Šifrarnik indeksa za pretraživanje CC (Kod za vrstu sadržaja) baze COBIB.BH

0 nije publikacija sa konferencije ili sastanka
1 jeste publikacija sa konferencije ili sastanka
8 separat
9 drugo
a bibliografija
aa religijsko djelo (antikvarna građa)
ab katehizam (antikvarna građa)
ac molitvena literatura (antikvarna građa)
ad propovjed (antikvarna građa)
ae liturgijske knjige (antikvarna građa)
b katalog
ba naučno djelo (antikvarna građa)
bb diskusija, disertacija, teza (antikvarna građa)
c registar, indeks
ca društvena pravila/običaji (antikvarna građa)
d apstrakt, sažetak
da pravno djelo (antikvarna građa)
db političko djelo (antikvarna građa)
e rječnik
ea efemerna građa (antikvarna građa)
f enciklopedija, leksikon
fa referensno djelo (antikvarna građa)
fb bibliotečki katalog (antikvarna građa)
fc bibliografija (antikvarna građa)
fd kalendar (antikvarna građa)
fe registar (antikvarna građa)
ff rječnik (antikvarna građa)
fg enciklopedija (antikvarna građa)
g imenik
ga historijsko djelo (antikvarna građa)
h godišnjak
ha polemička rasprava (antikvarna građa)
i statistički pregled
ia diskursivno djelo (antikvarna građa)
j udžbenik
j1 udžbenik za osnovne škole
j1d radna sveska za osnovne škole
j2 udžbenik za srednje škole
j2d radna sveska za srednje škole
j3 udžbenik za više i visoke škole
j3d radna sveska za više i visoke škole
ja komemorativno djelo (antikvarna građa)
jd radna sveska
k patent; recenzije
ka poučna literatura, uputstvo (antikvarna građa)
kb priručnik (antikvarna građa)
kc udžbenik (antikvarna građa)
l standard; zakoni
la evidencija, uvid (antikvarna građa)
m doktorska disertacija; izvještaji o zakonima i zbirka zakona
m2 magistarski rad
m3 specijalistički rad
m4 habilitacija
m5 diplomski rad
m6 diplomski rad na višoj školi
m7 maturski rad
ma zabavna literatura (antikvarna građa)
mb11 diplomski rad (1. stepen bolonjskog studija)
mb12 završni rad (1. stepen bolonjskog studija)
mb13 diplomski projekt/projektni rad (1. stepen bolonjskog studija)
mb14 diplomski seminar/zaključni seminarski rad/zadatak (1. stepen bolonjskog studija)
mb15 dramaturški rad (1. stepen bolonjskog studija)
mb16 rad završne refleksije studija (1. stepen bolonjskog studija)
mb2 završni rad integriranog studija prvog i drugog ciklusa
mb21 diplomski rad (2. stepen bolonjskog studija)
mb22 magistarski rad (bolonjski studij)
mb31 doktorska disertacija (bolonjski studij)
n zakoni; članci iz oblasti prava
na verzija djela (antikvarna građa)
o numerička tabela; parnice i sudski zapisnici
o1 tarife
o2 cjenovnik
p tehnički izvještaj; biografija
p1 seminarski zadatak u osnovnoj školi
p2 seminarski zadatak u srednjoj školi
p3 istraživački zadatak u osnovnoj školi
p4 istraživački zadatak u srednjoj školi
p5 istr. zad. na višoj ili visokoj školi
q ispitna građa (testovi)
r temeljno istraživanje; književni prikazi/recenzije
r1 pregledni rad
r2 naučni rad
r3 prethodno saopštenje
r4 stručni rad
r5 izvještaj sa konferencije
r6 rad nije kategoriziran
s međunarodni ugovor
t razvojno istraživanje; strip
u pravilnik
u1 statut
u2 program korporacije
v priručnik
v1 vodič
v2 uputstva
w aplikativno istraživanje
wap apostol
wbl blaženstva
wbm mjesecoslov
wca časoslov
wde dekalog
wev jevanđelje
wgz glagoljski zbornik
whr hrestomatija
wir irmologij
wka katihizis
wko kondaci
wle lekcionar
wli liturgija
wme minej
wmi misal
wmo molitvenik
wok oktoih
wpi pričasni
wpk prokimeni
wpr proskomidija
wps psaltir
wpv privilegije
wre regule
wri ritual
wsa sakrifikal
wse propovjed
wsl služebnik
wsr srbljak
wst stematografija
wsv simbol vjere
wti tipik
wto tropari
wtr triod
x1 strip
x2 slikovnica
y književni prikaz/pregled
z zbornik; drugo
zz drugo (antikvarna građa)