Šifrarnik indeksa za pretraživanje UC (UDK za pretraživanje) baze COBIB.CG

001 Nauka i znanje uopšte
001.8 Metodologija. Tehnički i naučni postupci istraživanja
001.89 Organizacija nauke i naučnog rada
001.891 Naučna istraživanja. Metode ispitivanja
001.895 Inovacije
002 Dokumentacija (skupljanje, sortiranje, uređivanje)
002.6 Centri za dokumentaciju
003 Sistemi pisanja i pisma. Znaci i simboli. Šifre. Grafičko predstavljanje
003.3 Pojedina pisma
004 Računarska nauka i tehnologija. Računarstvo
004.3 Računarska mašinska oprema. Računarski hardver
004.4 Programska oprema. Softver
004.42 Računalniško programiranje. Računalniški programi
004.43 Računarski programski jezici
004.45 Sistemska programska oprema. Operacioni sistemi
004.5 Interakcija između čoveka i računara. Korisnički interfejs. Korisnička okolina
004.55 Hipermediji. Hipertekst
004.6 Podaci
004.7 Računarske komunikacije. Računarske mreže
004.738.5 Internet
004.8 Veštačka inteligencija. Veštački razum
004.9 Računalniške tehnike za namensko rabo
004.92 Računarska grafika
004.94 Simulacija. Oponašanje
005 Organizacija. Teorija organizacije
006 Standardizacija
006.3/.8 Standardi
007 Teorija informacija. Kibernetika
007.5 Automatski i upravljački sistemi
007.52 Robotika. Roboti
008 Kultura. Civilizacija (opšta pitanja). Progres
008.2 Futurologija
009 Humanističke nauke i umetnost uopšte
01 Bibliografija, teorija
01(051) Bibliografije. Katalozi. Spiskovi knjiga
011/014 Bibliografije. Univerzalne i opšte bibliografije. Apstrakti i indeksi
015 Nacionalne bibliografije
016 Specijalne bibliografije. Referalni časopisi. Sekundarne publikacije
016:929a/ž Biobibliografije
017.3/.4 Aukcijski katalozi. Prodajni katalozi knjiga
017/019 Bibliotečki katalozi
02 Bibliotekarstvo
025.3 Katalogizacija
025.4 Klasifikacija. Indeksiranje. Tezaurusi
026 Stručne biblioteke
027 Opšte biblioteke
027.022 Javne, opšte biblioteke
027.54 Narodne biblioteke
027.7/.8 Školske biblioteke. Visokoškolske biblioteke
028 Čitanje. Tehnika čitanja. Rad sa čitaocima
030 Opšta referensna dela. Opšte enciklopedije
050 Serijske publikacije. Periodika. Časopisi
050.8/.9 Adresari. Almanasi. Kalendari
06 Korporacije. Društva. Kongresi. Izložbe
061 Korporacije. Društva
061.12 Akademije
061.2 Nevladine korporacije i organizacije. Društva. Fondacije
061.213 Omladinske organizacije
061.22 Kulturna i umetnička društva
061.3 Sastanci. Simpozijumi. Kongresi
061.4 Izložbe. Sajmovi
061.5(4/9) Poslovna preduzeća. Firme (adresari, jubilarni zbornici)
061.6 Naučne i tehničke ustanove (zavodi, instituti)
069 Muzeji. Muzeologija. Stalne izložbe. Muzejske zbirke
070 Žurnalizam. Novinarstvo
070.48 Uradni listi. Informativna glasila institucij in podjetij. Literarni listi. Reklamni in oglasni časopisi
070.481 Službeni listovi
070.489 Informativna glasila institucija i preduzeća
082.1 Knjižne zbirke. Izdavačke serije
09 Rokopisi. Retka i značajna dela
091 Rukopisi
093 Inkunabule
094/096 Retke knjige. Vredne knjige. Faksimili
097 Ekslibrisi. Monogrami, pečati
1 Filozofija (opšte)
1 a/ž Filozofi
1(091) Istorija filozofije
1(3) Filozofija starog veka
1(4)"04/14" Evropska filozofija, srednji vek
1(4)"15/19" Evropska filozofija, novi vek
1(4/9)"19" Savremena filozofija
11/12 Metafizika. Filozofija prirode (Kosmologija vidi i: 524)
111.852 Estetika
130.2 Filozofija kulture
133 Okultizam. Astrologija
141 Filozofski sistemi
159.9 Psihologija (opšte)
159.92 Psihičke sposobnosti i razvoj. Karakterologija. Stvaralaštvo
159.93/.94 Čulno zapažanje. Niži mentalni procesi
159.95 Viši mentalni procesi. Mišljenje
159.96 Posebna mentalna stanja i procesi
159.964 Dubinska psihologija. Psihoanaliza
159.97 Psihopatologija
159.98 Psihotehnike
16 Logika. Naučna sistematika
165 Teorija saznanja. Epistemologija
165.75 Strukturalizam
17 Etika
2 Religija. Teologija
21 Prirodne religije. Teodicije
22 Sveto pismo. Biblija
22.0 Izvodi i prerade tekstova Svetog pisma. Hermeneutika. Egsegeza
22.043 Biblijske priče. Sveto pismo za decu
22.046 Biblijske priče. Sveto pismo za decu
221/224 Stari zavet
225/228 Novi zavet
23 Dogmatska teologija. Opšta apologetika. Eshatologija
23/28 Hrišćanstvo
231 Bog
238 Simboli vere. Katihizis. Veroispovedanje
24 Moralna teologija
242/245 Meditacije. Molitve. Religijska književnost
248 Asketska i mistička teologija. Pobožnosti
25 Pastoralna teologija. Propovedi. Sveštenik kao pastor
26 Hrišćanska crkva uopšte. Crkva i pripadnost
262 Organizacija Crkve. Crkvena uprava
264 Liturgija. Bogosluženje
265 Sakramenti
266/268 Evangelizacija. Misionarski rad
27 Opšta istorija hrišćanske crkve
271 Verski redovi. Monaštvo
276 Patrologija. Crkveni oci
28 Hrišćanske crkve i sekte
282 Rimokatolička Crkva
29 Nehrišćanske religije
291 Poredbene studije i istorija religija. Hijerologija. Nove religije
292 Klasična mitologija
294 Budizam. Hinduizam (Joga vidi i: 615.851)
296 Jevrejska religija
297 Islam
3 Društvene nauke (opšte)
303 Metodologija i metode društvenih nauka
304 Socijalna politika
308 Sociografija. Deskriptivne studije društva
308(4) Evropske države, društvene prilike
308(497.11) Srbija, društvene prilike
308(497.16) Crna Gora, društvene prilike
308(5/9) Neevropske države, društvene prilike
311 Statistika
311/314 Statistika. Demografija
314 Demografija. Statistika prebivalstva
314.7 Migracije
314.743(=1.497.16) Crnogorski iseljenici
314.743(=861) Srpski iseljenici
316 Sociologija
316.2 Sociološke teorije. Sociološki pravci
316.3 Društvo. Društvena struktura. Globalno društvo
316.334 Podsistemi i institucije globalnog društva. Sociologija rada. Sociologija politike. Sociologija ekoloških podsistema i institucija
