движения за специални цели или области на дейност
061.25 Асоциации. Федерации. Съюзи
061.27 Фондации
061.5 Бизнес организации (фирми, търговски къщи, концерни и др.)
061.6 Научноизследователски учреждения и институти
069 Музеи. Галерии. Постоянни изложби. Музеология.
069.5 Музейни сбирки и експонати
070 Вестници. Преса. Журналистика
070.1 Теория и значение на пресата. Връзка с други области на дейност. Свобода на печата. Цензура
070.3 Организация и технически въпроси при издаването на вестници
070.4 Управление на редакционно-издателската дейност
070.48 Специални видове вестници
08 Издания със смесено съдържание. Сборници
081 Събрани съчинения на един автор
082 Сборници с произведения на различни автори
082.1 Продължаващи издания. Издателски серии.
084 Сборници с изобразителни и графични произведения. Албуми
087.5 Издания за деца и юноши
09 Ръкописи. Редки и ценни издания
091 Ръкописи
093 Инкунабули. Старопечатни издания
094/096 Други редки и ценни издания
097 Означения за собственост или произход на книгата (екслибриси, монограми и др.)
1 Философия
1 а/я Философи
1(091) История на философията
1(3) Древна философия
1(37/38) Антична философия
1(4)"04/14" Европейска средновековна философия
1(4)"15/19" Европейска философия на новото време
1(4/9)"19/..." Съвременна философия
1(5) Източна философия
101 Същност и задачи на философията
11/12 Метафизика. Философия на природата
111 Обща метафизика. Онтология
111.852 Естетика (обективна и субективна)
113/119 Космология. Философия на природата
114 Пространство
115 Време
116 Движение. Развитие
117 Материя
122 Каузалитет. Причинност и случайност
122/129 Специална метафизика
123 Свобода и необходимост
124 Телеология
125 Крайно. Безкрайно
128 Душа
13 Философия на духа. Метафизика на духовния живот
130.2 Философия на културата. Културни системи. Теория на културните комплекси
133 Паранормално. Окултизъм. Астрология
14 Философски системи и направления
140.8 Мироглед
141 Философски системи
141.1 Според броя и качеството на принципите (монизъм, дуализъм, плурализъм, ...)
141.2 Според съждението за ценностните ориентации (оптимизъм, песимизъм, мелиоризъм)
141.3 Самостоятелни и смесени форми (схоластика, терминизъм, номинализъм, концептуализъм, екзистенциализъм, философски мистицизъм, антропософия)
141.4 Според отношението към проблема за бога (теизъм, деизъм, пантеизъм, акосмизъм, панентеизъм, атеизъм)
141.5 Според отношението към проблема за съществуването на душата и свободата на волята
141.7 Според отношението към обществото (феминизъм, постмодернизъм)
141.8 Социалистически школи и системи (утопичен социализъм, марксизъм)
159.9 Психология
159.9.01 Психологически теории
159.9.018 Психологически методи
159.9.019 Психологически системи и школи (структурна психология, функционална психология, рефлексология, бихевиоризъм)
159.9.07 Експериментална психология
159.9.072 Експеримент. Изследване. Тестове. Измерване
159.91 Психофизиология
159.913 Ментална хигиена
159.92 Развитие на психиката и способностите. Сравнителна психология
159.922 Фактори, които влияят върху психиката
159.922.1 Сексуална психология. Психология на половете
159.922.4 Народопсихология. Психология на расите
159.922.6 Възрастова психология. Старост
159.922.7 Детска психология
159.922.72 Интелектуално развитие на децата
159.922.76 Деца с физически, умствени и характерови недостатъци
159.922.8 Психология на ранната юношеска възраст
159.923 Индивидуална психология. Психология на личността. Психологическа типология
159.924 Гениалност. Надареност. Психология на великите личности
159.925 Външен израз на психическите процеси и чертите на характера
159.93/.94 Сетивни процеси. Усещания и възприятия
159.938 Психофизика. Психометрия
159.942 Емоционалност. Чувства. Преживявания
159.943 Моторни функции. Инстинкти
159.944 Работоспособност. Умора. Стрес
159.947 Волеви процеси. Воля
159.95 Висши психически процеси (внимание, памет, въображение, мислене, интуиция)
159.96 Особени психически състояния и процеси (парапсихология, халюцинации, хипноза, психология на съня)
159.964 Дълбинна психология. Безсъзнателно и подсъзнателно
159.964.2 Психоанализа
159.97 Психопатология
159.98 Приложна психология (психотехника, психотестове)
16 Логика. Теория на познанието. Епистемология. Логическа методология
161/162 Основи на логиката
164 Логистика. Символна логика. Математическа логика
165 Теория на познанието. Епистемология. Структурализъм
167/168 Логическа методология. Вж и 001
17 Етика. Учение за морала. Практическа философия
171 Индивидуална етика. Морал на индивида
172 Социална етика
173 Семейна етика
174 Професионална етика
175 Етика на развлеченията
176 Сексуална етика. Сексуален морал
177 Етика и общество (уважение към личността, благоприличие, непристойност)
178 Етика и въздържание (морални проблеми на токсикоманията и другите видове зависимост)
179 Различни въпроси, свързани с морала
2 Религия. Теология
2-1 Теория и философия на религията. Природа на религията.
2-18 Човек. Религия. Религиозна антропология
2-2 Доказателства в религията
2-3 Личности в религията. Основатели на религии
2-4 Религиозни дейности. Религиозна практика
2-5 Боготворене. Култ. Обреди и церемонии
2-6 Религиозни процеси
2-7 Верска организация и администрация. Канонично право
2-8 Религиите според техните особености
2-9 История на вярата, религиите, вероизповеданията или църквите
21 Праисторически и примитивни религии
21/29 Религиозни системи, религии и вярвания
22 Религии на Далечния Изток
221 Религии на Китай
221.3 Таоизъм
225 Религии на Япония
225.2 Шинтоизъм
23 Религии на Индия. Индуизъм. Джайнизъм. Сикхизъм
24 Будизъм
25 Древни религии. Култове и религии с по-ограничено разпространение (древни религии в Месопотамия, Иран и др.)
255 Антични религии
256 Религии на Средна Азия. Шаманизъм
257 Предхристиянски религии в Европа
258 Религии на Южна и Средна Америка. Индиански религии
259 Религии на други области
26 Юдаизъм
27 Християнство
27-1 Християнска теология
27-23 Библия
27-242 Стар завет
27-246 Нов завет
27-27 Критически произведения. Въведения към Библията
27-28 Небиблейски християнски текстове
27-285.2 Апологетика
27-29 Християнска литература
27-31 Иисус Христос. Христология
27-36 Светци
27-4 Практическо богословие. Християнска практика
27-46 Пасторско богословие. Пасторска дейност. Християнска благотворителност
27-47 Християнско възпитание. Проповеди
27-5 Християнски обред и ритуал
27-528 Християнска литургия (богослужение)
27-534.3 Молитви
27-55 Тайнства
27-562 Религиозни празници
27-58 Съзерцателна и рефлективна религия. Аскетизъм
27-67 Отношение на християнството към другите религии
27-675 Екуменизъм
27-72 Същност и структура на християнската църква. Еклезиология
27-725 Клир. Християнски свещеници
27-74 Християнско канонично право
27-76 Християнски мисии
27-78 Монашески ордени. Монашество. Религиозни ордени
27-87 Ерес. Ереси
27-87.645 Богомилство
27-9 История на христијанството. Обща история на християнската църква
271 Източна църква
271.2 Източноправославна църква
271.222 Национални православни църкви
271.222(497.2) Българска православна църква
271.222(497.2)-9 История на Българската православна църква
272 Римокатолическа църква
272/279 Западна църква
274/278 Протестантски църкви
279 Други християнски църкви и движения
28 Ислям
29 Съвременни духовни движения
3 Обществени науки
303 Методи на обществените науки
304 Обществени въпроси. Обществена практика. Културна практика. Начин на живот
305 Социални изследвания на пола
305-055.1 Социални изследвания на мъжете
305-055.2 Социални изследвания на жените. Обществено положение на жените
308 Социография. Изследвания на състоянието на обществото (количествени и качествени)
308(4) Състояние на обществото в европейските страни
308(497.2) Състояние на обществото в България
308(5/9) Състояние на обществото в другите страни
311 Статистиката като наука. Теория на статистиката
311.3 Обща организация на статистиката. Официална статистика
314 Демография. Изучаване на населението
314.15 Миграция. Движения на населението
314.151.3(=163.2) Български емигранти
316.1 Предмет и обхват на социологията
316.2 Социологически учения, школи и направления
316.3 Структура на обществото. Обществото като система. Глобални общества
316.334 Социология на икономиката. Политическа социология. Социология на правото. Социология на икономическите подсистеми и институции
316.34 Социална стратификация. Социално разделение
316.34(4/9) Социално разделение в отделните страни
316.346 Демографско разделение по пол и възраст
316.347 Социално разделение по специфични национални, расови, етнически и религиозни принципи
316.35 Социални групи. Организации в обществото. Социология на семейството
316.36 Брак и семейство
316.37 Индивиди (като основен елемент на социалната структура)
316.4 Обществени процеси. Социална динамика
316.42 Обществени промени в глобалното общество. Обществено развитие. Социология на развитието
316.422 Реформа. Трансформация. Модернизация. Иновации
316.43 Социално планиране и развитие. Социално прогнозиране
316.44 Социална диференциация. Разслоителни процеси. Социална мобилност
316.45 Групови процеси
316.46 Лидерство (авторитет)
316.47 Социални отношения. Междуличностни отношения
316.48 Социален конфликт. Социология на конфликтите
316.6 Социално поведение. Социална психология
316.653 Обществено мнение
316.7 Социология на културата. Културен контекст на обществения живот
316.72 Култура на различните общества. Цивилизация. Субкултури. Стил на живот. Социология на ежедневния живот
316.73 Динамика на културата
316.74 Културни феномени
316.74:001 Социология на науката
316.74:2 Социология на религията
