Шифрарник на индекси за пребарување CC (Код за вид содржина) на базата COBIB.MK

0 не е публикација од конференција или состанок
1 публикација од конференција или состанок
8 сепарат
9 друго
a библиографија
aa религиозно дело (антикварна граѓа)
ab катехизам (антикварна граѓа)
ac моливена литература (антикварна граѓа)
ad проповед (антикварна граѓа)
ae богослужбени книги (антикварна граѓа)
b каталог
ba научно дело (антикварна граѓа)
bb дискусија, дисертација, теза (антикварна граѓа)
c регистар, индекс
ca општествени правила/обичаи (антикварна граѓа)
d апстракт
da правно дело (антикварна граѓа)
db политичко дело (антикварна граѓа)
e речник
ea ефемерна граѓа (антикварна граѓа)
f енциклопедија, лексикон
fa референтно дело (антикварна граѓа)
fb библиотечен каталог (антикварна граѓа)
fc библиографија (антикварна граѓа)
fd календар (антикварна граѓа)
fe регистар (антикварна граѓа)
ff речник (антикварна граѓа)
fg енциклопедија (антикварна граѓа)
g именик
ga историско дело (антикварна граѓа)
h годишник
ha полемичка расправа (антикварна граѓа)
i статистички преглед
ia дискурсивно дело (антикварна граѓа)
j учебник
j1 учебник за основни училишта
j1d работна тетратка за основни училишта
j2 учебник за средни училишта
j2d работна тетратка за средни училишта
j3 учебник за виши и високи школи
j3d работна тетратка за виши и високи школи
ja комеморативно дело (антикварна граѓа)
jd работна тетратка
k патент; рецензии
ka поучна литература, упатство (антикварна граѓа)
kb прирачник (антикварна граѓа)
kc учебник (антикварна граѓа)
l стандард; закони
la евиденција, увид (антикварна граѓа)
m докторска дисертација; збирка извештаи за судска практика
m2 магистерски труд
m3 специјалистички труд
m4 хабилитација
m5 дипломска работа
m6 дипломска работа на виша школа
m7 матурски труд
ma забавна литература (антикварна граѓа)
n закони; правни статии
na верзија на делото (антикварна граѓа)
o нумеричка табела; парници и судски записници
o1 тарифи
o2 ценовник
p технички извештај; биографија
p1 семинарска работа во основно училиште
p2 семинарска работа во средно училиште
p3 истражувачки проект во основно училиште
p4 истражувачки проект во средно училиште
p5 истражувачки проект во виша или висока школа
q испитни задачи (тестови)
r темелно истражување; преглед/оцена
r1 прегледен труд
r2 научен труд
r3 претходно соопштение
r4 стручен труд
r5 материјал од собири
r6 материјалот не е категоризиран
s меѓународен договор
t развојно истражување; стрип
u правилник
u1 статут
u2 програма на корпорација
v прирачник
v1 водич
v2 упатство
w апликативно истражување
wap апостол
wbl блажени
wbm месецослов
wca часослов
wde декалог
wev евангелие
wgz глаголски зборник
whr хрестоматија
wir ирмологиј
wka катехизис
wko кондак
wle лекционар
wli литургија
wme минеј
wmi мисал
wmo молитвеник
wok октоих
wpi причесна
wpk прокимени
wpr проскомидија
wps псалтир
wpv привилегии
wre регули
wri ритуал
wsa сакрификал
wse проповед
wsl служебник
wsr србљак
wst стематографија
wsv симбол на верата
wti типик
wto тропар
wtr триод
x1 стрип
x2 сликовница
y книжевен приказ/преглед
z зборник; друго
zz друго (антикварна граѓа)