316.34 Društvena stratifikacija. Društveno raslojavanje
316.346 Demografska stratifikacija prema polu i starosti
316.35 Društvene grupe
316.4 Društveni procesi
316.6 Društveno ponašanje. Socijalna psihologija
316.653 Javno mnjenje. Javno mišljenje
316.7 Sociologija kulture
316.77 Sociologija komunikacij
32 Političke nauke
32.01 Politika, teorija. Političke teorije
321 Politički sistemi. Država
322 Država i crkva
323 Unutrašnja politika. Politička situacija
323(497.11) Unutrašnja politika, Srbija
323(497.16) Unutrašnja politika, Crna Gora
323.1 Narodni pokreti. Nacionalizam. Rasna segregacija. Etničke manjine
323.15 Nacionalne, etničke manjine
323.15(=1.497.16) Crnogorci, nacionalne manjine
323.15(=861) Srbi, nacionalne manjine
324 Izbori. Plebisciti. Referendumi
325 Kolonizacija. Kolonijalna politika. Borba za nezavisnost
327 Međunarodni odnosi. Svetska politika. Spoljna politika
327(497.11) Srbija, spoljna politika
327(497.16) Crna Gora, spoljna politika
327.3 Internacionalizam. Međunarodni pokreti
327.5 Međunarodni konflikti. Popuštanje napetosti
328 Parlamenti. Vlade
329 Političke partije i pokreti
329(497.11) Političke partije u Srbiji
329(497.16) Političke partije u Crnoj Gori
33 Privreda. Ekonomske nauke
330 Ekonomija. Ekonomisti. Ekonomske teorije
330.1 Politička ekonomija. Ekonomski zakoni. Kapital
330.3 Ekonomska gibanja. Družbena reprodukcija. Makroinvesticije
330.34 Ekonomski razvoj. Razvoj proizvodnih odnosa. Ekonomski sistemi
330.4 Matematička ekonomija. Ekonometrija
330.5 Nacionalna svojina. Društveni proizvod. Nacionalni dohodak. Potrošnja. Životni standard
331 Rad. Zaposlenost. Sindikati
331.1 Teorija i organizacija rada. Ergonomija
331.103 Organizacija rada. (Proučavanje rada vidi i: 65.015)
331.105 Radni odnosi. Poslodavci. Radnici. Sindikati
331.106 Radni ugovori
331.107 Učešće radnika u upravljanju. Industrijska demokratija. Samoupravljanje
331.108 Organizovanje kadrova. Radni poredak. Radna disciplina
331.109 Radni sporovi između poslodavaca i radnika. Štrajk
331.2 Lični dohoci. Plate
331.3 Radno vreme. Odsustva. Godišnji odmori
331.4 Radna okolina. Radni uslovi
331.45 Zaštita na radu. Nesreće na radu
331.5 Zaposlenje. Tržište rada
331.54 Zanimanje
331.548 Profesionalna orijentacija. Savetovanje i konsultovanje oko izbora profesije
331.56 Nezaposlenost
332 Regionalna privreda. Teritorijalna privreda. Stambena privreda
332.1 Regionalna privreda
332.2 Zemlja sa stanovišta privrede
332.26 Povreda prava svojine (nacionalizacija, denacionalicija)
332.8 Stambena privreda
334 Oblici organizovanja i saradnje u privredi. Kooperacija (opšte)
334.71 Mala privreda
334.72 Preduzeća prema pravu svojine. Privatna preduzeća. Javna preduzeća. Multinacionalna preduzeća
334.73 Zadruge
334.75/.76 Privredna udruženja. Karteli. Koncerni. Trustovi
334.788 Privredne komore. Trgovinske komore
336 Finansije (opšte)
336(051) Finansije. Javne finansije. Porezi. Carine
336.1 Javne finansije. Javni budžeti. Proračun. Javni dug
336.1/.5 Javne finansije. Javni prihodi. Proračun. Javni dug. Javna potrošnja
336.22 Porezi
336.24 Carine
336.7 Novac. Monetarni sistem. Bankarstvo. Berze
336.71 Banke. Bankarstvo
336.74 Novac. Valuta