316.74:37 Социология на образованието
316.74:7 Социология на изкуството
316.74:78 Социология на музиката
316.74:81 Социология на езика
316.74:82 Социология на литературата
316.75 Нормативни и оценъчни аспекти на културата. Идеология
316.77 Социална комуникация. Социология на комуникацията
316.774 Предаване на информация. Канали. Средства
316.776 Комуникационни процеси. Обмен на информация
32 Политика. Политически науки
32.019.5 Обществено мнение. Политически маркетинг, връзки с обществеността. Пропаганда
321 Форми на политическа организация. Държавите като политически сили. Политически системи
321.01 Обща теория на държавата. Теория и философия на властта. Държава и територия. Власт и опозиция. Узурпация
321.011 Суверенитет
321.6 Недемократични форми на власт и управление. Диктатура
321.6/8 Съвременни форми на власт и управление
321.7 Демокрация
322 Отношения между държавата и църквата. Политика по отношение на религията. Църковна политика
323 Вътрешна политика. Вътрешни работи. Политическа ситуация
323(4) Вътрешна политика на европейските страни
323(497) Вътрешна политика на балканските страни
323(497.2) Вътрешна политика на България. Политическа ситуация в България
323(5/9) Вътрешна политика на неевропейските страни
323.1 Национални и етнически движения и проблеми. Национални и етнически малцинства. Шовинизъм. Расизъм
323.15 Национални и етнически малцинства
323.15(=163.2) Български национални малцинства
323.2 Отношения между население и държава. Вътрешнополитически прояви
323.3 Социални групи и прослойки. Класи. Професии
323.4 Класова борба
324 Избори. Плебисцити. Референдуми. Избирателни кампании. Изборни нарушения. Изборни резултати
325 Заселване на територии. Колонизация
326 Робство. Принудителен труд
327 Международни отношения. Световна политика. Международна политика. Външна политика
327(4) Външна политика на европейските страни
327(497) Външна политика на балканските страни
327(497.2) Външна политика на България
327(5/9) Външна политика на неевропейските страни
327.2 Империализъм. Империалистическа политика. Политически експанзионизъм
327.3 Интернационализъм. Международни движения
327.5 Международни блокове. Международно напрежение и конфликти. Успокояване на напрежението
327.7 Дейност на международни и междудържавни организации
327.8 Политическо влияние и натиск върху други държави
328 Парламенти. Органи на представителната власт. Правителства
329 Политически партии и движения
329(497.2) Политически партии в България
329.1/6 Политически партии и движения според техните общи политически гледища и цели
329.11 Партии и движения с консервативни възгледи
329.12 Партии и движения с либерални възгледи
329.14 Партии и движения със социалистически и социалдемократически възгледи
329.15 Партии и движения с комунистически възгледи
329.17 Партии и движения с националистически възгледи
329.18 Партии и движения с фашистки възгледи
329.21 Партии и движения с монархически възгледи
329.23 Партии и движения с републикански възгледи
329.3 Партии и движения на религиозна основа
329.4 Партии и движения с доминиращи расови и езикови цели. Апартейд
329.61 Нелегални партии и движения
329.7 Политически и национални движения и съюзи
329.8 Структура, стратегия и тактика на партиите
33 Икономика. Икономически науки
33.025.28 Денационализация. Приватизация
33.025.88 енационализация. Приватизация
330 Икономика в цялост. Икономически теории
330.1 Икономическа наука. Основни икономически понятия, теория. Стойност. Капитал. Фондове
330.101.54 Макроикономика. Микроикономика
330.11 Икономически явления и закони.
330.12 Обекти на икономическото управление. Стоки. Услуги
330.13 Рентабилност. Икономически принцип. Потребителна стойност. Стойност. Закон за стойността
330.14 Капитал. Финансова основа на производството
330.15 Природни фактори. Земя. Природа. Природни ресурси. Природни богатства
330.16 Физиологически и психологически фактори. Икономическо поведение. Потребности. Ограничения. Икономически инстинкти. Интуиция
330.3 Динамика на икономиката. Икономическо движение
330.322 Капиталовложения. Инвестиции
330.34 Икономическо развитие. Икономически етапи. Икономически системи
330.4 Математическа икономика. Иконометрия
330.47 Икономическа информатика
330.5 Национално богатство. Национално имущество. Съвкупен обществен продукт. Национален стопански баланс. Брутен и чист национален продукт. Потребление
330.8 История на икономическите теории, доктрини, догми
331 Труд. Заетост. Икономика на труда. Организация на труда
331.1 Теория и организация на труда. Взаимоотношения между работодатели и работещи.
331.103 Организация на труда
331.105 Трудови отношения. Работодатели. Работещи. Професионални съюзи
331.106 Трудови договори
331.107 Участие на работещите в управлението на производството. Самоуправление. Участие на работещите в планирането и контрола
331.108 Организация на персонала. Правилник за вътрешния ред. Трудова дисциплина
331.109 Трудови спорове между работодатели и работещи. Стачки
331.2 Работна заплата. Възнаграждения. Премии. Хонорари. Парична подкрепа
331.3 Споразумения в трудовия договор, които не засягат заплащането. Работно време. Отпуск. Почивни дни
331.4 Работна обстановка. Работна среда. Организация на работното място. Охрана на труда. Хигиена на труда. Трудови злополуки
331.5 Пазар на труда. Трудова заетост
331.54 Професия. Професионално ориентиране. Избор на професия
331.56 Безработица
332 Регионална икономика. Териториална икономика. Поземлена собственост. Икономика на недвижимото имущество
332.1 Регионална икономика. Териториална икономика
332.2 Поземлена собственост. Икономика на недвижимото имущество
332.26 Ограничения на собствеността (национализация, денационализация)
332.5 Изисквания към земята. Дългосрочно планиране на земеползването
332.6 Стойност на земята. Стойност на поземлените участъци. Стойност на недвижимата собственост. Продуктивност. Рента
332.7 Оборот на земята. Оборот на недвижимата собственост
332.8 Икономика на недвижимото имущество
334 Форми на организация и коопериране в икономиката
334.7 Форми на стопанска организация. Стопански обединения
334.71 Търговски, промишлени системи. Занаятчийство
334.72 Форми на предприятията в зависимост от отношението към собствеността, източниците на финансирането и сферата на дейност
334.73 Коопериране на предприятия
334.75 Споразумения между предприятия и организационни форми в пазарното стопанство.Монополни организации
334.76 Обединения на предприятия в плановото стопанство
334.788 Стопански организации с административни функции. Търговски палати. Търговски камари
336 Финанси
336.1 Публични финанси, държавни финанси
336.2 Държавни приходи
336.22 Такси. Данъци. Налози
336.24 Митнически налози като източник на приходи
336.3 Държавни заеми. Държавни дългове
336.4 Други приходи и финансови източници. Митническо управление
336.5 Публични разходи. Държавни разходи
336.6 Финанси на стопанските организации
336.7 Пари. Валутна (парична) система. Банково дело. Борси
336.71 Банки. Банково дело
336.74 Пари. Валута
336.748 Валутни обменни курсове. Движение на обменните курсове. Флуктуации на обменните курсове.
336.76 Стоков пазар. Паричен пазар. Капиталов пазар. Доверително управление на финанси
336.77 Кредит. Функции на кредита в икономиката
336.78 Лихва. Възвръщаемост на капитала. Лотарии
338 Икономическо положение. Икономическа политика. Управление на икономиката. Икономическо планиране. Производство. Услуги. Цени
338(497.2) Икономика на България
338.1 Икономическо положение. Конюнктура. Стопанска структура - развитие. Икономически растеж
338.2 Икономическа политика
338.23 Специална икономическа политика
338.23:336.74 Парична (монетарна) политика
338.24 Контрол върху икономиката. Управление на стопанството. Икономически реформи
338.27 Икономически прогнози и предвиждания. Икономическо прогнозиране
338.3 Производство
338.4 Производство и услуги по стопански отрасли
338.43 Селското стопанство като стопански отрасъл. Икономика на производството на храни
338.434 Финансиране на селското стопанство
338.45 Икономика на промишленото производство
338.46 Услуги. Сфера на услугите
338.47 Икономика на транспорта и комуникациите. Стопански аспекти на комуникационните средства. Политика в областта на транспорта
338.48 Икономика на туризма. Политика по отношение на туризма.
338.49 Икономическа инфраструктура (общи въпроси)
338.5 Цени. Ценообразуване. Производствени разходи
338.53 Ценова политика
339 Търговия. Международни икономически отношения. Световно стопанство
339.1 Общи въпроси на търговията. Пазар
339.13 Пазар. Анализ на пазара. Търсене и предлагане. Конкуренция
339.138 Маркетинг
339.3 Вътрешна търговия
339.5 Външна търговия. Международна търговия
339.7 Международни финанси. Международни плащания. Международен паричен и капиталов пазар. Международни банки
339.738 Валутни съюзи
339.74 Валутна политика. Инструменти на валутната политика. Валутни курсове
339.9 Международна икономика (общи въпроси). Международни икономически отношения. Световно стопанство
339.91 Международно разделение на труда
339.923 Международна икономическа интеграция. Икономически съюзи. Икономически общности. Икономически блокове
339.98 Икономически противоречия. Икономически национализъм. Стопански войни
34 Право. Правни науки
34(091) История на правото
34(4/9) Правни системи в отделните страни
340 Право (общи въпроси). Пропедевтика. Правни методи и помощни науки
340.1 Видове и форми на правото
340.12 Направления в теорията на правото. Правни школи. Философия на правото. Теория на държавата и правото
340.13 Позитивно право. Правна норма. Закон. Действие на правната норма. Правила за приложението й.
