Шифрарник на индекси за пребарување UC (УДК за пребарување) на базата COBIB.MK

001 Наука и знаење општо. Организација на интелектуална работа
001.1/.3 Општи поими за науката. Односи меѓу одделни науки. Значење на науките
001.18 Иднина на знаењето. Претскажување. Предвидување. Футурологија
001.8 Научна методологија
001.89 Организација на науката и научната работа
001.891 Научноистражувачка дејност
001.895 Иноваторство
001.9 Дисеминација на знаењето и псевдознаење
002 Документација. Книги. Ракописи. Авторство
002.6 Документациски центри
003 Системи на пишување и писма. Знаци и симболи. Кодови. Графички прикази
003.3 Одделни писма
004 Компјутерски науки
004.2 Компјутерска архитектура
004.3 Хардвер
004.38 Типови на компјутери
004.4 Софтвер
004.42 Компјутерско програмирање
004.42.045 Објектно-ориентирано програмирање
004.421 Алгоритми за компјутерско програмирање
004.43 Програмски јазици
004.431 Програмски јазици од нижо ниво
004.432 Програмски јазици од вишо ниво
004.434 Програмски јазици, проблемско-ориентирани
004.439 Програмски јазици за означување
004.45 Системски софтвер
004.451 Оперативни системи
004.49 Компјутерски инфекции. Компјутерски вируси
004.5 Кориснички интерфејс. Корисничка околина
004.514 Графички кориснички интерфејс
004.55 Хипермедија. Хипертекст
004.6 Бази на податоци. Организација. Менаџмент
004.65 Управување со податоци
004.7 Компјутерски мрежи. Компјутерска комуникација
004.72 Мрежна архитектура
004.73 Видови мрежи
004.738.5 Интернет
004.738.52 Веб-страници, апликации и пребарувачи
004.8 Вештачка интелигенција
004.822.032.26 Невронски мрежи
004.89 Интелигентни системи. Експертни системи. CAD/CAM
004.896 Интелигентна роботика
004.9 Апликативни компјутерски техники
004.92 Компјутерска графика
004.928 Компјутерска анимација
004.938 Компјутерска обработка на слика
004.94 Компјутерска симулација
004.946 Виртуелна реалност
005 Менаџмент
005.1 Теорија на менаџментот
005.2 Агенси на менаџментот. Механизми. Опфат
005.21 Стратегија. Деловна политика
005.3 Менаџмент активности
005.32 Организациско однесување. Психологија на менаџмент
005.4 Процеси во менаџментот
005.5 Постапки во менаџментот. Раководење
005.6 Управување со квалитетот. Управување со целосниот квалитет
005.7 Организациски менаџмент
005.745 Собири. Заседанија. Конгреси. Симпозиуми. Конференции
005.8 Проектен менаџмент
005.9 Менаџмент на одделни сегменти, подрачја
005.96 Менаџмент на човечки ресурси
006 Стандардизација
006.3/.8 Стандарди
006.91 Метрологија
006.92 Хронологија. Календари. Одредување на времето
007 Теорија на информации. Кибернетика
007.5 Автоматски системи
007.52 Роботика. Роботи. Вештачка интелигенција
008 Култура. Цивилизација. Прогрес (општо)
008.2 Футурологија
009 Хуманистички науки
01 Библиографија и библиографии. Каталози
01(051) Библиографии. Каталози. Пописи на книги
01.31 Биобиблиографии
011/014 Библиографии. Меѓународни библиографии. Предметни регистри
011/016 Библиографии
015 Библиографии според место на издавање. Национални библиографии. Локални библиографии. Регионални библиографии
016 Специјални библиографии
016:929 a/{ Биобиблиографии
017.3/.4 Аукциски каталози. Книжарски каталози
017/019 Каталози. Пописи на колекции. Библиотечни каталози. Издавачки, книжарски каталози
02 Библиотекарство. Наука за библиотеките
025.3 Каталогизација
025.4 Класификација. Индексирање. Тезауруси
026 Специјални библиотеки
027 Општи библиотеки
027.022 Општообразовни библиотеки
027.54 Народни библиотеки
027.6 Библиотеки за посебни категории на корисници
027.7/.8 Училишни библиотеки. Високошколски библиотеки
028 Читање. Техника на читање. Работа со читатели
030 Општи референтни дела. Енциклопедии. Речници
038 Речници. Лексикони
050 Сериски публикации. Неспецијализирани публикации
050.48 Специјализирани списанија
050.8/.9 Адресари. Алманаси. Календари
06 Корпорации. Здруженија. Конгреси. Изложби
061 Корпорации. Здруженија
061.1 Владини организации и здруженија. Владини, државни, национални, меѓународни организации
061.12 Академии
061.2 Неслужбени корпорации. Невладини корпорации. Здруженија. Фондови
061.213 Младински организации
061.22 Културно-уметнички друштва
061.3 Собири. Конгреси
061.4 Изложби
061.5(4/9) Претпријатија. Фирми (адресари, јубилејни зборници)
061.6 Истражувачки заводи. Научни институти
069 Музеи. Постојани поставки. Музејски збирки
069.9 Времени изложби
070 Весници. Новинарство
070.48 Видови весници
070.481 Службени весници
070.489 Информативни гласила на институции и претпријатија
08 Цивилизација. Култура. Прогрес
081 Зборници од еден автор
082 Зборници од повеќе автори
082.1 Колекции на книги
09 Хуманистички науки
091 Ракописи
092 Ксилографски книги
093 Инкунабули
094 Други скапоцени, значајни и ретки книги
094/096 Ретки книги. Скапоцени книги. Факсимили
097 Екслибриси
1 Филозофија (општо)
1 a/{ Филозофи
1(091) Историја на филозофија
1(3) Старовековна филозофија (античка)
1(4)"04/14" Европска филозофија, средновековна
1(4)"15/19" Европска филозофија, нововековна
1(4/9)"19" Современа филозофија
11/12 Метафизика. Филозофија на природата.Космологија. (Види и: 524)
111.852 Естетика
130.2 Филозофија на културата. Културни системи
133 Окултизам. Астрологија
141 Филозофски системи
159.9 Психологија (општо)
159.9.01 Психолошки теории. Метафизичка психологија
159.9.019 Психолошки школи и системи. Гешталт. Бихејвиоризам
159.9.07 Експериментална психологија. Психолошки тестови
159.91 Психофизиологија (психолошка физиологија). Ментална хигиена
159.92 Психички можности и развој. Компаративна психологија
159.922 Развојна психологија. Свесност. Карактеристики на менталниот живот
159.922.1 Психологија на полот
159.922.7 Детска (развојна) психологија
159.923 Индивидуална психологија. Карактерологија
159.923.2 Идентитет на личноста. Личност и општество. Его. Себство
159.923.3 Психограм. Карактерни црти
159.924 Гениј. Карактеристики на креативна личност
159.925 Психологија на експесија. Физиогномија. Френологија. Графологија. Мимика
159.928 Надареност. Различни видови талент
159.929 Компаративна психологија. Биопсихологија
159.93 Сетила. Перцепции
159.93/.94 Сетила. Перцепции. Нижи душевни процеси
159.94 Егзекутивни функции. Емоции. Специјални моторни функции. Зборување. Пишување
159.947 Воља. Самодисциплина. Успех. Мотивација
159.95 Виши душевни процеси (вкл. Внимание. Мислење. Учење. Интуиција)
159.96 Посебни душевни состојби и процеси
159.961 Парапсихологија. Халуцинации. Телепатија. Спиритуализам
159.962 Хипнотизам. Сугестија
159.963 Сонување. Толкување на соништа
159.964 Длабинска психологија. Психоанализа
159.964.2 Длабинска психологија. Психоанализа. Комплекси
159.97 Патолошка психологија
159.98 Применета психологија (психотехника) општо
16 Логика. Научна систематика
165 Теорија на сознанието. Епистемологија
165.75 Структурализам
17 Етика
2 Религија. Теологија
2-1 Теорија и филозофија на религијата. природа на религијата. Феномен на религијата
2-11 Училишта по теологија што се одликуваат со разновидни атрибути
2-12 Концепти на религијата. Религиски идеи. Теологија
2-13 Светиот. Светото. Натприродното. Религиски предмети/предмети на обожување
2-14 Бог. Богови (персонализирани богови различни од иманентни духови)
2-15 Природата на бог(овите)
2-17 Универзум. Природа на универзумот. Космологија
2-175 Есхатологија. Крај на светот. Последните нешта
2-18 Човек. Човештво. Човечност. Доктринарна антропологија
2-2 Докази на религијата
2-21 Природна теологија. Докази од природниот свет. Рационални аргументи за верување
2-23 Свети книги. Свети списи. Религиозни текстови
2-262 Усни форми. Усна традиција
2-264 Митови и легенди
2-29 Религиозна книжевност
2-3 Лица во религијата
2-4 Религиозни активности. Религиозна практика
2-42 Морално однесување. Морална теологија
2-47 Образование
2-472 Религиозно образование
2-5 Обожување поопширно. Култ. Ритуали и церемони
2-6 Процеси во религијата
2-7 Религиозни организации и администрација
2-74 Правна администрација. Религиозно право. Канонско право
2-762 Мисионерство. Форми на мисионерска активност
2-788 Црковни редови. Монаштво
21 Праисториски и примитивни религии
21/29 Религиозни системи. Религии и вери
22 Религии што потекнуваат од далечниот исток
22.0 Вовед во Библијата. Херменевтика. Егзегеза
22.043 Библиски настани. Библија за деца
221/224 Стар завет
225/228 Нов завет
23 Религии што потекнуваат од индискиот потконтинент. Хинду религијата во поширока смисла
23/28 Христијанство
231 Бог
238 Катехизам. Учебници по веронаука. Вероисповеди
24 Будизам
242/245 Медитации. Молитви. Религиозна книжевност
248 Аскетика. Побожност. Мистика
25 Древни религии. Минорни култови и религии
255 Класични антички религии
257 Религии на Европа
257.7 Словенски и балтички религии
26 Јудаизам
262 Организација на црквата. Црковни лица
264 Литургика. Богослужба
265 Сакраменти. Света тајна
266/268 Евангелизација. Мисионерство
27 Христијанство. Христијански цркви и вероисповеди
27-14 Бог. Христијанско разбирање за бог
27-23 Библија
27-23(02.053.2) Библија за деца
27-236 Парафрази на Библијата
27-242 Стар завет
27-246 Нов завет
27-27 Критички дела. Воведи во Библијата
27-277.2 Библиска егзегеза. Библиска херменевтика
27-284 Систематска христијанска теологија. Догматска теологија
27-29 Христијанска литургија
