Lista e kodeve e indeksit për kërkim UC (KDU për kërkim) të bazës COBIB.KS

001 Shkenca dhe dituria në përgjithësi. Organizimi i punës intelektuale
001.18 E ardhmja e dijes. Futurologjia
001.32 Qendrat shkencore dhe teknologjike. Institutet hulumtuese etj. Shoqëritë shkencore
001.8 Metodologjia shkencore
001.89 Organizimi i shkencës dhe i punës shkencore
001.891 Kërkimi shkencor
001.895 Novacione. Risi
002 Dokumentacioni. Librat. Shkrimet. Autorësia
002.6 Qendrat e dokumentacionit
003 Sistemet e shkrimit dhe shkrimet
003.3 Shkrimet
004 Shkenca dhe teknologjia e kompjuterit
004.2 Arkitektura e kompjuterit
004.3 Harduare
004.4 Softuare
004.42 Programimi për kompjuter. Programet e kompjuterit
004.43 Gjuhët e programimit për kompjuter
004.45 Sistemet e softuareve
004.5 Bashkëveprimi njeri-kompjuter. Ndërfaqja e përdoruesit. Mjedisi i përdoruesit
004.55 Hipermedia. Hiperteksti
004.6 Të dhënat
004.7 Komunikimi kompjuterik. Rrjetet kompjuterike
004.738.5 Interneti
004.8 Inteligjenca artificiale
004.9 Teknikat e përdorimit të kompjuterit
004.92 Grafika e kompjuterit
004.93 Mënyrat e përpunimit të informacionit
004.94 Simulimi
005 Menaxhimi
005.1 Teoria e menaxhimit
005.2 Agjentët e menaxhimit. Mekanizmat. Treguesit
005.3 Veprimtaritë menaxhuese
005.336.1 Efekasiteti. Performanca e biznesit
005.336.3 Cilësia
005.4 Proceset e menaxhimit
005.44 Globalizimi
005.5 Veprimet e menaxhimit. Drejtimi
005.57 Komunikimi i brendshëm, informimi
005.6 Menaxhimi i cilësisë. Menaxhimi total i cilësisë (MTC)
005.7 Menaxhimi organizativ (MO)
005.8 Menaxhimi i projektit
005.9 Fusha e menaxhmentit
005.912 Menaxhimi i zyrës. Shërbimet e zyrës.
005.912:82-6 Korrespodenca e biznesit
005.912:82-86 Korrespondenca e biznesit
006 Standardizimi i produkteve, operacionet, peshat, masat dhe koha
006.3/.8 Standardet
006.91 Metrologjia. Peshat dhe masat në përgjithësi
006.92 Horologjia. Përcaktimi dhe standardizimi i kohës
007 Veprimtaria dhe organizimi. Teoria e komunikimit dhe e kontrollit në përgjithësi. (Kibernetika)
007.5 Sistemet e vetë-veprimit
007.52 Operatorët pa njeriun. Automatët. Robotët
008 Qytetërimi. Kultura. Progresi
009 Shkencat humanitare. Studimet e artit në përgjithësi
01 Teoria e bibliografisë
01(051) Bibliografitë. Katalogët. Listat e librave
011/014 Bibliografitë. Bibliografitë universale dhe të përgjithshme. Listat e përmbajtjes
015 Bibliografitë e vendit. Bibliografitë kombëtare
016 Bibliografitë e veçanta tematike
016:929 Biobibliografitë
017.3/.4 Katalogët e ankandeve. Katalogët e shitjes së librave
017/019 Katalogët e bibliotekave
02 Bibliotekonomia
022 Objektet e bibliotekave. Pajisjet
023 Administrimi i bibliotekave. Personeli.
025.3 Katalogimi. Teknika e katalogimit
025.4 Klasifikimi dhe indeksimi
026 Bibliotekat speciale
026/027 Bibliotekat
027 Bibliotekat e përgjithshme
027.54 Bibliotekat kombëtare
027.7/.8 Bibliotekat e shkollave. Bibliotekat akademike
028 Leximi. Teknika e leximit. Këshillimi i lexuesve
030 Veprat e përgjithshme referuese
050 Botimet seriale. Periodikët
050.8/.9 Vjetarët. Direktoritë, librat e adresave. Almanakët. Kalendarët
06 Korporatat. Shoqatat. Kongreset. Ekspozitat
061 Organizatat dhe tipe të tjera bashkëpunimi.
061.12 Akademitë
061.1eu Bashkimi Europian
061.2 Organizatat joqeveritare. Shoqëritë. Fondacionet
061.213 Organizatat e të rinjve
061.22 Organizatat për përparimin e dijes, shkencës, kulturës. Shoqëritë e të mësuarit
061.5(4/9) Ndërmarrjet e biznesit
061.6 Institucionet, qendrat dhe shërbimet shkencore e teknike
069 Muzetë. Muzeologjia. Ekspozitat e përhershme. Koleksionet e muzeve
070 Gazetat. Shtypi
070.48 Llojet e veçanta të gazetave
070.481 Revistat zyrtare, buletinet
070.489 Buletinet e institucioneve dhe ndërmarrjeve
082.1 Përmbledhjet (koleksionet)
084.11 Materiale pikture. Skica. Filma vizatimorë
087.5 Botimet për të rinj
09 Dorëshkrimet. Vepra të rralla dhe të shquara
091 Dorëshkrimet
093 Inkunabulat
094/096 Vepra të tjera të çmuara, të shquara ose të rralla
097 Shenjat e pronësisë ose origjinës (ex libris, etiketat e pronësisë, monograme)
1 Filozofia. Psikologjia
1 a/ž Filozofët
1(091) Historia e filozofisë
1(3) Filozofia antike
1(4)"04/14" Filozofia europiane e Mesjetës
1(4)"05/15" Filozofia europiane, Mesjeta
1(4)"15/19" Filozofia europiane, periudha moderne
1(4/9)"19/20" Filozofia bashkëkohore
11 Metafizika. Ontologjia
11/12 Metafizika. Filozofia e natyrës
111.852 Estetika (objektive dhe subjektive)
113/119 Kosmologjia. Filozofia e natyrës (shih edhe: 524)
130.2 Filozofia e kulturës. Teoria e komplekseve kulturore
133 Paranormalja. Okultja. Psi fenomenet
14 Sistemet dhe pikëpamjet filozofike
141 Sistemet filozofike
141.7 Llojet e pikëpamjeve sipas qëndrimit ndaj shoqërisë njerëzore
159.9 Psikologjia
159.92 Zhvillimi dhe kapaciteti mendor. Psikologjia krahasuese
159.93/.94 Ndjeshmëria. Perceptimi shqisor
159.95 Proceset e larta mendore
159.96 Gjendje dhe procese mendore të veçanta
159.964 Psikologjia e thellësisë
159.97 Psikologjia anormale
159.98 Psikologjia e zbatuar (psikoteknologjia) në përgjithësi
16 ogjika. Sistemi në shkencë
161/162 Bazat e logjikës
165 Teoria e njohjes. Epistemologjia
165.6/.8 Pikëpamjet dhe doktrinat epistemologjike
167/168 Metodologjia logjike SHIH EDHE: 001 Shkenca dhe dituria në përgjithësi
17 Filozofia morale. Etika. Filozofia praktike
1a/ž Filozofët
2 Feja. Teologjia
2-1 Teoria dhe filozofia e fesë. Natyra e fesë. Fenomeni i fesë
2-18 Njeriu. Njerëzimi. Antropologjia doktrinore
2-5 Adhurimi në gjerësi. Kulti. Ritet dhe ceremonitë
21 Fetë prehistorike dhe primitive
22 Fetë me origjinë nga Lindja e Largët
23 Fetë me origjinë nga nën-kontinenti Indian. Feja Hindu në kuptim të gjerë
23/24 Hinduizmi. Budizmi
24 Budizmi
25 Fetë e antikitetit. Kultet dhe fetë e vogla
255 Antikiteti klasik
257 Fetë e Europës
258 Fetë e Amerikës Jugore dhe Qendrore. Fetë indiane pre-kolumbiane
259 Fetë e zonave të tjera
26 Judaizmi
27 Krishtërimi. Kishat dhe denominacionet kristiane
27-1 Teologjia kristiane
27-23 Bibla
27-236.5 Tregimet e Biblës
27-242 Testamenti i Vjetër
27-246 Testamenti i Ri
27-27 Veprat kritike. Hyrje në Bibël
27-28 Tekstet kristiane jo-biblike
27-29 Literatura kristiane
27-31 Jezu Krishti. Kristologjia
27-36 Shenjtët
27-4 Teologjia praktike. Praktika kristiane