340.5 Сравнително право
340.6 Помощни правни науки. Съдебна психология. Съдебна химия. Съдебна медицина
341 Международно право
341.1 Право на международните политически и административно-правни организации
341.2 Субекти и обекти на международното право
341.24 Международни правни актове. Международни съглашения. Международни договори
341.3 Военно право. Международни правни отношения по време на война
341.4 Международно наказателно право
341.6 Международен арбитраж. Международно съдопроизводство
341.7/.8 Дипломатическо право. Закони на дипломацията. Консулско право
341.9 Международно частно право
342 Държавно право. Конституционно право. Административно право
342.1 Държавна територия. Народ. Нация. Държавна власт
342.2 Държава. Структура на държавите
342.3 Върховна власт. Суверенитет. Форми на държавно управление
342.4 Конституции
342.4(497.2) Конституционно право на България
342.5 Държавна власт. Системи и функции на държавните органи
342.51 Изпълнителна власт. Правителство
342.52 Законодателна власт. Законодателни органи
342.53 Парламентарно право. Парламенти
342.55 Местни органи на държавната власт
342.56 Съдебна власт. Съдебни органи
342.57 Народ. Права на народа. Референдуми. Плебисцити
342.58 Съвещателни органи на държавната власт
342.7 Основни права. Права на човека. Права и задължения на гражданите
342.8 Избирателно право. Гласуване. Избирателни системи
342.9 Административно право
343 Наказателно право. Углавни престъпления
343.1 Наказателен процес. Наказателно следствие. Наказателно процесуално право
343.2 Обща част на наказателното право
343.3/.7 Специална част на наказателното право. Видове наказуеми действия
343.8 Наказание. Изпълнение на наказанието. Превенция на престъпленията
343.9 Криминология. Помощни науки на наказателното право. Криминалистика
344 Специално наказателно право. Военно, морско, военно-въздушно наказателно право
346 Икономическо право. Правни проблеми на държавния контрол над икономиката
347 Гражданско право
347.1 Обща част на гражданското право
347.2 Вещно право. Вещи. Имущество. Право на собственост
347.3 Движимо имущество (общи въпроси)
347.4/.5 Облигационно право. Задължения. Договори. Споразумения. Извъндоговорно облигационно право. Обща отговорност
347.6 Семейно право. Наследствено право. Наследници
347.7 Търговско право. Фирмено право
347.72 Търговски дружества. Дружества с ограничена отговорност. Акционерни дружества
347.73 Търговско дело. Финансово право
347.77 Индустриална, търговска, научна собственост и право на собственост. Патентно право и право на запазена (търговска) марка
347.78 Авторско право в областта на изкуството и литературата
347.79 Морско право. Морско законодателство
347.8 Въздушно право. Космическо право. Право на ефир
347.9 Съдопроизводство. Съдоустройство. Персонал и организация на съда
348 Църковно право. Каноническо право. Религиозно право
349 Специални отрасли на правото
349.2 Трудово право
349.3 Осигурително право
349.4 Поземлено право. Правни проблеми на териториалното планиране
349.6 Правни проблеми на опазването на околната среда
349.7 Атомно право
35 Публична администрация. Административно управление. Военно дело
35(497.2) Публична администрация в България
351 Отделни дейности на публичната администрация
351.71 Управление на обществената собственост
351.72 Публични финанси
351.74/.75 Полиция. Органи на обществения ред. Опазване на обществения ред и спокойствие
351.76 Надзор върху обществената нравственост
351.77 Надзор върху общественото здравеопазване и хигиена. Санитарен контрол. Жилищни въпроси. Жилища
351.78 Надзор върху обществената безопасност. Мерки за предотвратяване на нещастни случаи
351.79 Надзор върху водните пътища. Мерки за контрол на водните пространства
351.81 Надзор на движението. Транспортна полиция
351.82 Публична администрация в икономиката
351.83 Публично администриране на труда и трудовата заетост. Административен надзор на социалното законодателство
351.84 Администриране на социалните грижи. Администриране на държавното подпомагане и общественото осигуряване
351.85 Администриране на културата
351.86 Администриране на националната отбрана
351.87 Администриране на правосъдието
351.88 Администриране на външната политика
351.9 Надзор и контрол над публичната администрация
352 Най-ниски нива на администрацията. Местно управление. Общинска администрация. Местни власти
352/354 Нива на администрацията. Местна, регионална и централна администрация
353 Средни нива на администрацията. Регионално, провинциално управление. Регионални власти
354 Високо и най-високо ниво на администрацията. Централно, национално управление
355 Военно дело в цялост
355.01 Война. Социология на войната. Философия на войната. Милитаризъм
355.02 Военна политика. Отбранителна политика
355.1 Военна служба. Военен живот в мирно и военно време
355.3 Обща организация на въоръжените сили
355.4 Военни операции в цялост. Тактика. Стратегия. Бойно поле
355.48/.49 Военна история. Войни. Кампании. Битки. Героични подвизи
355/359 Военно дело. Военно изкуство. Военна наука. Отбрана. Въоръжени сили
356/358 Отделни видове сухопътни и въздушни въоръжени сили
359 Военноморски сили. Военноморски флот
36 Осигуряване на духовни и материални жизнени потребности
364 Социално подпомагане. Видове социална помощ
365 Потребност и осигуряване с жилище. Защита на наемателя
366 Поведение и защита на потребителя
368 Застрахователно дело
368.914 Пенсионно осигуряване
369 Обществено осигуряване
37 Образование
37(4/9) Образователни системи в отделните страни
37(497.2) Образователна система в България
37.01 Основи на образованието
37.013 Теория на образованието. Принципи на педагогическата дейност. Практическа педагогика
37.013.74 Сравнителна педагогика
37.013.75 Експериментална педагогика
37.013.82 Ортопедагогика. Лечебна педагогика
37.013.83 Андрагогика
37.014 Образователна политика. Образование и общество
37.014.22 Борба с неграмотността. Ограмотяване
37.014.3 Реформа на образованието
37.014.5 Образователна политика. Планиране на образователната система.
37.015 Специални педагогически дисциплини. Педагогическа психология
37.015.3 Педагогическа психология. Методи за развитие на умствените, интелектуалните и творческите възможности
37.015.4 Педагогическа социология
37.015.6 Икономика на образованието
37.016 Учебна програма
37.017 Цели и идеали на възпитанието. Възпитание на гражданско съзнание
37.018 Основни форми на възпитание и образование
37.018.1 Домашно възпитание. Семейно възпитание
37.018.2 Възпитание в училище
37.018.3 Възпитание в домове, интернати и др.
37.018.4 Организационни форми на образованието
37.018.5 Учебни заведения според организационната им форма
37.02 Общи въпроси на дидактиката и методиката
37.03 Образование и възпитание на интелекта и на личността (нравствено, социално, естетическо, политическо, трудово възпитание)
37.04 Възпитание и образование с оглед на възпитаниците (самообразование, продължителност на образаванието, професионална ориентация и др.)
37.05 Учебни заведения според вида на тяхното финансиране (обществени, частни)
37.06 Обществени проблеми на възпитанието и образованието
37.07 Управление на училищата и другите образователни заведения
37.08 Проблеми на персонала на учебното заведение
37.091 Организация на образователната система. Училищна организация. Проблеми на персонала. Щат
37.091.2 Организация на преподаването и обучението
37.091.3 Методика на преподаването. Форми на обучение
37.091.3:0/9 Методика на преподаването на отделни предмети
37.091.4 Образователни системи
37.091.5 Ред и дисциплина в училището
37.091.6 Училищни сгради и помещения, обзавеждане. Учебни помагала
37.091.64 Средства за обучение. Учебни средства и помагала
37.091.8 Живот и бит на учениците и студентите
371.7 Здравословно състояние и здравеопазване на учениците
371.8 Живот и бит на учениците
372 Съдържание, учебни планове и програми за предучилищното и за началното образование. Учебни предмети в общообразователните училища
372.3 Занимания в предучилищна възраст
372.4 Основно образование (основи на обучението по четене, писане, математика, родинознание, чужди езици)
372.8 Други учебни предмети. Методика на обучението
373 Общообразователни училища
373.1 Организация на учебния процес
373.2 Предучилищно образование
373.3 Начално и основно образование. Основни училища
373.5 Средно образование. Средни училища
373.6 Професионално обучение като част от общото образование
374 Извънучилищно образование и възпитание. Образование на възрастни. Продължаващо образование
376 Специално възпитание, образование и обучение. Специални училища
377 Професионално образование. Професионални училища. Производствено обучение. Специализирано обучение след средното (колежи). Квалификация и преквалификация
378 Висше образование. Висши училища
378(4/9) Висше образование в отделните страни
378(497.2) Висшето образование в България
378.1 Организация на висшето образование
378.18 Студентски живот, обичаи. Асоциации
378.2 Степени и звания. Дипломи и изпити за квалификация
378.3 Дарения. Стипендии. Помощи. Финансиране на студентите
378.4 Университети
378.4(497.2) Университети в България
378.6 Специализирани висши училища
379.8 Организация на свободното време. Любителски занимания. Хоби
39 Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Традиции. Бит. Фолклор
39(=163.2) Традиционна българска култура. Обичаи. Традиции
391 Костюм. Облекло. Носия. Мода. Накити
392 Нрави и обичаи в частния живот
393 Смърт. Погребения. Погребални обичаи
394 Обществен живот. Народен бит
395 Церемониал. Етикет. Добри обноски. Обществени норми на поведение. Йерархия. Титли
397 Нрави и обичаи на примитивните народи. Специфични раси и племена от гледна точка на техните нрави и обичаи
398 Фолклор в тесен смисъл
398(497.2) Български фолклор
398(=163.2) Български фолклор
5 Математика и естествени науки
501 Общи въпроси на точните науки. Математически науки в широк смисъл, вкл. Астрономия, механика, математическа физика
502 Природа. Изучаване и опазване на природата. Опазване на растителния и на животинския свят
502.1 Околна среда и общество. Опазване и защита на околната среда (общи въпроси)
502.131.1 Устойчиво развитие
502.2 Изучаване и наблюдение на природата. Природознание
502.4 Резервати и други защитени територии (в цялост) и тяхната организация
502.5 Природна среда и опасност от нарушаване на равновесието в нея.