27-31 Исус Христос. Христологија
27-36 Светци
27-4 Практична теологија. Христијанска практика
27-42 Морална теологија
27-528 Христијанска литургија
27-55 Сакраменти (Свети тајни)
27-585 Аскетизам
27-587 Мистицизам. Променета состојба на свеста. Божествени вдахновенија
27-662:3 Влијание на христијанската црква во општеството
27-72 Христијанска црква
27-788 Монашки редови. Монаштво. Вистински верски редови
27-9 Историја на црквата. Општа историја на христијанската црква
271 Источна црква
271.2 Православна црква. Источна православна црква. Руски и грчки православни цркви
271.22(497.7) Македонска православна црква
271/279 Христијански цркви и вероисповеди
272 Римокатоличка црква
272/273 Католичка црква
272/279 Западна црква
274/278 Протестантски цркви
276 Патрологија. Црковни отци
279 Други христијански движења и цркви
28 Ислам
281 Првобитна црква. Источна црква
281.963 Македонска православна црква
282 Суни. Сунитски ислам
283 Ши'а. Шиитски ислам
29 Современи духовни движења
291 Општа и споредбена наука за религијата. Нови религии. Неw аге
292 Класична митологија
294 Будизам. Хиндуизам. Јога
296 Јудаизам. Еврејска религија
297 Ислам
299 Филозофски системи
299.2 Атеизам
299.3 Агностицизам
299.4 Хуманизам
299.5 Отсуство на религија. Атеизам
299.7 Движења со христијански елементи
3 Општествени науки. Статистика. Политика. Економија. Право. Управа. Воени прашања. Социјални прашања. Осигурување. Образование. Етнологија
303 Методологија на општествени науки
304 Општествени прашања. Општествена пракса. Културна пракса. Начин на живот
304.9 Критика и проекција на општествениот развој
305 Родови студии. Улога на родот. Интердисциплинарни студии за личноста
308 Социографија. Општествени прилики
308(4) Европски држави, општествени прилики
308(497.7) Македонија, општествени прилики
308(5/9) Неевропски држави, општествени прилики
31 Статистика. Демографија. Социологија
311 Статистика. Теорија на статистиката
311/314 Статистика. Демографија
314 Демографија
314.15 Миграција. Мобилност на населението
314.7 Миграции
314.743(=163.3) Македонски иселеници
316 Социологија
316.2 Социолошки теории. Социолошки правци
316.3 Општество. Општествена структура. Типологија на општествата
316.334 Потсистеми и институции на глобално општество. Социологија на труд. Социологија на политика. Социологија на еколошки потсистеми и институции
316.34 Општествена стратификација. Општествена диференцијација
316.346 Демографска стратификација по пол и старост
316.35 Социјални групи. Социјална организација
316.36 Брак и семејство
316.4 Социјални процеси. Социјална динамика
316.6 Општествено однесување. Социјална психологија
316.653 Јавно мислење
316.7 Културна антропологија. Социјална антропологија. Културен контекст на социјалниот живот. Типологија на културите
316.77 Социјална комуникација. Социологија на комуникациите
32 Политика
32-05 Политичари. Политички лица
32.01 Политика, теорија. Политички теории
32.019.5 Јавно мислење. Јавност на политиката. Пропаганда
321 Форми на политички организации. Државите како политички сили
322 Односи помеѓу држава и црква. Политика кон религиите. Верска политика
323 Внатрешна политика
323(497.7) Македонија, внатрешна политика
323.1 Национални, етнички, националистички движења и прашања. Национални и етнички малцинства
323.1(497.7) Национално прашање во Македонија
323.15 Национални малцинства
323.15(=163.3) Македонци, национално малцинство
323.2 Однос помеѓу народот и државата. Внатрешна политичка активност
323.3 Социјални групи и слоеви. Сталежи. Професии. Класи
323.4 Класна борба. Облици на класна борба
324 Избори. Плебисцити. Референдуми. Изборни кампањи. Изборна корупција, злоупотреба. Изборни резултати
325 Освојување на територии. Колонизација
326 Ропство
327 Меѓународни односи. Светска, глобална политика. Меѓународна политика. Надворешна политика
327(497.7) Македонија, надворешна политика
327.3 Меѓународни движења и цели
327.32 Меѓународно работничко движење и солидарност
327.5 Меѓународни блокови, тензии, конфликти
327.8 Политичко влијание, притисок врз други држави
328 Парламенти. Народни претставништва. Влади
329 Политички партии и движења
329(497.7) Политички партии во Македонија
329.1/.6 Поделба на политички партии и движења според општите политички гледишта и според нивните цели
329.3 Партии и движења со религиозен основен став
329.4 Партии и движења со предоминантни етнички, расни или јазични цели
329.7 Политички и национални движења и здруженија во различни области
329.71 Масовни политички организации
329.71(497.7) Сојуз на работниот народ на Македонија
329.71-055.2(497.7) Конференција за општествена активност на жените на Македонија
329.75 Движења на војници и ветерани
329.75(497.7) Здруженија на борците на Македонија
329.78 Политички и национални младински движења
329.78(497.7) Сојуз на младина на Македонија
33 Економија. Економски науки
330 Економија општо. Политичка економија, општи поими
330.1 Политичка економија. Економски закони. Капитал
330.3 Стопанска динамика, движења. Општествена репродукција. Инвестиции
330.34 Економски развој. Фази во развојот на стопанството. Економски системи
330.4 Математичка економија
330.5 Национално богатство. Општествен производ. Национален доход. Потрошувачка. Животен стандард
330.8 Економски теории
331 Труд. Работа.Вработеност. Економија на трудот. Организација на трудот
331.1 Теорија и организација на трудот. Односи помеѓу работодавците и работниците
331.103 Организација на работата. Работно место. Студии на работата
331.105 Работодавци. Работници. Синдикати
331.105.44 Синдикати
331.105.44(497.7) Сојуз на синдикатите на Македонија
331.106 Работни договори
331.107 Работничка партиципација. Индустриска демократија. Соодлучување
331.107.8 Работничко самоуправување
331.108 Персонална организација. Работна дисциплина. Штрајкови
331.109 Работни спорови. Штрајкови
331.2 Плати. Надници. Надоместоци. Хонорари
331.3 Работни услови освен плата
331.4 Работна средина. Обликување на работното место. Безбедност при работа. Хигиена на работа. Несрећи на работа
331.45 Заштита при работа. Несреќи на работа
331.45/.48 Заштита, безбедност и несрећи при работа. Медицина на трудот. Унапредување на условите на работа
331.5 Пазар на трудот. Вработување
331.54 Професии
331.548 Професионално советување. Професионална ориентација
331.56 Невработеност
332 Регионална економија, регионално стопанство. Земјиште, земјишен имот. Станбено стопанство
332.1 Регионална економија. Регионално стопанство
332.2 Земјиште. Земјишна сопственост
332.26 Ограничување земјишна сопственост (национализација, денационализација)
332.3/.7 Користење на земјиште. Земјишно планирање. Вредност, цена на земјиште. Земјишна рента. Трговија со земјиште
332.8 Станбено стопанство
334 Организациони форми и соработка во стопаниството
334.7 Видови стопански организации. Форми на стопанска соработка
334.71 Занаетчиство
334.72 Претпријатија, фирми, според сопственоста, извори на финансирање, целите на стопанисувањето
334.73 Задружни компании. Задруги
334.75 Надорганизациски бизнис договори за здружување и соработка во пазарно стопанство
334.75/.76 Стопански здруженија. Картели. Концерни. Комбинати
334.76 Здружување на претпријатија во планско стопанство
334.78 Трговски и стопански здруженија, комори
334.788 Стопански комори. Трговски комори
336 Финансии. Јавни финансии. Банкарство. Пари
336(051) Финансии. Јавни финансии. Даноци. Царини
336.1 Јавни финансии
336.2 Јавни приходи. Даноци и давачки. Такси и придонеси. Царини. Јавни заеми. Јавни долгови
336.22 Давачки
336.24 Царини
336.5 Јавна потрошувачка. Јавни издатоци
336.7 Пари. Монетарен систем. Банкарство. Берзи
336.71 Банкарство
336.74 Пари. Валута
336.748 Курс на парите. Движење на курсот. Инфлација. Стабилизација
336.76 Берзи. Пазар на пари. Пазар на капитал
336.77 Кредити. Кредитирање
336.77/.78 Кредитирање. Камати
336.78 Камати. Приходи од капитал. Лотарии. Државни лотарии
338 Стопанска положба. Економска политика. Стопанско раководење. Стопанско планирање. Производство. Услуги. Цени
338(051) Стопанство (комплексни стопански прикази на одделни држави, региони и сл.). Економска политика. Стопански планови. Цени
338(497.7) Македонија, стопанство
338.1 Стопанска положба. Стопански циклуси. Развој на стопанската структура. Стопански растеж
338.2 Економска политика. Стопанско управување. Стопанско раководење. Стопанско планирање
338.24 Стопанско раководење. Државна интервенција. Национализација. Денационализација
338.3 Производство
338.4 Производство и услуги според стопански гранки
338.43 Агростопанство. Агроиндустрија. Производство на храна
338.45 Индустрија. Комерцијално, индустриско производство
338.46 Услуги. Терцијарен сектор
338.47 Сообраќај и комуникаци како стопанска дејност. Транспортна политика
338.48 Туризам
338.48-1/-6 Видови на туризам, според категориите туристи, сезоната, туристичката локација и дестинација, активностите, целите или мотивите на патувањата
338.483 Ресурси, туристички потенцијали, понуда. Туристичка географија
338.484 Туризмот и животната средина
338.485 Влијание на туризмот на економското, општественото и културното окружување
338.486 Економика и менаџмент на туризмот
338.487 Тристички Пазар. Маркетинг, истражување итн.