27-46 Teologjia pastorale. Puna pastorale. Bamirësia kristiane
27-47 Edukimi kristian
27-5 Adhurimi dhe rituale kristiane
27-52 Pajisjet e kishës, objektet. Veshjet fetare. Arti. Simbolet
27-55 Sakramentet
27-58 Misticizmi krishter dhe spiritualizmi
27-72 Kisha. Kisha kristiane. Eklesiologjia
27-76 Misionet kristiane
27-78 Organizatat dhe unionet krishtere
27-784 Grupet fetare dhe urdhrat
27-788 Urdhërat e murgjve. Murgjëria. Urdhërat fetare
27-87 Herezi
27-9 Historia e kishës. Historia e përgjithshme e kishës kristiane
271 Kisha e Lindjes
271/279 Kishat dhe denominacionet kristiane
272 Kisha katolike romane
28 Islami
29 Lëvizjet shpirtërore moderne
3 Shkencat sociale
303 Metodat e shkencave sociale
304 Çështjet sociale. Praktika sociale. Praktika kulturore
305 Studime gjinore. Studime për gratë
308 Sociografia. Studime përshkruese të shoqërisë. Gjendja sociale
308(4) Gjendja sociale në vendet europiane
308(496.5) Gjendja sociale në Shqipëri
308(496.51) Gjendja sociale në Kosovë
308(497.4) Gjendja sociale në Slloveni
308(5/9) Gjendja sociale në vendet jo-europiane
311 Statistika si shkencë. Teoria statistikore
311/314 Statistika. Demografia
314 Demografia. Studime për popullsinë
314.15 Migrimi. Zhvendosjet e popullatës
314.151.3(=163.6) Emigrantët sllovenë
314.7 Migrimi. Lëvizja e popullsisë
314.743(=163.6) Emigrantët sllovenë
316 Sociologjia
316.2 Pikëpamjet dhe rrymat sociologjike
316.3 Struktura sociale. Shoqëria si sistem social. Shoqëritë globale
316.334 Sociologjia e ekonomisë. Sociologjia politike. Sociologjia e së drejtës. Sociologjia e nënsistemeve dhe institucioneve ekonomike
316.34 Shtresëzimi social. Diferencimi social
316.346 Diferencimi demografik sipas seksit dhe moshës
316.35 Grupet sociale. Organizimet sociale
316.36 Martesa dhe familja
316.4 Proceset sociale. Dinamika sociale
316.6 Psikologjia sociale
316.653 Opinioni publik
316.7 Sociologjia e kulturës
316.72 Nënkulturat. Stili i jetesës. Sociologjia e jetës së përditshme
316.77 Komunikimi social. Sociologjia e komunikimit
32 Politika. Shkencat politike
321 Format e organizimit politik. Shtetet si pushtete politike. Sistemet politike
321.01 Teoria e pëgjithshme e shtetit. Teoria dhe filozofia e pushtetit. Shteti dhe territori. Autoriteti dhe opozita. Uzurpimi
322 Marrëdhëniet ndërmjet kishës dhe shtetit. Politika ndaj fesë. Politika e kishës
323 Politika e brendëshme. Gjendja politike
323(497.4) Sllovenia, politika e brendëshme. Gjendja politike në Slloveni
323.1 Lëvizjet dhe problemet kombëtare, popullore dhe etnike. Minoritetet etnike kombëtare Shovinizmi. Racizmi
323.15 Minoritetet kombëtare
323.15(=163.6) Minoritetet kombëtare sllovene
324 Zgjedhjet. Plebishitet. Referendumet. Fushatat elektorale. Korrupsioni, praktikat jo të mira elektorale. Përfundimet e zgjedhjeve
325 Hapja e territoreve. Kolonizimi
326 Skllavëria
327 Marrëdhëniet ndërkombëtare. Politika e përgjithshme, botërore. Çështjet ndërkombëtare. Politika e jashtme
327(497.4) Politika e jashtme e Sllovenisë
327.3 Internacionalizmi. Lëvizjet ndërkombëtare, objektivat
327.5 Blloqet ndërkombëtare. Tensioni, konflikti. Ulja e tensionit
328 Parlamentet. Përfaqësimi i popullit. Qeveritë
329 Partitë dhe lëvizjet politike
329(497.4) Partitë politike në Slloveni
33 Ekonomia. Shkenca ekonomike
33.025.28 Denacionalizimi. Privatizimi
33.025.88 Denacionalizimi. Privatizimi
330 Ekonomia në pëgjithësi. Ekonomistët. Teoritë ekonomike
330.1 Shkenca e ekonomisë. Konceptet dhe teoritë bazë ekonomike. Vlera. Kapitali. Fondet
330.3 Dinamika e ekonomisë. Lëvizja ekonomike
330.34 Zhvillimi ekonomik. Nivelet ekonomike. Sistemet ekonomike
330.4 Ekonomia matematike. Ekonometria
330.5 Pasuria kombëtare. Asetet kombëtare. Prodhimi kombëtar. Bilanci i ekonomisë. Konsumi
330.8 Historia e teorive ekonomike, doktrinat, dogmat
331 Puna. Punësimi. Sindikatat
331.1 Teoria dhe organizimi i punës. Marrëdhëniet ndërmjet firmave të biznesit dhe punonjësve. Ergonomia
331.103 Organizimi i punës.
331.105 Marrëdhëniet e punës. Punëdhënësit. Punëmarrësit. Sindikatat
331.106 Kontratat e punës
331.107 Pjesëmarrja e punëtorëve. Demokracia industriale. Vetë-menaxhimi. Bashkëpunimi i punëtorëve në planifikim dhe kontroll
331.108 Administrimi i personelit. Rregullat në punë. Disiplina në punë
331.109 Konfliktet në punë ndërmjet punëdhënësve dhe punëmarrësve. Grevat
331.2 Pagat. Rrogat. Pagesat. Shpërblimet
331.3 Kushtet e punës përveç pagave. Orët e punës. Lejet. Pushimet
331.4 Mjedisi i punës. Projektimi i vendit të punës. Sigurimi në punë. Higjiena e punës. Aksidentet në punë
331.45 Mbrojtja në punë. Siguria në punë
331.5 Tregu i punës. Punësimi
331.54 Profesioni. Zanati. Zgjedhja e profesionit
331.548 Udhëzime për profesionin . Këshillimi
331.56 Papunësia
332 Ekonomia rajonale. Ekonomia e tokës. Ekonomia e banesës
332.1 Ekonomia rajonale. Ekonomia territoriale
332.2 Ekonomia e tokës. Pronësia mbi tokën. Prona e patundshme
332.26 Kufizime të pronësisë mbi tokën (nacionalizimi, denacionalizimi)
332.8 Ekonomia e banesës
334 Format e organizimit dhe të kooperimit në ekonomi
334.71 Sistemet tregtare, industriale. Zejtaria
334.72 Ndërmarrjet, firmat sipas pronësisë, burimeve financiare dhe qëllimit të veprimtarisë
334.73 Kompanitë e bashkuara
334.75 Marrëveshjet ndërmjet organizatave dhe shoqërive të biznesit etj. në ekonominë e tregut për përqëndrim dhe bashkëpunim.
334.76 Shoqërizimi i ndërmarrjeve në ekonominë e planifikuar
334.788 Shoqëritë ekonomike me funksione administrative. Dhomat e tregtisë
336 Financa
336(051) Financat. Financat publike. Taksat. Tatimet
336.1 Financat publike, financat shtetërore në përgjithësi
336.22 Taksat. Tatimet
336.24 Vënia e tatimeve si burim të ardhurash
336.5 Shpenzimet publike. Shpenzimet shtetërore
336.7 Paraja. Sistemi monetar. Bankat. Shkëmbimi i mallrave
336.71 Bankat
336.74 Paratë. Valuta
336.748 Kurset e këmbimit të parave. Lëvizja e kursit të këmbimit. Lëkundjet në kurset e këmbimit
336.76 Bursa. Tregu monetar. Tregu financiar. Administrimi i të ardhurave private
336.77 Krediti. Funksioni ekonomik i kreditit
336.77/.78 Krediti. Interesi - shih 336.77 ose 336.78
336.78 Interesi. Llotaritë
338 Gjendja ekonomike. Menaxhimi i ekonomisë
338(051) Ekonomia (ekonomia e vendeve, rajoneve të veçanta etj.). Politika ekonomike. Planifikimi ekonomik. Çmimet