502.6 Опазване на земята, водата и ландшафта
502.7 Опазване на флората и фауната
504 Наука за околната среда
504.3 Въздушна (атмосферна) околна среда
504.3.05 Вредно влияние на човешката дейност върху атмосферата
504.4 Водна (хидросферна) околна среда
504.4.05 Вредно влияние на човешката дейност върху хидросферата
504.5 Земна (литосферна) околна среда
504.5.05 Вредно влияние на човешката дейност върху литосферата
504.7 Биосферна околна среда
504.7.05 Вредно влияние на човешката дейност върху биосферата. Глобално затопляне. Парников ефект
51 Математика
51-7 Математически методи и изследвания в други области на знанието
51-8 Математически игри
510 Основни и общи проблеми на математиката
510.2 Основи на математиката
510.3 Теория на мрежите
510.5 Алгоритми. Числени функции
510.6 Математическа логика
510.8 Общи математически системи
511 Теория на числата. Аритметика. Елементарна теория на числата
512 Алгебра
512.1 Елементарна алгебра. Операции и формули
512.5 Обща алгебра. Групи, теория на групите. Пръстени. Модули
512.6 Специални раздели на алгебрата
512.7 Алгебрична геометрия
512.81 Групи на Ли
514 Геометрия
514.1 Обща геометрия
514.11 Елементарна геометрия, тригонометрия, полигонометрия
514.18 Дескриптивна геометрия
514.7 Диференциална геометрия. Алгебрични и аналитични методи в геометрията
514.8 Геометрично изследване на обектите на механиката и физиката
515.1 Топология
515.14 Алгебрична топология
517 Математичен анализ
517.1 Увод в анализа
517.2 Диференциално смятане. Диференциране
517.3 Интегрално смятане. Интегриране
517.4 Функционални детерминанти. Интегрални преобразувания. Операционно смятане
517.5 Теория на функциите
517.9 Диференциални уравнения. Интегрални уравнения. Други функционални уравнения. Крайни разлики. Вариационно смятане. Функционален анализ
519.1 Комбинаторика. Теория на графите
519.2 Теория на вероятностите. Математическа статистика
519.6 Изчислителна математика. Числен анализ.
519.7 Математическа кибернетика
519.76 Семиотика. Математическа лингвистика
519.8 Изследване на операциите
52 Астрономия. Астрофизика. Космически изследвания. Геодезия
520 Астрономически уреди и технологии
521 Теоретична астрономия. Небесна механика
521.932 Определяне на времето чрез астрономични наблюдения
523 Слънчева система
523.2 Общи свойства на слънчевата система
523.3 Луна. Система Земя - Луна
523.4 Планети и техните спътници. Планетология
523.6 Междупланетна среда. Комети. Метеори и метеорити
523.9 Слънце. Физика на слънцето
524 Звезди и звездни системи. Вселена
524.1 Първични космични лъчи
524.3 Звезди
524.4 Звездни купове. Звездни асоциации
524.5 Междузвездна среда. Галактически мъглявини
524.6 Галактиката. Млечен път
524.7 Извънгалактически системи
524.8 Вселената. Метагалактика. Космология
527 Астрономическа навигация (в корабоплаването и въздухоплаването)
528 Геодезия. Топографско-геодезични работи. Фотограметрия. Дистанционни изследвания. Картография
528.1 Теория на грешките и уравнителни изчисления в геодезията и фотограметрията
528.2 Фигура на земята. Измерване на земята. Математическа геодезия. Физическа геодезия. Астрономическа геодезия
528.3 Геодезични проучвания
528.4 Топографски проучвания. Земемерство. Кадастрални снимки. Топография. Инженерни проучвания. Специални области на проучване
528.5 Геодезични инструменти и технологии
528.7 Фотограметрия: въздушна, земна
528.8 Дистанционни изследвания
528.9 Картография. Картографиране (текстови материали)
529 Хронология. Календар. Определяне на времето
53 Физика
53.08 Физически измервания (теория и методи)
530.1 Основни теории (принципи) във физиката
530.12 Принцип на относителността
530.14 Синтез на принципите на постоянство и променливост. Квантова теория
530.145 Синтез на принципите на постоянство и променливост. Квантова теория
530.16 Причинност и вероятност
531 Обща механика. Механика на твърдите тела
531.1 Кинематика на твърдите тела
531.2 Статика на твърдите тела
531.3 Динамика на твърдите тела
531.5 Сила на тежестта. Гравитация. Махала. Балистика
531.8 Техническа механика
532 Механика на течности (общи въпроси). Хидромеханика
532.5 Хидродинамика. Движение на течностите
533 Механика на газовете.
533.6 Аеромеханика. Теория на летенето
533.9 Физика на плазмата
534 Механични трептения. Акустика
534.7/.8 Приложение на акустиката
535 Оптика
535.1 Теория на светлината
535.2 Разпространение и енергетика на светлинното излъчване. Фотометрия
535.3 Разпространение на светлинните лъчи. Отражение. Пречупване. Поглъщане. Изпускане. Геометрична оптика
535.4/.5 Интерференция. Дифракция. Дифракционно разсейване. Поляризация. Двойно пречупване. Дисперсия в анизотропни среди
535.6 Цветове и техните свойства. Учение за цветовете. Колориметрия
535.8 Приложение на оптиката (общи въпроси)
536 Топлина. Термодинамика. Енергетика
536.2 Топлопроводимост. Топлопредаване
536.5/.6 Температура. Термометри. Измерване на количеството топлина. Калориметрия
536.7 Термодинамика. Топлинна енергия
536.8 Теория на топлинните машини
537 Електричество. Магнетизъм. Електромагнетизъм
537.2 Статично електричество. Електростатика
537.3 Електрически ток. Електрокинетика
537.5 Електронни и йонни явления. Разряди. Излъчвания
537.6/.8 Магнетизъм и електромагнетизъм
537.9 Физика на кондензираната материя (течности и газове)
538.9 Физика на кондензираната материя (течна и твърда фаза)
539 Строеж на материята
539.1 Ядрена, атомна, молекулярна физика
539.12 Елементарни частици
539.14 Атомни ядра
539.16 Радиоактивност. Радиоактивно разпадане
539.17 Ядрени реакции. Деление и синтез на ядрата. Верижни реакции
539.18 Атомна физика
539.19 Молекулярна физика
539.2 Свойства и структура на молекулярните системи
539.3 Механика на деформируемите тела. Еластичност. Деформация
539.4 Здравина
539.6 Междумолекулярни сили. Адхезия. Кохезия
539.92 Триене
54 Химия. Кристалография. Минералогия
542 Практическа лабораторна химия. Препаративна и експериментална химия
543 Аналитична химия
543.061 Качествен анализ
543.062 Количествен анализ
543.08 Принципи и методи на измерване
543.2/9 Химични методи за анализ. Аналитичен метод
544 Физикохимия
544.1 Химична структура на материята
544.2 Физикохимия на твърдите тела, течностите и газовете
544.3/.4 Химична термодинамика
544.4 Химична кинетика. Катализа
544.5 Химия на високоенергийните процеси
544.6 Електрохимия
544.7 Химия на повърхностните явления и колоидите
546 Неорганична химия
546.1/.2 Металоиди
546.3/.9 Метали
547 Органична химия
547.2/.4 Ациклични съединения
547.5/.6 Циклични съединения
547.7/.8 Хетероциклични съединения
547.9 Природни вещества. Вещества с неизвестен състав
548 Кристалография
549 Минералогия. Специално минералознание
55 Науки за земята. Геология. Метеорология и др.
550 Помощни геологически науки
550.1 Физиография
550.2 Геоастрономия. Космогония
550.3 Геофизика
550.4 Геохимия
550.7 Геобиология. Геоложки въздействия на организмите
550.8 Приложна геология и геофизика. Геоложки проучвания и експлоатация. Интерпретация на резултатите
550.93 Геохронология. Геоложко датиране. Определяне на абсолютната геоложка възраст
551 Обща геология. Метеорология. Климатология. Историческа геология. Стратиграфия. Палеогеография
551.1 Строеж на Земята (общи въпроси)
551.1/.4 Обща геология
551.2 Вътрешна геодинамика. Ендогенни процеси
551.3 Външна геодинамика (екзогенни процеси)
551.4 Геоморфология. Изследване на физическите форми на земята
551.44 Спелеология. Пещери. Пукнатини. Карстови явления
551.5 Метеорология
551.58 Климатология
551.7 Историческа геология. Стратиграфия
551.8 Палеогеография
552 Петрология. Петрография
553 Икономическа геология. Минерални находища
556 Хидросфера. Вода (общи въпроси). Хидрология
556.1 Кръговрат на водата в природата. Свойства на водата. Стопанисване на водата. Воден баланс
556.3 Хидрология на подземните води. Геохидрология. Хидрогеология
556.5 Хидрология на повърхностните води
56 Палеонтология
561 Систематична палеоботаника
562/569 Систематична палеозоология
57 Биологични науки
572 Физическа антропология
573 Обща и теоретична биология
574 Обща екология и биоразнообразие. Хидробиология.