338.488 Дејности поврзани со туризмот
338.49 Стопанска инсфраструктура, општо
338.5 Цени. Формирање цени. Трошоци
339 Трговија. Меѓународни економски односи. Светско стопанство
339.1 Трговија, општо. Пазар
339.13 Пазар. Анализа на пазарот. Маркетинг. Конкуренција
339.3 Внатрешна трговија
339.5 Надворешна трговија. Царинска политика
339.54 Надворешнотрговска политика. Инструменти, спогодби и договори во меѓународната трговија
339.543 Царинска политика. Царински системи. Царини. Тарифи
339.56 Надворешнотрговско работење. Трговски односи помеѓу одделни земји
339.7 Меѓународни финансии
339.72 Меѓународен платен промет. Меѓународен пазар на пари и капитал
339.73 Организации за меѓународни плачања и клиринг
339.74 Девизна политика. Инструменти на девизната политика
339.9 Меѓународна економија општо. Меѓународни економски односи. Светско стопанство
339.91 Меѓународна поделба на трудот
339.92/.94 Меѓународна економска соработка. Специјализација. Интернационализација на производството
339.923 Меѓународни економски интеграции. Економски унии. Економски сојузи
339.97 Меѓународна, наднационална, мултинационална економска политика, планирање, планови. Меѓународен економски менаџмент
339.98 Стопански антагонизам. Стопански национализам. Стопанска војна
34 Право. Правни науки
34(091) Историја на правото
34(4/9) Правни системи
340 Право општо. Правни методи. Помошни правни науки
340.1 Право, теорија. Филозофија на правото. Позитивно право
340.5 Споредбено право
340.6 Помошни правни науки. Судска психологија. Судска токсикологија. Судска медицина
341 Меѓународно право
341.1 Право на меѓународни организации
341.1+341.217 Меѓународни организации
341.1/.8 Меѓународно јавно право
341.2 Субјекти и објекти во меѓународното право. Државни граници. Меѓународна соработка
341.24 Меѓународни правни акти. Меѓународни договори. Меѓународни (меѓудржавни) спогодби
341.3 Воено право. Меѓународни правни односи во војна
341.4 Меѓународно кривично право
341.6 Меѓународна арбитража. Меѓународни одлуки, јурисдикција
341.7 Дипломатско право
341.7/.8 Дипломатско право. Конзуларно право
341.8 Конзуларно право
341.9 Меѓународно приватно право
342 Јавно право. Уставно право. Административно право
342.1 Држава. Народ. Нација. Државна власт
342.2 Држава. Структура на државата
342.3 Врховна власт. Суверенитет. Државни форми. Форми на владеење
342.4 Устави. Законодавни собранија. Народни собранија
342.5 Државна власт. Систем и функција на државните органи.
342.51 Извршна власт. Влада
342.52 Законодавна власт
342.53 Парламентарно право. Парламенти. Народни собранија. Други тела со врховна власт во државата
342.56 Судска власт
342.57 Народ. Права на народот
342.7 Основни права. Човекови права. Права и должности на грађаните
342.8 Изборно право. Право на глас. Изборни системи
342.9 Административно право
343 Кривично право. Кривични дела
343.1 Кривично правосудство. Кривична истрага. Кривична постапка
343.2 Кривично право
343.3/.7 Кривични дела и казни
343.8 Пенологија. Казни. Извршување на казните. Превенција на криминал. Воспитно дејство на казните
343.9 Криминологија. Криминалистика
344 Посебно кривично право. Воено, поморско, воздухопловно кривично право
346 Стопанско право. Право на државна контрола на стопанството
347 Граѓанско право
347.2 Стварно право
347.2/.3 Стварно право. Ствари. Движен имот
347.23 Сопственост. Сопственосно право
347.4/.5 Облигационо право
347.6 Семејно право. Наследно право
347.61/.64 Семејно право
347.65/.68 Наследно право. Наследување
347.7 Трговско право
347.72 Трговски друштва. Акционерски друштва
347.77 Интелектуална сопственост. Индустриска, трговска, научна сопственост. Патентно право и право на марка. Регистрирање на проекти, планови, деловни називи и тн.
347.78 Авторско право. Авторски сродни права
347.79 Поморско право. Право на внатрешна пловидба
347.8 Воздушно право. Вселенско право. Радиодифузно право
347.9 Судска постапка. Судски службеници. Судско устројство
348 Црковно право. Канонско право. Религиско право
349 Посебни гранки на правото
349.2 Трудово право
349.3 Социјално право
349.4 Земјишно право
349.42 Аграрно право
349.6 Право на заштита на животната средина
349.7 Атомско право
35 Јавна администрација (управа, власт). Воени прашања
35(497.7) Јавна управа во Македонија
351 Задачи на јавна управа, надлежност на јавната администрација
351.74 Полиција. Државноправна организација
351.74/.76 Полиција. Јавен ред и мир. Наѕор врз јавниот морал
351.75 Одржување на јавен ред и мир
351.76 Наѕор над јавниот морал
351.77 Наѕор над јавното здравство и хигиена. Санитарна контрола
351.778.5 Станбено прашање
351.81 Наѕор над сообраћајот. Сообраћајна полиција
351.9 Наѕор и контрола на јавната администрација
352 Најниско ниво на власт. Локална власт. Општинска администрација. Градска администрација
352/354 Нивоа на власт. Локална, регионална, централна власт
353 Средно ниво на власта. Обласна, регионална, провинциска власт
354 Највисоко ниво на власта. Централна власт. Министерства
355 Воени прашања, општо
355.01 Филозофија на војната. Социологија на војната. Милитаризам
355.02 Воена политика. Одбранбена политика
355.08 Воен персонал
355.1/.2 Вооружени сили општо. Регрутирање. Реквизиции. Воен потенцијал
355.3 Организација на вооружените сили
355.4 Воени операции. Тактика и стратегија
355.4/.5 Воени операции. Тактика и стратегија
355.48/.49 Воена историја
355.6/.7 Воена администрација. Воени установи, организација и дејност
355/359 Воена вештина. Воени науки
356/358 Одделни родови на копнени и воздушни сили
359 Воена морнарица. Воена флота. Екипаж. Организација
36 Обезбедување на духовни и материјални животни потреби. Социјална работа. Социјална помош. Домување. Осигурување
364 Социјална заштита, социјални грижи, социјална работа. Социјални прашања
364.2 Базични потреби. Елементи на благосостојба
364.3 Социјални погодности. Социјално осигурување. Социјална помош
364.4 Делокруг на социјалната работа
364.6 Социјални прашања
365 Потреба за дом и нејзина реализација. Безбедно домување
366 Консумеризам. Заштита на потрошувачи
368 Осигурување
369 Социјално осигурување
37 Образование
37(4/9) Образовни системи во други земји
37(497.7) Образовни системи во Македонија
37.01 Основи на образованието. Теорија. Политика
37.014 Образовна политика. Образование и јавност
37.015 Одделни педагошки дисциплини
37.015.311 Интелектуално изградување. Формирање на личноста
37.016 Наставен план. Наставни предмети
37.017 Цели и идеали на образованието
37.018 Организација на образованието. Основни форми и модели на образование
37.02 Дидактика, општи прашања и методи
37.03 Формирање на свеста и индивиуалноста (морално, социјално, уметничко, еколошко.воспитание)
37.04 Образованието од аспецт на ученикот
37.06 Социјални проблеми и меѓучовечки односи
37.07 Менаџмент во образовни институции
37.09 Организација на образованието
37.091 Организација на образовни установи
37.091.2 Организација на наставата. Наставни програми. Проверка на успех, испрашување, оценување
37.091.3 Наставни методи и постапки. Форми на настава
37.091.4 Воспитни системи
37.091.5 Училишен ред и дисциплина
37.091.6 Училишен имот, простор и опрема
37.091.8 Училишен, студентски живот
371 Организација на воспитанието и образованието. Школство
371.2 Организација на училиштата и наставата
371.3 Методика на настава. Наставни постапки
371.3:0/9 Методика на настава на одделни предмети
371.4 Воспитни системи
371.5 Училишен ред. Дисциплина. Казнување
371.6 Училишни згради. Училишна опрема
371.64/.69 Наставни средства. Технологија на настава
371.8 Живот и работа на учениците и студентите
372.3 Претшколско воспитување
372.4 Почетна настава
372.8 Наставни предмети
373 Видови општообразовни училишта