336.748 Kurs novca. Kretanje kurseva. Inflacija. Stabilizacija
336.76 Berza. Tržište novca. Tržište kapitala. Vrednostni papirji
336.77/.78 Kreditni sistem
338 Privreda (kompleksni privredni prikazi pojedinih država, regija itd.)
338(051) Privreda (kompleksni privredni prikazi pojedinih država, regija itd.). Ekonomska politika. Upravljanje privredom. Cene
338(497.11) Srbija, privreda
338(497.16) Crna Gora, privreda
338.1 Privredna situacija. Konjunktura. Recesija
338.2 Ekonomska politika. Ekonomsko planiranje
338.24 Ekonomska kontrola. Državna intervencija. Nacionalizacija. Denacionalizacija
338.4 Privredni sektori
338.5 Cene. Troškovi
339 Trgovina. Tržište. Marketing
339.1 Trgovina (opšta pitanja)
339.13 Tržišče uopšte. Analiza tržišta. Marketing. Konkurencija
339.3 Unutrašnja trgovina. Trgovinska mreža. Zaštita potrošača
339.5 Međunarodna trgovina. Politika spoljne trgovine. Carine
339.7 Međunarodne finansije. Međunarodni platni promet. Međunarodno tržište kapitala. Mednarodne banke
339.74 Devizna politika
339.9 Svetska privreda. Međunarodni ekonomski odnosi. Međunarodne ekonomske integracije. Globalna ekonomija
339.923 Međunarodne ekonomske integracije. Ekonomske unije. Ekonomske zajednice
34 Pravne nauke. Pravo (opšte). Zakonodavstvo
34(091) Pravna istorija
34(4/9) Pravni sistemi prema pojedinim državama
340.1 Pravo, teorija. Filozofija prava. Pozitivno pravo
340.15 Pravni sistemi
340.6 Pomoćne pravne nauke. Sudska medicina. Sudska psihijatrija
341 Međunarodno pravo
341.1 Međunarodne organizacije
341.1+341.217 Međunarodne organizacije
341.2 Subjekti i objekti u međunarodnom pravu. Državna suverenost. Međunarodne unije
341.24 Međunarodni pravni akti. Međunarodni dogovori. Međunarodni sporazumi
341.3 Ratno pravo. Humanitarno pravo
341.7/.8 Diplomatsko pravo. Konzularno pravo
342 Javno pravo. Državno pravo. Ustavno pravo. Upravno pravo
342.4 Ustavi. Zakonodavne skupštine
342.5 Državna vlast. Vlade. Parlamenti
342.7 Človekove pravice
342.8 Izborno pravo. Izborni sistemi
343 Krivično pravo
343.1 Krivično pravo. Krivični postupak
343.3/.7 Krivična dela. Vrste krivičnih dela
343.8 Penologija. Izvršavanje kazni. Kaznene sankcije. Kazneni zavodi
343.9 Kriminologija. Kriminalistika
344 Posebno krivično pravo. Vojno krivično pravo. Vazduhoplovno i pomorsko krivično pravo
347 Građansko pravo
347.2 Stvarno pravo
347.23 Svojina. Stvarno pravo
347.4/.5 Obligacijsko pravo
347.61/.64 Porodično pravo
347.65/.68 Nasledno pravo. Testament
347.7 Trgovinsko pravo. Privredno pravo
347.72 Trgovinska društva. Privredna društva
347.77 Industrijska svojina. Patentno pravo
347.78 Autorsko pravo. Zaštita autorskog prava
347.9 Pravni postupak. Ustrojstvo sudova i kadrova
348 Crkveno pravo. Kanonsko pravo
349 Posebne grane prava (socijalno pravo, pravo zaštite okoline. Atomsko i nuklearno pravo)
349.2 Radno pravo
349.4 Zemljišno pravo. Agrarno pravo. Propisi o gradnji. Pravo stanovanja
35 Javna uprava. Državna uprava (regionalna i lokalna uprava)
35(497.11) Javna uprava u Srbiji
35(497.16) Javna uprava u Crnoj Gori
351 Zadaci javne uprave. Javna svojina. Javni radovi
351.74/.76 Policija. Javni red i mir. Evidencija prebivališta. Nadzor nad javnim moralom