574.1 Биоразнообразие
575 Обща генетика. Обща цитогенетика. Имуногенетика. Еволюция. Филогенезис
575.111 Геном. Геномика
576 Клетъчна и субклетъчна биология. Цитология
577 Материални основи на живота. Биохимия. Молекулярна биология. Биофизика
578 Вирусология
579 Микробиология
579.6 Приложна микробиология
579.8 Класификация и систематика на микроорганизмите
58 Ботаника
581 Обща ботаника. Физиология на растенията. Болести на растенията. Фитопатология. Ембриология на растенията. Морфология на растенията. Анатомия на растенията
581.5 Местообитание и поведение на растенията. Екология на растенията. Етология на растенията. Растения и околна среда. Биономия на растенията
581.6 Приложна ботаника. Използване на растенията. Техноботаника. Икономическа ботаника
581.8 Хистология на растенията
581.9 География на растенията (фитогеография). Флора. Географско разпространение на растенията
582 Систематична ботаника
59 Зоология
591 Обща зоология. Физиология на животните. Болести на животните (без болести на домашните животни). Патология на животните. Ембриология на животните. Онтогенеза. Индивидуално развитие. Органология на животните. Анатомия. Зоотомия
591.5 Местообитание и поведение на животните. Екология. Етология. Животни и околна среда. Биономия
591.6 Икономическа зоология. Приложна зоология
591.8 Хистология на животните
591.9 Зоогеография. Фауна. Географско разпространение на животните
592/599 Систематична зоология
6 Приложни науки. Техника. Медицина. Селско стопанство
60 Биотехнология
601 Биологични основи на биотехнологията. Генетични основи на биотехнологията
602 Процеси и техники в биотехнологията
602.6 Генетично инженерство
602.6/.7 Генно инженерство. Генетично инженерство. Клониране
604 Биотехнологични продукти. Биотехнологични производства. Продукти на първичния и вторичния метаболизъм
604.6 Генномодифицирани организми
604.7 Клонирани организми
606 Приложение на биотехнологията в други области
608 Социални, законодателни, икономически и морални аспекти на биотехнологията
61 Медицина
611 Анатомия. Анатомия на човека и сравнителна анатомия
612 Физиология. Физиология на човека и сравнителна физиология
613 Хигиена. Лично здраве и хигиена
613.2 Диететика. Хигиена на храненето
613.4 Лична хигиена. Хигиена на облеклото
613.5 Жилищна хигиена
613.6 Професионални вредности. Професионално здраве и хигиена
613.7 Хигиена на свободното време. Хигиена на отдиха и съня
613.8 Психическа и нравствена хигиена. Здраве и етика. Зависимости
613.9 Хигиенни въпроси, свързани с расата, възрастта и пола
614 Здравеопазване. Социална хигиена. Профилактика на нещастните случаи
614.1 Здравно състояние на населението
614.2 Публична и професионална организация на здравеопазването
614.3 Санитарна инспекция и контрол
614.4 Борба с инфекциозните болести. Противоепидемично дело
614.7 Хигиена на въздуха, водата и почвата. Санитарен контрол върху замърсяванията
614.8 Нещастни случаи. Рискове. Профилактика на нещастните случаи. Лични защитни средство. Мерки за сигурност
614.84 Опасност от пожари. Пожари. Противопожарна защита
614.88 Първа помощ при нещастни случаи. Организация на бърза помощ. Червен кръст
614.9 Зоохигиена. Ветеринарна хигиена
615 Фармакология. Обща терапия. Токсикология
615.1 Обща и професионална фармация
615.2 Лекарствени средства според основното им действие
615.3 Лекарствени средства, групирани според произхода им
615.4 Фармацевтични препарати. Медицински материали. Оборудване
615.8 Медицинска рехабилитация. Физиотерапия. Физикална терапия. Радиотерапия. Други, немедицински терапевтични средства и методи. Алтернативна медицина
615.851 Психотерапия
615.89 Народна медицина. Популярни, домашни лечебни средства
615.9 Обща токсикология. Общо учение за отровите и отравянията (интоксикация)
616 Патология. Клинична медицина
616-001 Травми. Рани. Увреждания
616-002 Възпаления. Хиперемия
616-002.5 Туберкулоза
616-002.77 Ревматизъм
616-003 Регресивни и репаративни процеси
616-004 Склероза. Уплътняване (индурация). Цироза
616-005 Местни разстройства на кръвообращението
616-006 Тумори. Неоплазми (новообразувания). Бластоми. Хористоми. Хамартоми. Онкология
616-007 Аномалии в структурното развитие. Физиологични деформации. Малформации. Уродства. Уголемени, намалени органи. Тератология. Чудовища. Абнормалии
616-008 Функционални метаболитни разстройства
616-009 Нервни разстройства
616-02 Етиология
616-03 Различни форми на заболявания, лечение. Епидемиология
616-053.2 Педиатрия. Детски болести
616-053.9 Гериатрия. Болести на напредналата възраст
616-057 Професионална медицина. Професионални болести
616-058 Обществен произход на заболяванията. Заболявания сред отделните социални класи. Социална медицина.
616-07 Семиология. Симптоматология. Признаци и симптоми. Клинично изследване. Диагностика. Пропедевтика
616-08 Терапия (лечение)
616-083 Грижа за болния. Хигиена на болния
616-083.98 Първа помощ. Спешна медицина
616-084 Профилактика. Профилактични мероприятия. Превантивно лечение
616-089 Хирургическо оперативно лечение. Оперативна техника. Оперативна хирургия
616-089.23 Ортопедия. Ортодонтия
616-091 Патологична анатомия (общи въпроси). Хистопатология. Цитопатология
616-092 Патологична физиология. Патогенеза. Учение за развитието на болестния процес. Експериментална патология
616-097 Антигени. Антитела. Клинична имунология
616-099 Отравяния
616-7 Медицински инструменти и оборудване
616.1 Патология на кръвоносната система, кръвоносни съдове. Сърдечносъдови болести. Хематология
616.1/.4 Вътрешни болести
616.2 Патология на дихателната система. Болести на дихателните органи
616.21 Оториноларингология
616.3 Патология на храносмилателната система. Болести на храносмилателния тракт
616.31 Стоматология. Заболявания на устната кухина и зъбите.
616.4 Патология на лимфната система, кръвотворните органи и жлезите с вътрешна секреция
616.5 Кожа. Кожни придатъци. Клинична дерматология. Кожни болести
616.6 Патология на пикочно-половата система. Урология
616.7 Патология на опорно-двигателния апарат
616.8 Неврология. Невропатология
616.89 Психиатрия. Патологична психология. Френопатии. Психози. Психични (душевни) болести. Поведенчески емоционални разстройства
616.9 Заразни болести. Инфекциозни и преносни болести. Венерология. СПИН
617 Хирургия
617.3 Ортопедия (общи въпроси)
617.7 Офталмология. Очни болести
618 Гинекология. Акушерство
618.1 Болести на женските полови органи
618.2/.7 Акушерство. Бременност. Раждане. Послеродов период
62 Техника. Технология (общи въпроси)
62-1/-9 Характеристики и части на машините, апаратите, инсталациите, процесите и изделията
620.1/.2 Изпитване на материалите. Дефекти на материалите. Защита на материалите
620.3 Нанотехнология
620.9 Обща енергетика
620.92/.98 Алтернативни енергийни ресурси
621 Общо машиностроене. Ядрена техника. Електротехника. Технология на машиностроенето
621. 316 Разпределяне и регулиране на електрическата енергия. Включване и изключване на електрически вериги. Комутация. Предпазване
621.039 Ядрена техника. Ядрена и атомна енергетика
621.039.58 Въпроси на ядрената безопасност. Предпазни устройства
621.039.7 Управление на радиоактивните отпадъци
621.039.8 Приложение на радиоактивните изотопи
621.1 Топлинни двигатели (общи въпроси). Получаване, разпределяне и използване на парата. Парни машини. Парни котли
621.22 Хидроенергетика. Водна сила. Хидравлични машини
621.3 Електротехника
621.31 Производство, пренасяне, разпределяне и контрол на електроенергията. Електрически машини и апарати. Електроизмервателна техника. Приложен магнетизъм. Приложна електростатика
621.311 Производство, пренасяне и разпределяне на електроенергията. Електрически централи. Електроенергийни системи, оборудване, планиране.
621.313/.314 Електрически машини. Трансформатори. Преобразуватели. Изправители
621.315 Пренасяне на електрическа енергия. Разпределение на електроенергията. Проводници. Електроизолационни материали. Линейна арматура. Проектиране и изграждане на линии.
621.317 Електрически измервания (методи и апарати)
621.32 Електрически източници на светлина
621.33 Електрическа тяга
621.35/.36 Електрохимична технология. Термоелектричество и електротермия
621.37 Техника на електрическите вълни, електромагнитни вълни, колебания и импулси
621.38 Електронни устройства. Електронни лампи. Фотоклетки. Ускорители за частици. Рентгенови тръби
621.39 Телекомуникация. Телеграфия. Телефония.
621.396/.398 Радиосъобщителна техника. Предаване на изображения. Телевизия. Телемеханика. Телеметрия
621.4 Топлинни двигатели (с изключение на парни двигатели)
621.43 Двигатели с вътрешно горене
621.5/.6 Пневматична енергия. Хладилна техника. Инсталации и технология за обработка, съхраняване и разпределение на течности и газове. Компресори
621.7 Механична технология в цялост (процеси, инструменти, машини, съоръжения)
621.73 Ковашко производство
621.74 Леярско производство. Технология и оборудване. Формоване и леене на метали
621.753 Производство на инструменти и съоръжения (общи въпроси)
621.762 Прахова металургия (металокерамика)
621.77 Прокатно производство. Пресуване, изтегляне и други видове обработка на металите под налягане (с изключение на коването и обработката на листовия материал)
621.78 Нагряване. Термична обработка на металите
621.79 Съединяване на материалите. Повърхностна обработка. Съхраняване и складиране. Опаковане и опаковъчни машини
621.8 Машинни елементи. Технология на задвижващите механизми. Подемно-транспортно оборудване. Свързващи средства. Смазване
621.9 Обработка чрез рязане (общи въпроси)
622 Минно дело
622.1 Маркшайдерско дело. Минни проучвания и картографиране. Проучване на минералните находища (повърхностни и подземни)
622.3 Отрасли на минната промишленост
622.7 Обработка на полезни изкопаеми. Обогатяване на полезни изкопаеми
622.8 Рискови ситуации, нещастни случаи и травматизъм в рудниците. Охрана на труда и техника на безопасност
623 Военна техника
624 Гражданско строителство и строителни конструкции (общи въпроси)
624.04 Строителна механика. Методи за изчисляване на строителните конструкции
624.07 Конструктивни елементи. Носещи конструкции
624.1 Подземно строителство. Земни работи. Фундаменти и основи. Тунели
624.2/.8 Мостове. Строителство на мостове
624.9 Високо строителство
625 Пътно строителство. Железопътно строителство
625.1/.5 Релсови пътища. Въжени линии
625.7/.8 Строителство на автомагистрали
626/627 Хидротехническо строителство. Хидротехника
628 Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника
628.1 Водоснабдяване. Пречистване на водите
628.2 Градска канализация. Канализационни съоръжения и системи
628.3 Отпадъчни води. Пречистване и използване на отпадъчни води
628.4 Хигиена на населените места. Отпадъци. Смет. Събиране и изхвърляне на отпадъци
628.5 Промишлена хигиена. Защита от производствени и други вредности
628.8 Микроклимат. Климатизиране (кондициониране) на въздуха. Отопление. Вентилация
628.9 Светотехника
629 Техника на транспортните средства
629.3 Техника на сухопътните транспортни средства (с изключение на релсовите)
629.4 Железопътни транспортни средства. Локомотиви. Подвижен състав. Железопътни депа. Инсталации и служби на подвижния състав
629.5 Воден транспорт. Морски транспорт. Плавателни съдове. Кораби. Корабостроене
629.7 Въздушен и космически транспорт. Въздухоплаване и летателни апарати. Ракети. Космонавтика и космически апарати
63 Селско стопанство и свързаните с него науки и технологии. Горско стопанство. Земеделие. Лов. Рибно стопанство
630 Горско стопанство
630*1 Фактори на околната среда в горското стопанство. Биология на гората
630*2 Лесовъдство
630*3 Дърводобив. Лесоинженерство
630*6 Организация и управление на горското стопанство. Икономика на горското стопанство. Администрация и организация на горските предприятия
630*7 Маркетинг на горските продукти. Икономика на горския транспорт и горската промишленост
630*8 Горски продукти и тяхното използване
630*9 Гори и горско стопанство от национална гледна точка. Горскостопанска политика. Политика на залесяване. Социална икономика на горското стопанство
631 Селско стопанство (общи въпроси)
631.147 Биотехническо, екологично земеделие. Екологични земеделски стопанства
631.4 Почвознание. Изследвания на почвата
631.5 Агротехника
631.6 Селскостопанска мелиорация
631.8 Торене на почвите. Стимулиране на растежа на растенията. Стимулатори на растежа
631.95 Селскостопанска екология
632 Увреждания на растенията. Болести по растенията. Неприятели на растенията. Защита на растенията
633 Полевъдство. Полски култури и продукцията от тях
634.1/.7 Овощарство
634.8 Лозарство. Лози. Лозови насаждения
635 Зеленчукопроизводство
635.9 Декоративни растения. Декоративно градинарство
636 Животновъдство (общи въпроси). Скотовъдство. Развъждане на домашни животни
636.09 Ветеринарна наука
636.09:616 Ветеринарна медицина
636.1/.9 Домашни животни
636.6/.9 Животни, които се отглеждат от човека, но не се отнасят към домашните. Домашни любимци
637 Животински продукти
638 Отглеждане и развъждане на насекоми и други членестоноги. Пчеларство. Бубарство
639 Лов. Риболов. Рибно стопанство
639.34 Развъждане на декоративни риби
64 Комунално-битово стопанство. Домакинство
640 Видове домакинство. Хотелска индустрия. Кетъринг
641/642 Хранителни продукти. Приготовление на храната. Готварство. Ястия. Хранене
643/645 Жилища. Домакински принадлежности и обзавеждане
646/649 Предмети за всекидневна употреба. Поддържане на домакинството
654 Телекомуникация и телеконтрол (организация, услуги)
655 Полиграфическа промишленост
655.1 Полиграфическа промишленост. Печатарство.