338(496.5) Ekonomia e Shqipërisë
338(496.51) Ekonomia e Kosovës
338(497.4) Ekonomia e Sllovenisë
338.1 Gjendja ekonomike. Cikli ekonomik. Zhvillimi i strukturës ekonomike. Rritja ekonomike
338.2 Politika ekonomike
338.24 Kontrolli i ekonomisë. Menaxhimi i ekonomisë. Reformat ekonomike
338.27 Parashikimet dhe prognozat ekonomike. Parashikimi ekonomik
338.4 Prodhimet dhe shërbimet sipas sektorëve të ekonomisë
338.48 Turizmi
338.5 Çmimet. Formimi i çmimeve. Shpenzime
339 Tregtia. Tregu. Marketingu
339.1 Çështje të përgjithshme të tregtisë
339.13 Tregu. Analiza e tregut. Oferta dhe kërkesa. Konkurenca
339.138 Marketingu
339.3 Tregtia e brendshme.
339.5 Tregtia e jashtme. Tregtia ndërkombëtare
339.7 Financat ndërkombëtare. Pagesat ndërkombëtare. Tregu ndërkombëtar i parasë dhe kapitalit. Bankat ndërkombëtare
339.74 Politika e këmbimeve valutore. Instrumentet e politikës së shkëmbimeve të jashtme
339.9 Ekonomia ndërkombëtare në përgjithësi. Marrëdhëniet ekonomike ndërkombëtare. Ekonomia globale
339.923 Integrimi ekonomik ndërkombëtar. Bashkimet ekonomike. Komunitetet ekonomike. Blloqet ekonomike
34 E drejta. Legjislacioni (Jurisprudenca)
34(091) Historia e së drejtës
34(4/9) Sistemet ligjore në vende të veçanta
340.1 Tipet dhe format e së drejtës
340.15 Tipet historike të së drejtës dhe të sistemeve ligjore
340.6 Shkencat ndihmëse të së drejtës. Psikologjia ligjore. Kimia ligjore. Mjekësia ligjore
341 E drejta ndërkombëtare
341.1 Organizatat ndërkombëtare
341.1+341.217 Organizatat ndërkombëtare
341.2 Personat dhe objektet në të drejtën ndërkombëtare
341.24 Aktet ligjore ndërkombëtare. Marrëveshjet ndërkombëtare. Traktatet ndërkombëtare
341.3 E drejta e luftës. Marrëdhëniet ligjore ndërkombëtare në luftë
341.4 E drejta penale ndërkombëtare
341.6 Arbitrazhi ndërkombëtar. Gjykimi dhe juridiksioni ndërkombëtar
341.7/.8 E drejta diplomatike. Ligjet e diplomacisë. E drejta konsullore
342 E drejta publike. E drejta kushtetuese. E drejta administrative
342.4 Kushtetutat. Asambletë legjislative. Asambletë kombëtare
342.5 Autoriteti i shtetit. Sistemi dhe funksioni i organeve shtetërore
342.7 Të drejtat themelore. Të drejtat e njeriut. Të drejtat dhe detyrat e qytetarëve.
342.8 E drejta elektorale. Votimi. Sistemi elektoral
343 E drejta penale. Shkeljet penale
343.1 Gjykimi penal. Hetimi penal. Procedurat penale
343.3/.7 Llojet e veçanta të krimeve. Veprime të veçanta të dënueshme
343.8 Ndëshkimi. Ekzekutimi i dënimit. Parandalimi i krimit.
343.9 Kriminologjia. Shkencat kriminalistike. Kriminalistika
344 E drejta penale speciale. E drejta e forcave ushtarake, detare dhe ajrore
346 E drejta ekonomike. E drejta e kontrollit shtetëror të ekonomisë
347 E drejta civile
347.2 E drejta e pronësisë. E drejta e pronës së patundshme. Pronësia mbi sendet, pasurinë e tundshme.
347.23 Prona
347.4/.5 E drejta e detyrimeve
347.61/.64 E drejta familjare
347.65/.68 E drejta e trashëgimisë
347.7 E drejta tregtare. E drejta e kompanive tregtare
347.72 Kompanitë tregtare
347.77 Prona dhe pronësia industriale, tregtare, shkencore. E drejta e patentave dhe e tregtimit
347.78 Prona artistike dhe letrare. E drejta e autorit. Kopirajti
347.8 E drejta ajrore, kozmike.
347.9 Procedura ligjore. Personeli dhe organizimi gjyqësor
348 E drejta fetare. E drejta kishtare.
349 Degë të veçanta të së drejtës (e drejta e mirëqenies sociale, e drejta e mbrojtjes së mjedisit, e drejta e fuqisë bërthamore)
349.2 E drejta e punës
349.4 Ligjet për pronën, tokën, planifikimin
35 Administrata publike. Qeveria. Arti ushtarak
35(497.4) Administrata publike në Slloveni
351 Veprimtari të veçanta të administratës publike
351.74/.76 Policia. Mbajtja e rregullit publik. Ruajtja e moralit shoqëror
351.77 Mbikqyrja e shëndetit publik dhe higjienës. Kontrolla sanitare
351.778.5 Strehimi. Banesa. Politika banesore
351.78 Mbikqyrja e sigurisë publike. Marrja e masave për parandalimin e aksidenteve. Masat e sigurisë
352 Nivelet më të ulëta të administratës. Qeverisja lokale. Administrata bashkiake. Autoritetet lokale.
353 Nivelet e mesme të administratës. Qeverisja rajonale, provinciale. Autoritetet rajonale
354 Niveli i lartë i administratës. Qeverisja qendrore kombëtare
355.01 Lufta. Sociologjia e luftës. Filozofia e luftës. Militarizmi
355.02 Politika ushtarake. Politika e mbrojtjes
355.3 Organizimi i përgjithshëm i forcave të armatosura
355.4 Operacionet luftarake në përgjithësi. Taktika. Strategjia. Skema e luftës
355.48/.49 Historia ushtarake. Luftërat. Fushatat. Betejat. Heroizmat
355/359 Forcat ushtarake. Arti i luftës. Shkenca ushtarake. Mbrojtja. Forcat e armatosura
