Lista e kodeve e indeksit për kërkim UC (KDU për kërkim) të bazës COBIB.MK

001 Nauka i znaenje opšto. Organizacija na intelektualna rabota
001.1/.3 Opšti poimi za naukata. Odnosi među oddelni nauki. Značenje na naukite
001.18 Idnina na znaenjeto. Pretskažuvanje. Predviduvanje. Futurologija
001.8 Naučna metodologija
001.89 Organizacija na naukata i naučnata rabota
001.891 Naučnoistražuvačka dejnost
001.895 Inovatorstvo
001.9 Diseminacija na znaenjeto i psevdoznaenje
002 Dokumentacija. Knigi. Rakopisi. Avtorstvo
002.6 Dokumentaciski centri
003 Sistemi na pišuvanje i pisma. Znaci i simboli. Kodovi. Grafički prikazi
003.3 Oddelni pisma
004 Kompjuterski nauki
004.2 Kompjuterska arhitektura
004.3 Hardver
004.38 Tipovi na kompjuteri
004.4 Softver
004.42 Kompjutersko programiranje
004.42.045 Objektno-orientirano programiranje
004.421 Algoritmi za kompjutersko programiranje
004.43 Programski jazici
004.431 Programski jazici od nižo nivo
004.432 Programski jazici od višo nivo
004.434 Programski jazici, problemsko-orientirani
004.439 Programski jazici za označuvanje
004.45 Sistemski softver
004.451 Operativni sistemi
004.49 Kompjuterski infekcii. Kompjuterski virusi
004.5 Korisnički interfejs. Korisnička okolina
004.514 Grafički korisnički interfejs
004.55 Hipermedija. Hipertekst
004.6 Bazi na podatoci. Organizacija. Menadžment
004.65 Upravuvanje so podatoci
004.7 Kompjuterski mreži. Kompjuterska komunikacija
004.72 Mrežna arhitektura
004.73 Vidovi mreži
004.738.5 Internet
004.738.52 Veb-stranici, aplikacii i prebaruvači
004.8 Veštačka inteligencija
004.822.032.26 Nevronski mreži
004.89 Inteligentni sistemi. Ekspertni sistemi. CAD/CAM
004.896 Inteligentna robotika
004.9 Aplikativni kompjuterski tehniki
004.92 Kompjuterska grafika
004.928 Kompjuterska animacija
004.938 Kompjuterska obrabotka na slika
004.94 Kompjuterska simulacija
004.946 Virtuelna realnost
005 Menadžment
005.1 Teorija na menadžmentot
005.2 Agensi na menadžmentot. Mehanizmi. Opfat
005.21 Strategija. Delovna politika
005.3 Menadžment aktivnosti
005.32 Organizacisko odnesuvanje. Psihologija na menadžment
005.4 Procesi vo menadžmentot
005.5 Postapki vo menadžmentot. Rakovodenje
005.6 Upravuvanje so kvalitetot. Upravuvanje so celosniot kvalitet
005.7 Organizaciski menadžment
005.745 Sobiri. Zasedanija. Kongresi. Simpoziumi. Konferencii
005.8 Proekten menadžment
005.9 Menadžment na oddelni segmenti, podračja
005.96 Menadžment na čovečki resursi
006 Standardizacija
006.3/.8 Standardi
006.91 Metrologija
006.92 Hronologija. Kalendari. Odreduvanje na vremeto
007 Teorija na informacii. Kibernetika
007.5 Avtomatski sistemi
007.52 Robotika. Roboti. Veštačka inteligencija
008 Kultura. Civilizacija. Progres (opšto)
008.2 Futurologija
009 Humanistički nauki
01 Bibliografija i bibliografii. Katalozi
01(051) Bibliografii. Katalozi. Popisi na knigi
01.31 Biobibliografii
011/014 Bibliografii. Međunarodni bibliografii. Predmetni registri
011/016 Bibliografii
015 Bibliografii spored mesto na izdavanje. Nacionalni bibliografii. Lokalni bibliografii. Regionalni bibliografii
016 Specijalni bibliografii
016:929 a/{ Biobibliografii
017.3/.4 Aukciski katalozi. Knižarski katalozi
017/019 Katalozi. Popisi na kolekcii. Bibliotečni katalozi. Izdavački, knižarski katalozi
02 Bibliotekarstvo. Nauka za bibliotekite
025.3 Katalogizacija
025.4 Klasifikacija. Indeksiranje. Tezaurusi
026 Specijalni biblioteki
027 Opšti biblioteki
027.022 Opštoobrazovni biblioteki
027.54 Narodni biblioteki
027.6 Biblioteki za posebni kategorii na korisnici
027.7/.8 Učilišni biblioteki. Visokoškolski biblioteki
028 Čitanje. Tehnika na čitanje. Rabota so čitateli
030 Opšti referentni dela. Enciklopedii. Rečnici
038 Rečnici. Leksikoni
050 Seriski publikacii. Nespecijalizirani publikacii
050.48 Specijalizirani spisanija
050.8/.9 Adresari. Almanasi. Kalendari
06 Korporacii. Združenija. Kongresi. Izložbi
061 Korporacii. Združenija
061.1 Vladini organizacii i združenija. Vladini, državni, nacionalni, međunarodni organizacii
061.12 Akademii
061.2 Neslužbeni korporacii. Nevladini korporacii. Združenija. Fondovi
061.213 Mladinski organizacii
061.22 Kulturno-umetnički društva
061.3 Sobiri. Kongresi
061.4 Izložbi
061.5(4/9) Pretprijatija. Firmi (adresari, jubilejni zbornici)
061.6 Istražuvački zavodi. Naučni instituti
069 Muzei. Postojani postavki. Muzejski zbirki
069.9 Vremeni izložbi
070 Vesnici. Novinarstvo
070.48 Vidovi vesnici
070.481 Službeni vesnici
070.489 Informativni glasila na institucii i pretprijatija
08 Civilizacija. Kultura. Progres
081 Zbornici od eden avtor
082 Zbornici od poveće avtori
082.1 Kolekcii na knigi
09 Humanistički nauki
091 Rakopisi
092 Ksilografski knigi
093 Inkunabuli
094 Drugi skapoceni, značajni i retki knigi
094/096 Retki knigi. Skapoceni knigi. Faksimili
097 Ekslibrisi
1 Filozofija (opšto)
1 a/{ Filozofi
1(091) Istorija na filozofija
1(3) Starovekovna filozofija (antička)