655.4/.5 Издателско дело. Книжна търговия
656 Транспорт и пощенски услуги. Организация и контрол на движението
656.025 Превоз на пътници и товари
656.03 Тарифи. Билети. Такси
656.05 Регулиране на движението. Сигнализация. Управление на превозните средства
656.08 Аварии и произшествия в транспорта. Пътна помощ
656.1/.5 Сухопътен транспорт
656.6 Воден транспорт
656.7 Въздушен транспорт. Въздушно движение
656.8 Пощенско дело. Пощенска администрация
657 Счетоводство
657.3 Бюджети на предприятията. Счетоводни книги. Баланси
657.4 План-сметки. Калкулация на себестойността
657.6 Проверка на отчетността. Ревизия. Одит
658 Управление и администрация на предприятията. Търговска организация
658.1 Видове предприятия. Финансиране
658.152 Инвестиране на капитал. Недвижими активи. Използване на парични средства
658.2 Инсталации и съоръжения. Помещения. Сгради. Фабрики. Заводи. Материали
658.3 Производствен микроклимат. Управление на персонала
658.5 Проектно-конструкторска дейност и планиране. Дизайн. Управление и контрол на производството
658.562 Контрол на дейностите. Надзор на производството. Качествен контрол
658.6 Търговска организация и практика. Стоки и услуги
658.7 Покупки. Снабдяване. Управление на запасите
658.8 Маркетинг. Продажби. Пласмент. Разпространение
659 Реклама. Информационна работа. Връзки с обществеността
659.1 Реклама
659.2 Информационна дейност. Системи за информиране
659.3 Масова комуникация. Информиране на обществеността
659.4 Връзки с обществеността (ПР)
66 Химична технология. Химична промишленост и сродни отрасли
661 Химични продукти
662 Взривни вещества. Горива
663 Промишлена микробиология. Промишлена микология. Ферментология. Ферментационни производства. Производство на напитки. Производство на вкусови продукти и хранителни добавки. Производство на стимуланти
664 Производство и консервиране на хранителни продукти
665 Масла. Мазнини. Восъци. Лепила. Смоли
665.5 Етерични масла. Парфюмерия. Козметика
665.6/.7 Процеси и продукти на нефтената промишленост и сродните отрасли
666 Стъкларска промишленост. Керамични изделия. Цимент и бетон
667 Багрилна промишленост (производство и използване на багрила, мастила, бои и др.)
669 Металургия
669.017 Металознание
669.1 Черна металургия. Желязо, чугун и стомана
669.2/.8 Цветна металургия. Цветни метали
67 Различни производства и занаяти
67/68 Различни производства и занаяти. Лека промишленост
671 Изделия от благородни метали и скъпоценни камъни
672 Изделия от желязо, чугун и стомана (общи въпроси)
673 Изделия от цветни метали (с изключение на благородните метали)
674 Дървен материал и дървообработваща промишленост
675 Кожарска промишленост (изделия от естествена и изкуствена кожа)
676 Хартиена промишленост. Изделия от хартия и картон
677 Текстилна промишленост
678 Производство на високомолекулни съединения. Каучукова промишленост. Пластмасова промишленост
679.8/.9 Технология на обработката на камък и други природни материали
68 Лека промишленост
681 Фина механика
681.2 Уредостроене (общи въпроси). Измервателна техника. Измервателни уреди и тяхното производство. Везни. Теглилки
681.5 Автоматика. Системи, технологии и съоръжения за контрол. Техническа кибернетика и технология на автоматизацията
681.6 Репрографска техника
681.7 Оптически уреди и инструменти
681.8 Техническа акустика
682 Ковашки занаяти
683 Железарски, шлосерски, отоплителни и други метални уреди и изделия
684 Мебелни и други сродни производства. Тапицерство
685 Обувна промишленост. Производство на пътни, туристически и спортни принадлежности
686 Книговезко производство. Производство на рамки и огледала. Производство на канцеларски и други принадлежности
687 Шивашка промишленост. Производство на конфекция. Козметика
688 Производство на художествени и галантерийни изделия и др. Играчки
69 Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи
691 Строителни материали. Строителни елементи
692 Конструктивни части и елементи на сградите
693 Зидарство и сродни строителни занаяти
694 Дървени конструкции. Дърводелство
696 Съоръжения, инсталации, монтаж в сградите (санитарни, газови, парни, електрически). Монтаж на водопроводни и дренажни инсталации. Монтаж на електрически и други инсталации.
697 Отопление, вентилация и климатизация на сгради
698 Довършителни и декораторски работи
699.8 Защита на сградите. Противоаварийни мероприятия. Предпазни мерки. Топлоизолация. Звукоизолация. Противоземетръсни конструкции
7 Изкуство. Игри. Развлечения. Спорт
7(1/9) Изкуството в отделните страни
7.01 Теория и философия на изкуството. Принципи на дизайна, пропорция, оптически влияния
7.02 Художествени техники. Художествено майсторство
7.025 Повреждане. Унищожаване. Реставрация. Съхраняване. Опазване на произведенията на изкуството
7.03 История на изкуството. Художествени школи, стилове, влияния
7.036/.038 Съвременни направления в изкуството. Абстрактно изкуство
7.04 Обекти на художествено изображение. Художествени образи. Иконография. Иконология. Декорация. Орнаментация.
7.05 Приложение и предназначение на изкуството. Индустриален дизайн
7.06 Различни въпроси на изкуството (фалшификации на произведения на изкуството, имитации, плагиатство. Изкуство и общество).
7.07 Професии и дейности, свързани с изкуствата и развлеченията
71 Териториално планиране. Регионално и градско планиране. Ландшафтна, градинска и паркова архитектура
711 Общонационално, регионално, районно и градоустройствено планиране
711.4 Планиране на населени места. Урбанистика.
712 Планиране на ландшафт (естествен и формиран). Паркове. Градини.
718 Гробища. Крематориуми. Други места за погребения (планиране, оформяне, поддържане).
719 Опазване на природните забележителности и културните паметници
72 Архитектура
72(1/9) Архитектура на отделните страни
72(497.2) Архитектура в България
72.01 Теория и философия на архитектурата. Принципи на проектирането, пропорция, оптически влияния.
