Шифрарник на индекси за пребарување TD (Типологија на документи/дела) на базата COBIB.MK

1.01 изворна научна статија
1.02 прегледна научна статија
1.03 други научни статии
1.04 стручна статија
1.05 популарна статија
1.06 објавено научно излагање на конференција (покането предавање)
1.07 објавено стручно излагање на конференција (покането предавање)
1.08 објавено научно излагање на конференција
1.09 објавено стручно излагање на конференција
1.10 објавен апстракт од научно излагање на конференција (покането предавање)
1.11 објавен апстракт од стручно излагање на конференција (покането предавање)
1.12 објавен апстракт на научно излагање на конференција
1.13 објавен апстракт на стручно излагање на конференција
1.16 самостоен научен составен дел или поглавје во монографска публикација
1.17 самостоен стручен составен дел или поглавје во монографска публикација
1.18 составен дел на речник, енциклопедија или лексикон
1.19 рецензија, приказ на книга, критика
1.20 предговор, воведна статија, придружен текст
1.21 полемика, прилог од дискусија, коментар
1.22 интервју
1.23 уметнички составен дел
1.24 библиографија, индекс и сл.
1.25 други составни делови
1.26 научна статија во речник, енциклопедија, лексикон
2.01 научна монографија
2.02 стручна монографија
2.03 универзитетски, високошколски учебник или удчбеник за виша школа со рецензија
2.04 учебник за средно или основно училиште, или друг учебник со рецензија
2.05 друг наставен материјал
2.06 речник, енциклопедија, лексикон, прирачник, атлас, географска карта
2.07 библиографија
2.08 докторска дисертација
2.09 магистерски труд
2.10 специјалистичка теза
2.11 дипломска работа
2.12 завршен извештај за резултати од истражување
2.13 елаборат, предстудија, студија
2.14 проектна документација (идеен проект, изведбен проект)
2.15 мислење на вештак, арбитражно мислење
2.16 уметничко дело
2.17 каталог од изложба
2.18 научен филм, научна аудио или видео публикација
2.19 радио или телевизиска емисија, подкаст, интервју, конференција за новинари
2.20 заклучена научна збирка истражувачки податоци
2.21 програмска опрема
2.22 нова сорта
2.23 патентна пријава
2.24 патент
2.25 останати монографии и други заклучени дела
2.26 темелен научен речник или лексикон
2.27 научен терминолошки речник, енциклопедија или тематски лексикон
2.28 научно-критичко издание на изворот
2.29 модел
2.30 зборник на стручни или нерецензирани научни трудови на конференција
2.31 зборник на рецензирани научни трудови на меѓународна или странска конференција
2.32 зборник на рецензирани научни трудови на домашна конференција
2.33 стручен филм, видеозапис или аудиозапис
3.10 уметничка изведба
3.11 радио и ТВ-настан
3.12 изложба
3.13 организирање на научни и стручни состаноци
3.14 предавање на странски универзитет
3.15 излагање на конференција без печатење
3.16 покането предавање на конференција без печатење
3.25 други изведени дела