36 Puna sociale. Ndihma sociale. Strehimi. Sigurimet
364 Mirëqenia sociale
364.3 Përfituesit sociale. Shtesat sociale. Sigurimi social. Ndihma sociale
364.4 Fushat e veprimtarisë në punën sociale
366 Konsumerizmi
368 Sigurimet. Sigurimi shoqëror në raste rreziqesh
368.914 Sigurimi i pensionit
37 Edukimi
37(4/9) Sistemet e edukimit në vende të tjera
37(497.4) Sistemi i edukimit në Slloveni
37.01 Bazat e edukimit. Teoria
37.014 Politika arsimore. Puna edukuese dhe jeta shoqërore
37.015 Shkencat e veçanta pedagogjike. Psikologjia pedagogjike
37.015.31 Metodat e zhvillimit mental, intelektual dhe kapacitetit imagjinar
37.016 Programi mësimor
37.018 Format bazë, sistemet e edukimit
37.02 Çështje të përgjithshme të didaktikës dhe metodës
37.03 Ushtrimi i inteligjencës dhe formimi i personalitetit ( edukimi moral, social, artistik, mjedisor%)
37.091 Organizimi i sistemit të edukimit dhe trajnimit. Organizimi i shkollave. Personeli punues
37.091.2 Organizimi i mësimdhënies, mësimnxënies, planeve mësimore
37.091.3 Metodat dhe procedurat e mësimit. Format e mësimdhënies dhe trajnimit.
37.091.3:0/9 Metodat dhe procedurat e mësimit si dhe lëndët e veçanta
37.091.4 Sistemi i edukimit
37.091.5 Rendi shkollor dhe disiplina
37.091.6 Vendndodhja. Trualli i shkollës. Objekti. Mjetet mësimore
37.091.64 Pajisjet shkollore. Materialet për mësim. Teknologjia mësimore
37.091.8 Jeta e nxënësve dhe e studentëve
371 Organizimi i sistemit të edukimit dhe aftësimit. Personeli
371.2 Organizimi i shkollave dhe instruksioni
371.3 Metodat dhe procedurat e mësimdhënies
371.3:0/9 Metodat e mësimdhënies për subjekte të veçanta
371.4 Sistemet arsimore
371.5 Rregulli dhe disiplina e shkollës. Ndëshkimet
371.6 Ndërtesa e shkollës. Pajisjet e shkollës
371.64/.69 Materialet për mësimdhënie. Teknologjia e edukimit
371.8 Jeta e nxënësve dhe e studentëve në shkollë
373 Llojet e shkollës që japin edukim të përgjithshëm
373.2 Edukimi parashkollor
373.3 Shkolla fillore. Niveli elementar
373.5 Shkolla e mesme.
374 Edukimi dhe përgatitja jashtë shkollës. Edukimi i të rriturve. Edukimi i mëtejshëm.
376 Edukimi, mësimdhënia, përgatitja e grupeve të veçanta të personave. Shkollat speciale
377 Mësimi i specializuar. Përgatitja profesionale, teknike. Kolegjet, institutet, politeknikumet profesionale.
377.5 Edukimi i lartë profesional për teknikë dhe nivele mbikqyrëse (përfshirë kurset për regjistrim)
378 Arsimi i lartë. Universitetet. Studime akademike
378(4/9) Arsimi i lartë në vende të tjera
378(497.4) Arsimi i lartë në Slloveni
378.18 Jeta, zakonet e studentëve. Shoqatat. Gazetat
378.4 Universitetet
378.6 Kolegjet e specialistëve me statusin e universitetit
379.8 Çlodhja dhe argëtimet. Amatorizmi. Hobet
39 Etnografia. Zakonet. Doket. Traditat. Mënyra e jetesës. Folklori
39(=163.6) Kultura tradicionale sllovene. Doket. Zakonet
391 Kostumet. Veshjet. Veshja kombëtare. Stilet. Zbukurimet
392 Doket dhe zakonet e jetës private.
393 Ritet e vdekjes. Funeralet
393/394 Ritet e vdekjes. Jeta publike. Jeta sociale. Jeta e popullit
394 Jeta sociale. Festat populllore. Vallet popullore.
395 Ceremoniale shoqërore. Etiketa. Sjellja e mirë. Format shoqërore. Rangu. Titulli.
396 eminizmi. Gratë dhe shoqëria. Pozita e gruas
397 Popujt primitivë. Indianët e Amerikës. Gipsit - HEQUR/ SHIH: 316.35
398 Folklori në kuptimin e ngushtë. Literatura folklorike
398(497.4) Literatura folklorike sllovene
398(=163.6) Literatura folklorike sllovene
398(=18) Literatura folklorike shqiptare
398.3/.4 Besimet dhe zakonet popullore. Supersticioni. Besimet dhe zakonet në lidhje me kohën dhe festimet e veçanta. E mbinatyrshmja
5 Shkencat e natyrës
502 Mjedisi dhe mbrojtja e tij
502.1 Mjedisi dhe shoqëria. Konservimi dhe mbrojtja në përgjithësi
502.131.1 Zhvillimi i qëndrueshëm
502.2 Mjedisi në tërësi
502.3/.7 Pjesët e mjedisit. Atmosfera. Hidrosfera
502/504 Shkenca e mjedisit. Ruajtja e burimeve natyrore. Kërcënimet e mjedisit dhe mbrojtja ndaj tyre
504 Kërcënimet ndaj mjedisit
504.12 Shterja ose dobësimi nga mbipërdorimi ose keqpërdorimi
504.4 Dëmtimi nga shkaqe natyrore. Fatkeqësitë natyrore
504.5 Dëmtimi nga materiale të dëmshme. Ndotja
504.7 Ngrohja globale. "Efekti serë"
51 Matematika
51-7 Metoda dhe studime matematike në fusha të tjera të dijes
51-8 Lojëra dhe argëtime matematike
510 Konsiderata themelore dhe të përgjithshme të matematikës. Teoria e grupeve. Logjika matematike
510.3 Teoritë e grupeve. Afrimi i teorive të grupeve
510.6 Logjika matematike
511 Teoria e numrave. Aritmetika. Teoria elementare e numrave
512 Algjebra
512.5 Algjebra e përgjithshme
512.6 Degë të veçanta të algjebrës
514 Gjeometria
514.11 Gjeometria elementare, trigonometria, poligonometria
514.18 Gjeometria deskriptive
514.7 Gjeometria diferenciale. Metodat algjebrike dhe analitike në gjeometri
515.1 Topologjia
515.14 Topologjia algjebrike
517 Analiza
517.1/.4 Njehsimi diferencial. Njehsimi integral. Njehsimi operacional. Shndërrimet Furier. Shndërrimet Laplace
517.5 Teoria e funksioneve
517.52 Llojet dhe rënditjet
517.9 Ekuacionet diferenciale. Ekuacionet integrale. Ekuacione të tjera funksionale. Diferencat e fundme. Njehsimi i variacioneve. Analiza funksionale
