Шифрарник на индекси за пребарување LC (Код за литературен вид) на базата COBIB.MK

a роман; автобиографија
a1 социјален роман
a2 авантуристички роман
a3 хисториски и воен роман
a4 криминалистичко/шпионски роман
a5 автобиографски роман, живљењепис
a6 научнофантастичен роман
aa поезија (антикварна граѓа)
ab витешки или пасторален роман во стихови (антикварна граѓа)
b драма; индивидуална биографија
b1 радио игри
b2 сценарија (ТВ и други)
b3 либрета
c есеи; збирна биографија
ca драма (антикварна граѓа)
d хумор, сатира; содржи биографски информации
da либрето (антикварна граѓа)
e писма
ea белетристика (антикварна граѓа)
eb роман (антикварна граѓа)
ec новела (антикварна граѓа)
ed басна (антикварна граѓа)
ef бајка (антикварна граѓа)
eg алегорија (антикварна граѓа)
eh мит/легенда (антикварна граѓа)
ei парабола (антикварна граѓа)
ej кратка проза (антикварна граѓа)
f кратка проза
f1 раскази
f2 анегдоти
f3 афоризми
f4 басни
fa есеј, фељтон (антикварна граѓа)
g поезија
g1 гатанки
g2 поетски антологии
ga хумор, сатира (антикварна граѓа)
h говори
h1 интервјуа
ha писма (антикварна граѓа)
i мемоари, дневници, репортажи, патописи
i1 мемоари, дневници
i2 патописи, репортажи
ia мешано (антикварна граѓа)
ja максима, афоризам, поговорка, анегдота (антикварна граѓа)
ka литература за млади (антикварна граѓа)
la друго (антикварна граѓа)
lb хроника (антикварна граѓа)
lc мемоари (антикварна граѓа)
ld дневник (антикварна граѓа)
le биографија (антикварна граѓа)
lf хагиографија (антикварна граѓа)
lg патепис (антикварна граѓа)
lh еротска литература (антикварна граѓа)
li мистична литература (антикварна граѓа)
ma реторика, говори (антикварна граѓа)
x популарна литература
x1 популарна поезија
x2 популарна проза
x3 митови, легенди
y некнижевен текст; не е биографија
yy нелитерарен текст (антикварна граѓа)
z други и мешани книжевни форми
z1 зборници, антологии
z2 собрано дело
z3 избрани дела
zz друго (антикварна граѓа)