Услови за употреба

Употребата на записите од базите на податоци и онлајн каталозите во COBISS+ за приватни потреби е бесплатна и без ограничувања.
Библиотеките и другите корисници не смеат во никаков облик да ги репродуцираат резултатите од пребарувањата во базите на податоци со цел за препродавање.
Библиотеките и другите корисници немаат право на пренос, односно копирање, на записите/податоците добиени со употреба на можноста за пренос на записи во други бази на податоци и/или системи за автоматизација на локалните фукнции на библиотеките, доколку за тоа не склучиле договор со IZUM, односно со администраторот на заемната база на податоци.