1(4)"04/14" Evropska filozofija, srednovekovna
1(4)"15/19" Evropska filozofija, novovekovna
1(4/9)"19" Sovremena filozofija
11/12 Metafizika. Filozofija na prirodata.Kosmologija. (Vidi i: 524)
111.852 Estetika
130.2 Filozofija na kulturata. Kulturni sistemi
133 Okultizam. Astrologija
141 Filozofski sistemi
159.9 Psihologija (opšto)
159.9.01 Psihološki teorii. Metafizička psihologija
159.9.019 Psihološki školi i sistemi. Geštalt. Bihejviorizam
159.9.07 Eksperimentalna psihologija. Psihološki testovi
159.91 Psihofiziologija (psihološka fiziologija). Mentalna higiena
159.92 Psihički možnosti i razvoj. Komparativna psihologija
159.922 Razvojna psihologija. Svesnost. Karakteristiki na mentalniot život
159.922.1 Psihologija na polot
159.922.7 Detska (razvojna) psihologija
159.923 Individualna psihologija. Karakterologija
159.923.2 Identitet na ličnosta. Ličnost i opštestvo. Ego. Sebstvo
159.923.3 Psihogram. Karakterni crti
159.924 Genij. Karakteristiki na kreativna ličnost
159.925 Psihologija na ekspesija. Fiziognomija. Frenologija. Grafologija. Mimika
159.928 Nadarenost. Različni vidovi talent
159.929 Komparativna psihologija. Biopsihologija
159.93 Setila. Percepcii
159.93/.94 Setila. Percepcii. Niži duševni procesi
159.94 Egzekutivni funkcii. Emocii. Specijalni motorni funkcii. Zboruvanje. Pišuvanje
159.947 Volja. Samodisciplina. Uspeh. Motivacija
159.95 Viši duševni procesi (vkl. Vnimanie. Mislenje. Učenje. Intuicija)
159.96 Posebni duševni sostojbi i procesi
159.961 Parapsihologija. Halucinacii. Telepatija. Spiritualizam
159.962 Hipnotizam. Sugestija
159.963 Sonuvanje. Tolkuvanje na soništa
159.964 Dlabinska psihologija. Psihoanaliza
159.964.2 Dlabinska psihologija. Psihoanaliza. Kompleksi
159.97 Patološka psihologija
159.98 Primeneta psihologija (psihotehnika) opšto
16 Logika. Naučna sistematika
165 Teorija na soznanieto. Epistemologija
165.75 Strukturalizam
17 Etika
2 Religija. Teologija
2-1 Teorija i filozofija na religijata. priroda na religijata. Fenomen na religijata
2-11 Učilišta po teologija što se odlikuvaat so raznovidni atributi
2-12 Koncepti na religijata. Religiski idei. Teologija
2-13 Svetiot. Svetoto. Natprirodnoto. Religiski predmeti/predmeti na obožuvanje
2-14 Bog. Bogovi (personalizirani bogovi različni od imanentni duhovi)
2-15 Prirodata na bog(ovite)
2-17 Univerzum. Priroda na univerzumot. Kosmologija
2-175 Eshatologija. Kraj na svetot. Poslednite nešta
2-18 Čovek. Čoveštvo. Čovečnost. Doktrinarna antropologija
2-2 Dokazi na religijata
2-21 Prirodna teologija. Dokazi od prirodniot svet. Racionalni argumenti za veruvanje
2-23 Sveti knigi. Sveti spisi. Religiozni tekstovi
2-262 Usni formi. Usna tradicija
2-264 Mitovi i legendi
2-29 Religiozna kniževnost
2-3 Lica vo religijata
2-4 Religiozni aktivnosti. Religiozna praktika
2-42 Moralno odnesuvanje. Moralna teologija
2-47 Obrazovanie
2-472 Religiozno obrazovanie
2-5 Obožuvanje poopširno. Kult. Rituali i ceremoni
2-6 Procesi vo religijata
2-7 Religiozni organizacii i administracija
2-74 Pravna administracija. Religiozno pravo. Kanonsko pravo
2-762 Misionerstvo. Formi na misionerska aktivnost
2-788 Crkovni redovi. Monaštvo
21 Praistoriski i primitivni religii
21/29 Religiozni sistemi. Religii i veri
22 Religii što poteknuvaat od dalečniot istok
22.0 Voved vo Biblijata. Hermenevtika. Egzegeza
22.043 Bibliski nastani. Biblija za deca
221/224 Star zavet
225/228 Nov zavet
23 Religii što poteknuvaat od indiskiot potkontinent. Hindu religijata vo poširoka smisla
23/28 Hristijanstvo
231 Bog
238 Katehizam. Učebnici po veronauka. Veroispovedi
24 Budizam
242/245 Meditacii. Molitvi. Religiozna kniževnost
248 Asketika. Pobožnost. Mistika
25 Drevni religii. Minorni kultovi i religii
255 Klasični antički religii
257 Religii na Evropa
257.7 Slovenski i baltički religii
26 Judaizam
262 Organizacija na crkvata. Crkovni lica
264 Liturgika. Bogoslužba
265 Sakramenti. Sveta tajna
266/268 Evangelizacija. Misionerstvo
27 Hristijanstvo. Hristijanski crkvi i veroispovedi
27-14 Bog. Hristijansko razbiranje za bog
27-23 Biblija
27-23(02.053.2) Biblija za deca
27-236 Parafrazi na Biblijata
27-242 Star zavet
27-246 Nov zavet
27-27 Kritički dela. Vovedi vo Biblijata
27-277.2 Bibliska egzegeza. Bibliska hermenevtika
27-284 Sistematska hristijanska teologija. Dogmatska teologija
27-29 Hristijanska liturgija
27-31 Isus Hristos. Hristologija
27-36 Svetci
27-4 Praktična teologija. Hristijanska praktika
27-42 Moralna teologija
27-528 Hristijanska liturgija
27-55 Sakramenti (Sveti tajni)
27-585 Asketizam
27-587 Misticizam. Promeneta sostojba na svesta. Božestveni vdahnovenija
27-662:3 Vlijanie na hristijanskata crkva vo opštestvoto
27-72 Hristijanska crkva
27-788 Monaški redovi. Monaštvo. Vistinski verski redovi
27-9 Istorija na crkvata. Opšta istorija na hristijanskata crkva
271 Istočna crkva
271.2 Pravoslavna crkva. Istočna pravoslavna crkva. Ruski i grčki pravoslavni crkvi