351.778.5 Stambena pitanja. Stanovi. Naselja
352 Lokalna upravo. Opštinska uprava. Najniži stepen uprave
352/354 Upravni stepeni. Regionalna uprava. Lokalna samouprava
355.01 Filozofija rata. Sociologija rata. Militarizam
355.02 Vojna politika. Politika državne odbrane
355.3 Organizacija oružanih snaga
355.4 Vojne operacije. Taktika i strategija
355.48/.49 Vojna istorija. Ratovi
355/359 Vojna veština. Vojne nauke
36 Socijalni rad. Socijalna pomoć
364 Socijalni problemi. Vrste socijalne pomoći
368 Osiguranje
369 Socijalno osiguranje
37 Vaspitanje. Obrazovanje. Nastava
37(4/9) Obrazovni sistemi u pojedinim državama
37(497.11) Obrazovni sistem u Srbiji
37(497.16) Obrazovni sistem u Crnoj Gori
37.01 Osnovi obrazovanja, teorija. Pedagogija
37.014 Politika obrazovanja
37.015 Discipline pedagoške nauke (pedagoška psihologija...)
37.018 Vaspitanje (osnovni oblici)
37.02 Didaktika (opšte)
37.03 Formiranje i razvoj ličnosti (moralno, socijalno, umetničko, ekološko...vaspitanje)
371 Organizacija vaspitavanja i obrazovanja. Osoblje
371.2 Organizacija obrazovnih institucija i nastave
371.3 Nastavne metode i postupci. Oblici nastave
371.3:0/9 Nastavne metode za pojedine predmete
371.4 Vaspitni sistemi
371.5 Školski poredak i disciplina. Kazne
371.6 Položaj škola. Školska oprema
371.64/.69 Nastavna sredstva. Sredstva za podučavanje
371.8 Život i rad učenika i studenata
372.3 Predškolsko obrazovanje
372.4 Osnovno obrazovanje. Početna nastava
372.8 Posebni predmeti
373 Predškolske ustanove. Osnovne škole. Srednje škole
374 Obrazovanje i vaspitanje van škole. Obrazovanje odraslih
376 Specijalna pedagogija. Defektologija. Vaspitanje, obrazovanje i obučavanje posebnih grupa i osoba
377 Stručno obrazovanje. Profesionalne škole
377.5 Više škole
378 Visoko obrazovanje
378(4/9) Visoko školstvo u pojedinim državama
378(497.11) Visoko obrazovanje u Srbiji
378(497.16) Visoko obrazovanje u Crnoj Gori
378.18 Studenti. Udruženja. Običaji. Proslave
378.4 Univerziteti
378.60/.69 Visoke škole po strukama
379.8 Slobodno vreme i rekreacija. Amaterizam. Hobi. Uradi sam
389 Metrologija
39 Etnologija. Običaji. Narodni praznici. Koledarski praznici. Ponašanje. Tradicije. Bonton
39(=1.497.16) Crnogorska narodna kultura. Crnogorski narodni običaji
39(=861) Srpska narodna kultura. Srpski narodni običaji
391 Nošnje. Moda. Nakit
395 Bonton. Pokloni
396 Feminizam. Žena i društvo. Položaj žene
397 Primitivni narodi. Indijanci. Cigani
398 Folklor u užem smislu. Narodni običaji
398(497.4) Narodni običaji Slovenije
5 Prirodne nauke
502 Priroda. Zaštita i izučavanje prirode
502/504 Priroda. Izučavanje i čuvanje prirode. Ekologija
504 Ekologija
504.03 Socijalna ekologija
504.05/.06 Zagađenje životne sredine. Zaštita životne sredine
504.3 Životna sredina u atmosferi
504.4 Životna sredina u hidrosferi
51 Matematika
51-7 Matematika u drugim naukama
51-8 Matematičke igre i rekreacija
510 Teorija skupova. Matematička logika
511 Teorija brojeva. Aritmetika
512 Algebra
512.5 Viša algebra
512.6 Posebne grane algebre. Linearna algebra
514 Geometrija
514.11 Trigonometrija
514.18 Opisna geometrija
514.7 Diferencijalna geometrija. Vektorska algebra. Tenzorska algebra
515.1 Topologija
515.14 Algebarska topologija
517 Matematička analiza
517.1/.4 Diferencijalni račun. Integralni račun. Operatorski račun. Fourierova transformacija. Laplaceova transformacija
517.5 Opšta teorija funkcija
517.9 Diferencijalne jednačine. Integralne jednačine. Varijacijski račun. Funkcionalna analiza
519.1 Kombinatorna analiza
519.17 Teorija grafova
519.2 Matematička statistika. Teorija verovatnoće
519.6 Numerička analiza. Matematičko programiranje
519.68 Programiranje računara (teorija, jezici, računarska logika) (Programska oprema vidi: 681.3.06)
519.688 Aplikativni računarski programi
519.7 Matematička kibernetika. Matematička lingvistika
519.7/.8 Matematička kibernetika. Operaciono istraživanje
519.8 Operaciono istraživanje (glej tudi: 65.012.122)
52 Astronomija. Astrofizika. Istraživanje svemira
520 Astronomski instrumenti
521 Teorijska astronomija. Nebeska mehanika
523 Sunčev sistem
524 Zvezdani sistemi. Vasiona. Kosmologija (Filozofija prirode vidi: 11/12)
527 Navigacija. Nautička i aeronautička astronomija
528 Geodezija. Fotogrametrija. Kartografija
528.7 Fotogrametrija
528.9 Kartografija (tekstualna dokumentacija)
529 Hronologija. Određivanje vremena
53 Fizika
530.12 Teorija relativnosti
530.14 Kvantna teorija. Principi konstantnosti i promenljivosti
530.16 Uzročnost i verovatnoća. Haos
531/533 Mehanika
531/534 Mehanika. Akustika
534 Akustika. Vibracije
535 Optika
536 Toplota. Termodinamika
536.7 Termodinamika. Toplotna energija
537 Elektricitet. Magnetizam. Elektromagnetizam
538.9 Fizika kondenzovane materije
539 Fizička priroda materija
539.1 Nuklearna, atomska i molekularna fizika
539.16 Radioaktivnost
539.17 Fisija
539.18 Atomska fizika
539.19 Molekularna fizika
539.2 Osobine i struktura molekulskih sistema
539.3 Mehanika elastičnih tela. Elastičnost. Deformacije
539.4 Tvrdoća. Čvrstoća
54 Hemija
542 Eksperimentalna hemija. Laboratorijska hemija