373.2 Предучилишно воспитание и образование
373.3 Основни училишта
373.5 Средни училишта
374 Образование и обука надвор од училиште. Натамошно образование. Перманентно, континуирано образование
374.7 Образование на возрасни
376 Образование на посебни групи лица. Специјално образование
377 Специјалистичко образование. Стручно, професионално, техничко образование. Стручни колеџи, институти. Политехникуми
377.5 иши школи
378 Високо образование
378(4/9) Високо образование во други земји
378(497.7) Високо образование во Македонија
378.18 Студенти. Здруженија
378.4 Универзитети
378.6 Специјализирани колеџи со универзитетски статус. Високи школи
378.60/.69 Високи школи по струки
379.8 Слободно време. Одмор. Рекреација
39 Етнологија. Етнографија. Обичаи. Навики. Традиција. Начин на живот. Фолклор
39(=081) Етнографија, фолклор итн. на примитивните народи
39(=163.3) Етнографија на Македонците
391 Облека. Народна носија. Мода. Китење
392.8 Сценска игра. Балет
392/393 Обичаи, навики, практики во приватниот живот
393 Смрт. Постапување со починатиот. Погреби. Погребни обичаи
394 Јавен живот. Општествен живот. Јавни настани, процеси, паради, балови, дочеци, фестивали, спектакли и тн. Дворски живот. Уличен живот. Секојдневен живот
395 Церемонијал. Етикеција. Манири. Чинови, рангови, титули
396 Женско движење. Положба на жената
397 Природни % нецивилизирани или примитивни народи. Номадски народи. Цигани
398 Народно уметничко творештво, фолклор во потесна смисла. Народни верувања и обичаи
398(049.3) Критики, студии, толкувања на народното книжевно творештво
398(=163.3) Македонско народно творештво
398.2 Раскази. Приказни. Сказни. Легенди. Хумор. Шеги
398.3 Народни верувања и обичаи. Празноверие
398.4 Надприроден свет
398.5 Народна книжевност. Традиционална драма
398.6 Загатки. Прашања. Ребуси. Традиционални шеги. Максими. Девизи
398.8 Народни песни. Традиционални песни
398.9 Поговорки. Народни изреки. Подбив
5 Природни науки
502 Заштита на природата
502.131.1 Одржлив развој
502/504 Екологија. Зачувување на природните ресурси. Загрозување и заштита на природата
504 Загрозување на природата
504.03 Социјална екологија
504.05/.06 Животна средина. Заштита и унапредување
504.3 Социјална екологија
504.4 Животна средина во хидросферата
504.5 Литосферска животна средина
504.7 Животна средина на биосферата
51 Математика
51-7 Математиката во другите науки
51-75 Актуарска математика
51-8 Математички игри и рекреација
510 Теорија на множества. Математичка логика
510.6 Математичка логика
511 Теорија на броеви
512 Алгебра
512.5 Општа алгебра
512.53 Полугрупи
512.54 Групи. Теорија на групи
512.548 Квазигрупи
512.6 Посебни гранки на алгебрата. Линеарна алгебра
512.64 Линеарна алгебра и векторски простори
512.7 Алгебарска геометрија
514 Геометрија
514.11 Тригонометрија
514.12 Евклидска геометрија. Аналитичка геометрија
514.14 Проективна геометрија . Афина геометрија
514.18 Дескриптивна геометрија
514.7 Диференцијална геометрија. Векторска алгебра. Тензорска алгебра
515.1 Топологија
515.122 Тополошки простори
515.14 Алгебарска топологија
517 Математичка анализа
517.1/.4 Диференцијално сметање. Интегрално сметање. Операторско сметање. Фуриеова трансформација. Лапласова трансформација
517.2 Диференцијално сметање. Диференцирање
517.3 Интегрално сметање. Интегрирање
517.5 Теорија на функции
517.51 Реални функции
517.52 Низи и редови
517.53 Комплексни функции
517.54 Пресликување на функции. Гранични функции
517.57 Хармониски функции
517.58 Специјални функции. Хиперболички функции
517.6/.8 Неравенки. Низи. Редови
517.9 Диференцијални равенки. Интегрални равенки. Функционална анализа
517.93 Специјални диференцијални равенки. Динамички системи
517.95 Парцијални диференцијални равенки
517.96 Конечни разлики. Функционални неравенки. Интегрални равенки
517.98 Функционална анализа. Теорија на оператори
519.1 Комбинаторна анализа. Теорија на графови
519.17 Теорија на графови
519.2 Теорија на веројатност. Математичка статистика
519.22 Математичка статистика
519.6 Нумеричка анализа
519.7 Математичка кибернетика. Математичка лингвистика
519.7/.8 Математичка кибернетика. Операционо истражување
519.8 Операционо истражување (Види и: 65.012.122)
519.87 Математички модели
52 Астрономија. Астрофизика. Истражување на вселената
520 Астрономски инструменти и техники
521 Теориска астрономија
523 Сончев систем
524 Ѕвезди. Ѕвездени системи. Универзум
528 Геодезија. Фотограметрија. Картографија
528.9 Картографија (текстуална документација)
53 Физика
530.1 Основни принципи на физиката
530.12 Теорија на релативност
530.14 Квантна теорија
530.145 Квантна теорија
530.16 Каузалитет. Веројатност. Хаос
531 Механика на цврсто тело
531.1 Кинематика
531.2 Статика
531.3 Динамика. Кинетика
531.4 Работа. Тежина. Маса
531.5 Тежа. Гравитација
531/533 Механика
531/534 Механика. Акустика
532 Механика на флуиди. Хидромеханика
532.1 Хидростатика
532.5 Хидродинамика
532.6 Површински појави
532.7 Осмоза. Раствори
533 Механика на гасови. Аеромеханика
533.1 Особини на гасовите
533.5 Разредени гасови. Вакуум
533.6 Аеродинамика
534 Вибрации. Акустика
535 Оптика
535.1 Теорија на светлината
535.2 Фотометрија
535.3 Простирање. Рефлексија. Одбивање. Апсорпција. Емисија
535.4 Интеференција. Дифракција
535.5 Поларизација. Дисперзија
535.6 Бои. Теорија на бои
536 Топлина
536.7 Термодинамика.Топлотна енергија
537 Електрицитет. Магнетизам. Електромагнетизам
537.1 Теорија на електрицитет
537.2 Електростатика
537.3 Електрична струја
537.5 Јони и електрони
537.6 Магнетизам
537.8 Електромагнетизам. Електромагнетно поле. Максвелова теорија
538.9 Физика на кондензирана материја
538.91 Структури
539 Физичка природа на материјата
539.1 Нуклеарна физика. Атомска физика. Молекуларна физика
539.12 Елементарни и прости честици
539.16 Радиоактивност. Радиоактивно распађање
539.17 Нуклеарни реакции. Фисија. Фузија
539.18 Атомска физика
539.19 Молекуларна физика
539.2 Молекуларни системи
539.23 Тенки филмови
539.3 Еластичност. Деформација
539.4 Јакост на материјали. Отпорност на притисок
54 Хемија
542 Експериментална хемија. Лабораториска хемија
543 Аналитичка хемија
543.061 Квалитативна анализа
543.062 Квантитативна анализа
543.2/.9 Аналитички методи
544 Физичка хемија
544.1 Хемиска структура
544.3/.4 Хемиска термодинамика. Хемиска рамнотежа. Хемиска кинетика
544.5/.6 Електрохемија
544.7 Површинска хемија. Колоидна хемија
546 Неорганска хемија
546.1/.2 Неметали
546.3/.9 Метали
547 Органска хемија
547.2 Ациклични соединенија
547.5 Циклични соединенија
547.7 Хетероциклични соединенија
547.9 Природни материи. Материи со непознат состав
548 Кристалографија
548/549 Кристалографија. Минералогија
549 Минералогија
55 Геологија
550.3 Геофизика
550.34 Сеизмологија. Земјотреси
550.4 Геохемија
550.7 Геобиологија
551.1 Физика на атмосфера
551.1/.4 Општа геологија
551.24/.25 Геотектоника. Петротектоника
551.3 Надворешна геодинамика (егзогени процеси)
551.4 Геоморфологија. Физички облици на земјата
551.5 Метеорологија
551.7 Историска геологија. Стратиграфија
552 Петрологија. Петрографија
553 Економска геологија. Минерални наоѓалишта
553.3 Лежишта на руда
553.31 Лежишта на железна руда
553.4 Лежишта на други руди (без железна и манган)
553.5 Лежишта на природен камен. Градежен камен
553.6 Лежишта на неоргански минерални суровини и земја
553.7 Минерални извори
553.8 Лежишта на скапоцени и полускапоцени камења
553.9 Лежишта на јагленови карпи
556 Хидросфера. Вода. Хидрологија
556.3 Поѕемни води. Геохидрологија
556.5 Површински води
56 Палеонтологија. Систематска палеонтологија. Систематска палеозоологија
57 Биологија
572 Антропологија
574 Екосистеми.Хидробиологија. Биогеографија
575 Општа генетика. Имуногенетика. Наследност. Постанок на видовите.