271.22(497.7) Makedonska pravoslavna crkva
271/279 Hristijanski crkvi i veroispovedi
272 Rimokatolička crkva
272/273 Katolička crkva
272/279 Zapadna crkva
274/278 Protestantski crkvi
276 Patrologija. Crkovni otci
279 Drugi hristijanski dviženja i crkvi
28 Islam
281 Prvobitna crkva. Istočna crkva
281.963 Makedonska pravoslavna crkva
282 Suni. Sunitski islam
283 Ši'a. Šiitski islam
29 Sovremeni duhovni dviženja
291 Opšta i sporedbena nauka za religijata. Novi religii. New age
292 Klasična mitologija
294 Budizam. Hinduizam. Joga
296 Judaizam. Evrejska religija
297 Islam
299 Filozofski sistemi
299.2 Ateizam
299.3 Agnosticizam
299.4 Humanizam
299.5 Otsustvo na religija. Ateizam
299.7 Dviženja so hristijanski elementi
3 Opštestveni nauki. Statistika. Politika. Ekonomija. Pravo. Uprava. Voeni prašanja. Socijalni prašanja. Osiguruvanje. Obrazovanie. Etnologija
303 Metodologija na opštestveni nauki
304 Opštestveni prašanja. Opštestvena praksa. Kulturna praksa. Način na život
304.9 Kritika i proekcija na opštestveniot razvoj
305 Rodovi studii. Uloga na rodot. Interdisciplinarni studii za ličnosta
308 Sociografija. Opštestveni priliki
308(4) Evropski državi, opštestveni priliki
308(497.7) Makedonija, opštestveni priliki
308(5/9) Neevropski državi, opštestveni priliki
31 Statistika. Demografija. Sociologija
311 Statistika. Teorija na statistikata
311/314 Statistika. Demografija
314 Demografija
314.15 Migracija. Mobilnost na naselenieto
314.7 Migracii
314.743(=163.3) Makedonski iselenici
316 Sociologija
316.2 Sociološki teorii. Sociološki pravci
316.3 Opštestvo. Opštestvena struktura. Tipologija na opštestvata
316.334 Potsistemi i institucii na globalno opštestvo. Sociologija na trud. Sociologija na politika. Sociologija na ekološki potsistemi i institucii
316.34 Opštestvena stratifikacija. Opštestvena diferencijacija
316.346 Demografska stratifikacija po pol i starost
316.35 Socijalni grupi. Socijalna organizacija
316.36 Brak i semejstvo
316.4 Socijalni procesi. Socijalna dinamika
316.6 Opštestveno odnesuvanje. Socijalna psihologija
316.653 Javno mislenje
316.7 Kulturna antropologija. Socijalna antropologija. Kulturen kontekst na socijalniot život. Tipologija na kulturite
316.77 Socijalna komunikacija. Sociologija na komunikaciite
32 Politika
32-05 Političari. Politički lica
32.01 Politika, teorija. Politički teorii
32.019.5 Javno mislenje. Javnost na politikata. Propaganda
321 Formi na politički organizacii. Državite kako politički sili
322 Odnosi pomeđu država i crkva. Politika kon religiite. Verska politika
323 Vnatrešna politika
323(497.7) Makedonija, vnatrešna politika
323.1 Nacionalni, etnički, nacionalistički dviženja i prašanja. Nacionalni i etnički malcinstva
323.1(497.7) Nacionalno prašanje vo Makedonija
323.15 Nacionalni malcinstva
323.15(=163.3) Makedonci, nacionalno malcinstvo
323.2 Odnos pomeđu narodot i državata. Vnatrešna politička aktivnost
323.3 Socijalni grupi i sloevi. Staleži. Profesii. Klasi
323.4 Klasna borba. Oblici na klasna borba
324 Izbori. Plebisciti. Referendumi. Izborni kampanji. Izborna korupcija, zloupotreba. Izborni rezultati
325 Osvojuvanje na teritorii. Kolonizacija
326 Ropstvo
327 Međunarodni odnosi. Svetska, globalna politika. Međunarodna politika. Nadvorešna politika
327(497.7) Makedonija, nadvorešna politika
327.3 Međunarodni dviženja i celi
327.32 Međunarodno rabotničko dviženje i solidarnost
327.5 Međunarodni blokovi, tenzii, konflikti
327.8 Političko vlijanie, pritisok vrz drugi državi
328 Parlamenti. Narodni pretstavništva. Vladi
329 Politički partii i dviženja
329(497.7) Politički partii vo Makedonija
329.1/.6 Podelba na politički partii i dviženja spored opštite politički gledišta i spored nivnite celi
329.3 Partii i dviženja so religiozen osnoven stav
329.4 Partii i dviženja so predominantni etnički, rasni ili jazični celi
329.7 Politički i nacionalni dviženja i združenija vo različni oblasti
329.71 Masovni politički organizacii
329.71(497.7) Sojuz na rabotniot narod na Makedonija
329.71-055.2(497.7) Konferencija za opštestvena aktivnost na ženite na Makedonija
329.75 Dviženja na vojnici i veterani
329.75(497.7) Združenija na borcite na Makedonija
329.78 Politički i nacionalni mladinski dviženja
329.78(497.7) Sojuz na mladina na Makedonija
33 Ekonomija. Ekonomski nauki
330 Ekonomija opšto. Politička ekonomija, opšti poimi
330.1 Politička ekonomija. Ekonomski zakoni. Kapital
330.3 Stopanska dinamika, dviženja. Opštestvena reprodukcija. Investicii
330.34 Ekonomski razvoj. Fazi vo razvojot na stopanstvoto. Ekonomski sistemi
330.4 Matematička ekonomija
330.5 Nacionalno bogatstvo. Opštestven proizvod. Nacionalen dohod. Potrošuvačka. Životen standard
330.8 Ekonomski teorii
331 Trud. Rabota.Vrabotenost. Ekonomija na trudot. Organizacija na trudot
331.1 Teorija i organizacija na trudot. Odnosi pomeđu rabotodavcite i rabotnicite
331.103 Organizacija na rabotata. Rabotno mesto. Studii na rabotata