543 Analitička hemija
543.061 Kvalitativna analiza
543.062 Kvantitativna analiza
543.2/.9 Hemijske metode analize. Analitička metoda
544 Fundamentalna hemija. Fizikalna hemija
544.1 Hemijska struktura
544.3/.4 Hemijska termodinamika. Hemijska ravnoteža. Hemijska kinetika
544.5/.6 Hemija procesa visokih energija. Elektrohemija
544.7 Površinska hemija. Koloidna hemija
546 Neorganska hemija
546.1/.2 Nemetali
546.3/.9 Metali
547 Organska hemija
547.2 Aciklična jedinjenja
547.5 Ciklična jedinjenja
547.7 Heterociklična jedinjenja
547.9 Prirodne supstance. Supstance nepoznatog sastava
548/549 Kristalografija. Mineralogija
55 Geologija
550.3 Geofizika
551.1/.4 Opšta geologija. Speleologija. Geomorfologija
551.5 Meteorologija. Klimatologija
551.7 Istorijska geologija. Stratigrafija
552 Petrografija
553 Nauka o rudama. Ekonomska geologija. Mineralna ležišta
556 Hidrologija
556.3 Podzemne vode. Hidrogeologija
556.5 Površinske vode
56 Paleontologija. Sistematska paleobotanika. Sistematska paleozoologija
57 Biologija
572 Antropologija
574 Ekosistemi. Hidrobiologija. Biogeografija
575 Opšta genetika. Imunogenetika. Postanak vrsta. Filogenija
575.8 Evolucija. Nastanak vrsta. Filogenija
576 Citologija
577 Biohemija. Molekularna biologija. Biofizika
577.2 Molekularne osnove života. Molekularna biologija. Molekularna genetika
578 Virusologija
579 Mikrobiologija
579.6 Primenjena mikrobiologija
58 Botanika
581 Opšta botanika. Fiziologija biljaka. Anatomija biljaka. Ekologija biljaka
581.9 Geografija biljaka. Fitogeografija
582 Sistematska botanika. Sistematika biljaka
59 Zoologija
591 Opšta zoologija. Fiziologija životinja. Anatomija životinja. Ekologija životinja
591.9 Zoogeografija
592/599 Sistematska zoologija
61 Medicina
611 Anatomija
612 Fiziologija
613 Higijena
613.2 Dijetetika
613.8 Higijena nervnog sistema. Higijena i moral. Ovisnost
614 Javno zdravstvo i higijena. Sanitarna inspekcija. Prevencija
614.2 Javna i profesionalna organizacija zdravstvene službe
614.8 Udesi. Opasnosti od udesa. Prevencije udesa
614.84 Požari. Protivpožarna zaštita. Vatrogastvo
614.88 Prva pomoć. Crveni krst
615 Farmacija. Farmakologija
615.2 Lekovi prema svom najvažnijem dejstvu
615.3 Lekovi prema poreklu
615.4 Farmaceutski preparati. Medicinski materijali i oprema
615.8 Fizioterapija. Radioterapija. Ostali medicinski terapeutski tretmani. Alternativna medicina
615.82/.84 Medicinska rehabilitacija. Fizioterapija. Radioterapija
615.851 Psihoterapija. Joga
615.89 Narodna medicina. Domaći lekovi
615.9 Toksikologija
616 Patologija. Klinička medicina
616-001 Povrede. Traume. Rane
616-002.5 Tuberkuloza
616-002.77 Reumatizam
616-006 Onkologija. Neoplazme. Tumori
616-053.2 Pedijatrija. Dečje bolesti
616-053.9 Gerijatrija. Gerontologija
616-057 Medicina rada. Profesionalna oboljenja
616-058 Socijalna medicina
616-07 Semiologija. Simptomatologija. Dijagnostika
616-083 Nega bolesnika
616-084 Preventivna medicina. Profilaksa
616-089 Hirurgija. Operativne tehnike
616-092 Patološka fiziologija
616-097 Antigeni. Antitela. Imunologija
616.1 Bolesti srca i krvotoka. Hematologija
616.1/.4 Interna medicina
616.2 Bolesti organa za disanje
616.21/.23 Otorinolaringologija
616.3 Gastroenterologija
616.31 Stomatologija
616.379 Diabetes
616.4 Endokrinologija. Bolesti limfnog sistema
616.5 Dermatologija. Kožne bolesti
616.6 Urologija. Bolesti urogenitalnog sistema
616.7 Bolesti organa za kretanje
616.8 Neurologija. Neuropatologija. Nervni sistem
616.89 Psihijatrija. Psihopatologija. Emocionalni poremećaji
616.9 Infektivne (zarazne) bolesti. AIDS. Venerologija
617 Hirurgija
617.3 Ortopedija
617.7 Oftalmologija. Očne bolesti
618 Ginekologija. Porodiljstvo. Akušerstvo
619 Veterina
619:616 Bolesti domaćih životinja
619:636 Veterinarski tretman određenih vrsta domaćih životinja
62 Inženjerstvo. Tehnika uopšte
62-5 Režim rada i upravljanje mašinama i procesima
620.1/.2 Ispitivanje materijala. Greške u materijalu. Zaštita materijala. Trgovinski materijali
620.9 Energetska privreda (uopšte)
620.92 Alternativni izvori energije
621 Opšte mašinstvo
621.039 Nuklearna tehnika. Atomska energija i industrija
621.039.58 Odvajanje fisionog materijala. Čuvanje radioaktivnog materijala. Problemi sigurnosti
621.039.7 Tretiranje radioaktivnih otpadaka
621.1 Proizvodnja i korišćenje vodene pare. Parne mašine
621.22 Hidraulična energija. Hidromotori. Vodne turbine
621.3 Elektrotehnika
621.31 Elektroenergetika
621.311 Elektrane. Električna mreža. Elektrifikacija
621.313/.314 Električne mašine. Pretvaranje električne energije. Transformatori. Ispravljači
621.317 Električna merenja
621.35/.36 Elektrohemijska tehnika. Termoelektrotehnika
621.38 Elektronika. Fotoćelije. Rentgenska tehnika
621.39 Telekomunikaciona tehnika
621.396/.398 Radiotehnika. TV tehnika. Video tehnika
621.4 Toplotne mašine (izuzev parnih mašina)
621.5/.6 Pneumatske mašine. Rashladne mašine. Kompresori. Postupci sa plinom. Skladišćenje i distribucija
621.7 Principi obrade materijala. Obrada bez rezanja. Toplotna obrada
621.7+621.9 Obrada i rukovanje materijalom. Alati, mašine, oprema itd.
