COLIB.MK – податоци за македонските библиотеки

Базата на податоци COLIB.MK содржи податоци за библиотеките во Република Македонија кои учествуваат во системот COBISS.MK.