331.105 Rabotodavci. Rabotnici. Sindikati
331.105.44 Sindikati
331.105.44(497.7) Sojuz na sindikatite na Makedonija
331.106 Rabotni dogovori
331.107 Rabotnička participacija. Industriska demokratija. Soodlučuvanje
331.107.8 Rabotničko samoupravuvanje
331.108 Personalna organizacija. Rabotna disciplina. Štrajkovi
331.109 Rabotni sporovi. Štrajkovi
331.2 Plati. Nadnici. Nadomestoci. Honorari
331.3 Rabotni uslovi osven plata
331.4 Rabotna sredina. Oblikuvanje na rabotnoto mesto. Bezbednost pri rabota. Higiena na rabota. Nesrei na rabota
331.45 Zaštita pri rabota. Nesreći na rabota
331.45/.48 Zaštita, bezbednost i nesrei pri rabota. Medicina na trudot. Unapreduvanje na uslovite na rabota
331.5 Pazar na trudot. Vrabotuvanje
331.54 Profesii
331.548 Profesionalno sovetuvanje. Profesionalna orientacija
331.56 Nevrabotenost
332 Regionalna ekonomija, regionalno stopanstvo. Zemjište, zemjišen imot. Stanbeno stopanstvo
332.1 Regionalna ekonomija. Regionalno stopanstvo
332.2 Zemjište. Zemjišna sopstvenost
332.26 Ograničuvanje zemjišna sopstvenost (nacionalizacija, denacionalizacija)
332.3/.7 Koristenje na zemjište. Zemjišno planiranje. Vrednost, cena na zemjište. Zemjišna renta. Trgovija so zemjište
332.8 Stanbeno stopanstvo
334 Organizacioni formi i sorabotka vo stopanistvoto
334.7 Vidovi stopanski organizacii. Formi na stopanska sorabotka
334.71 Zanaetčistvo
334.72 Pretprijatija, firmi, spored sopstvenosta, izvori na finansiranje, celite na stopanisuvanjeto
334.73 Zadružni kompanii. Zadrugi
334.75 Nadorganizaciski biznis dogovori za združuvanje i sorabotka vo pazarno stopanstvo
334.75/.76 Stopanski združenija. Karteli. Koncerni. Kombinati
334.76 Združuvanje na pretprijatija vo plansko stopanstvo
334.78 Trgovski i stopanski združenija, komori
334.788 Stopanski komori. Trgovski komori
336 Finansii. Javni finansii. Bankarstvo. Pari
336(051) Finansii. Javni finansii. Danoci. Carini
336.1 Javni finansii
336.2 Javni prihodi. Danoci i davački. Taksi i pridonesi. Carini. Javni zaemi. Javni dolgovi
336.22 Davački
336.24 Carini
336.5 Javna potrošuvačka. Javni izdatoci
336.7 Pari. Monetaren sistem. Bankarstvo. Berzi
336.71 Bankarstvo
336.74 Pari. Valuta
336.748 Kurs na parite. Dviženje na kursot. Inflacija. Stabilizacija
336.76 Berzi. Pazar na pari. Pazar na kapital
336.77 Krediti. Kreditiranje
336.77/.78 Kreditiranje. Kamati
336.78 Kamati. Prihodi od kapital. Lotarii. Državni lotarii
338 Stopanska položba. Ekonomska politika. Stopansko rakovodenje. Stopansko planiranje. Proizvodstvo. Uslugi. Ceni
338(051) Stopanstvo (kompleksni stopanski prikazi na oddelni državi, regioni i sl.). Ekonomska politika. Stopanski planovi. Ceni
338(497.7) Makedonija, stopanstvo
338.1 Stopanska položba. Stopanski ciklusi. Razvoj na stopanskata struktura. Stopanski rastež
338.2 Ekonomska politika. Stopansko upravuvanje. Stopansko rakovodenje. Stopansko planiranje
338.24 Stopansko rakovodenje. Državna intervencija. Nacionalizacija. Denacionalizacija
338.3 Proizvodstvo
338.4 Proizvodstvo i uslugi spored stopanski granki
338.43 Agrostopanstvo. Agroindustrija. Proizvodstvo na hrana
338.45 Industrija. Komercijalno, industrisko proizvodstvo
338.46 Uslugi. Tercijaren sektor
338.47 Soobraćaj i komunikaci kako stopanska dejnost. Transportna politika
338.48 Turizam
338.48-1/-6 Vidovi na turizam, spored kategoriite turisti, sezonata, turističkata lokacija i destinacija, aktivnostite, celite ili motivite na patuvanjata
338.483 Resursi, turistički potencijali, ponuda. Turistička geografija
338.484 Turizmot i životnata sredina
338.485 Vlijanie na turizmot na ekonomskoto, opštestvenoto i kulturnoto okružuvanje
338.486 Ekonomika i menadžment na turizmot
338.487 Tristički Pazar. Marketing, istražuvanje itn.
338.488 Dejnosti povrzani so turizmot
338.49 Stopanska insfrastruktura, opšto
338.5 Ceni. Formiranje ceni. Trošoci
339 Trgovija. Međunarodni ekonomski odnosi. Svetsko stopanstvo
339.1 Trgovija, opšto. Pazar
339.13 Pazar. Analiza na pazarot. Marketing. Konkurencija
339.3 Vnatrešna trgovija
339.5 Nadvorešna trgovija. Carinska politika
339.54 Nadvorešnotrgovska politika. Instrumenti, spogodbi i dogovori vo međunarodnata trgovija
339.543 Carinska politika. Carinski sistemi. Carini. Tarifi
339.56 Nadvorešnotrgovsko rabotenje. Trgovski odnosi pomeđu oddelni zemji
339.7 Međunarodni finansii
339.72 Međunaroden platen promet. Međunaroden pazar na pari i kapital
339.73 Organizacii za međunarodni plačanja i kliring
339.74 Devizna politika. Instrumenti na deviznata politika
339.9 Međunarodna ekonomija opšto. Međunarodni ekonomski odnosi. Svetsko stopanstvo
339.91 Međunarodna podelba na trudot
339.92/.94 Međunarodna ekonomska sorabotka. Specijalizacija. Internacionalizacija na proizvodstvoto
339.923 Međunarodni ekonomski integracii. Ekonomski unii. Ekonomski sojuzi
339.97 Međunarodna, nadnacionalna, multinacionalna ekonomska politika, planiranje, planovi. Međunaroden ekonomski menadžment
