Lista e kodeve e indeksit për kërkim CC (Kodi për llojin e përmbajtjes) të bazës COBIB.MK

0 nuk është botim nga konferenca
1 është botim nga konferenca
8 separat
9 tjetër
a bibliografi
aa vepër fetare (antikuarë)
ab katekizëm (antikuarë)
ac literaturë lutjesh (antikuarë)
ad predikime (antikuarë)
ae libra shërbesash (antikuarë)
b katalog
ba vepër shkencore (antikuarë)
bb diskutim, disertacion, tezë (antikuarë)
c indeks
ca zakone/rregulla shoqërore (antikuarë)
d abstrakt ose përmbledhje
da vepër ligjore (antikuarë)
db vepër politike (antikuarë)
e fjalor
ea ephemera (antikuarë)
f enciklopedi, leksikon
fa vepër referuese (antikuarë)
fb katalog biblioteke (antikuarë)
fc bibliografi (antikuarë)
fd kalendar (antikuarë)
fe indeks (antikuarë)
ff fjalor (antikuarë)
fg enciklopedi (antikuarë)
g listë emrash
ga vepër historike (antikuarë)
h vjetar
ha traktat polemizues (antikuarë)
i statistika
ia vepër diskursive (antikuarë)
j tekst mësimor
j1 tekst mësimor për shkollat fillore
j1d libër me ushtrime për shkollat fillore
j2 tekst mësimor për shkollat e mesme
j2d libër me ushtrime për shkollat e mesme
j3 tekst mësimor për arsimin e lartë
j3d libër me ushtrime për arsimin e lartë
ja vepër përkujtimore (antikuarë)
jd libër me ushtrime
k patentë; recensione
ka vepër udhëzuese (antikuarë)
kb manual (antikuarë)
kc tekst mësimor (antikuarë)
l standard; ligje dhe legjislacion
la evidencë (antikuarë)
m disertacion për doktoraturë; raporte dhe përmbledhje ligjore
m2 tezë masteri
m3 tezë për specialist
m4 kualifikim për mësimdhënie
m5 punim diplome
m6 punim diplome i shkollës profesionale
m7 punim mature
ma argëtime (antikuarë)
n ligje dhe legjislacion; artikuj ligjorë
na variant i një vepre (antikuarë)
o tabelë numerike, çështje ligjore dhe shënime
o1 taksa
o2 listë çmimesh
p raport teknik; biografi
p1 punim seminari në shkollën fillore
p2 punim seminari në shkollën e mesme
p3 projekt kërkimor në shkollën fillore
p4 projekt kërkimor në shkollën e mesme
p5 projekt kërkimor në kolegj
q material provimi (teste)
r kërkim; analiza/ recensione letrare
r1 rishikim i përmbajtjes
r2 punim shkencor
r3 raport paraprak
r4 punim profesional
r5 raport konference
r6 i/e pakategorizuar
s traktate
t kërkim në zhvillim; tregime vizatimore ose tregime komike
u rregullore
u1 statut
u2 program organizate
v manual
v1 udhëzues
v2 udhëzime
w kërkim për zbatim
wap
wbl
wbm
wca
wde
wev
wgz
whr
wir
wka
wko
wle
wli
wme
wmi
wmo
wok
wpi
wpk
wpr
wps
wpv
wre
wri
wsa
wse
wsl
wsr
wst
wsv
wti
wto
wtr
x1 strip
x2 libër me piktura
y analizë/recension letrar
z përmbledhje punimesh; lloje të tjera të përmbajtjes
zz tjetër (antikuarë)