ELINKS – Достъп до електронни издания чрез записи в COBIB

ELINKS е база от данни на интернет връзки към електронни издания. Съдържа главно уеб адреси (URL) на електронни книги и периодични издания, които са достъпни само за ограничен брой потребители, въз основа на определени споразумения между библиотечния консорциум и доставчиците на информационни услуги; съдържа и уеб адреси на други електронни издания.

Съдържание

Базата данни е предназначена за актуализиране на уеб адреси както и за проверка на възможностите за достъп до тези издания от споделената библиографска база данни COBIB.

Всеки отделен запис в ELINKS съдържа идентификационния номер (ID) на изданието, подробни данни за уеб адреса и линк към библиографския запис на изданието в COBIB. Въз основа на този уеб адрес, потребителите могат да получат достъп до библиографски данни, резюмета и пълнотекстови статии както в периодични издания, така и в други пълнотекстови електронни издания. Записите се актуализират периодично. Благодарение на връзките между записите в двете бази данни, всеки потребител на COBISS+, който търси данни за определено електронно издание в COBIB, винаги намира актуалния URL на изданието, което му е необходимо.

Списък на префикси и суфикси за търсене

Списък на префикси за търсене

С използването на префикси за търсене се определя термина за търсене, който бихте желали да ползвате. По-долу е приложен списък на префиксите за търсене с тяхното значение и съответните примери:

ЗначениеПрефиксПример за търсене
Автор - име на лицеAU=AU=René Descartes*
COBISS.BG-IDCI=CI=709931
Дата на въвеждане на линкаDT=DT=201601*
Дата на пакетаDB=DB=20160330
Друг стандартен идентификаторNP=NP="10.1007/3-540-48854-5"
ISBNBN=BN=0-08-043872-5
ISSNSN=SN=0268-4012
Година на публикуванеPY=PY=2012
Локална база данниLB=LB=CTK
Вид на оторизациятаST=ST=1
ЗаглавиеTI=TI=European journal*
Contracting librarySI=SI=50100
ЗабележкаSC=SC=available for members*
ДоставчикPN=PN=Emerald
Вид услугаTP=TP=1
URLUR=UR="http //jts.oxfordjournals.org/"
Вид на ресурсаRT=RT=2
Наименование на издателяPU=PU=World Scientific

Списък на суфикси за търсене

При търсене по основен индекс, т.е. търсене по думи, към думите можете да добавите суфикси за търсене, за да ограничите търсенето до определен термин за търсене. По-долу е приложен списък на суфиксите за търсене с тяхното значение и съответните примери:

ЗначениеСуфиксПример за търсене
Автор - име на лице/AURené (W) Descartes/AU
Вид на оторизацията/ST1/ST
Заглавие/TIEuropean (W) jour*/TI
Забележка/SC(ul not um)/SC
Доставчик/PNElsevier*/PN
URL/URJSTOR/UR
Наименование на издателя/PUScientific/PU

Информация за базата данни и доставчика

Информация за базата данни:

  • Вид на базата данни: библиографска
  • Обхват: данни за URL адреси на eлектронни ресурси
  • Брой записи:
  • Актуализация: периодично

Информация за доставчика:Information on provider:

  • Предоставено от: НЦК център
  • Адрес: бул. „Васил Левски” № 88, София 1037
  • Телефон: +359 (2) 946 10 81
  • Fax: +359 (2) 843 54 95
  • E-mail: nccservice@nationallibrary.bg
  • URL: http://bg.cobiss.net/