575.8 Еволуција. Постанок на видовите. Филогенија
576 Цитологија
577 Биохемија. Молекуларна биологија. Биофизика
577.1 Биохемија
577.2 Молекуларна биологија
577.3 Биофизика
578 Вирусологија
579 Микробиологија
579.6 Споредбена микробиологија
579.62 Ветеринарна микробиологија
58 Ботаника
581 Општа ботаника. Физиологија на растенија. Анатомија на растенија. Екологија на растенија
581.9 Географија на растенија. Фитогеографија
582 Систематика на растенијата
59 Зоологија
591 Општа зоологија. Физиологија на животни. Анатомија на животни. Екологија на животни
591.9 Географија на животните
592/599 Систематика на животните
6 Применети науки. Биотехнологија. Медицина.Техника
60 Биотехнологија
602 Биотехнолошки процеси и техники. Генетски инженеринг. Клонирање
604 Биотехнолошки продукти. Генетски модифицирани (GMO), клонирани организми
606 Примена на биотехнологијата. Генска терапија
608 Правни, економски, етички прашања во биотехнологијата. Биоетика. Интелектуална сопственост. Copyright
61 Медицина
611 Анатомија. Хумана и компаративна анатомија
611.013 Ембриологија
611.018 Хистологија
611.1/.8 Анатомија на одделни системи
611.7 Анатомија на локомоторен систем. Остеологија. Миологија
611.8 Нервен систем. ЦНС. 'Рбетен мозок. Сензорни органи
611.9 Топографска анатомија
612 Физиологија. Хумана и компаративна физиологија
612.013 Живот. Смрт. Витализам
612.015 Физиолошка хемија. Биохемија
612.017 Имунитет. Адаптација
612.08 Експерименти. Физиолошки техники
612.1/.8 Физиологија на одделни системи
613 Хигиена
613.2 Диететика. Исхрана
613.4 Лична хигиена. Облека. Козметика
613.6 Индустриска хигиена. Професионални опасности
613.7 Здравје и хигиена на одмор. Рекреација. Физички вежби
613.8 Хигиена на нервен систем. Здравје и морал. Зависности
613.81/.84 Алкохол (апстиненција). Наркотици. Пушење
613.9 Здравје и хигиена во однос на раси, пол, возраст
613.95 Детска исхрана и хигиена
613.98 Здравје и хигиена на стари лица. Геронтологија
614 Јавно здравство. Заштита од несрећни случаи
614.2 Јавна и професионална организација на здравствената служба
614.253 Лекарска етика
614.3 Санитарна инспекција и контрола
614.4 Превенција и контрола на инфекции. Превенција од епидемии
614.8 Несрећни случаи. Ризици по здравјето. Опасности. Заштита и помош
614.84 Пожарникарство. Заштита од пожари
614.88 Помош при несрећни случаи. Брза помош
614.885 Доброволна помош. Црвен крст
614.9 Ветеринарна хигиена
615 Фармација. Фармакологија
615.015 Фармакодинамика
615.03 Клиничка фармакологија
615.11 Фармакопеи. Кодекси. Рецепти
615.2 Лекови според нивното главно дејство
615.3 Поделба на лековите според потеклото
615.37 Имунотерапија
615.38 Трансфузија на крв, серум
615.4 Фармацевтски препарати. Медицински материјали. Инструменти. Опрема
615.8 Физиотерапија. Радиотерапија. Алтернативна медицина
615.814.1 Акупунктура
615.82 Масажа. Механотерапија. Хиропрактика
615.82/.84 Физиотерапија. Радиотерапија. Други немедицински терапевтски процедури
615.83 Природни кури. Натуропатија. Фототерапија. Кнајпова терапија. Балнеотерапија
615.84 Електротерапија. Рендген. Радиотерапија
615.85 Различни тераписки техники
615.851 Психотерапија. Хипноза. Работна терапија. Медицинска педагогија
615.86 Третман на психози и дриги психијатриски болести. Социјална терапија. Изолација
615.89 Народна медицина. Народни лекови
615.9 Токсикологија. Наука за отрови. Труење
616 Патологија. Клиничка медицина
616-001 Трауматологија. Општа наука за повредите
616-002 Воспаленија
616-002.5 Туберкулоза
616-002.77 Ревматизам
616-003 Регресивни и репаративни процеси
616-004 Склероза. Цироза
616-005 Циркулаторни пореметувања. Хеморагија. Тромбоза. Едем
616-006 Тумори. Онкологија
616-007 Телесни аномалии. Тератологија. Монструми. Абнормалитети
616-008 Функционални и метаболни растројства
616-009 Невролошки растројства
616-01/-09 Општи патолошки гледишта
616-02 Етиологија. Наука за причините на болестите
616-03 Форми на болеста. Епидемии. Развој. Прогноза
616-05 Личност и индивидуални карактеристики на болниот
616-053.2 Педијатрија. Болести на децата
616-053.9 Геријатрија. Геронтологија
616-056.3 Алергиски болести
616-057 Професионални болести
616-058 Социјална медицина
616-07 Семиологија. Симптоматологија. Пропедевтика. Дијагноза
616-08 Лекување. Нега на болен
616-083 Нега на болен
616-084 Профилакса. Превентивен третман. Мерки на јавното здравство
616-085 Терапија. Фармакотерапија
616-089 Хируршко лекување. Оперативни техники
616-091 Патолошка анатомија
616-092 Патолошка физиологија. Патогенеза
616-093/-098 Микробиологија и паразитологија
616-097 Алергологија
616-7 Медицински и хируршки инструменти и опрема. Вештачки органи
616.1 Кардиоваскуларни болести. Клиничка хематологија
616.1/.4 Интерна медицина
616.1/.9 Специјална патологија
616.12 Кардиологија
616.15 Болести на крвта. Клиничка хематологија
616.2 Болести на органите за дишење. Респираторни болести
616.21/.22+616.28 Оториноларингологија
616.21/.23 Оториноларингологија
616.24 Болести на белите дробови
616.3 Болести на органите за варење
616.31 Стоматологија, болести на устата
616.314 Одонтологија. Дентални болести
616.33 Болести на желудникот. Гастрологија
616.34/.35 Интестинални болести. Ентерити. Болести на дебелото црево. Колит
616.36 Болести на црниот дроб. Хепатологија
616.37 Болести на панкреас. Дијабетес мелитус
616.379 Дијабетес
616.4 Болести на лимфниот систем и хематопоетските органи. Ендокринологија
616.43/.45 Ендокринологија
616.5 Дерматологија. Кожни болести
616.6 Урогенитален систем
616.61 Болести на бубрегот. Нефропатии
616.64/.69 Андрологија. Болести на машките репродуктивни органи
616.7 Болести на органите за движење. Скелетен и локомоторен систем
616.71 Клиничка остеологија. Патологија на коските
616.72 Клиничка синдезмологија. Зглобови
616.74 Клиничка миологија. Патологија на мускулите
616.8 Неврологија и нервни болести
616.83 Органски заболувања на нервниот систем
616.85 Органски неврози. Невропатии. Епилепсија. Мигрена. Паркинсонова болест
616.89 Психијатрија. Психози. Психопатологија. Бихејвиорални и емоционални растројства
616.9 Инфективни болести. Фебрилни состојби
616.97 Венерологија. Полови болести
616.98 Специфични инфекции. Вирусни и бактериски
616.99 Паразитологија
617 Хирургија. Ортопедија. Очни болести
617.3 Ортопедија
617.5 Хирургија на поедини делови на телото. Топографска хирургија
617.7 Офталмологија. Наука за очните болести
618 Гинекологија. Акушерство
618.1 Гинекологија
618.2/.5 Акушерство
618.6/.7 Постапартален период. Пуерпериум
618.874 Диетотерапија. Терапија со гладување
618.89 Народна медицина. Домашни лековити средства
619 Ветерина
619:616 Болести на домашните животни
619:636 Ветеринарна медицина во зависност од домашните животни
62 Инженерство. Техника
62-5 Автоматизација на техничките процеси
620.1/.2 Испитување на материјалите. Заштита на материјалите
620.9 Енергетика
620.91 Енергетски извори, општо
620.91/.92 Енергетски извори
620.92 Потенцијали и искористување на енергетските извори
620.95 Биолошки извори на енергија
620.97 Обновливи и алтернативни извори на енергија
621 Машинство
621.039 Нуклеарна техника. Атомска енергија и атомска индустрија
621.039.58 Нуклеарна техика. Безбедносни аспекти
621.039.7 Третирање на радиоактивен отпад
621.039.8 Примена на изотопи воопшто
621.1 Парни машини. Парни котли
621.22 Водни турбини. Хидромотори
621.3 Електротехника
621.31 Електроенергетика
621.311 Производство и снабдување со електична енергија. Електроенергетски системи
621.311.21 Хидроцентрали
621.311.22 Термоцентрали
621.313 Електрични машини. Генератори
621.313/314 Електрични машини. Претворање на електричната енергија. Трансформатори. Исправувачи
621.314 Трансформатори
621.315 Пренос на електрична енергија. Водови. Проводници. Изолација
621.315/.316 Електроенергетски водови. Изолација. Заштита.
621.316 Дистрибуција и регулација на електрична енергија
621.316.9 Заштита. Заземјување
621.317 Електрични мерења
621.35/.36 Електрохемиска техника. Термоелектротехника
621.37/.38 Електроника
621.38 Електроника. Електронски уреди
621.39 Телекомуникации
621.395 Телефонија
621.395.721.5 Мобилна телефонија
621.396 Радио-комуникации
621.396/.398 Радиотехника. ТВ техника. Видео техника
621.397 Видео техника. ТВ техника
621.398 Телеконтрола (далечинско управување)
621.4 Топлотни машини (со исклучок на парни)
621.43 Мотори со внатрешно согорување
621.5/.6 Пневматски машини. Ладилна техника. Компресори. Постројки за складирање и манипулација со флуидите
621.7 Обработка со пластична деформација
621.7+621.9 Обработка на материјалите
621.74 Леарство
621.78 Термичка обработка на материјалите
621.79 Заварување, лемење, површинска обработка, завршна обработка
621.791 Заварување и сродни постапки
621.798 Пакување. Опрема за пакување
621.8 Машински елементи. Механички пренос на сили
621.87 Кранови. Транспортери. Багери
621.9 Обработка со режење. Брусење
621.98 Обработка на лим
622 Рударство. Рударска техника
622.1 Рударски премер. Истражување на минерални лежишта
622.2 Рударски работи. Откопување на минерални лежишта
622.235 Минирање. Експлозиви
622.3 Рударство на поедини минерали
622.32 Течни и гасовити минерали
622.33 Јагленови минерали
622.34 Метали и металоиди
622.35 Природен камен. Градежен камен
622.36 Неоргански материјали и земја
622.37 Скапоцени и полускапоцени камења
622.4/.6 Рудници. Вентилација. Дренажа. Површински транспорт
622.7 Обработка на минералите. Добивање руда
622.8 Рударски несреќи
623 Воена техника
623.4 Вооружување. Борбени средства. Оружје
623.5 Балистика
623.6 Полска инженерија. Системи за врски
623.7 Авијација
623.8 Морнарица
624 Градежништво. Градежни конструкции
624+69 Градежно инженерство. Градежништво
624.04 Градежна статика
624.07 Градежни конструктивни елементи
624.12 Механика на карпите
624.13 Механика на почвата
624.15 Фундирање. Темелење
624.19 Тунели, градење
624.2/.8 Мостови, градење
624.9 Високоградба (освен мостоградба)
625 Градење патишта, железници
625.7/.8 Патишта, градење
626/627 Хидротехника
628 Санитарна техника
628.1 Водоснабдување
628.3 Отпадни води
628.4 Комунална хигиена
628.5 Индустриска хигиена. Техничка заштита
629 Техника на моторни возила
629.072 Навигација
629.3 Техника на сувоземни возила (освен шински)
629.4 Техника на шински возила
629.5 Бродоградба. Техника на пловила. Чамци
629.7 Техника на воздушни возила. Аеронаутика. Вселенска техника
63 Земјоделство и сродни науки
630 Шумарство
630*3 Сечење на дрво и превоз
631 Земјоделство (општи прашања). Земјоделска технологија
631.4 Педологија. Испитување на земјата
631.5 Земјоделски работи
632 Заштита на растенијата. Болести на растенијата
633 Ратарство. Специјално земјоделство
634.1/.7 Овоштарство
634.8+663.2 Лозарство. Винарство. Енологија
635 Градинарство. Хортикултура
636 Сточарство (општо)
636.09 Ветеринарство
636.1/.9 Домашни животни
636/637 Сточарство. Производи од домашни животни
637 Производи од домашни животни
638 Пчеларство. Производи од пчели
639 Лов. Риболов. Одгледување риби. Акваристика
64 Домаћинство. Економика
640 Угостителство. Хотелиерство
640.4 Хотелиерство. Угостителство. Економика на угостителството. Хотелски менаџмент
641 Прехранбени производи. Подготовка
642 Оброци, време на оброците. Прибор за јадење
643 Дом. Живеалиште
644 Уреди за здрав и удобен дом
645 Мебел и опрема за домот и внатрешното уредување
65 Управување и организација (претпријатија, индустрија)
65.01 Теорија на организација
65.011 Деловна политика. Продуктивност
65.012 Теорија на раководење. Менаџмент. Планирање
65.013 Индустриска психологија
65.014 Организациска структура. Хиерархија
65.015 Организација на трудот. Студија на работата. Производни, деловни постапки. Производни, деловни фази
65.016 Развој на претпријатие, основање, растеж, опаѓање, интеграција, дезинтеграција, престанок
65.017 Големина и опфат на претпријатието
65.018 Квалитет на работење на претпријатието. Квалификација
651 Канцелариска техника. Канцелариски дејности. Канцелариски работи
651.75 Деловна кореспонденција
651.9 Машинопис. Стенографија
654 Телекомуникации и телеконтрола (организација, услуги)
655 Графичка индустрија. Печатарство. Издателство. Книжарство
655.1 Печатарство, општо. Откритие, историја на печатарството, печатарски кући и сродни бизниси
655.2 Постапки на графичка репродукција. Изработка на печатарски форми и печатарски слог
655.3 Печатарски постапки и техники. Печатење
655.4/.5 Издателство и книжарство
656 Сообраћај и поштенски услуги. Организација и контрола на сообраћајот
656.1 Патен сообраќај
656.1/.5 Копнен сообраћај. Патен сообраћај. Железнички сообраћај. Други видови копнен сообраћај
656.2 Железнички сообраќај
656.3 Специјални видови сообраќај, поѕемен, жичен и др.
