Lista e kodeve e indeksit për kërkim TD (Tipologjia e dokumenteve/veprave) të bazës COBIB.MK

1.01 artikull shkencor origjinal
1.02 artikull recensues
1.03 artikuj të tjerë shkencorë
1.04 artikull profesional
1.05 artikull popullor
1.06 kontribut shkencor i botuar në konferencë (ligjëratë e të ftuarit)
1.07 kontribut profesional i botuar në konferencë (ligjëratë e të ftuarit)
1.08 kontribut shkencor i botuar në konferencë
1.09 kontribut profesional i botuar në konferencë
1.10 përmbledhje (abstrakt) e kontributit shkencor të botuar në konferencë (ligjëratë e të ftuarit)
1.11 përmbledhje (abstrakt) e kontributit profesional të botuar në konferencë (ligjëratë e të ftuarit)
1.12 përmbledhje (abstrakt) e kontributit shkencor të botuar në konferencë
1.13 përmbledhje (abstrakt) e kontributit profesional të botuar në konferencë
1.16 pjesë përbërëse shkencore e pavarur ose kapitull në një monografi
1.17 pjesë përbërëse profesionale e pavarur ose kapitull në një monografi
1.18 pjesë përbërëse profesionale në fjalor, enciklopedi ose leksikon
1.19 recension, recension libri, kritikë
1.20 parathënie, editorial, pasthënie
1.21 polemikë, diskutim, koment
1.22 intervistë
1.23 pjesë përbërëse artistike
1.24 bibliografi, indeks etj.
1.25 pjesë të tjera përbërëse
1.26 pjesë përbërëse shkencore në fjalor, enciklopedi, leksikon
2.01 monografi shkencore
2.02 monografi profesionale
2.03 tekst mësimor universitar, i arsimit të lartë ose i shkollës së lartë, i recensuar
2.04 tekst mësimor për shkollat fillore, të mesme ose tekste të tjera mësimore të recensuara
2.05 material tjetër mësimor
2.06 fjalor, enciklopedi, leksikon, manual, atlas, hartë
2.07 bibliografi
2.08 disertacion për doktoratë
2.09 tezë për master
2.10 tezë për specialist
2.11 punim diplome (universitare)
2.12 raport përfundimtar i rezultateve të kërkimit
2.13 trajtesë, studim paraprak, studim
2.14 dokumentacion projekti (projekt paraprak, projekt pune)
2.15 vendime ekspertize, arbitrazhi
2.16 vepër artistike
2.17 katalog ekspozite
2.18 film shkencor, botim shkencor audio ose video
2.19 transmetim në radio ose televizion, podkast, intervistë, konferencë për gazetarë
2.20 koleksion i plotë shkencor i të dhënave kërkimore
2.21 program (softuare)
2.22 varietet i ri
2.23 aplikimi për patentë
2.24 patentë
2.25 monografi të tjera dhe vepra të tjera të përfunduara
2.26 fjalor themelor shkencor ose leksik
2.27 fjalor terminologjik shkencor, enciklopedi ose leksikon tematik
2.28 botim kritik
2.29 model
2.30 përmbledhje të kontributeve profesionale ose shkencore të parecensuara nga konferencat
2.31 përmbledhje të kontributeve shkencore të recensuara nga konferencat ndërkombëtare ose të huaja
2.32 përmbledhje të kontributeve shkencore të recensuara nga konferencat kombëtare
2.33 film shkencor, videoregjistrim ose audioregjistrim
3.10 interpretim artistik
3.11 ngjarje në radio ose televizion
3.12 ekspozitë
3.13 organizimi i takimeve shkencore dhe profesionale
3.14 leksion në universitetin e huaj
3.15 kontribut konference i pabotuar
3.16 leksion i të ftuarit në konferencë i pabotuar
3.25 vepra të tjera të ekzekutuara