519.1 Analiza kombinatorike
519.17 Teoria e grafeve
519.2 Probabiliteti. Statistika matematike
519.6 Matematika llogaritëse. Analiza numerike
519.68 Programimi për kompjuter (teoria, gjuhët, logjika) (Software shih 681.3.06)
519.688 Programet e kompjuterit dhe algoritmet - shih 004.42
519.7 Kibernetika matematike
519.7/.8 Kibernetika matematike. Kërkimet operacionale
519.8 Kërkimi operacional
52 Astronomia. Astrofizika. Kërkime hapësinore
520 Instrumentet dhe teknikat astronomike
521 Astronomia teorike. Mekanika qiellore
521.932 Përcaktimi i kohës me anë të vrojtimeve astronomike
523 Sistemi diellor
524 Yjet. Sistemet yjore. Gjithësia
528 Gjeodezia. Studime. Fotogrametria. Hartografia
528.7 Fotogrametria: ajrore, tokësore
528.9 Hartografia. Hartat (tekstet e hartave)
53 Fizika
530.12 Parimi i relativitetit
530.14 Sinteza e parimeve të qëndrueshmërisë dhe ndryshueshmërisë. Atomizmi në përgjithësi. Teoria kuantike
530.145 Teoria kuantike. Mekanike kuantike
530.16 Shkakësia dhe probabiliteti
531 Mekanika e përgjithshme. Mekanika e trupave të ngurtë dhe të papërkulshëm
531/533 Mekanika
531/534 Mekanika. Akustika - HEQUR
532 Mekanika e fluideve në përgjithësi. Mekanika e lëngjeve (hidromekanika)
533 Mekanika e gazeve. Aeromekanika. Fizika e plazmës
534 Vibrimet. Akustika
535 Optika
536 Nxehtësia
536.7 Termodinamika. Energjetika
537 Elektriciteti. Magnetizmi. Elektromagnetizmi
538.9 Fizika e lëndës së kondensuar
539 Natyra fizike e lëndës
539.1 Fizika bërthamore. Fizika atomike. Fizika molekulare
539.16 Radioaktivieti. Zbërthimi radioaktiv
539.17 Reaksionet bërthamore. Ndarja. Bashkimi. Reaksionet zinxhir etj.
539.18 Fizika e atomeve të veçanta
539.19 Fizika e molekulave të veçanta
539.2 Vetitë dhe struktura e sistemeve molekulare
539.3 Elasticiteti. Deformimi. Mekanika e trupave të ngurtë elastikë
539.4 Fortësia. Rezistenca ndaj shtypjes
539.92 Fërkimi
54 Kimia
542 Kimia praktike laboratorike. Kimia përgatitore dhe eksperimentale.
543 Kimia analitike
543.061 Analiza cilësore. Zbulimi. Identifikimi
543.062 Analiza sasiore. Vlerësimi
543.2/.9 Metodat kimike të analizës
544 Kimia fizike
544.1 Struktura kimike e lëndës
544.3/.4 Termodinamika kimike. Ekuilibri kimik. Kinetika kimike. Kataliza
544.5/.6 Kimia e proceseve me energji të lartë. Elektrokimia
544.7 Kimia e fenomeneve sipërfaqësore dhe e koloideve
546 Kimia inorganike
546.1/.2 Jometalet
546.3/.9 Metalet
547 Kimia organike
547.2/.4 Komponimet aciklike
547.5/.6 Komponimet ciklike
547.7/.8 Komponimet heterociklike
547.9 Substancat natyrore. Substancat me përbërje të panjohur
548/549 Kristalografia. Mineralogjia
55 Shkencat gjeologjike
550.3 Gjeofizika
551.1/.4 Geologjia e përgjithshme
551.44 Speleologjia. Shpellat. Çarjet. Fenomenet karstike
551.5 Meteorologjia
551.58 Klimatologjia
551.7 Gjeologjia historike. Stratigrafia
552 Petrografia
553 Gjeologjia ekonomike. Depozitat minerale
556 Hidrosfera. Uji në përgjithësi. Hidrologjia
556.3 Hidrologjia e ujërave nëntokësore. Gjeohidrologjia. Hidrogjeologjia
556.5 Hidrologjia e ujrave sipërfaqësore. Hidrologjia e tokës
56 Paleontologjia. Paleobotanika sistematike. Paleozoologjia sistematike
57 Biologjia
572 Antropologjia
574 Ekologjia e përgjithshme dhe biodiversiteti. Hidrobiologjia. Biogjeografia
574.1 Biodiversiteti
575 Gjenetika e përgjithshme. Citogjenetika e përgjithshme
575.111 Genomika
575.8 Evolucioni. Origjina e species. Filogjeneza
576 Biologjia qelizore dhe nënqelizore. Citologjia
577 Biokimia. Biologjia molekulare. Biofizika
577.2 Baza molekulare e jetës. Biologjia molekulare. Gjenetika molekulare
578 Virologjia
579 Mikrobiologjia
579.6 Mikrobiologjia e zbatuar
58 Botanika
581 Botanika e përgjithshme. Fiziologjia e bimëve. Morfologjia e bimëve. Ekologjia e bimëve
581.9 Gjeografia e bimëve. Flora
582 Botanika sistematike
59 Zoologjia
591 Zoologjia e përgjithshme. Fiziologjia e kafshëve. Anatomia e kafshëve. Ekologjia e kafshëve
591.9 Zoogjeografia. Fauna
592/599 Zoologjia sistematike
60 Bioteknologjia
602 Proceset dhe teknikat
602.6/.7 Inxhinieria e gjeneve. Inxhinieria gjenetike. Kolonimi
604 Produktet bioteknologjike. Organizmat e ndryshuar gjenetikisht. Organizmat e klonuar
608 Problemet bioteknologjike. Përfshinë: implikimin ligjor, ekonomik, moral. Siguria biologjike
61 Shkencat mjekësore
611 Anatomia. Anatomia e njeriut dhe krahasuese
612 Fiziologjia. Fiziologjia e njeriut dhe krahasuese
613 Higjiena në përgjithësi. Shëndeti dhe higjiena personale
613.2 Dieta. Të ushqyerit
613.8 Shëndeti dhe higjiena e sistemit nervor. Shëndeti dhe etika. Narkomania
613.9 Shëndeti dhe higjiena në lidhje me racën, moshën, seksin
614 Shëndeti dhe higjiena publike
614.2 Organizimi publik dhe profesional i shëndetit
614.8 Aksidentet. Parandalimi i aksidenteve. Mbrojtja personale
614.84 Rreziqet nga zjarri. Zjarret. Mbrojtja kundër zjarrit
614.88 Ndihma e parë. Aksidentet dhe shërbimet ambulante. Kryqi i Kuq
615 Farmacia. Farmakologjia
615.2 Medikamentet sipas veprimit parësor të tyre
615.3 Medikamentet sipas origjinës së tyre
615.32 Substancat me origjinë natyrore dhe përzierjet e tyre
615.4 Preparatet farmaceutike. Materialet mjekësore. Pajisjet
615.8 Fizioterapia. Terapia fizike. Radioterapia. Trajtime të tjera terapeutike jomjekësore. Mjekësia alternative
615.82/.84 Rehabilitimi. Fizioterapia. Radioterapia. Masazhi
615.851 Psikoterapia
615.89 Mjekësia popullore. Mjekimet popullore, shtëpiake
615.9 Toksikologjia e përgjithshme. Studime të përgjithshme për helmet dhe helmimin (intoksikimi)
616 Patologjia. Mjekësia klinike
616-001 Traumat. Dëmtimet. Plagosjet
616-002 Inflamacioni. Irritimi. Bllokimi (hiperemia). Kongjestioni i mukozës
616-006 Tumoret. Neoplazmat. Onkologjia
616-053.2 Pediatria. Sëmundjet e foshnjave dhe të fëmijëve
616-053.9 Geriatria. Sëmundjet e të moshuarve, preseniliteti, seniliteti
616-057 Mjekësia profesionale. Sëmundjet profesionale
616-058 Incidenca sociale e sëmundjes. Sëmundja sipas klasës. Mjekësia sociale
616-07 Semiologjia. Simptomatologjia. Diagnoza
616-083 Kujdesi shëndetësor. Kujdesi për pacientin. Higjiena e të sëmurit
616-083.98 Ndihma e parë. Trajtimi emergjent
616-084 Profilaksia. Masat për shëndetin publik. Trajtimi parandalues
616-089 Trajtimi operativ. Teknika operative. Kirurgjia
616-092 Fiziologjia patologjike. Proceset, mënyra e veprimit të sëmundjes. Patogjeneza
616-097 Antigenet. Antitrupat. Imunologjia
616.1 Patologjia e sistemit të qarkullimit dhe e enëve të gjakut. Shqetësimet kardiovaskulare. Hematologjia
616.1/.4 Mjekësia e sëmundjeve të brendshme
616.2 Patologjia e sistemit të frymëmarrjes
616.21 Otorinolaringologjia
616.3 Patologjia e sistemit të tretjes. Gastroenterologjia
616.31 Stomatologjia. Zgavra e gojës. Sëmundjet e gojës dhe të dhëmbëve
616.379 Ishujt e Langerhansit. Diabeti
616.4 Patologjia e sistemit limfatik, organet hemopoetike, gjendrat endokrine
616.5 Lëkura. Dermatologjia klinike. Shqetësimet kutane
616.6 Patologjia e sistemit urogjenital. Sëmundjet urinare dhe gjenitale. Urologjia
616.7 Patologjia e organeve të lëvizjes.Sistemet skeletor dhe lëvizës
616.8 Neurologjia. Neuropatologjia. Sistemi nervor
616.89 Psikiatria. Psikopatologjia. Psikozat. Çrregullimet mendore. Çrregullimet e sjelljes dhe ato emocionale
616.9 Sëmundjet infektive. SIDA. Venerologjia
617 Kirurgjia
617.3 Ortopedia
617.7 Oftalmologjia. Çrregullimet e syrit dhe trajtimi
618 jinekologjia. Obstetrika
618.1 Gjinekologjia. Patologjia e gruas
618.2/.7 Obstetrika. Shtatzania. Periudha pas-lindjes
62 Inxhinieria. Teknologjia në përgjithësi
62-5 Funksionimi dhe kontrolli i makinave dhe proceseve
620.1/.2 Prova e materialeve. Defektet e materialeve. Mbrojtja e materialeve
620.3 Nanoteknologjia
620.9 Ekonomia e energjisë në përgjithësi
620.92/.98 Burimet alternative të energjisë
621 Inxhinieria mekanike
621.039 Inxhinieria bërthamore. Industria atomike
621.039.58 Elemente të sigurimit të reaktorëve bërthamorë
621.039.7 Administrimi i mbetjeve radioaktive
621.1 Prodhimi dhe përdorimi i avullit. Motorët me avull
621.22 Energjia hidraulike. Makinat hidraulike
621.3 Inxhinieria elektrike
621.31 Prodhimi, shpërndarja dhe kontrolli i elektricitetit
621.311 Stacionet e energjisë. Rrjetet e furnizimit. Elektrifikimi
621.313/.314 Makinat elektrike. Transformimi. Transformatorët. Radrizatorët
621.317 Matjet elektrike
621.35/.36 Teknologjia elektrokimike. Termoelektriciteti
621.38 Elektronika. Tubat me rreze X
621.39 Telekomunikacioni
621.396/.398 Radiokomunikacioni. Inxhinieria televizive. Video teknologjia
621.4 Motorat termikë (përveç motorave me avull)
621.5/.6 Makinat pneumatike. Teknologjia e ftohjes. Kompresorët
621.7 Përpunimi pa heqje ashkle. Trajtimi me të nxehtë
621.7+621.9 Teknologjia mekanike
621.74 Fonderia
621.791 Saldimi dhe teknika të ngjashme
621.798 Ambalazhimi. Pajisjet dhe makinat e paketimit
621.8 Detalet e makinave. Inxhinieria e fuqisë mekanike. Lubrifikimi
621.9 Prerja. Përpunimi mekanik me heqje ashkle. Punime abrazive. Çekanët dhe presat
622 Minierat. Teknologjia minerare. Punimet në miniera
622.3 Minierat e mineraleve të veçanta, mineralet, gurët e çmuar
622.7 Pasurimi i mineraleve
622.8 Aksidentet në miniera. Mbrojtja e shëndetit dhe siguria në miniera
623 Inxhinieria ushtarake
624 Inxhinieria civile dhe konstruksione
624+69 Inxhinieria civile dhe strukturore. Ndërtimi i ndërtesave
624.04 Projektimi i konstruksioneve. Statika
624.07 Elementet e konstruksionit
625 Inxhinieria civile e transportit tokësor. Inxhinieria e hekurudhave dhe e rrugëve
625.1 Inxhinieria e hekurudhave
625.7/.8 Inxhinieria e rrugëve
626/627 Inxhinieria hidraulike
628 Inxhinieria e shëndetit publik. Uji. Saniteti. Inxhinieria e ndriçimit
628.1 Furnizimi me ujë
628.3 Ujrat e zeza
628.4 Higjiena urbane
628.5 Higjiena industriale. Mbrojtja teknike
629 Inxhinieria e mjeteve të transportit
629.3 Inxhinieria e mjeteve të transportit tokësor (përveç mjeteve hekurudhore)
629.4 Inxhinieria e mjeteve hekurudhore
629.5 Inxhinieria e mjeteve të transportit ujor
629.7 Inxhinieria e transportit ajror dhe hapsinor. Astronautika. Inxhinieria e hapësirës kozmike
63 Bujqësia dhe shkencat e teknikat lidhur me të
630 Pyjet
630*1 Faktorët e mjedisit në pylltari. Biologjia e pyllit
630*2 Kultivimi i pyjeve (sivikultura)
630*3 Punime në pyll. Prerje e transportim trupash. Inxhinieria pyjore
630*4 Dëmtimet dhe mbrojtja e pyjeve
630*5 Matjet e drunjëve. Rritja e drunjëve.