339.98 Stopanski antagonizam. Stopanski nacionalizam. Stopanska vojna
34 Pravo. Pravni nauki
34(091) Istorija na pravoto
34(4/9) Pravni sistemi
340 Pravo opšto. Pravni metodi. Pomošni pravni nauki
340.1 Pravo, teorija. Filozofija na pravoto. Pozitivno pravo
340.5 Sporedbeno pravo
340.6 Pomošni pravni nauki. Sudska psihologija. Sudska toksikologija. Sudska medicina
341 Međunarodno pravo
341.1 Pravo na međunarodni organizacii
341.1+341.217 Međunarodni organizacii
341.1/.8 Međunarodno javno pravo
341.2 Subjekti i objekti vo međunarodnoto pravo. Državni granici. Međunarodna sorabotka
341.24 Međunarodni pravni akti. Međunarodni dogovori. Međunarodni (međudržavni) spogodbi
341.3 Voeno pravo. Međunarodni pravni odnosi vo vojna
341.4 Međunarodno krivično pravo
341.6 Međunarodna arbitraža. Međunarodni odluki, jurisdikcija
341.7 Diplomatsko pravo
341.7/.8 Diplomatsko pravo. Konzularno pravo
341.8 Konzularno pravo
341.9 Međunarodno privatno pravo
342 Javno pravo. Ustavno pravo. Administrativno pravo
342.1 Država. Narod. Nacija. Državna vlast
342.2 Država. Struktura na državata
342.3 Vrhovna vlast. Suverenitet. Državni formi. Formi na vladeenje
342.4 Ustavi. Zakonodavni sobranija. Narodni sobranija
342.5 Državna vlast. Sistem i funkcija na državnite organi.
342.51 Izvršna vlast. Vlada
342.52 Zakonodavna vlast
342.53 Parlamentarno pravo. Parlamenti. Narodni sobranija. Drugi tela so vrhovna vlast vo državata
342.56 Sudska vlast
342.57 Narod. Prava na narodot
342.7 Osnovni prava. Čovekovi prava. Prava i dolžnosti na graanite
342.8 Izborno pravo. Pravo na glas. Izborni sistemi
342.9 Administrativno pravo
343 Krivično pravo. Krivični dela
343.1 Krivično pravosudstvo. Krivična istraga. Krivična postapka
343.2 Krivično pravo
343.3/.7 Krivični dela i kazni
343.8 Penologija. Kazni. Izvršuvanje na kaznite. Prevencija na kriminal. Vospitno dejstvo na kaznite
343.9 Kriminologija. Kriminalistika
344 Posebno krivično pravo. Voeno, pomorsko, vozduhoplovno krivično pravo
346 Stopansko pravo. Pravo na državna kontrola na stopanstvoto
347 Građansko pravo
347.2 Stvarno pravo
347.2/.3 Stvarno pravo. Stvari. Dvižen imot
347.23 Sopstvenost. Sopstvenosno pravo
347.4/.5 Obligaciono pravo
347.6 Semejno pravo. Nasledno pravo
347.61/.64 Semejno pravo
347.65/.68 Nasledno pravo. Nasleduvanje
347.7 Trgovsko pravo
347.72 Trgovski društva. Akcionerski društva
347.77 Intelektualna sopstvenost. Industriska, trgovska, naučna sopstvenost. Patentno pravo i pravo na marka. Registriranje na proekti, planovi, delovni nazivi i tn.
347.78 Avtorsko pravo. Avtorski srodni prava
347.79 Pomorsko pravo. Pravo na vnatrešna plovidba
347.8 Vozdušno pravo. Vselensko pravo. Radiodifuzno pravo
347.9 Sudska postapka. Sudski službenici. Sudsko ustrojstvo
348 Crkovno pravo. Kanonsko pravo. Religisko pravo
349 Posebni granki na pravoto
349.2 Trudovo pravo
349.3 Socijalno pravo
349.4 Zemjišno pravo
349.42 Agrarno pravo
349.6 Pravo na zaštita na životnata sredina
349.7 Atomsko pravo
35 Javna administracija (uprava, vlast). Voeni prašanja
35(497.7) Javna uprava vo Makedonija
351 Zadači na javna uprava, nadležnost na javnata administracija
351.74 Policija. Državnopravna organizacija
351.74/.76 Policija. Javen red i mir. Nadzor vrz javniot moral
351.75 Održuvanje na javen red i mir
351.76 Nadzor nad javniot moral
351.77 Nadzor nad javnoto zdravstvo i higiena. Sanitarna kontrola
351.778.5 Stanbeno prašanje
351.81 Nadzor nad soobraajot. Soobraajna policija
351.9 Nadzor i kontrola na javnata administracija
352 Najnisko nivo na vlast. Lokalna vlast. Opštinska administracija. Gradska administracija
352/354 Nivoa na vlast. Lokalna, regionalna, centralna vlast
353 Sredno nivo na vlasta. Oblasna, regionalna, provinciska vlast
354 Najvisoko nivo na vlasta. Centralna vlast. Ministerstva
355 Voeni prašanja, opšto
355.01 Filozofija na vojnata. Sociologija na vojnata. Militarizam
355.02 Voena politika. Odbranbena politika
355.08 Voen personal
355.1/.2 Vooruženi sili opšto. Regrutiranje. Rekvizicii. Voen potencijal
355.3 Organizacija na vooruženite sili
355.4 Voeni operacii. Taktika i strategija
355.4/.5 Voeni operacii. Taktika i strategija
355.48/.49 Voena istorija
355.6/.7 Voena administracija. Voeni ustanovi, organizacija i dejnost
355/359 Voena veština. Voeni nauki
356/358 Oddelni rodovi na kopneni i vozdušni sili
359 Voena mornarica. Voena flota. Ekipaž. Organizacija
36 Obezbeduvanje na duhovni i materijalni životni potrebi. Socijalna rabota. Socijalna pomoš. Domuvanje. Osiguruvanje
364 Socijalna zaštita, socijalni griži, socijalna rabota. Socijalni prašanja
364.2 Bazični potrebi. Elementi na blagosostojba
364.3 Socijalni pogodnosti. Socijalno osiguruvanje. Socijalna pomoš
364.4 Delokrug na socijalnata rabota
364.6 Socijalni prašanja
365 Potreba za dom i nejzina realizacija. Bezbedno domuvanje
366 Konsumerizam. Zaštita na potrošuvači
368 Osiguruvanje