656.6 Воден сообраћај
656.7 Воздушен сообраќај
656.8 Поштенски сообраћај и услуги. Филателија
656.9 Други видови сообраћај
656.96 Шпедиција
657 Сметководсто
657.1/.2 Сметководствени системи, методи и постапки. Водење сметки. Постапки на книжење
657.3 Буџети. Проценки. Заклучување сметки. Извештаи. Биланси
657.4 Сметки. Сметководствени системи. Погонско сметководство
657.6 Службена проверка на сметките. Сметководствена контрола
658 Економика, организација и управување на претпријатија. Комерцијална организација
658.1 Видови претпријатија. Финансии
658.14/.17 Финансии на претпријатие. Деловни финансии
658.2 Постројки и производни погони. Згради. Опрема. Материјали
658.3 Меѓучовечки односи
658.5 Организација и планирање на производство. Дизајн. Управување и контрола на производството
658.562 Контрола на квалитет
658.6 Стоки. Услуги
658.6/.9 Трговска техника. Набавка
658.7 Набавка. Залихи
658.8 Маркетинг. Продажба. Дистрибуција
659 Реклама. Информирање. Односи со јавноста
659.1 Реклама. Огласување
659.2 Информирање. Консалтинг услуги
659.2:004 Информатика
659.3/.4 Масовни комуникации. Односи со јавноста
66 Хемиска и сродни индустрии
66.02 Хемиска техника (технолошки постапки и опрема)
661 Производство на хемикалии
662 Експлозиви. Горива
663 Индустрија на пијалоци. Техничка микробиологија
664 Прехранбена индустрија
665 Масло. Масти. Восоци. Адхезиви. Гуми. Смола
665.5 Козметика
665.6/.7 Нафтена индустрија
666 Стакло. Емајл. Техничка керамика. Цемент. Бетон
667 Индустрија на бои
669 Металургија
669.1 Црна металургија. Железо. Челик
669.2/.8 Обоена металургија
67/68 Разни индустрии и занаети
674 Дрвна индустрија
675 Кожна индустрија
676 Индустрија на целулоза и хартија
677 Текстилна индустрија
677.1/.5 Текстилни влакна
678 Индустрија на гума и пластични маси
679.7/.8 Индустрија на кабли. Индустрија на камен
681 Прецизна механика
681.5 Автоматска регулација и контрола
681.7 Оптички апарати и инструменти
681.8 Техничка акустика. Музика. Музички инструменти
684 Индустрија на намештај и сродни индустрии
687 Конфекција. Козметичко фризерска нега
69 Градежништво. Градежни занаети. (Види и: 624)
691 Градежни материјали
692 Градежни занаети
693 Ѕидарство
694 Градежно дрводелство. Градежни столарски работи
696 Инсталации. Инсталатерски работи
697 Греење. Климатизација и вентилација
699.8 Заштита на градежни објекти
7 Уметност
7(1/9) Уметност во одделни земји и региони
7.01 Теорија на уметноста. Ликовна теорија
7.02 Уметничка техника
7.025 Реставрација. Конзервација
7.03 Историја на уметноста. Стилови во уметноста
7.031 Примитивна уметност. Народна уметност
7.04 Објекти на уметничко прикажување. Иконографија. Иконологија
7.046 Црковна уметност
7.05 Применета уметност. Индустриско обликување. Дизајн
7.07 Занимања и активности сврзани со уметност
71 Просторно уредување. Просторно планирање. Уредување на околина
71/72 Просторно уредување. Урбанизам. Архитектура
711 Просторно планирање. Регионално планирање. Урбано планирање
711.4 Урбанизам. Градови. Села
712 Градинарска архитектура
719 Заштита на споменици
719:502 Споменици на природата
719:7 Уметнички споменици
72 Архитектура
72(1/9) Архитектура на одделни земји
72-05 Архитекти
72.01 Архитектура, естетика. Архитектура, теорија. Проектирање
72.03 Архитектонски стилови. Правци и фази во развојот на архитектурата
72.04 Архитектонски детали и декорации
725 Јавни згради. Деловни згради
726 Црковна архитектура
727 Згради за образовни, научни и културни цели. Училишта. Библиотеки
728 Станбена архитектура
728.6 Селска станбена архитектура
728.8 Замоци. Дворци
73 Уметничко обликување на камен. Уметничка керамика. Уметничко обликување на метали. Златарство. Сребрарство
73/76 Ликовни уметности
73/76(064) Каталози од ликовни изложби. Групни изложби
730 Вајарство
730(1/9) Вајарство во одделни земји и региони
730.03 Вајарство, историја
730.071 Вајари
737 Нумизматика
74 Цртање
741.5 Карикатура
744 Техничко цртање
745/749 Применета уметност. Уметничко обликување на дрво, текстил, кожа, хартија, стакло. Уметнички занаети. Уметнички ракотворби
746 Рачна изработка. Плетење. Везење
747 Внатрешно уредување
75 Сликарство
75(1/9) Сликарство во одделни земји и региони
75.03 Сликарство, историја
75.071 Сликари
76 Графика
766 Графичко обликување. Плакати
769.81 Сликовници. Илустрации
769.9 Стрипови (вклучително и студии)
77 Фотографија. Фотографски постапки. Фотографски снимки. Документарна фотографија
77.02 Фотографска техника
77.04 Уметничка фотографија. Мотиви
77.04(064) Уметничка фотографија. Каталози од изложби
778 Посебни фотографски техники. Репрографија. Микрографија. Проекција
778.5 Кинематографија. Филмска техника
78 Музика. Музикологија. Музичко воспитание
78(1/9) Музика во одделни земји и региони
78.01 Теорија и филозофија на музиката. Естетика на музиката
78.011.26 Популарна музика (Поп музика)
78.02 Компонирање на музички дела
78.03 Периоди и фази во историјата на музиката. Музички училишта, стилови и влијанија. (Историја на музиката)
78.036.9 Историја на џезот. Блуз. Диксиленд. Буги-вуги
78.04 Теми за музичка репрезентација. Програмска музика. Илустративна, дескриптивна или репрезентативна музика
78.05 Аплицирање на музиката во индустријата и трговијата, дома и во секојдневниот живот
78.06 Различни прашања што се однесуваат на музиката
78.07 Професии и активности поврзани со музиката. (Композитори, изведувачи, критичари)
78.08 Карактеристики, видови на музички дела. Музички форми
78.081 Поединечни делови на инструментални дела
78.082/.086 Форми на инструментални дела
78.084 Маршеви. Форми во вид на марш
78.085 Танцувачки форми
78.085.5 Балети
78.085.7 Национални танци
78.085.7(497.7) Македонски народни ора
78.086 Поединечни делови на драмски музички дела (освен вокална музика)
78.087 Форми во однос на употребените инструменти (композиции)
78.087.5 Дела за учење и вежбање (Вежби. Скали. Етиди. Студии)
78.087.6 Вокална музика
78.087.68 Хорска музика
78.087.685 Солисти со хор
78.088 Транскрипции, аранжмани за други инструменти или гласови
78.089 Формати на печатени музички дела
78.089.6 Партитури. Штимови
78.09 Типови на изведба или презентација
780.6 Музички инструменти и додатоци
780.61/.66 Индивидуални музички инструменти
780.7 Наставни помагала за музика. Други музички додатоци
780.8 Музика за одделни музички инструменти
781 Теорија на музиката. Етномузикологија
781.7 Теорија и форми на народна музика (Етномузикологија)
781.7(497.7) Македонска народна музика (теориски трудови)
782 Драмска музика. Опери. Оперети. Сценски дела
783 Црковна музика. Духовна музика. Религиозна музика
784 Вокална музика. Песни. Народни песни. Детски песни. Патриотски песни
784.011.26 Популарна вокална музика (поп песни)
784.011.26(497.7) Македонски забавни (поп) песни
784.2 Вокална музика од поголеми дела. (Арии од опери, ораториуми и др.). Речитативи
784.4 Народни песни
784.4(497.7) Македонски народни песни
784.67 Детски песни
784.9 Техники на пеење. Вокализи. Солфеж
785 Инструментална музика. Симфониска музика. Групирање на инструменти. Музика за ансамбли. Камерна музика. Џез
786/789 Музика за одделни инструменти
78:37 Музичко воспитание. Музика (учебници)
79 Рекреација. Забава. Игри. Спорт
791 Филмска уметност. Филмови
791.2 Филмски жанрови, тематика, стил
791.21 Филмски стилови
791.22 Филмски жанрови
791.228 Анимиран филм
791.229.2 Документарен филм
791.3 Филмска естетика, теорија и критика
791.4 Филмот и општеството
791.4(1/9) Филм на одделни земји и региони
791.44 Филмска продукција. Филмски творци
791.6 Филмска индустрија
792 Театар. Сценска уметност
792(1/9) Театар на одделни земји и држави
792(497.7) Македонски театар
792.01/.09 Театрологија, театарски стилови и периоди, театарски работници и посетители, изведби, подготовки, техника итн.