630*6 Menaxhimi i pyjeve. Ekonomia e biznesit pyjor
630*7 Marketingu i produkteve pyjore. Ekonomia e transportit pyjor dhe industria e ushqimit
630*8 Produktet e pyllit dhe përdorimi i tyre
630*9 Pyjet dhe pylltaria në aspektin kombëtar. Politika pyjore. Aspekti shoqëror-ekonomik i pylltarisë
631 Bujqësia
631.147 Bujqësia bioteknike, ekologjike. Bujqësia organike dhe fermat
631.4 Pedologjia. Studimi i tokës
631.5 Punime bujqësore
632 Dëmtimi i bimëve. Sëmundjet e bimëve. Organizmat dëmtues të bimëve. Mbrojtja e bimëve.
633 Kulturat e arave dhe prodhimi i tyre
634.1/.7 Rritja e frutave
634.8+663.2 Vitikultura. Prodhimi i verës. Oenologjia
635 Bimët e kopshtit. Kopshtaria
635.9 Bimët dekorative. Kopshtaria dekorative
636 Rritja e kafshëve në përgjithësi. Rritja e kafshëve shtëpiake
636.09 Shkenca veterinare
636.09:616 Sëmundjet e kafshëve shtëpiake
636.1/.9 Kafshët shtëpiake
636.6/.9 Kafshët e vogla
636/637 Rritja dhe mbarështimi i kafshëve. Produktet e kafshëve shtëpiake
637 Produktet e kafshëve shtëpiake dhe të gjahut
638 Mbajtja, mbarështimi dhe menaxhimi i insekteve dhe artropodëve të tjerë. Apikultura. Prodhimet e bletës
639 Gjuetia. Peshkimi. Rritja e peshkut
639.34 Rritja e peshkut për zbukurim. Peshku për zbukurim
64 Ekonomia shtëpiake. Mbajtja e shtëpisë
640 Tipet e ekonomisë shtëpiake. Industria e hotelerisë dhe e ushqimit social
641 Ushqimi. Gatimi. Enët
654 Telekomunikacioni dhe telekontrolli (organizimi, shërbimet)
655 Industria grafike. Shtypi. Botimi. Tregtia e librit
655.1 Industria e shtypit
655.4/.5 Botimi dhe shitja e librit
656 Transporti dhe shërbimet postare. Organizimi dhe kontrolli i trafikut
656.052 Drejtimi i mjeteve të transportit. Navigimi. Manovrimi
656.1 Transporti rrugor. Trafiku rrugor
656.2 Transporti hekurudhor. Trafiku hekurudhor
656.6 Transporti ujor
656.7 Transporti ajror. Trafiku ajror
656.8 Shërbimet postare dhe administrimi
656.835 Vulat postare. Filatelia
657 Llogaria. Kontabiliteti
657.3 Buxhetet. Mbyllja e llogarive. Regjistrimet e biznesit. Bilancet
657.4 Llogaritë. Grafikët e llogarive. Llogaritja e kostos
657.6 Ekzaminimi dhe verifikimi zyrtar i llogarive. Kontrolli financiar. Revizioni
658 Menaxhimi i biznesit, administrimi. Organizimi tregtar
658.1 Format e ndërmarrjeve. Financat e ndërmarrjeve
658.14/.17 Financimi. Niveli i kapitalit. Financa e biznesit
658.152 Investimet kapitale. Pasuritë e paluajtshme. Përdorimi i fondeve
658.2 Fabrikat dhe uzinat. Ndërtesat. Godinat
658.3 Marrëdhëniet e punonjësve në ndërmarrje. Menaxhimi i personelit
658.5 Drejtimi dhe planifikimi i prodhimit. Menaxhimi dhe kontrolli i prodhimit
658.562 Kontrolli i operacioneve. Mbikqyrja e prodhimit. Kontrolli i cilësisë dhe inspektimi
658.6 Organizimi dhe praktika tregtare. Mallrat. Shërbimet
658.6/.9 Praktika tregtare. Blerja. Shitja
658.7 Blerja. Magazinimi. Menaxhimi i rezervave
658.8 Marketingu. Shitjet. Shpërndarja
659 Marrëdhëniet me publikun. Publiciteti
659.1 Publiciteti. Reklamat
659.2 Informacioni. Informimi. Sistemet e informacionit
659.2:004 Informatika
659.2:681.3 Informatika
659.3 Komunikimi me masat. Informimi, sqarimi i publikut të gjerë
659.3/.4 Informimi dhe sqarimi i publikut të gjërë. Relacionet publike. Komunikimi në masë. Masmediat
659.4 Marrëdhëniet publike
66 Teknologjia kimike. Industria kimike dhe industritë që lidhen me të
66.02 Operacionet e përpunimit kimik dhe pajisjet në përgjithësi
661 Produktet kimike
662 Eksplozivët. Lëndët djegëse
663 Mikrobiologjia industriale. Mykologjia industriale. Industria e fermentimit. Industria e pijeve. Industria e stimuluesve
664 Prodhimi dhe ruajtja e produkteve ushqimore të ngurta
665 Vajrat. Yndyrnat. Dylli. Lëndët ngjitëse. Gomat. Rezinat
665.5 Vajrat esenciale. Parfumeria. Kozmetika.
665.6/.7 Proceset dhe produktet e naftës dhe industri të afërta me të
666 Industria e qelqit. Qeramika. Çimento dhe betoni
667 Industria e bojërave
669 Metalurgjia
669.1 Metalurgjia e zezë. Hekuri dhe çeliku
669.2/.8 Metalurgjia me ngjyra. Metalet me ngjyra
67/68 Industri të ndryshme, zanatet dhe zejet
674 Industria e drurit dhe e punimeve të drurit
675 Industria e lëkurës (përfshirë gëzofin dhe imitacionet e lëkurës)
676 Industria e brumit, letrës dhe e kartonit
677 Industria tekstile
678 Industritë bazuar në materialet makromolekulare. Industria e kauçukut. Industria e lëndëve plastike
681 Mekanizmat dhe instrumentet e precizionit
681.3 Kompjuterat. Hardware. Përpunimi automatik i të dhënave
681.3.06 Kompjuterat. Software (Programimi (teoria, gjuhët, logjika) shih 519.68)
681.324 Rrjetet kompjuterike
681.5 Inxhinieria e kontrollit automatik. Sistemet e kontrollit. Teknikat e kontrollit. Pajisjet e kontrollit. Kibernetika dhe teknologjia e automatizimit
681.8 Akustika teknike. Instrumentet muzikore
684 Mobileria dhe industritë që lidhen me të. Prodhimi i mobileve. Tapiceria
687 Industria e veshjeve. Prodhimi i veshjeve
69 Ndërtimi i ndërtesave. Materialet e ndërtimit. Praktikat dhe procedurat e ndërtimit
691 Materialet e ndërtimit. Pjesët e ndërtimit
692 Pjesët strukturore dhe elementët e ndërtesave
693 Muratoria
694 Konstruksione prej druri. Karpentieria. Zdrukthëtaria
696 Pajisjet, shërbimet, instalimet në ndërtesa (sanitare, gazi, avulli, elektriciteti). Rrjeti i tubacioneve. Sistemi hidraulik. Punime metalike. Kanalizime. Sistemi elektrik etj.