621.74 Livarstvo. Kalupljenje i livenje
621.791 Zavarivanje
621.798 Pakovanje. Pakovanje i oprema za pakovanje
621.8 Mašinski elementi. Transportni uređaji. Podmazivanje
621.9 Obrada sa rezanjem. Obrada skidanjem opiljaka. Brušenje. Testere. Čekići, prese
622 Rudarstvo. Rudarska tehnika. Rudarski radovi i istraživanja
622.3 Rudarstvo (pojedini minerali npr.: dobijanje nafte, ugljeni...)
622.7 Bogaćenje mineralnih sirovina
622.8 Opasnost u rudnicima. Nesreće u jami
623 Vojna tehnika
624 Građevinarstvo i konstrukcije uopšte (Građevinski zanati vidi: 69, Građevinski materijali vidi: 691, Građevinski delovi vidi: 692)
624+69 Građevinska tehnika. Građevinarstvo i konstrukcije uopšte
624.04 Grafička i analitička statika za ispitivanje i proračun konstrukcija
624.07 Konstruktivni elementi
625 Niskogradnja u kopnenom transportu. Izgradnja železničkih, pruga. Izgradnja puteva
625.1 Železničke pruge, gradnja
625.7/.8 Putevi, gradnja
626/627 Hidrotehnika
628 Sanitarna tehnika
628.1 Snabdevanje vodom
628.3 Otpadne vode
628.4 Komunalna higijena
628.5 Industrijska higijena. Tehnička zaštita
629 Tehnika transportnih vozila
629.3 Tehnika kopnenih vozila (izuzev šinskih vozila)
629.4 Tehnika šinskih vozila
629.5 Tehnika plovila. Brodogradnja
629.7 Tehnika vazdušnog i prostornog transporta. Aeronautika. Kosmička tehnika
63 Poljoprivreda i srodne nauke
630 Šumarstvo
630*3 Eksploatacija šuma. Seča i transport. Šumsko inženjerstvo
631 Poljoprivreda (uopšte). Poljoprivredna tehnologija
631.4 Pedologija. Istraživanje zemljišta
631.5 Poljoprivredni radovi
632 Zaštita biljaka. Biljne bolesti
633 Poljski usevi i njihova proizvodnja
634.1/.7 Voćarstvo
634.8+663.2 Vinogradarstvo. Vinarstvo. Enologija
635 Vrtlarstvo. Vrtne biljke. Hortikultura
636 Stočarstvo i gajenje životinja uopšte
636.1/.9 Domaće životinje
636/637 Stočarstvo i gajenje životinja uopšte. Proizvodi od domaćih životinja i divljači
637 Proizvodi od domaćih životinja i divljači
638 Pčelarstvo i pčelinji proizvodi
639 Lov. Ribolov. Gajenje riba. Akvaristika
64 Domaćinstvo. Stanovanje
640 Ugostiteljstvo. Hotelijerstvo
641 Prehrambeni proizvodi. Priprema
65 Rukovođenje i organizacija rada u industriji, trgovini i saobraćaju
65.01 Teorija i praksa organizacije
65.011 Poslovna politika. Produktivnost
65.012 Teorija rukovođenja. Menadžment. Planiranje
65.015 Organizacija rada. Studija rada. Radni postupak. Radne faze
65.018 Kvalitet. Kvalifikacija
651 Kancelarijska služba
651.75 Poslovna korespondencija
651.9 Pisanje. Kucanje. Stenografija
654 Telekomunikacije. Radio. TV (organizacija, poslovanje, programi)
655 Grafička industrija. Štamparstvo
655.1 Štamparstvo uopšte
655.4/.5 Izdavaštvo i knjižarstvo uopšte
656 Saobraćaj (organizacija i kontrola). Transportne usluge
656.1 Drumski saobraćaj
656.2 Železnički saobraćaj
656.6 Pomorski saobraćaj. Transport vodenim putem. Plovidba
656.7 Vazdušni saobraćaj
656.8 PTT. Poštanske marke. Filatelija
657 Knjigovodstvo. Računovodstvo
657.3 Budžeti. Zaključivanje računa. Poslovne knjige. Bilansi
657.4 Računi. Knjigovodstveni sistemi. Pogonsko knjigovodstvo
657.6 Kontrola poslovanja. Revizija
658 Poslovno rukovođenje. Administracija. Komercijalna organizacija
658.1 Oblici i vrste preduzeća. Privatna preduzeća. Javna preduzeća
658.14/.17 Finansiranje preduzeća. Poslovne finansije
658.2 Postrojenja i proizvodni pogoni (zgrade, zemljište i materijali)
658.3 Zaposleni. Kadrovska politika. Obrazovanje kadrova
658.5 Proizvodnja (organizacija i planiranje)
658.562 Kontrola kvaliteta
658.6 Proizvodi. Industrijski proizvodi
658.6/.9 Komercijalna istraživanja i praksa. Nabavka. Prodaja
658.7 Nabavka. Kupovina
658.8 Prodaja. Marketing. Distribucija
659 Reklama. Odnosi sa javnošću
659.1 Reklama
659.2 Informacije. Informisanje. Informacioni sistemi
659.2:004 Informatika
659.2:681.3 Informatika
659.3/.4 Sredstva javnog informisanja. Obaveštavanje najšire javnosti
66 Hemijska i srodne industrije
66.02 Hemijska tehnika (tehnološki postupci i oprema)
661 Hemikalije. Pojedine grane hemijske industrije
662 Eksplozivi. Goriva
663 Industrijska mikrobiologija. Fermentacije, pića
664 Prehrambena industrija
665 Ulja. Masti. Voskovi
665.5 Kozmetika
665.6/.7 Naftna industrija
666 Staklo. Emajl. Tehnička keramika. Cement. Beton
667 Industrija boja
669 Metalurgija
669.1 Crna metalurgija. Gvožđe. Čelik
669.2/.8 Metalurgija obojenih metala
67/68 Razne industrije, zanati i umetnički zanati
674 Drvna industrija
675 Industrija kože. Štavljenje kože. Imitacija kože
676 Industrija celuloze, papira i kartona
677 Tekstilna industrija
678 Industrija gume i plastičnih masa
681 Precizna mehanika
681.3 Računari. Mašinska oprema. Automatska obrada podataka
681.3.06 Računari. Programska oprema. (Računarsko programiranje (teorija,jezici,logika) vidi: 519.68)
681.324 Računarske mreže
681.5 Automatska kontrola. Kontrolni sistemi.Kibernetika i tehnologija automatizacije
681.8 Tehnička akustika. Muzički instrumenti
684 Industrija nameštaja i srodne industrije. Tapetarstvo
687 Industrija odeće. Konfekcija
69 Građevinski zanati
691 Građevinski materjiali i elementi
692 Građevinski delovi i konstruktivni elementi
693 Zidarski radovi
