UNPAYWALL – научни статии со слободен пристап

Базата на податоци Unpaywall содржи неколку десетици милиони научни статии со слободен пристап и со целосен текст. Содржините со отворен пристап се преземаат од базите на повеќе од 50.000 издавачи и репозиториуми.