697 Ngrohja, ventilimi dhe kondicionimi i ajrit në ndërtesa
699.8 Mbrojtja e ndërtesave. Izolimi termik dhe izolimi nga zhurmat. Konstruksione të qëndrueshme ndaj tërmeteve
7 Artet. Zbavitja. Argëtimi. Sportet
7(1/9) Arti në vende të veçanta
7.01 Teoria dhe filozofia e artit. Parimet e kompozimit, proporcioni, efektet optike
7.02 Teknika. Zejtaria
7.025 Dëmtimi, prishja, zhvendosja. Ruajtja, mbrojtja
7.03 Periudhat dhe fazat e artit. Shkollat, stilet, ndikimet
7.036/.038 Arti modern. Arti abstrakt
7.04 Subjektet e paraqitjes artistike. Ikonografia. Ikonologjia. Zbukurimi
7.046 Arti fetar
7.05 Aplikimet e artit (në industri, tregti, shtëpi, jetën e përditshme). Projekte industriale, tregtare etj.
7.07 Profesionet dhe veprimtari lidhur me artet dhe argëtimin
71 Planifikimi fizik. Planifikimi rajonal, i qytetit, fshatit
71/72 Planifikimi fizik. Urbanistika. Arkitektura
711.4 Planifikimi i qytetit. Zhvillimi urban. Sipërfaqe të ndërtuara. Vendbanimet
712 Planifikimi i peizazheve (natyrore dhe të projektuara)
719 Ruajtja e bukurive të fshatit dhe qytetit në përgjithësi
719:502 Monumentet natyrore
719:7 Monumentet kulturore dhe historike
72 Arkitektura
72(1/9) Arkitektura në vende të veçanta
72.01 Teoria dhe filozofia e arkitekturës. Parimet e projektimit, efektet e proporcionit dhe ato optike
72.03 Periudhat dhe fazat e arkitekturës. Shkollat, stilet, ndikimet
72.04 Detaje arkitekturore dhe zbukurime
72.05 Pjesët, hapsirat dhe dhomat e planifikuara për përdorues të veçantë
72.071 Arkitektët
725 Ndërtesat publike, civile, tregtare, industriale. Arkitektura laike
726 Arkitektura fetare, kishtare. Ndërtesat e shenjta dhe mortore
727 Ndërtesa për qëllime edukative, shkencore, kulturore
728 Arkitektura e shtëpive të banimit. Ndërtesa rezidenciale
728.8 Ndërtesa banimi të izoluara të mëdha. Kështjella. Pallate. Shtëpi të mëdha
728.81 Kështjella. Pallate. Shtëpi të mëdha
73 Artet plastike, zejtaria
73/76 Artet figurative
73/76(083.824) Katalogë ekspozitash të arteve figurative
730 Skulptura në përgjithësi. Statuja
730(1/9) Skulptura në vende të veçanta
730.03 Periudhat dhe fazat e arteve plastike
730.071 Skulptorët
737 Numizmatika
74 Vizatimi. Skicimi. Artet dhe zejet e zbatuara
741.5 Karikatura. Vizatimet satirike dhe humoristike
744 Vizatimi linear dhe gjeometrik. Vizatimi teknik
745/749 Artet e aplikuara. Artet dhe zejet industriale dhe shtëpiake. Punime dore zbukuruese
745/749(083.824) Katalogët e ekspozitave të arteve të aplikuara
746 Punime zbukurimi. Punime artistike me gjilpërë
747 Zbukurimi i mjediseve të brendshme
75 Piktura
75(1/9) Piktura në vende të veçanta
75.03 Periudhat dhe fazat e pikturës. Shkollat, stilet, ndikimet në pikturë
75.071 Piktorët
76 Artet grafike. Grafika
766 Artet grafike të zbatuara. Grafika tregtare
77 Fotografia dhe proceset e ngjashme
77-051 Fotografët
77.02 Proceset fotografike
77.03/.08 Llojet e fotografimeve dhe fotografia
77.04 Fotografia artistike. Fotografitë sipas subjektit
77.04(083.824) Katalogët e ekspozitave të fotografive artistike
77.071 Fotografët
778 Zbatime dhe teknika të veçanta të fotografisë. Reprografia. Mikrografia. Projeksioni
778.5 Kinematografia. Fotografi të figurës së lëvizshme
78 Muzika
78(1/9) Muzika në vende të veçanta
78(497.4) Muzika sllovene
78.01 Teoria dhe filozofia e muzikës
78.03 Periudhat dhe fazat e historisë së muzikës. Shkollat, stilet dhe ndikimet në muzikë
78.07 Veprimtari lidhur me muzikën
78.08 Karakteristika, lloje të veprave muzikore. Format muzikore
780.6/.7 Veglat. Instrumentet muzikore. Instrumentet muzikore ndihmëse
780.8 Muzika për instrumente individuale
781 Teoritë e muzikës. Çështje të përgjithshme
782 Muzikë dramatike. Opera
782/785 Llojet e muzikës
783 Muzikë kishe. Muzikë e shenjtë. Muzikë fetare
784 Muzikë vokale
784.4 Këngë popullore, tradicionale, historike. Këngë folklorike
784.6 Këngë shoqërore. Këngë për grupe të caktuara shoqërore, profesionale etj. Këngë për fëmijë
784.66 Këngë që këndohen në grup. Këngë të grupeve të veçanta sociale etj.
784.9 Teknika e të kënduarit. Ushtrime vokale. Praktika e të kënduarit
785 Muzikë instrumentale. Muzikë simfonike. Muzikë instrumentale për orkestër. Muzikë ansamblesh
786/789 uzikë për instrumente të veçanta (Instrumentet muzikore shih 780.6/.7)
78:37 Edukimi muzikor. Muzika (tekste shkollore)
791 Kinemaja. Filmat
791(1/9) Filmi në vende të veçanta
791(497.4) Filmi në Slloveni
791.2 Gjinia, subjekti , stili i filmit
791.228 Film i animuar. Film vizatimor
791.229.2 Filmat dokumentar
791.3 Teoria, estetika dhe kritika e filmit.
791.6 Filmi si industri. Prodhimi. Drejtimi. Aktrimi
791.7/.8 Kopshte çlodhëse, sheshe lojërash, cirku dhe argëtime të tjera
792 Teatri. Mjeshtëria e skenës. Ekzekutime dramatike
792(1/9) Teatri në vende të veçanta
792(497.4) Teatri në Slloveni
792.02 Teknika teatrale. Drejtimi. Aktrimi. Rolet
792.02/.09 Artistët e teatrit. Teknika teatrale
792.07 Profesioni teatral dhe veprimtari që lidhen me teatrin
792.2/.9 Llojet e teatrit
793.2/.8 Zbavitje të veçanta sociale. Arti i lëvizjes. Kërcimi. Lojëra grupi
793/794 Argëtime sociale. Kërcimi. Lojra në tabelë dhe tavolinë
794.1/.9 Lojëra në tabelë dhe tavolinë. Shah. Loja me letra. Lojëra të shansit
796.01 Filozofia. Teoria. Qëllimi. Metodologjia. Etika. Estetika. Ushtrimi
796.02/.09 Çështje teknike. Lëvizjet e sporteve. Taktika. Rregullat. Garat
796.07 Mënyra e pjesëmarrjes në sport. Sportistët
796.1/.2 Lojëra dhe zbavitje në natyrë. Lojërat e fëmijëve
796.3 Lojërat me top
796.4 Gjimnastika. Akrobacia. Atletika
796.5 Shëtitjet. Ecjet. Ngjitjet në mal. Ekskursionet. Marshimet. Alpinizmi. Kampingjet
796.6/.7 Sportet e shpejtësisë. Çiklizmi. Sportet me rrota. Patinazhi. Motorizmi. Motoçiklizmi