369 Socijalno osiguruvanje
37 Obrazovanie
37(4/9) Obrazovni sistemi vo drugi zemji
37(497.7) Obrazovni sistemi vo Makedonija
37.01 Osnovi na obrazovanieto. Teorija. Politika
37.014 Obrazovna politika. Obrazovanie i javnost
37.015 Oddelni pedagoški disciplini
37.015.311 Intelektualno izgraduvanje. Formiranje na ličnosta
37.016 Nastaven plan. Nastavni predmeti
37.017 Celi i ideali na obrazovanieto
37.018 Organizacija na obrazovanieto. Osnovni formi i modeli na obrazovanie
37.02 Didaktika, opšti prašanja i metodi
37.03 Formiranje na svesta i indiviualnosta (moralno, socijalno, umetničko, ekološko.vospitanie)
37.04 Obrazovanieto od aspect na učenikot
37.06 Socijalni problemi i međučovečki odnosi
37.07 Menadžment vo obrazovni institucii
37.09 Organizacija na obrazovanieto
37.091 Organizacija na obrazovni ustanovi
37.091.2 Organizacija na nastavata. Nastavni programi. Proverka na uspeh, isprašuvanje, ocenuvanje
37.091.3 Nastavni metodi i postapki. Formi na nastava
37.091.4 Vospitni sistemi
37.091.5 Učilišen red i disciplina
37.091.6 Učilišen imot, prostor i oprema
37.091.8 Učilišen, studentski život
371 Organizacija na vospitanieto i obrazovanieto. Školstvo
371.2 Organizacija na učilištata i nastavata
371.3 Metodika na nastava. Nastavni postapki
371.3:0/9 Metodika na nastava na oddelni predmeti
371.4 Vospitni sistemi
371.5 Učilišen red. Disciplina. Kaznuvanje
371.6 Učilišni zgradi. Učilišna oprema
371.64/.69 Nastavni sredstva. Tehnologija na nastava
371.8 Život i rabota na učenicite i studentite
372.3 Pretškolsko vospituvanje
372.4 Početna nastava
372.8 Nastavni predmeti
373 Vidovi opštoobrazovni učilišta
373.2 Predučilišno vospitanie i obrazovanie
373.3 Osnovni učilišta
373.5 Sredni učilišta
374 Obrazovanie i obuka nadvor od učilište. Natamošno obrazovanie. Permanentno, kontinuirano obrazovanie
374.7 Obrazovanie na vozrasni
376 Obrazovanie na posebni grupi lica. Specijalno obrazovanie
377 Specijalističko obrazovanie. Stručno, profesionalno, tehničko obrazovanie. Stručni koledži, instituti. Politehnikumi
377.5 Viši školi
378 Visoko obrazovanie
378(4/9) Visoko obrazovanie vo drugi zemji
378(497.7) Visoko obrazovanie vo Makedonija
378.18 Studenti. Združenija
378.4 Univerziteti
378.6 Specijalizirani koledži so univerzitetski status. Visoki školi
378.60/.69 Visoki školi po struki
379.8 Slobodno vreme. Odmor. Rekreacija
39 Etnologija. Etnografija. Običai. Naviki. Tradicija. Način na život. Folklor
39(=081) Etnografija, folklor itn. na primitivnite narodi
39(=163.3) Etnografija na Makedoncite
391 Obleka. Narodna nosija. Moda. Kitenje
392.8 Scenska igra. Balet
392/393 Običai, naviki, praktiki vo privatniot život
393 Smrt. Postapuvanje so počinatiot. Pogrebi. Pogrebni običai
394 Javen život. Opštestven život. Javni nastani, procesi, paradi, balovi, dočeci, festivali, spektakli i tn. Dvorski život. Uličen život. Sekojdneven život
395 Ceremonijal. Etikecija. Maniri. Činovi, rangovi, tituli
396 Žensko dviženje. Položba na ženata
397 Prirodni % necivilizirani ili primitivni narodi. Nomadski narodi. Cigani
398 Narodno umetničko tvoreštvo, folklor vo potesna smisla. Narodni veruvanja i običai
398(049.3) Kritiki, studii, tolkuvanja na narodnoto kniževno tvoreštvo
398(=163.3) Makedonsko narodno tvoreštvo
398.2 Raskazi. Prikazni. Skazni. Legendi. Humor. Šegi
398.3 Narodni veruvanja i običai. Praznoverie
398.4 Nadpriroden svet
398.5 Narodna kniževnost. Tradicionalna drama
398.6 Zagatki. Prašanja. Rebusi. Tradicionalni šegi. Maksimi. Devizi
398.8 Narodni pesni. Tradicionalni pesni
398.9 Pogovorki. Narodni izreki. Podbiv
5 Prirodni nauki
502 Zaštita na prirodata
502.131.1 Održliv razvoj
502/504 Ekologija. Začuvuvanje na prirodnite resursi. Zagrozuvanje i zaštita na prirodata
504 Zagrozuvanje na prirodata
504.03 Socijalna ekologija
504.05/.06 Životna sredina. Zaštita i unapreduvanje
504.3 Socijalna ekologija
504.4 Životna sredina vo hidrosferata
504.5 Litosferska životna sredina
504.7 Životna sredina na biosferata
51 Matematika
51-7 Matematikata vo drugite nauki
51-75 Aktuarska matematika
51-8 Matematički igri i rekreacija
510 Teorija na množestva. Matematička logika
510.6 Matematička logika
511 Teorija na broevi
512 Algebra
512.5 Opšta algebra
512.53 Polugrupi
512.54 Grupi. Teorija na grupi
512.548 Kvazigrupi
512.6 Posebni granki na algebrata. Linearna algebra
512.64 Linearna algebra i vektorski prostori
512.7 Algebarska geometrija
514 Geometrija
514.11 Trigonometrija
514.12 Evklidska geometrija. Analitička geometrija
514.14 Proektivna geometrija . Afina geometrija
514.18 Deskriptivna geometrija
514.7 Diferencijalna geometrija. Vektorska algebra. Tenzorska algebra
515.1 Topologija
515.122 Topološki prostori
515.14 Algebarska topologija
517 Matematička analiza
517.1/.4 Diferencijalno smetanje. Integralno smetanje. Operatorsko smetanje. Furieova transformacija. Laplasova transformacija