694 Drvene konstrukcije. Tesarski radovi. Stolarski radovi
696 Instalacije u zgradama. Priključci. Oprema
697 Grejanje. Ventilacija i klimatizacija zgrada
699.8 Zaštita zgrada. Protivpožarna zaštita. Mere u slučaju opasnosti. Preventiva
7 Umetnost
7(1/9) Umetnost prema pojedinim zemljama
7.01 Teorija umetnosti. Estetika. Filozofija
7.02 Umetnička tehnika. Zanatstvo
7.025 Restauracija. Konzervacija
7.03 Istorija umetnosti. Stilovi, škole, periodi i faze
7.031 Primitivna umetnost. Narodna umetnost
7.04 Objekti umetničkog predstavljanja. Ikonologija. Ikonografija
7.046 Religijska umetnost
7.05 Primenjena umetnost. Industrijsko oblikovanje. Komercijalni dizajn
7.07 Zanimanja i aktivnosti povezane sa umetnošću i zabavom
71 Prostorno planiranje i uređenje. Pejzaži, parkovi, vrtovi
71/72 Prostorno planiranje. Urbanizam. Arhitektura
711.4 Planiranje naselja. Urbanizam
719 Zaštita spomenika
719:502 Spomenici prirode. Prirodna baština
719:7 Umetnički spomenici
72 Arhitektura
72(1/9) Arhitektura prema pojedinim zemljama
72.01 Arhitektura, estetika. Teorija arhitekture. Projektovanje
72.03 Arhitektura, istorija
72.04 Arhitekturni detalji i dekoracije
72.071 Arhitekti
725 Javne, upravne, poslovne, industrijske zgrade
726 Religijska, crkvena arhitektura
727 Zgrade za obrazovne, naučne i kulturne namene. Škole. Biblioteke
728 Stambena arhitektura. Stambena zgrada
728.8 Tvrđave. Zamkovi. Dvorci
728.81 Tvrđave. Zamkovi. Dvorci
73 Plastične umetnosti. Umetničko oblikovanje keramike. Umetničko oblikovanje metala. Zlatarstvo. Srebrarstvo
73/76 Likovne umetnosti
73/76(064) Izložbeni katalozi likovne umetnosti. Zajedničke izložbe
730 Vajarstvo. Skulptura
730(1/9) Vajarstvo prema pojedinim zemljama
730.03 Vajarstvo, istorija
730.071 Vajari
737 Numizmatika
74 Crtanje. Dizajn
741.5 Karikatura
744 Tehničko, linearno i geometrijsko crtanje
745/749 Primenjena umetnost. Umetničko oblikovanje drveta, tekstila, kože, papira, stakla itd. Umetnički zanati. Ručni radovi
746 Ručni radovi. Pletenje. Kukičanje. Veženje
747 Unutrašnja dekoracija
75 Slikarstvo
75(1/9) Slikarstvo prema pojedinim državama
75.03 Slikarstvo, istorija
75.071 Slikari
76 Grafika
766 Grafičko oblikovanje. Plakati
769.81 Slikovnice. Ilustracije
769.9 Stripovi (uključujući studije)
77 Fotografija. Fotografski postupci. Fotografski snimci. Dokumentarna fotografija
77.02 Fotografska tehnika
77.04 Umetnička fotografija. Fotografski motivi
77.04(064) Umetnička fotografija. Izložbeni katalozi
778 Posebne fotografske tehnike. Reprografija. Mikrografija. Projekcija
778.5 Kinematografska tehnika. Filmska fotografija
78 Muzika (opšte). Muzikologija. Muzičko vaspitanje
78(1/9) Muzika prema pojedinim državama
78.01 Muzička estetika. Muzička filozofija
78.03 Muzika, istorija. Stilski periodi
78.07 Muzički stvaraoci, kompozitori, dirigenti, muzikolozi
78.08 Muzički oblici
781 Teorija muzike. Etnomuzikologija
782 Opere. Operete. Pozorišna muzika
782/785 Vrste muzike
783 Crkvena muzika. Liturgijska muzika
784 Vokalna muzika. Narodne pesme. Pevački horovi
784.66 Zabavna glasba
784.9 Tehnika pevanja. Solfeđo. Vežbe pevanja
785 Instrumentalna muzika. Orkestarska muzika. Kamerna muzika. Džez
786/789 Muzika za pojedinačne instrumente (Muzički instrumenti vidi: 681.8)
78:37 Muzičko obrazovanje. Muzika (udžbenici)
791 Razonoda. Spektakli. Izložbe
791.4 Film (opšte). Filmske vrste. Kinematografija
791.4(1/9) Film prema pojedinim državama
791.44 Filmska produkcija. Filmski stvaraoci
792 Pozorište (opšte)
792(1/9) Pozorište prema pojedinim državama
792(497.11) Srbijansko pozorište
792(497.16) Crnogorsko pozorište
792.02/.09 Pozorišni umetnici. Pozorišna tehnika
792.2/.9 Pozorišne vrste
793/794 Društvene zabave. Ples. Igre s kartama. Igre na tabli i stolu
794.1 Šah
796.01 Sport, teorija
796.1 Terenske igre i rekreacija. Dečje igre
796.3 Igre s loptom
796.4 Gimnastika. Atletika
796.5 Alpinizam. Planinarenje. Logorovanje
796.6/.7 Biciklizam. Automobilizam. Motoristika
796.8 Borilačke veštine. Borilački sportovi
796.9 Zimski sportovi. Sportovi na ledu
796/799 Sport. Fizičko vežbanje
797 Sportovi v vazduhu. Sportovi na vodi
798/799 Konjički sport. Lov. Ribolov. Streljaštvo
80 Filologija (opšte
801.6 Prozodija (metar, vrste stiha, rima)
801.73 Hermeneutika. Tekstologija. Interpretacije
808 Književna aktivnost i književna tehnika. Pisanje. Izdavanje. Kazivanje
81 Opšta pitanja lingvistike
81'1 Opšta lingvistika
81'22 Semiotika. Neverbalna komunikacija
81'24 Praktično znanje jezika. Bilingvizam (Udžbenici vidi pod pojedinačnim jezicima)
81'25 Teorija prevođenja. Prevođenje
81'27 Sociolingvistika
81'34 Fonetika. Fonologija. Glasovi
81'36 Gramatika
81'373 Leksikologija. Etimologija. Tvorba reči
81'374 Leksikografija. Rečnici
81'38 Stilistika
81'42 Tekstualna lingvistika. Analiza diskursa
81-11 Škole i smerovi u lingvistici. Strukturalizam
811 Lingvistika pojedinig jezika i jezičkih grupa
811.1 Indoevropski jezici, izuzev orijentalnih
811.11 Germanski jezici
811.111 Engleski jezik
811.111(075) Engleski jezik (udžbenici)
811.112 Nemački jezik
811.112.2 Nemački jezik
811.112.2(075) Nemački jezik (udžbenici)
811.12+811.14 Klasični jezici
811.124 Latinski jezik
811.13 Romanski jezici