792.02/.09 Театарски уметници. Театарска техника
792.2 Драма. Драмски изведби
792.2/.9 Сценска уметност. Балет. Театар на сенки. Куклен театар
792.5 Музичка продукција. Музички изведби
792.54 Опера. Музичка драма
792.57 Мјузикл
792.7 Вариете. Водвиљ. Мјузик-хол. Кабаре. Ревија. Пантомима
792.9 Други видови театар. Театар на мимика. Тотален театар. Звуци и светлина. Театар на сенки. Куклен театар
793 Јавни забави и прослави. Уметност на движењето. Танц
793.2 Прослави за Божик, Нова Година, родендени, свадби итн.
793.3 Национални и регионални танци, уметничко танцување, диско танци, балови под маски и тн.
793.5 Игри со казни
793.5/.7 Салонски игри
793.7 Игри со мирување. Поучни, мемориски, набљудувачки игри, игри на присебност. Сложувалки, гатанки итн.
793.8 Научна забава. Илузионистички вештини и трикови
793/794 Друштвени игри и забава. Танц. Игри со карти. Игри на маса
794.1 Шах
794.2/.9 Игри на мала табла, игри на маса со елементи на срећа, игри со карти, игри со сложување, игри со гађање, игри на срећа
796 Спорт. Игри. Физичка култура
796.01 Филозофија, теорија, методологија, етика, естетика на спортот
796.1 Игри и рекреација на отворен простор. Детски игри
796.2 Игри во движење и фрлање реквизити
796.3 Игри со топка
796.4 Гимнастика. Акробатика. Атлетика
796.5 Пешачење. Планинарство. Искачување. Логорување. Ориентациони спортови. Тури со возила
796.6/.7 Велосипедизам. Автомобилизам. Мотоциклизам
796.8 Боречки спортови. Азијатски боречки вештини. Дигање тегови. Мечување
796.9 Зимски спортови. Спортови на мраз
796/799 Спорт. Физичка култура
797 Спортови во воздух. Спортови на вода
798 Коњички спорт. Спорт со други животни
798/799 Коњички спортови. Лов. Риболов. Стрелање
799 Спортски риболов. Спортско стрелаштво
80 Филологија (општо)
801.73 Лингвистика на текст
808 Креативно пишување. Писмено изразување. Издавање.Творештво. Усно изразување
81 Лингвистика. Јазици
81'1 Општа лингвистика
81'22 Семиотика. Семиологија
81'24 Практично знаење на јазици
81'25 Теорија на преведувањето. Преведување
81'27 Социолингвистика
81'271 Правилна употреба на јазикот. Чистота на јазикот
81'28 Дијалектологија. Географска лингвистика
81'34 Фонетика. Фонологија
81'35 Правопис. Ортографија
81'36 Граматика
81'366 Морфологија
81'367 Синтакса
81'37 Семантика
81'373 Лексикологија
81'374 Лексикографија. Речници
81'38 Стилистика
81'42 Лингвистика на текст
81-11 Школи и правци во лингвистиката
811 Одделни јазици и јазични групи
811.1 Индоевропски јазици, освен ориенталните јазици. (Ориентални јазици види: 811.21/.41)
811.11 Германски јазици
811.111 Англиски јазик
811.111(075) Англиски јазик (учебници)
811.112.2 Германски јазик
811.112.2(075) Германски јазик (учебници)
811.112.5 Холандски и Фландриски (Фламански) јазик
811.113.3 Исландски јазик
811.113.4 Дански јазик
811.113.5 Норвешки јазик
811.113.6 Шведски јазик
811.12 + 811.14 Класични јазици
811.124 Латински јазик
811.13 Романски јазици
811.131.1 Италијански јазик
811.131.1(075) Италијански јазик (учебници)
811.132 Реторомански јазик
811.133.1 Француски јазик
811.133.1(075) Француски јазик (учебници)
811.134.2 Шпански јазик
811.134.2(075) Шпански јазик (учебници)
811.134.3 Португалски јазик
811.135 Романски јазици на Балканот
811.135(497) Влашки (Аромански) јазик
811.135(497.7) Влашки (Аромански) јазик во Македонија
811.135.1 Романски јазик
811.135.2 Молдавски јазик
811.14 Грчки јазик (класичен и модерен)
811.14'02 Старогрчки јазик
811.14'06 Новогрчки јазик
811.16 Словенски јазици
811.16/.17 Словенски јазици. Балтички јазици
811.161 Источнословенски јазици
811.161.1 Руски јазик
811.161.1(075) Руски јазик (учебници)
811.161.2 Украински јазик
811.161.3 Белоруски јазик
811.162 Западнословенски јазици
811.162.1 Полски јазик
811.162.3 Чешки јазик
811.162.4 Словачки јазик
811.162.5 Лужичко-српски (сорбски) јазик
811.163 Јужнословенски јазици
811.163.1 Старословенски јазик. Црковнословенски јазик
811.163.2 Бугарски јазик
811.163.3 Македонски јазик
811.163.3(075) Македонски јазик (учебници)
811.163.4 Српски јазик. Хрватски јазик
811.163.4(075) Српски јазик (учебници). Хрватски јазик (учебници)
811.163.41 Српски јазик
811.163.42 Хрватски јазик
811.163.6 Словенечки јазик
811.17 Балтички јазици
811.172 Литвански јазик
811.174 Летонски јазик
811.18 Албански јазик
811.18(075) Албански јазик (учебници)
811.19 Ерменски јазик
811.21 Индиски јазици
811.21/.41 Други индоевропски јазици. Ориентални јазици. Хамитски јазици
811.214 Индиски (современ) јазик
811.214.58 Ромски јазик
811.22 Ирански јазици
811.221.1 Персиски јазик
811.29 Мртви индо-европски јазици
811.293 Антички македонски јазик
811.34 Мртви непознати јазици (ибериски, етрурски, хетитски, сумерски и др.јазици на Медитеранот и Блискиот Исток)
811.411 Семитски јазици
811.411.16 Хебрејски јазик
811.411.17 Арамејски јазици
811.411.21 Арапски јазици
811.412 Хамитски јазици. Египетско-Коптски
811.413 Берберски јазици
811.42/.45 Африкански јазици
811.51/.71 Азијски јазици. Фински јазик. Унгарски јазик
811.511.111 Фински јазик
811.511.113 Естонски јазик
811.511.12 Лапонски јазик
811.511.141 Унгарски јазик
811.512 Алтајски јазици
811.512.145 Татарски јазик
811.512.161 Турски јазик
811.512.161(075) Турски јазик (учебници)
811.521 Јапонски јазик
811.521/.58 Азиски јазици
811.531 Корејски јазик
811.58 Тибетски јазици
811.581 Кинески јазици
811.8 Индијански јазици
811.81/.82 Северно-американски Индијански јазици
811.87 Индијански јазици во Централна и Јужна Америка
811.9 Вештачки јазици
81:1 Филозофија на јазикот
82 Книжевност (општо). Книжевна историја
82(091) Историја на книжевноста
82.0 Книжевна теорија
82.02 Книжевни школи и правци
82.09 Книжевна критика. Споредбена книжевност
82.091 Споредбена книжевност
821 Светска книжевност. Антологии. Читанки
821(493) Белгиска книжевност
821(494) Швајцарска книжевност
821.0 Светска книжевност (студии)
821.1/.8 Книжевност на одделни народи
821.11 Германска книжевност
821.11.09 Германска книжевност (студии)
821.111 Англиска книжевност
821.111(.) Други англиски книжевности, држави на Комонвелт, Канада, Австралија (и студии)
821.111(73) Американска книжевност
821.111(73).09 Американска книжевност (студии)
821.111.09 Англиска книжевност (студии)
821.112.2 Германска книжевност (вклучително австриска, швајцарска, јидиш )
821.112.2(436) Австриска книжевност
821.112.2.09 Германска книжевност (студии)
821.112.5 Холандска и Фландриска (Фламанска) книжевност
821.113.3 Исландска книжевност
821.113.4 Данска книжевност
821.113.5 Норвешка книжевност
821.113.6 Шведска книжевност
821.124 Латинска книжевност
821.124+821.14 Класична книжевност (вклучително студии)
821.124.09 Латинска книжевност (студии)
821.13 Романска книжевност (вклучително студии)
821.131.1 Италијанска книжевност
821.131.1.09 Италијанска книжевност (студии)
821.132 Ретороманска книжевност
821.133.1 Француска книжевност
821.133.1(435.9) Луксенбуршка книжевност
821.133.1.09 Француска книжевност (студии)
821.134(7/8) Латиноамериканска книжевност
821.134(7/8).09 Латиноамериканска книжевност (студии)
821.134.2 Шпанска книжевност
821.134.2.09 Шпанска книжевност (студии)
821.134.3 Португалска книжевност
821.135(497) Влашка (Ароманска) книжевност
821.135(497.7) Влашка (Ароманска) книжевност во Македонија
821.14.09 Грчка книжевност (студии)
821.16 Словенски книжевности
821.16.09 Словенска книжевност (студии)
821.16/.17 Словенска книжевност. Балтичка книжевност
821.161.1 Руска книжевност
821.161.1.09 Руска книжевност (студии)
821.161.2 Украинска книжевност
821.161.3 Белоруска книжевност
821.162.1 Полска книжевност (вклучително студии)
821.162.3 Чешка книжевност (вклучително студии)
821.162.4 Словачка книжевност (вклучително студии)
821.163 Јужнословенска книжевност (вклучително студии)
821.163.1 Старословенска книжевност. Црковнословенска книжевност
821.163.2 Бугарска книжевност
821.163.2/.6(049.3) Јужнословенски книжевности (осврти)
821.163.2/.6.09 Јужнословенски книжевности (критики и студии)
