Kushtet e përdorimit

Shfrytëzimi i regjistrimeve nga bazat e të dhënave dhe katalogët online në COBISS+ për përdorimin personal është pa kufizime dhe pa pagesë.
Bibliotekat dhe përdoruesit e tjerë, në asnjë mënyrë nuk duhet të riprodhojnë rezultatet e kërkimit në bazat e të dhënave me qëllim shitjen e tyre.
Bibliotekat dhe përdoruesit e tjerë nuk kanë të drejtë të shkarkojnë apo të kopjojnë regjistrimet/të dhënat e fituara përmes transferimit të regjistrimeve në bazat e tjera të të dhënave dhe/ose sistemet e automatizimit të funksioneve lokale të bibliotekave, nëse nuk kanë kontratë të nënshkruar me IZUM-in ose me administruesin e bazës së përbashkët të të dhënave.