517.2 Diferencijalno smetanje. Diferenciranje
517.3 Integralno smetanje. Integriranje
517.5 Teorija na funkcii
517.51 Realni funkcii
517.52 Nizi i redovi
517.53 Kompleksni funkcii
517.54 Preslikuvanje na funkcii. Granični funkcii
517.57 Harmoniski funkcii
517.58 Specijalni funkcii. Hiperbolički funkcii
517.6/.8 Neravenki. Nizi. Redovi
517.9 Diferencijalni ravenki. Integralni ravenki. Funkcionalna analiza
517.93 Specijalni diferencijalni ravenki. Dinamički sistemi
517.95 Parcijalni diferencijalni ravenki
517.96 Konečni razliki. Funkcionalni neravenki. Integralni ravenki
517.98 Funkcionalna analiza. Teorija na operatori
519.1 Kombinatorna analiza. Teorija na grafovi
519.17 Teorija na grafovi
519.2 Teorija na verojatnost. Matematička statistika
519.22 Matematička statistika
519.6 Numerička analiza
519.7 Matematička kibernetika. Matematička lingvistika
519.7/.8 Matematička kibernetika. Operaciono istražuvanje
519.8 Operaciono istražuvanje (Vidi i: 65.012.122)
519.87 Matematički modeli
52 Astronomija. Astrofizika. Istražuvanje na vselenata
520 Astronomski instrumenti i tehniki
521 Teoriska astronomija
523 Sončev sistem
524 Dzvezdi. Dzvezdeni sistemi. Univerzum
528 Geodezija. Fotogrametrija. Kartografija
528.9 Kartografija (tekstualna dokumentacija)
53 Fizika
530.1 Osnovni principi na fizikata
530.12 Teorija na relativnost
530.14 Kvantna teorija
530.145 Kvantna teorija
530.16 Kauzalitet. Verojatnost. Haos
531 Mehanika na cvrsto telo
531.1 Kinematika
531.2 Statika
531.3 Dinamika. Kinetika
531.4 Rabota. Težina. Masa
531.5 Teža. Gravitacija
531/533 Mehanika
531/534 Mehanika. Akustika
532 Mehanika na fluidi. Hidromehanika
532.1 Hidrostatika
532.5 Hidrodinamika
532.6 Površinski pojavi
532.7 Osmoza. Rastvori
533 Mehanika na gasovi. Aeromehanika
533.1 Osobini na gasovite
533.5 Razredeni gasovi. Vakuum
533.6 Aerodinamika
534 Vibracii. Akustika
535 Optika
535.1 Teorija na svetlinata
535.2 Fotometrija
535.3 Prostiranje. Refleksija. Odbivanje. Apsorpcija. Emisija
535.4 Inteferencija. Difrakcija
535.5 Polarizacija. Disperzija
535.6 Boi. Teorija na boi
536 Toplina
536.7 Termodinamika.Toplotna energija
537 Elektricitet. Magnetizam. Elektromagnetizam
537.1 Teorija na elektricitet
537.2 Elektrostatika
537.3 Električna struja
537.5 Joni i elektroni
537.6 Magnetizam
537.8 Elektromagnetizam. Elektromagnetno pole. Maksvelova teorija
538.9 Fizika na kondenzirana materija
538.91 Strukturi
539 Fizička priroda na materijata
539.1 Nuklearna fizika. Atomska fizika. Molekularna fizika
539.12 Elementarni i prosti čestici
539.16 Radioaktivnost. Radioaktivno raspaanje
539.17 Nuklearni reakcii. Fisija. Fuzija
539.18 Atomska fizika
539.19 Molekularna fizika
539.2 Molekularni sistemi
539.23 Tenki filmovi
539.3 Elastičnost. Deformacija
539.4 Jakost na materijali. Otpornost na pritisok
54 Hemija
542 Eksperimentalna hemija. Laboratoriska hemija
543 Analitička hemija
543.061 Kvalitativna analiza
543.062 Kvantitativna analiza
543.2/.9 Analitički metodi
544 Fizička hemija
544.1 Hemiska struktura
544.3/.4 Hemiska termodinamika. Hemiska ramnoteža. Hemiska kinetika
544.5/.6 Elektrohemija
544.7 Površinska hemija. Koloidna hemija
546 Neorganska hemija
546.1/.2 Nemetali
546.3/.9 Metali
547 Organska hemija
547.2 Aciklični soedinenija
547.5 Ciklični soedinenija
547.7 Heterociklični soedinenija
547.9 Prirodni materii. Materii so nepoznat sostav
548 Kristalografija
548/549 Kristalografija. Mineralogija
549 Mineralogija
55 Geologija
550.3 Geofizika
550.34 Seizmologija. Zemjotresi
550.4 Geohemija
550.7 Geobiologija
551.1 Fizika na atmosfera
551.1/.4 Opšta geologija
551.24/.25 Geotektonika. Petrotektonika
551.3 Nadvorešna geodinamika (egzogeni procesi)
551.4 Geomorfologija. Fizički oblici na zemjata
551.5 Meteorologija
551.7 Istoriska geologija. Stratigrafija
552 Petrologija. Petrografija
553 Ekonomska geologija. Mineralni naođališta
553.3 Ležišta na ruda
553.31 Ležišta na železna ruda
553.4 Ležišta na drugi rudi (bez železna i mangan)
553.5 Ležišta na priroden kamen. Gradežen kamen
553.6 Ležišta na neorganski mineralni surovini i zemja
553.7 Mineralni izvori
553.8 Ležišta na skapoceni i poluskapoceni kamenja
553.9 Ležišta na jaglenovi karpi
556 Hidrosfera. Voda. Hidrologija
556.3 Podzemni vodi. Geohidrologija
556.5 Površinski vodi
56 Paleontologija. Sistematska paleontologija. Sistematska paleozoologija
57 Biologija
572 Antropologija
574 Ekosistemi.Hidrobiologija. Biogeografija
575 Opšta genetika. Imunogenetika. Naslednost. Postanok na vidovite.
575.8 Evolucija. Postanok na vidovite. Filogenija
576 Citologija
577 Biohemija. Molekularna biologija. Biofizika
577.1 Biohemija
577.2 Molekularna biologija
577.3 Biofizika
578 Virusologija
579 Mikrobiologija
579.6 Sporedbena mikrobiologija
579.62 Veterinarna mikrobiologija
58 Botanika
581 Opšta botanika. Fiziologija na rastenija. Anatomija na rastenija. Ekologija na rastenija
581.9 Geografija na rastenija. Fitogeografija
582 Sistematika na rastenijata
59 Zoologija
591 Opšta zoologija. Fiziologija na životni. Anatomija na životni. Ekologija na životni
591.9 Geografija na životnite
592/599 Sistematika na životnite
6 Primeneti nauki. Biotehnologija. Medicina.Tehnika
60 Biotehnologija
602 Biotehnološki procesi i tehniki. Genetski inženering. Kloniranje
604 Biotehnološki produkti. Genetski modificirani (GMO), klonirani organizmi
606 Primena na biotehnologijata. Genska terapija
608 Pravni, ekonomski, etički prašanja vo biotehnologijata. Bioetika. Intelektualna sopstvenost. Copyright
