Шифрарник на индекси за пребарување AC (Код за вид авторство) на базата COBIB.MK

005 актер
010 преработувач
018 аниматор
020 анотатор
030 аранжер
040 уметник
050 овластено лице
060 сродно име
070 автор
071 коавтор
080 автор на придружен текст
090 автор на книга на снимање
100 библиографски претходник
110 книговезец
120 подврзувач
130 обликување на книгата
140 обликување на корицата
150 автор на екслибрис
160 книжар
170 калиграф
180 картограф
190 цензор
200 кореограф
206 собирач на народна граѓа
210 коментатор
220 собирач
230 композитор
240 словослагач
245 автор на идејата
250 диригент
260 сопственик на авторското право
270 коректор на ракописите
275 танчар
280 посветено на лице или институција
290 посветувач
291 име кое се појаввува во ракописниот запис
292 потписник на ракописниот запис
293 автограф
300 режисер
305 автор на теза
310 дистрибутер
320 донатор
330 несигурно авторство
340 уредник
341 член на уредувачкиот одбор
342 гостин-уредник
343 уредник за одредена област
344 главен уредник
345 одговорен уредник
346 главен и одговорен уредник
347 член на уредувачкиот совет
348 претседател на уредувачкиот совет
349 технички уредник
350 гравер
360 бакрорезец
370 филмски монтажер
380 фалсификатор
390 претходен сопственик
400 финансиер/спонзор
410 графичко обликување
420 лицето на кое книгата е подарена во спомен или во чест
430 илуминатор
440 илустратор
445 музички продуцент
450 потписник на изјавата за подарок
460 лице кое се интервјуира
470 лице кое интервјуира
480 либретист
490 лице кое има дозвола за печатење или издавање
500 потписник на дозволата за печатење или издавање (имприматур)
510 литограф
520 автор на текстот на песната
530 металогравер
540 надзорник/договорувач
545 музичар
550 раскажувач
557 организатор на состанокот
560 основач/иницијатор
570 друго
580 произведувач на хартијата
590 изведувач
600 фотограф
605 водител на емисија
610 печатар
620 печатар на плочи
630 продуцент
632 продукциски дизајнер
635 програмер
637 раководител на проект
640 коректор
650 издавач
660 лице на кое писмата му се испратени
670 тон-мајстор
675 оценувач
680 рубрикатор
690 сценарист
700 писар
710 секретар
720 потписник
721 пејач
730 преведувач
740 избор на печатарски букви
750 типограф
760 дрворезец/резбар
770 автор на текстот на придружниот материјал
900 автор на речникот
901 рецензент
902 приредувач
903 редактор на преводот
904 автор на изложбата
905 дискутант
906 автор на регистар
907 автор на текстот кон репродукциите
908 нотограф
909 личност чие дело се репродуцира
910 личност чие предавање се објавува
911 автор на поговорот
912 автор на предговорот
913 автор на резимето
914 преведувач на резимето
915 редактор
916 член на редакциски одбор
917 соработник
918 составувач на библиографија
919 ликовен уредник
920 автор на цртежи
921 автор на вињети
922 раскажувач
923 испеал
924 запишал
925 консултант
926 лектор
928 автор за кореспонденција
929 носител на легат
991 ментор
992 член на комисија
993 член на комисија за одбрана
994 коментор