72.03 История на архитектурата. Школи, стилове, влияния
72.04 Архитектурни детайли и довършителни работи
72.05 Архитектура на сгради (планиране, части за специфична употреба, помещения)
72.071 Архитекти
721 Архитектура на сгради (планиране, части за специфична употреба, помещения)
725 Обществени, търговски и промишлени сгради. Светска архитектура
726 Религиозна, църковна архитектура. Култови и погребални сгради
727 Сгради с просветно, научно и културно предназначение
728 Жилищна архитектура. Жилищни сгради
728.8 Извънградски сгради. Дворци. Замъци. Вили. Имения. Летовища
73 Пластични изкуства
73.03 История на пластичните изкуства. Школи, стилове, влияния
73/76 Изобразителни изкуства и художествени занаяти
73/76(083.824) Каталози от художествени изложби
730 Скулптура (общи въпроси)
730(1/9) Скулптура в отделните страни
730.03 История на скулптурата
730.071 Скулптори
737 Нумизматика
738 Художествена керамика. Грънчарство
739 Художествена обработка на метали. Бижутерия
74 Рисуване. Чертане. Дизайн. Приложни изкуства и художествени занаяти
741 Рисуване (общи въпроси)
741.5 Карикатура. Сатирични и хумористични рисунки
741.7 Силуети
741.8 Колекции от рисунки (чертежи)
741.9 Албуми с рисунки
742 Перспектива в рисунките и чертежите
743 Анатомично рисуване. Пластична анатомия
744 Чертане. Геометрично, техническо чертане. Надписи
745.9 Подреждане и аранжиране на цветя. Икебана
745/749 Приложни изкуства. Художествени занаяти. Интериор. Дизайн
745/749(083.824) Каталози от изложби на приложни изкуства
746 Художествени ръкоделия
747 Интериор (художествено оформление на вътрешността на сградите)
748 Художествени предмети от стъкло и кристал. Витражно изкуство
749 Художествено изработване на мебели, отоплителни прибори и осветителни тела
75 Живопис
75(1/9) Живопис в отделните страни
75(497.2) Българска живопис
75.03 История на живописта. Школи, стилове, влияния
75.071 Художници
76 Графични изкуства. Графика
766 Приложна графика
77 Фотография и подобни процеси
77(1/9) Фотография на отделните страни
77.02 Фотографски операции
77.03/.08 Видове фотография и снимки
77.04 Художествена фотография
77.04(083.824) Каталози от изложби на художествена фотография
77.071 Фотографи
771 Фотографско обзавеждане, апарати и материали
778 Приложения на фотографията и специални фотографски техники. Репрография. Микрография. Прожекция. Стереофотография. Стереоскопия
778.5 Кинематография
78 Музика
78(1/9) Музика на отделните страни
78(497.2) Българска музика
78.01 Теория и философия на музиката
78.03 История на музиката. Музикални школи, стилове и влияния
78.07 Професии и дейности, свързани с музиката
78.08 Характеристики, видове музикални произведения. Музикални форми
78.089.6 Ноти. Партитури
780.6/.7 Музикални инструменти (общи въпроси). Други музикални аксесоари
780.8 Музика за отделни инструменти
781 Теория на музиката. Общи въпроси
782 Драматична музика. Опера
783 Църковна музика. Религиозна музика
784 Вокална музика
784.4 Народни песни. Исторически песни
784.6 Масови песни. Песни на отделни обществени групи
784.66 Масови песни. Песни на отделни обществени групи
784.9 Вокална техника. Вокализи. Певческа практика
785 Инструментална музика. Симфонична музика. Ансамблова музика
786/789 Музика за отделни музикални инструменти
78:37 Музикално образование. Музика (учебници)
79 Развлечения. Игри. Спорт
791 Кино. Кинофилми
791(1/9) Кино в отделните страни
791(497.2) Българско кино
791.2 Филмови жанрове и стилове
791.228 Филмова анимация. Рисувани филми
791.229.2 Документални филми
791.3 Естетика и кино
791.6 Киноиндустрия. Производство на филми. Кинорежисура. Роли и образи в киното
791.7/.8 Места за развлечение. Градински увеселения. Зоопаркове. Циркове
792 Театър. Сценично изкуство. Драматични представления
792(1/9) Театър в отделните страни
792(497.2) Български театър
792.01 Теория и естетика на театъра и сцената
792.02 Театрална и сценична техника. Театрален реквизит. Сценични роли и образи
792.07 Театрални професии и дейности
792.2 Драматичен театър. Пиеси
792.5 Музикални театри
792.7 Вариете. Водевил. Мюзикхол. Кабаре. Ревюта. Пантомима
792.8 Балет. Хореографски представления. Сценични танци
792.9 Други видове театри
793 Други видове обществени развлечения
794 Игри на маса (на съобразителност, ловкост и късмет)
796 Спорт. Спортни игри. Физически упражнения
796.01 Философия, теория, методика, етика, естетика на спорта. Кинезиология. Спортни тренировки. Спортни резултати.
796.02/.09 Технически въпроси. Спортни движения. Спортна стратегия и тактика. Спортни правила. Спортни състезания
796.07 Спортни професии и дейности. Спортисти
796.1/.2 Игри и развлечения на открито. Детски игри
796.3 Игри с топка
796.4 Гимнастика. Лека атлетика. Акробатика
796.5 Туризъм. Алпинизъм. Лагеруване. Пещерно дело. Спортно ориентиране. Туризъм с транспортни средства
796.6 Велосипеден спорт. Ролков спорт
796.7 Автомобилен спорт. Мотоциклетен спорт
796.8 Спортна борба. Тежка атлетика. Бокс. Бойни изкуства. Фехтовка
796.9 Зимни видове спорт. Спортове върху лед. Ски спорт. Спорт с шейни
797 Водни спортове. Въздушни спортове
798 Конен спорт. Други видове спорт с животни
799 Спортен риболов. Спортен лов. Спортна стрелба
8 Езикознание. Филология. Литературознание. Художествена литература
80 Филология (общи въпроси)
801.6 Прозодия: метрика, ритмика, рима и стихови модели
801.7 Помощни филологически дисциплини. Херменевтика. Критика, тълкуване и обяснение на текстове. Рецензиране на текстове. Екзегетика
801.73 Херменевтика. Критика, тълкуване и обяснение на текстове. Рецензиране на текстове. Екзегетика
808 Риторика. Ефективно използване на езика. Литературно творчество. Редактиране. Култура на речта
81 Езикознание. Езици
81'1 Общо езикознание. Знакови теории за езика
81'22 Лингвосемиотика (семиология). Семиотика
81'23 Психолингвистика. Психология на езика
81'24 Практическо владеене на езици
81'25 Превод. Теория на превода
81'26 Езиково планиране и прогнозиране. Управление на езика. Стандартизация на езика. Езикова норма
81'27 Социолингвистика. Употреба на езика
81'28 Диалектология. Географска лингвистика. Ареална лингвистика
81'32 Математическа лингвистика. Математически методи в езикознанието
81'33 Приложно езикознание
81'34 Фонетика. Фонология (функционална фонетика)
81'35 Графемика. Правопис. Произношение
81'36 Граматика
81'37 Семантика
81'373 Лексикология. Речников състав на езика. Етимология. Словообразуване
81'374 Лексикография. Речници: съставяне и съдържание
81'38 Стилистика
81'42 Лингвистика на текста. Анализ на дискурса
81'44 Типологично езикознание
81-11 Школи и направления в езикознанието
811 Езици и езикови групи
811.1/2 Индоевропейски езици
811.11 Германски езици
811.111 Английски език
811.111(075) Английски език (учебници)
811.112.2 Немски език
811.112.2(075) Немски език (учебници)
811.112.5 Нидерландски език. Фламандски език
811.113.3 Исландски език
811.113.4 Датски език
811.113.5 Норвежки език
811.113.6 Шведски език
811.12 Италийски езици
811.124 Латински език
811.124'01 Архаичен латински
811.124'02 Класически латински
811.124'03 Народнолатински
811.124'04 Средновековен латински
811.124'06 Съвременен (научен) латински
811.13 Романски езици
811.131.1 Италиански език
811.131.1(075) Италиански език (учебници)
811.133.1 Френски език
811.133.1(075) Френски език (учебници)
811.134.2 Испански език
811.134.2(075) Испански език (учебници)
811.134.3 Португалски език
811.134.3(075) Португалски език (учебници)
811.135.1 Румънски език
811.14 Гръцки език
811.14'02 Класически гръцки
811.14'03 Койне (новозаветен гръцки)
811.14'04 Византийски гръцки
811.14'06 Съвременен гръцки
811.15 Келтски езици
811.16 Славянски езици
811.161 Източнославянски езици
811.161.1 Руски език
811.161.1(075) Руски език (учебници)
811.161.2 Украински език
811.161.3 Белоруски език
811.162 Западнославянски езици
811.162.1 Полски език
811.162.3 Чешки език
811.162.4 Словашки език
811.163 Южнославянски езици
811.163.1 Църковнославянски език. Старобългарски език
811.163.2 Български език
811.163.2(075) Български език (учебници)
811.163.3 Македонски език
811.163.4 Сръбски език. Хърватски език
811.163.6 Словенски език
811.17 Балтийски езици
811.18 Албански език
811.19 Арменски език
811.21/.22 Индоирански езици
811.29 Мъртви индоевропейски езици (невключени другаде)
811.34 Мъртви езици с неустановен произход, говорени в средиземноморския район и Близкия изток (без семитските)
811.35 Кавказки езици
811.361 Баскски език
811.41 Афроазиатски (хамитско-семитски) езици
811.411.16 Еврейски език. Иврит
811.411.21 Арабски език
811.42 Нило-сахарски езици
811.43 Конгоанско-кордофански (нигеро-кордофански) езици
811.51 Урало-алтайски езици
811.511.111 Фински език
811.511.141 Унгарски език
811.512 Алтайски езици
811.512.1 Тюркски езици
811.512.161 Турски език
811.521 Японски език
811.531 Корейски език
811.55 Палеосибирски езици
811.56 Ескимоско-алеутски езици
811.57 Дравидски езици
811.58 Китайско-тибетски езици
811.581 Китайски езици
811.61 Австрало-азиатски езици
811.71 Индо-тихоокеански езици (без австронезийските)
811.72 Австралийски езици
811.8 Езици на американските индианци
811.92 Изкуствени езици за общуване. Международни помощни езици
811.93 Машинни езици. Езици за програмиране. Компютърни езици
81:1 Философия на езикознанието
82 Литература
82(091) Литературна история
82-93 Детска литература (вкл. изследвания)
82.0 Литературна теория, литературни изследвания, литературни похвати
82.02 Литературни школи, направления и движения
82.08 Литературно творчество и похвати. Писателски труд. Редактиране на литературния текст. Теория, техника и култура на говора
82.09 Литературна критика. Литературни изследвания
821 Литература на отделните езици
821(082.2) Световна литература. Антологии. Сборници
821-93 Детска литература на отделните езици
821.0 Световна литература (изследвания)
821.111 Английска литература
821.111(...) Други англоезични литератури - литератури на страните от Британската общност, канадска литература, австралийска литература (вкл. изследвания)
821.111(71) Канадска англоезична литература
821.111(71).09 Канадска англоезична литература (изследвания)
821.111(73) Американска литература
821.111(73).09 Американска литература (изследвания)
821.111(94) Австралийска англоезична литература
821.111(94).09 Австралийска англоезична литература (изследвания)
821.111.09 Английска литература (изследвания)
821.112.2 Немска литература (вкл. Австрийска, швейцарска, литература на идиш)
821.112.2(436) Австрийска литература