796.8 Sportet e ndeshjes. Sportet e vetëmbrojtjes. Atletika e rëndë. Prova e forcës
796.9 Sportet dimërore. Lojërat në akull. Ski. Rrëshqitje në akull
796/799 Sporti. Lojërat. Ushtrime fizike
797 Sportet ujore. Sportet ajrore
798 Hipizmi. Garat me kuaj. Sporte të tjera me kafshë
798/799 Sportet me kuaj. Gjuetia. Peshkimi. Qitja
799 Peshkimi. Gjuetia. Qitja. Sportet e qitjes me mjete të tjera, shigjeta etj.
80 Filologjia (në përgjithësi)
801.6 Prozodia: metrika, ritmi, rima dhe vjershërimi
801.7 Shkencat ndihmëse dhe studimet për filologji. Hermeneutika. Kriticizmi tekstual
801.73 Hermeneutika. Kriticizmi tekstual, interpretimi, shpjegimi. Recensioni.
808 Retorika. Përdorimi efektiv i gjuhës
81 Gjuhësia dhe gjuhët
81'1 Gjuhësia e përgjithshme
81'22 Teoria e përgjithshme e shenjave në raport me gjuhësinë. Semiologjia. Semiotika
81'23
81'24 Njohuri praktike për gjuhët (Tekstet shkollore shih tek gjuhët e veçanta)
81'25 Teoria e përkthimit. Përkthimi
81'27 Sociolinguistika. Përdorimi i gjuhës
81'28 Dialektologjia. Gjuhësia gjeografike. Gjuhësia rajonale
81'32
81'33
81'34 Fonetika. Fonologjia
81'36 Gramatika
81'373 Leksikologjia. Etimologjia. Formimi i fjalës
81'374 Leksikografia. Hartimi dhe organizimi i fjalorëve
81'38 Stilistika
81'42 Linguistika e tekstit. Analiza e ligjëratës
81-11 Shkollat dhe rrymat në gjuhësi
811 Gjuhët
811.1 Gjuhët indo-evropiane, përveç të Lindjes (Gjuhët indo-evropiane të Lindjes shih 811.2/.3)
811.11 Gjuhët gjermane
811.111 Gjuha angleze
811.111(075) Gjuha angleze (tekste shkollore)
811.112 Gjuha gjermane
811.112.2 Gjuha gjermane
811.112.2(075) Gjuha gjermane (tekste shkollore)
811.124 Gjuha latine (klasike dhe moderne)
811.124+811.14 Gjuhët klasike
811.13 Gjuhët romane
811.131.1 Gjuha italiane
811.131.1(075) Gjuha italiane (tekste shkollore)
811.133.1 Gjuha franceze
811.133.1(075) Gjuha franceze (tekste shkollore)
811.134.2 Gjuha spanjolle
811.134.2(075) Gjuha spanjolle (tekste shkollore)
811.14 Gjuha greke (klasike dhe moderne)
811.16/.17 Gjuhët sllave. Gjuhët baltike
811.161 Gjuha ruse. Gjuhët e tjera sllave të Lindjes
811.161.1(075) Gjuha ruse (tekste shkollore)
811.162 Gjuhët sllave të Perëndimit
811.163 Gjuhët sllave të Jugut
811.163.4 Gjuha serbe. Gjuha kroate
811.163.4(075) Gjuha serbe (tekste shkollore). Gjuha kroate (tekste shkollore)
811.163.41/.42 juha serbo-kroate
811.163.6 Gjuha sllovene
811.163.6(075) Gjuha sllovene (tekste shkollore)
811.18 Gjuha shqipe
811.2/.3 Gjuhët e tjera indo-evropiane. Gjuhët e vdekura
811.21/.41 Gjuhë të tjera indo-evropiane. Gjuhët e Lindjes. Gjuhët hamite
811.4 Gjuhët afro-aziatike (hebraishte, arabe)
811.51/.71 Gjuhët aziatike. Finlandeze. Hungareze
811.8 Gjuhët amerikano indiane
811.9 Gjuhët artificiale
81:1 Filosofia e gjuhësisë
82 Letërsia
82.0 Teoria, studimi dhe teknika e letërsisë
82.02 Shkollat, rrymat dhe lëvizjet letrare
82.09 Kritika letrare. Studime letrare
821 Letërsia botërore. Antologjitë. Leximet
821.0 Letërsia botërore (studime)
821.09 Letërsia botërore (studime)
821.1 Letërsia gjermane
821.1.09 Letërsia gjermane (studime)
821.1/.8 Letërsia e kombeve të veçanta
821.11 Letërsia gjermane
821.11.09 Letërsia gjermane (studime)
821.111 Letërsia angleze
821.111(...) Letërsi të tjera në gjuhën angleze - Komonuellthi, Kanada, Australi (dhe studime)
821.111(73) Letërsia amerikane
821.111(73).09 Letërsia amerikane (studime)
821.111.09 Letërsia angleze (studime)
821.112.2 Letërsia gjermane (dhe austriake, suedeze, yidish)
821.112.2.09 Letërsia gjermane (studime)
821.124 Letërsia latine (gjithashtu dhe studimet)
821.124+821.14 Letërsia klasike (gjithashtu dhe studimet)
821.124.09 Letërsia latine (studime)
821.13 Letërsia romane (dhe studime)
821.131.1 Letërsia italiane
821.131.1.09 Letërsia italiane (studime)
821.133.1 Letërsia franceze
821.133.1.09 Letërsia franceze (studime)
821.134(7/8) Letërsia e Amerikës Latine
821.134(7/8).09 Letërsia e Amerikës Latine (studime)
821.134.2 Letërsia spanjolle
821.134.2.09 Letërsia spanjolle (studime)
821.14 Letërsia greke (dhe studime)
821.14.09 Letërsia greke (studime)
821.16.09 Letërsia sllave (studime)
821.16/.17 Letërsia sllave. Letërsia baltike
821.161.1 Letërsia ruse
821.161.1.09 Letërsia ruse (studime)
821.162.1 Letërsia polake (dhe studime)
821.162.3 Letërsia çeke (dhe studime)
821.162.3/.4 Letërsia çeke. Letërsia sllovake
821.162.4 Letërsia sllovake (dhe studime)
821.163 Letërsia sllave e Jugut (dhe studime)
821.163.4 Letërsia serbe dhe kroate
821.163.4(497.6) Letërsia serbe dhe kroate në B dhe H (dhe studime)
821.163.4.09 Letërsia serbe dhe kroate (studime)
821.163.41 Letërsia serbe (dhe studime)
821.163.42 Letërsia kroate (dhe studime)
821.163.6 Letërsia sllovene
821.163.6(075) Letërsia sllovene (tekste shkollore)
821.163.6-93 Letërsia sllovene për fëmijë (dhe studime)
821.163.6.09 Letërsia sllovene (studime)
821.18 Letërsia shqipe
821.18(496.51) Letërsia shqipe në Kosovë
821.2/.3 Letërsia e Lindjes (dhe studime)
821.21/.41 Letërsia e Lindjes. Letërsia semite (dhe studime)
821.4 Letërsia afro-aziatike (hebraike, arabe)
821.51/.71 Letërsia ural-altaike. Letërsia aziatike (dhe studime)
821.511.141 Letërsia hungareze (dhe studime)
821.8
821.81/.82 Letërsia indiane
821.81/.87 Letërsia amerikano indiane (dhe studime)
82:111.852 Estetika e letërsisë
902 Arkeologjia. Metodat dhe teknikat arkeologjike
902/904 Arkeologjia
903/904 Prehistoria. Mbetjet kulturore të periudhave historike
908 Studime krahinore. Studimi i një vendi
908(4) Shtetet evropiane, historia dhe gjeografia lokale
908(496.5) Shqipëria, historia dhe gjeografia lokale
908(496.51) Kosova, historia dhe gjeografia lokale
908(497.4) Sllovenia, historia dhe gjeografia lokale
908(497.4a/ž) Sllovenia, historia dhe gjeografia lokale e rajoneve të veçanta
908(5/9) Vendet jo-evropiane, historia dhe gjeografia lokale
91 Gjeografia. Eksplorimi i tokës dhe i vendeve të veçanta. Udhëtimet
910.1 Shkenca e gjeografisë. Metodologjia
910.4 Lundrimet për zbulime. Përfshijnë udhëtimet dhe ekspeditat
911 Gjeografia e përgjithshme. Shkenca e faktorëve gjeografikë (Gjeografia sistematike). Gjeografia teorike. Gjeografia fizike. Gjografia sociale
912 Paraqitja jo-letrare, jo me anë teksti e një rajoni. Hartat. Atlaset. Globet
913 Gjeografia rajonale
913(4) Gjeografia e Europës
913(497.4) Gjeografia e Sllovenisë
913(497.4a/ž) Gjeografia e rajoneve të veçanta të Sllovenisë
913(5/9) Gjeografia e vendeve jo-europiane
929 Studime biografike dhe të tjera lidhur me të. Biografitë personale dhe kolektive
929(=163.6) Biografitë personale dhe kolektive të sllovenëve
929.5 Gjenealogjia
929.6/.9 Heraldika. Fisnikëria. Titujt. Rendet. Flamurët
93/94 Historia
930 Shkenca e historisë. Historiografia. Filozofia e historisë
930.2 Metodologjia e historisë. Shkencat ndihmëse të historisë. Diplomatika. Epigrafia
930.25 Arkivistika. Arkivat
930.85 Historia e qytetërimit. Historia kulturore
930.85(497.4) Historia kulturore e Sllovenisë
94(100) Historia botërore
94(100)".../04" Historia e vjetër në përgjithësi. Historia e popujve të lashtë
94(100)".../05" Historia botërore, e vjetër
94(100)"04/18" Historia e Mesjetës dhe moderne në përgjithësi
94(100)"05/..." Historia botërore, e Mesjetës dhe moderne
94(100)"19/20" Historia botërore e shekullit të 20-të dhe 21 në përgjithësi
94(100)"1914/1918" Lufta e Parë Botërore, 1914-1919
94(100)"1939/1945" Lufta e Dytë Botërore, 1939-1945
94(3) Historia e botës së vjetër
94(37) Historia e Romës së vjetër
94(38) Historia e Greqisë së vjetër
94(4) Historia e Evropës
94(4)"0375/1492" Mesjeta evropiane, vitet 375-1492
94(4)"1492/1914" Historia e Evropës moderne, vitet 1492-1914
94(4)"19/20" Historia e Evropës në shekujt 20 dhe 21
94(41/49) Historia e vendeve të veçanta të Evropës
94(496.5) Historia e Shqipërisë
94(496.51) Historia e Kosovës
94(497.1) Historia e Jugosllavisë (deri 1991)
94(497.4) Historia e Sllovenisë
94(497.4a/ž) Historia e rajoneve të veçanta të Sllovenisë
94(5/9) Historia e vendeve jo-evropiane
fik kodi imagjinar