821.163.3 Македонска книжевност
821.163.3'04 Македонска средновековна книжевност
821.163.3(02.053.2) Македонска книжевност за деца
821.163.3(049.3) Македонска книжевност (осврти)
821.163.3(091) Македонска книжевност (историја)
821.163.3-1 Македонска поезија
821.163.3-1(049.3) Македонска поезија (осврти)
821.163.3-1.09 Македонска поезија (критики и студии)
821.163.3-2 Македонски драми
821.163.3-2(049.3) Македонски драми (осврти)
821.163.3-2.09 Македонски драми (критики и студии)
821.163.3-3 Македонска проза
821.163.3-3(049.3) Македонска проза (осврти)
821.163.3-3.09 Македонска проза (критики и студии)
821.163.3-31 Македонски романи
821.163.3-31(049.3) Македонски романи (осврти)
821.163.3-31.09 Македонски романи (критики и студии)
821.163.3-32 Македонски раскази
821.163.3-32(049.3) Македонски раскази (осврти)
821.163.3-32.09 Македонски раскази (критики и студии)
821.163.3-4 Македонски есеи
821.163.3-4(049.3) Македонски есеи (осврти)
821.163.3-4.09 Македонски есеи (критики и студии)
821.163.3-5 Македонска книжевност (говори, беседи, предавања)
821.163.3-5(049.3) Македонска книжевност. Говори, беседи, предавања (осврти)
821.163.3-5.09 Македонска книжевност. Говори, беседи, предавања (критики и студии)
821.163.3-6 Македонска книжевност (писма, епистоли)
821.163.3-6(049.3) Македонска книжевност. Писма, епистоли (осврти)
821.163.3-6.09 Македонска книжевност. Писма, епистоли (критики и студии)
821.163.3-83 Македонска книжевност. Филозофски и други дијалози
821.163.3-84 Македонска книжевност. Афоризми, сентенци
821.163.3-93 Македонска книжевност за деца и млади
821.163.3-93(049.3) Македонска книжевност за деца и млади (осврти)
821.163.3-93.09 Македонска книжевност за деца и млади (критики и студии)
821.163.3-94 Македонска книжевност. Мемоари, репортажи, дневници, хроники
821.163.3-94(049.3) Македонска книжевност. Мемоари, репортажи, дневници, хроники (осврти)
821.163.3-94.09 Македонска книжевност. Мемоари, репортажи, дневници, хроники (критики и студии)
821.163.3-95 Македонска книжевна критика
821.163.3-97 Македонска религиозна книжевност
821.163.3-992 Македонска книжевност. Патописи
821.163.3-992(049.3) Македонска книжевност. Патописи (осврти)
821.163.3-992.09 Македонска книжевност. Патописи (критики и студии)
821.163.3-995 Македонска книжевност (литературни плагијати, мистификации)
821.163.3.0 Македонска книжевност (теорија)
821.163.3.09 Македонска книжевност (студии)
821.163.4 Српска и хрватска книжевност
821.163.4(497.16) Српска и хрватска книжевност во Црна Гора (вклучително студии)
821.163.4(497.6) Српска и хрватска книжевност во БиХ (вклучително студии)
821.163.4.09 Српска и хрватска книжевност (студии)
821.163.41 Српска книжевност
821.163.42 Хрватска книжевност
821.163.6 Словенечка книжевност
821.17 Балтичка книжевност
821.172 Литванска книжевност
821.174 Летонска книжевност
821.18 Албанска книжевност
821.18(497.7) Албанска книжевност во Македонија
821.19 Ерменска книжевност
821.21 Индиска книжевност
821.21/.41 Ориентална книжевност. Семитска книжевност (вклучително студии)
821.214.58 Ромска книжевност
821.214.58(497.7) Ромска книжевност во Македонија
821.22 Ирански книжевности
821.221.1 Персиска книжевност
821.35 Кавкаски книжевности
821.411.16 Хебрејска книжевност
821.411.21 Арапска книжевност
821.411.4 Етиопска книжевност
821.413 Берберски книжевности
821.42/.45 Африканска книжевност (вклучително студии)
821.51 Уралско-алтајски книжевности
821.51/.71 Урало-алтајска книжевност. Азиска книжевност (вклучително стидии)
821.511.111 Финска книжевност
821.511.113 Естонска книжевност
821.511.12 Лапонска книжевност
821.511.141 Унгарска книжевност (вклучително студии)
821.512 Алтајска книжевност
821.512.161 Турска книжевност
821.512.161(497.7) Турска книжевност во Македонија
821.521 Јапонска книжевност
821.521/.58 Азиски книжевности
821.531 Корејска книжевност
821.581 Кинеска книжевност
821.81/.87 Индијанска книжевност (вклучително студии)
82:111.852 Книжевна естетика
9 Географија. Историја
902 Археологија. Теорија. Методологија. Техники
902/904 Археологија
903 Предисториска археологија. Предисториски остатоци и артефакти
903/904 Предисторија. Археолошки остатоци. Археолошки остатоци, предисториски
904 Историска археологија. Остатоци и артефакти од историско време
908 Приказни на одделни земји, региони, локалитети
908(4) Се за Европа
908(497.7) Се за Македонија
908(5/9) Се за неевропски земји
91 Географија. Истражување на земјата и на одделни земји. Патувања. Регионална географија
910 Општи прашања на географијата како наука, на истражувањата и патувањата. Методологија. Техники. Опрема. Инструменти
910.1 Географија како наука
910.3 Истражувања на одделни географски форми
910.4 Истражувачки патувања. Престои. Истражувања. Експедиции
911 Општа географија. Системска географија. Теориска географија
911.2 Физичка географија
911.3 Хумана, културна географија. Географија на културните фактори
911.37 Населби. Географија на населбите
911.373 Географија на село
911.375 Географија на градски населби
911.3:33 Економска географија
912 Нетекстуално претставување на региони. Слики. Графикони. Дијаграми. Профили. Картограми. Карти. Атласи. Глобуси
913 Регионална географија. Географија на стариот и новиот свет
913(100) Регионална географија на светот
913(4) Географија на Европа
913(497.7) Географија на Македонија
913(5/9) Географија на неевропски држави
929 Биографии и сродни проучувања
929.5 Генеалогија
929.6 Хералдика. Наука за грбовите
929.6/.9 Хералдика. Почесни титули. Одликувања. Знамиња
929.7 Благородништво, титули, инсигнии, ранг, хиерархија
929.9 Знамиња. Бајраци. Стегови
93/94 Историја
930 Историја. Теорија и филозофија на историјата. Историографија
930.2 Помошни историски науки. Дипломатика. Архивистика. Епигафика. Палеографија
930.25 Архивистика. Архиви
930.85 Историја на цивилизациите. Културна историја
94(100) Светска историја
94(100)".../04" Историја на древните народи
94(100)"04/14" Историја на средниот век
94(100)"04/18" Историја среден и нов век
94(100)"14/19" Историја на новиот век
94(100)"19" Историја на 20 в.
94(100)"1914/19" Прва светска војна
94(100)"1914/1919" Прва светска војна
94(100)"1939/1945" Втора светска војна
94(100)"1939/45" Втора светска војна
94(3) Историја на стариот свет
94(37) Историја на Стар Рим
94(37/38) Античка историја
94(38) Историја на Стара Грција
94(381) Историја на Античка Македонија
94(397) Историја на древна Африка, вклучително на: Мавританија, Нумидија, Картагина, Либија, Етиопија
94(398) Историја на Југоисточна Европа во стариот век, вклучително на: Дакија, Винделикија, Реција, Норикум, Панонија, Илирија, Далмација
94(4) Историја на Европа
94(4)"1492/1914" Историја на Европа, нов век (1492-1914)
94(4)"19" Историја на Европа, 20 в.
94(4)"192/199" Историја на Европа од 1919 г. Историја на 20 век општо
94(4)"1945/..." Историја на Европа по Втората светска војна 1945. Повоена Европа
94(4)"375/1492" Историја на Европа, среден век (375-1492)
94(41/49) Историја на европските држави
94(497) Историја на Балканот
94(497.1) Југославија, историја (до 1991)
94(497.1)"1941/1945" Втората светска војна во Југославија
94(497.4) Историја на Словенија (1991-)
94(497.5) Историја на Хрватска (1991-
94(497.6) Историја на Босна и Херцеговина (1991-)
94(497.7) Историја на Македонија
94(497.7)".../0976" Историја на Македонија од доселувањето на македонските Словени до востанието на комитопулите
94(497.7)"1014/1371" Македонија од пропађањето на Самоиловата држава до пађањето под турска власт
94(497.7)"1371/1912" Македонија под турска власт
94(497.7)"1893/1908" ВМРО, ТМОРО и Илинден до 1908 год.
94(497.7)"1908/1919" Македонија од 1908 до Версајскиот мир
94(497.7)"1919/1941" Македонија меѓу двете светски војни
94(497.7)"1941/1945" Македонија од 1941-1945 год.
94(497.7)"1945/..." Македонија од 1945 год.
94(497.7)"1991/..." Македонија од 1991 год.
94(5/9) Неевропски држави, историја
fik Фиктивен код