821.112.2(436).09 Австрийска литература (изследвания)
821.112.2(494) Швейцарска немскоезична литература
821.112.2(494).09 Швейцарска немскоезична литература (изследвания)
821.112.2.09 Немска литература (изследвания)
821.112.5 Холандска литература
821.112.5.09 Холандска литература (изследвания)
821.113 Северногерманска литература (скандинавски литератури)
821.113.09 Северногерманска литература (скандинавски литератури) (изследвания)
821.113.3 Исландска литература
821.113.3.09 Исландска литература (изследвания)
821.113.4 Датска литература
821.113.4.09 Датска литература (изследвания)
821.113.5 Норвежка литература
821.113.5.09 Норвежка литература (изследвания)
821.113.6 Шведска литература
821.113.6.09 Шведска литература (изследвания)
821.124 Латинска (римска) литература
821.124+821.14 Класически литератури (вкл. изследвания)
821.124.09 Латинска (римска) литература (изследвания)
821.13 Романски литератури (вкл. изследвания)
821.131.1 Италианска литература
821.131.1(494) Швейцарска италианоезична литература
821.131.1(494).09 Швейцарска италианоезична литература (изследвания)
821.131.1.09 Италианска литература (изследвания)
821.132 Ретороманска литература
821.132.09 Ретороманска литература (изследвания)
821.133.1 Френска литература
821.133.1(493) Белгийска френскоезична литература
821.133.1(493).09 Белгийска френскоезична литература (изследвания)
821.133.1(494) Швейцарска френскоезична литература
821.133.1(494).09 Швейцарска френскоезична литература (изследвания)
821.133.1(71) Канадска френскоезична литература
821.133.1(71).09 Канадска френскоезична литература (изследвания)
821.133.1.09 Френска литература (изследвания)
821.134.2 Испанска литература
821.134.2(7/8) Латиноамерикански литератури на испански език
821.134.2(7/8).09 Латиноамерикански литератури (изследвания)
821.134.2.09 Испанска литература (изследвания)
821.134.3 Португалска литература (вкл. изследвания)
821.134.3(81) Бразилска литература (вкл. изследвания)
821.135.1 Румънска литература
821.135.1.09 Румънска литература (изследвания)
821.135.2 Молдавска литература (вкл. изследвания)
821.14 Гръцка литература (вкл. изследвания)
821.14'02 Класическа гръцка литература
821.14'02.09 Класическа гръцка литература (изследвания)
821.14'04 Византийска литература
821.14'04.09 Византийска литература (изследвания)
821.14'06 Съвременна гръцка литература (вкл. изследвания)
821.16.09 Славянски литератури (вкл. изследвания)
821.161 Източнославянски литератури
821.161.09 Източнославянски литератури (изследвания)
821.161.1 Руска литература
821.161.1.09 Руска литература (изследвания)
821.161.2 Украинска литература
821.161.2.09 Украинска литература (изследвания)
821.161.3 Белоруска литература
821.161.3.09 Белоруска литература (изследвания)
821.162 Западнославянски литератури
821.162.09 Западнославянски литератури (изследвания)
821.162.1 Полска литература
821.162.1.09 Полска литература (изследвания)
821.162.3 Чешка литература
821.162.3.09 Чешка литература (изследвания)
821.162.4 Словашка литература
821.162.4.09 Словашка литература (изследвания)
821.162.5 Лужишкосръбска литература (вкл. изследвания)
821.163 Южнославянски литератури
821.163.09 Южнославянски литератури (изследвания)
821.163.1 Старославянска литература
821.163.1.09 Старославянска литература (изследвания)
821.163.2 Българска литература
821.163.2-93 Българска детска и юношеска литература
821.163.2.09 Българска литература (изследвания)
821.163.2.09-93 Българска детска и юношеска литература (изследвания)
821.163.2.09:398 Българско народно литературно творчество (изследвания)
821.163.2:398 Българско народно литературно творчество
821.163.3 Македонска литература
821.163.3.09 Македонска литература (изследвания)
821.163.4 Литератури на сърбохърватски език
821.163.4.09 Сръбска литература. Хърватска литература (изследвания)
821.163.6 Словенска литература
821.163.6.09 Словенска литература (изследвания)
821.17 Балтийски литератури
821.172 Литовска литература (вкл. изследвания)
821.174 Латвийска литература (вкл. изследвания)
821.18 Албанска литература
821.18.09 Албанска литература (изследвания)
821.19 Арменска литература
821.19.09 Арменска литература (изследвания)
821.21 Индийски литератури
821.21.09 Индийски литератури (изследвания)
821.21/.41 Ориенталски литератури. Семитски литератури (вкл. изследвания)
821.211 Санскритска литература
821.211.09 Санскритска литература (изследвания)
821.214 Съвременна индийска литература
821.214.09 Съвременна индийска литература (изследвания)
821.214.58 Ромска (циганска) литература
821.214.58.09 Ромска (циганска) литература (изследвания)
821.22 Иранска литература
821.22.09 Иранска литература (изследвания)
821.35 Литература на кавказки езици
821.41 Афроазиатски литератури
821.41.09 Афроазиатски литератури (изследвания)
821.411 Семитски литератури
821.411.09 Семитски литератури (изследвания)
821.411.16 Еврейска (идиш) литература
821.411.16.09 Еврейска (идиш) литература (изследвания)
821.411.21 Арабска литература
821.411.21.09 Арабска литература (изследвания)
821.42/.45 Африкански литератури
821.42/.45.09 Африкански литератури (изследвания)
821.51/.71 Уралоалтайски литератури. Азиатски литератури (вкл. изследвания)
821.511.111 Финландска литература
821.511.111.09 Финландска литература (изследвания)
821.511.113 Естонска литература (вкл. изследвания)
821.511.141 Унгарска литература
821.511.141.09 Унгарска литература (изследвания)
821.512 Алтайски литератури
821.512.09 Алтайски литератури (изследвания)
821.512.161 Турска литература
821.512.161.09 Турска литература (изследвания)
821.512.2 Тунгуска литература (вкл. изследвания)
821.512.3 Монголска литература (вкл. изследвания)
821.521 Японска литература
821.521.09 Японска литература (изследвания)
821.531 Корейска литература
821.56 Ескимоска литература (вкл. изследвания)
821.581 Китайска литература
821.581.09 Китайска литература (изследвания)
821.8 Литература на американски (индиански) езици. (Америндски литератури) (вкл. изследвания)
821.81/.87 Индиански литератури (вкл. изследвания)
821.922 Литература на есперанто (вкл. изследвания)
82:001.8 Методология на литературата
82:1 Философия на литературата
82:111.852 Естетика на литературата
82:176.8 Литературна етика (вкл. плагиатство)
82:81'38 Поетика
9 География. Биографии.История
902 Археология
902.01 Типология. Сравнително изучаване на формите. Стратиграфия. Сравнително изучаване мястото на находките и разкопките
902.2 Археологическа работа на терен. Археологически разкопки
902.3 Методи и техника на теренната археология
902.4 Документационна техника при археологията
902.6 Датиране в археологията
903 Праистория. Праисторически останки, артефакти
904 Останки от културите на различни исторически периоди
908 Краезнание
908(497.2) Краезнание на България
908(497.2а/я) Краезнание на отделни области и региони в България
91 География. Географски изследвания на Земята и отделните страни. Пътешествия. Регионална география
910 Общи въпроси на географията
910.1 Географията като наука. Методология
910.4 Географски пътешествия, експедиции и открития
911 Обща география. Наука за географските фактори (систематична география). Теоретична география
911.2 Физическа география
911.3 Хуманитарна география (културна география). География на културните фактори
911.37 География на населените места. Наука за населените места
911.3:312 Демографска география
911.3:33 Икономическа география
911.5/.9 Теоретична география
912 Нетекстови географски материали (фотографии, графики, диаграми, профили, картограми, карти, атласи, глобуси)
913 Регионална география (общи въпроси). Историческа география
913(100) География на целия свят
913(4) География на Европа
913(41/49) География на европейските страни
913(497) География на Балканския полуостров
913(497.2) География на България
913(497.2а/я) География на отделни области и региони в България
913(5/9) География на неевропейските страни
929 Биографични и сродни изследвания
929(=163.2) Персонални и колективни биографии на българи
929.5 Генеалогия
929.6/.9 Хералдика. Аристокрация. Титли, звания. Ордени. Флагове, знамена
93/94 История
930 Историческа наука. Историография
930.1 Теория и философия на историята. Структура и форма на историята
930.2 Методология на историята. Помощни исторически дисциплини.
930.22 Дипломатика
930.23 Историческа критика
930.24 Историческа хронология
930.25 Архивистика. Архиви
930.27 Епиграфика. Палеография
930.85 История на цивилизацията. Културна история
930.85(497.2) Културна история на България
94(100) Световна история
94(100)".../04" Стара обща история. История на древните народи
94(100)"04/14" Средновековна обща история
94(100)"15/..." Нова обща история
94(100)"19/20" Най-нова обща история (20 и 21 век)
94(100)"1914/1918" Първа световна война, 1914-1918
94(100)"1939/1945" Втора световна война, 1939-1945
94(3) История на Стария свят
94(36) История на европейските народи до 476 г.
94(367) Древна история на славянските народи
94(37) История на древния Рим
94(38) История на древна Гърция
94(398) Древна история на Югоизточна Европа
94(4) История на Европа
94(4)"04/14" Средновековна история на Европа (375-1492)
94(4)"1492/1914" Нова история на Европа (1492-1914)
94(4)"19/20" Най-нова история на Европа (20 и 21 в.)
94(41/49) История на отделните европейски страни
94(495).02 История на Византия
94(497) История на Балканските страни
94(497.2) История на България
94(497.2)"1018/1187" Византийско владичество
94(497.2)"1187/1396" Втора българска държава
94(497.2)"1396/1878" Османско владичество
94(497.2)"1762/1878" Българско национално възраждане
94(497.2)"1878/..." Трета българска държава
94(497.2)"1878/1908" Княжество България
94(497.2)"1878/1914" България от Освобождението до Първата световна война
94(497.2)"1908/1946" Царство България
94(497.2)"1914/1918" България през Първата световна война
94(497.2)"1918/1945" България между двете световни войни
94(497.2)"1939/1945" България през Втората световна война
94(497.2)"1946/1991" Народна република България
94(497.2)"1991/..." Република България
94(497.2)"681/1018" Първа българска държава
94(497.2а/я) История на отделни области и региони в България
94(5) История на Азия
94(5/9) История на неевропейските страни
94(6) История на Африка
94(7) История на Северна и Централна Америка
94(73) История на САЩ
94(8) История на Южна Америка
94(9) История на страните от Австралия, Океания, Арктическа и Антарктическа области
94(=1/=8) История на отделните народи и народностни групи
94(=16) История на славяните
94(=163.2) История на българите
fik Фиктивен код