811.131.1 Italijanski jezik
811.131.1(075) Italijanski jezik (udžbenici)
811.133.1 Francuski jezik
811.133.1(075) Francuski jezik (udžbenici)
811.134.2 Španski jezik
811.134.2(075) Španski jezik (udžbenici)
811.14 Grčki jezik (klasični i moderni)
811.16/.17 Slovenski jezici. Baltički jezici
811.161 Ruski jezik. Drugi istočnoslovenski jezici
811.161.1(075) Ruski jezik (udžbenici)
811.162 Zapadnoslovenski jezici
811.163 Južnoslovenski jezici
811.163.4 Srpski jezik. Hrvatski jezik
811.163.4(075) Srpski jezik (udžbenici). Hrvatski jezik (udžbenici)
811.163.41/.42 Srpsko-hrvatski jezik
811.163.6 Slovenački jezik
811.163.6(075) Slovenački jezik (udžbenici)
811.21/.41 Drugi indoevropski jezici. Orijentalni jezici. Hamitski jezici
811.42/.45 Afrički jezici
811.51/.71 Azijski jezici. Finski jezik. Mađarski jezik
811.8 Indijanski jezici
811.9 Veštački jezici
81:1 Filozofija jezika
82 Književnost (opšte). Istorija književnosti
82.0 Teorija književnosti
82.02 Književne škole i pravci
82.09 Književna kritika. Komparativna nauka o književnosti
821 Svetska književnost. Antologije. Čitanke
821.0 Svetska književnost (studije)
821.09 Svetska književnost (studije)
821.1 Germanske književnosti
821.1.09 Germanske književnosti (študije)
821.1/.8 Književnost pojedinih naroda
821.11 Germanske književnosti
821.11.09 Germanske književnosti (studije)
821.111 Engleska književnost
821.111(...) Ostale engleske književnosti, država Komonvelta, Kanade, Australije (uključujući studije)
821.111(73) Američka književnost
821.111(73).09 Američka književnost (studije)
821.111.09 Engleska književnost (studije)
821.112.2 Nemačka književnost (uključujući austrijsku, švajcarsku, jidiš)
821.112.2.09 Nemačka književnost (studije)
821.124+821.14 Klasične književnosti (uključujući študije)
821.124.09 Latinska književnost (studije)
821.13 Romanske književnosti (uključujući studije)
821.131.1 Italijanska književnost
821.131.1.09 Italijanska književnost (studije)
821.133.1 Francuska književnost
821.133.1.09 Francuska književnost (studije)
821.134(7/8) Latinoameričke književnosti
821.134(7/8).09 Latinoameričke književnosti (studije)
821.134.2 Španska književnost
821.134.2.09 Španska književnost (studije)
821.14.09 Grčka književnost (studije)
821.16.09 Slovenske književnosti (studije)
821.16/.17 Slovenske književnosti. Baltičke književnosti
821.161.1 Ruska književnost
821.161.1.09 Ruska književnost (studije)
821.162.1 Poljska književnost (uključujući studije)
821.162.3 Češka književnost (uključujući studije)
821.162.3/.4 Češka književnost. Slovačka književnost
821.162.4 Slovačka književnost (uključujući studije)
821.163 Južnoslovenske književnosti (uključujući studije)
821.163.4 Srpska i hrvatska književnost
821.163.4(497.6) Srpska i hrvatska književnost u BiH (uključujući studije)
821.163.4-93 Srpska i hrvatska dječja književnost (uključujući studije)
821.163.4.09 Srpska i hrvatska književnost (studije)
821.163.6 Slovenačka književnost
821.163.6-93 Slovenačka dečja književnost (uključujući studije)
821.163.6.09 Slovenačka književnost (studije)
821.21/.41 Orijentalne književnosti. Semitske književnosti (uključujući studije)
821.42/.45 Afričke književnosti (uključujući studije)
821.51/.71 Uralo-altajske književnosti. Azijske književnosti (uključujući studije)
821.511.141 Mađarska književnost (uključujući studije)
821.81/.82 Indijanske književnosti
821.81/.87 Indijanske književnosti (uključujući studije)
82:111.852 Književna estetika
902 Arheologija, teorija
902/904 Arheologija
903/904 Praistorija. Arheološka nalazišta. Kulturni ostaci istorijskog doba
908 Proučavanje zona, lokaliteta
908(4) Evropske države, proučavanje zavičaja
908(497.11) Srbija, proučavanje zavičaja
908(497.16) Crna Gora, proučavanje zavičaja
908(5/9) Neevropske države, proučavanje zavičaja
91 Geografija
910.1 Geografija. Regionalna geografija
911 Opšta geografija. Sistematska geografija. Teorijska geografija
912 Grafički prikazi određenih područja. Geografske karte. Atlasi. Globusi
913 Regionalna geografija uopšte. Geografija starog i modernog sveta
913(100) Regionalna geografija sveta
913(4) Evropske države, geografija
913(497.11) Srbija, geografija
913(497.16) Crna Gora, geografija
913(5/9) Neevropske države, geografija
929 Pojedinačne biografije. Zbirne biografije
929.5 Genealogija
929.6/.9 Heraldika. Biografije. Odlikovanja. Zastave
93/94 Istorija
930 Istorija, teorija
930.2 Pomoćne istorijske nauke. Diplomatika. Epigrafika
930.25 Arhivistika. Arhivi
930.85 Kulturna istorija. Istorija civilizacije
94(100) Svetska istorija
94(100)".../04" Svetska istorija, stari vek
94(100)"04/18" Svetska istorija, srednji i novi vek
94(100)"19" Svetska istorija, 20. v.
94(100)"1914/19" Svetski rat 1914-1919
94(100)"1939/45" Svetski rat 1939-1945
94(3) Antičke države, istorija
94(37) Antički Rim, istorija
94(38) Antička Grčka, istorija
94(4) Evropa, istorija
94(4)"1492/1914 Evropa, novi vek (1492-1914)
94(4)"19" Evropa, 20. v.
94(4)"375/1492" Evropa, srednji vek (ca. 375-1492)
94(41/49) Evropske države, istorija
94(497.1) Jugoslavija, istorija (do 1991)
94(497.11) Srbija, istorija
94(497.16) Crna Gora, istorija
94(5/9) Neevropske države, istorija
fik fiktivni kod