COLIB.MK - податоци за библиотеките во Република Македонија

Базата на податоци COLIB.MK содржи податоци за библиотеките во Република Македонија кои учествуваат во системот COBISS.MK.

Содржина

COLIB.MK претставува составен дел од системот COBISS.MK. Содржи записи со податоци за библиотеките кои учествуваат во системот COBISS.MK во својство на полноправни или придружени членки. Покрај информативните податоци и податоците за контакт, содржи и податоци кои на единствен начин ја идентификуваат библиотеката во рамки на системот, како и податоци кои се неопходни за одделни сегменти на системот COBISS.MK.

Список на префикси и суфикси за пребарување

Список на префикси за пребарување

Со користење на префиксите за пребарување го одредувате индексот за пребарување по кој сакате да пребарувате. Во продолжение се наоѓа списокот на префикси за пребарување со значењето и со примери:

ПрефиксЗначењеПример на пребарување
AC=Акроним во системот COBISS.MKAC=NBGDST
MC=Члeнство во системot COBISS.МКMC=2
AS=Достапност на услугиAS=1
NA=Назив на институцијата/библиотекатаNA=кинотека на македонија
CI=МестоCI=Скопје
RP=Одговорни лицаRP=Весна
ST=Статус на библиотекатаST=1
SI=Нумеричка ознака на библиотеката - сиглаSI=40001
UN=УниверзитетUN=101
LT=Вид на библиотекатаLT=2

Список на суфикси за пребарување

При пребарување по основниот индекс т.е. при пребарувања по зборови, можете да додадеме суфикс за пребарување и така да го ограничите пребарувањето по зборови на одделен индекс за пребарување. Во продолжение се наоѓа списокот на суфикси за пребарување со значењето и со примери.:

СуфиксЗначењеПример на пребарување
/NAНазив на институцијата/библиотекатафакултет* and безбедност/NA
/RPОдговорни лицаАнтевски*/RP

Информации за базата на податоци и понудувачот

Информации за базата на податоци:

  • Вид на базата на податоци: фактографска
  • Вид на податоци: опфаќа податоци за библиотеките
  • Број на записи: над 75
  • Ажурирање: двапати месечно

Информации за понудувачот:

  • Изработка: IZUM - Институт на информациски науки
  • Адреса: Прешернова улица 17, 2000 Марибор, Словенија
  • Телефон: +386 (0)2 2520 331
  • Факс: +386 (0)2 2524 334
  • Е-пошта: podpora@izum.si
  • URL: http://www.izum.si/