61 Medicina
611 Anatomija. Humana i komparativna anatomija
611.013 Embriologija
611.018 Histologija
611.1/.8 Anatomija na oddelni sistemi
611.7 Anatomija na lokomotoren sistem. Osteologija. Miologija
611.8 Nerven sistem. CNS. 'Rbeten mozok. Senzorni organi
611.9 Topografska anatomija
612 Fiziologija. Humana i komparativna fiziologija
612.013 Život. Smrt. Vitalizam
612.015 Fiziološka hemija. Biohemija
612.017 Imunitet. Adaptacija
612.08 Eksperimenti. Fiziološki tehniki
612.1/.8 Fiziologija na oddelni sistemi
613 Higiena
613.2 Dietetika. Ishrana
613.4 Lična higiena. Obleka. Kozmetika
613.6 Industriska higiena. Profesionalni opasnosti
613.7 Zdravje i higiena na odmor. Rekreacija. Fizički vežbi
613.8 Higiena na nerven sistem. Zdravje i moral. Zavisnosti
613.81/.84 Alkohol (apstinencija). Narkotici. Pušenje
613.9 Zdravje i higiena vo odnos na rasi, pol, vozrast
613.95 Detska ishrana i higiena
613.98 Zdravje i higiena na stari lica. Gerontologija
614 Javno zdravstvo. Zaštita od nesreni slučai
614.2 Javna i profesionalna organizacija na zdravstvenata služba
614.253 Lekarska etika
614.3 Sanitarna inspekcija i kontrola
614.4 Prevencija i kontrola na infekcii. Prevencija od epidemii
614.8 Nesreni slučai. Rizici po zdravjeto. Opasnosti. Zaštita i pomoš
614.84 Požarnikarstvo. Zaštita od požari
614.88 Pomoš pri nesreni slučai. Brza pomoš
614.885 Dobrovolna pomoš. Crven krst
614.9 Veterinarna higiena
615 Farmacija. Farmakologija
615.015 Farmakodinamika
615.03 Klinička farmakologija
615.11 Farmakopei. Kodeksi. Recepti
615.2 Lekovi spored nivnoto glavno dejstvo
615.3 Podelba na lekovite spored potekloto
615.37 Imunoterapija
615.38 Transfuzija na krv, serum
615.4 Farmacevtski preparati. Medicinski materijali. Instrumenti. Oprema
615.8 Fizioterapija. Radioterapija. Alternativna medicina
615.814.1 Akupunktura
615.82 Masaža. Mehanoterapija. Hiropraktika
615.82/.84 Fizioterapija. Radioterapija. Drugi nemedicinski terapevtski proceduri
615.83 Prirodni kuri. Naturopatija. Fototerapija. Knajpova terapija. Balneoterapija
615.84 Elektroterapija. Rendgen. Radioterapija
615.85 Različni terapiski tehniki
615.851 Psihoterapija. Hipnoza. Rabotna terapija. Medicinska pedagogija
615.86 Tretman na psihozi i drigi psihijatriski bolesti. Socijalna terapija. Izolacija
615.89 Narodna medicina. Narodni lekovi
615.9 Toksikologija. Nauka za otrovi. Truenje
616 Patologija. Klinička medicina
616-001 Traumatologija. Opšta nauka za povredite
616-002 Vospalenija
616-002.5 Tuberkuloza
616-002.77 Revmatizam
616-003 Regresivni i reparativni procesi
616-004 Skleroza. Ciroza
616-005 Cirkulatorni poremetuvanja. Hemoragija. Tromboza. Edem
616-006 Tumori. Onkologija
616-007 Telesni anomalii. Teratologija. Monstrumi. Abnormaliteti
616-008 Funkcionalni i metabolni rastrojstva
616-009 Nevrološki rastrojstva
616-01/-09 Opšti patološki gledišta
616-02 Etiologija. Nauka za pričinite na bolestite
616-03 Formi na bolesta. Epidemii. Razvoj. Prognoza
616-05 Ličnost i individualni karakteristiki na bolniot
616-053.2 Pedijatrija. Bolesti na decata
616-053.9 Gerijatrija. Gerontologija
616-056.3 Alergiski bolesti
616-057 Profesionalni bolesti
616-058 Socijalna medicina
616-07 Semiologija. Simptomatologija. Propedevtika. Dijagnoza
616-08 Lekuvanje. Nega na bolen
616-083 Nega na bolen
616-084 Profilaksa. Preventiven tretman. Merki na javnoto zdravstvo
616-085 Terapija. Farmakoterapija
616-089 Hirurško lekuvanje. Operativni tehniki
616-091 Patološka anatomija
616-092 Patološka fiziologija. Patogeneza
616-093/-098 Mikrobiologija i parazitologija
616-097 Alergologija
616-7 Medicinski i hirurški instrumenti i oprema. Veštački organi
616.1 Kardiovaskularni bolesti. Klinička hematologija
616.1/.4 Interna medicina
616.1/.9 Specijalna patologija
616.12 Kardiologija
616.15 Bolesti na krvta. Klinička hematologija
616.2 Bolesti na organite za dišenje. Respiratorni bolesti
616.21/.22+616.28 Otorinolaringologija
616.21/.23 Otorinolaringologija
616.24 Bolesti na belite drobovi
616.3 Bolesti na organite za varenje
616.31 Stomatologija, bolesti na ustata
616.314 Odontologija. Dentalni bolesti
616.33 Bolesti na želudnikot. Gastrologija
616.34/.35 Intestinalni bolesti. Enteriti. Bolesti na debeloto crevo. Kolit
616.36 Bolesti na crniot drob. Hepatologija
616.37 Bolesti na pankreas. Dijabetes melitus
616.379 Dijabetes
616.4 Bolesti na limfniot sistem i hematopoetskite organi. Endokrinologija
616.43/.45 Endokrinologija
616.5 Dermatologija. Kožni bolesti
616.6 Urogenitalen sistem
616.61 Bolesti na bubregot. Nefropatii
616.64/.69 Andrologija. Bolesti na maškite reproduktivni organi
616.7 Bolesti na organite za dviženje. Skeleten i lokomotoren sistem
616.71 Klinička osteologija. Patologija na koskite
616.72 Klinička sindezmologija. Zglobovi
616.74 Klinička miologija. Patologija na muskulite
616.8 Nevrologija i nervni bolesti
616.83 Organski zaboluvanja na nervniot sistem
616.85 Organski nevrozi. Nevropatii. Epilepsija. Migrena. Parkinsonova bolest
616.89 Psihijatrija. Psihozi. Psihopatologija. Bihejvioralni i emocionalni rastrojstva
616.9 Infektivni bolesti. Febrilni sostojbi
616.97 Venerologija. Polovi bolesti
616.98 Specifični infekcii. Virusni i bakteriski
616.99 Parazitologija
617 Hirurgija. Ortopedija. Očni bolesti
617.3 Ortopedija
617.5 Hirurgija na poedini delovi na teloto. Topografska hirurgija
617.7 Oftalmologija. Nauka za očnite bolesti
618 Ginekologija. Akušerstvo
618.1 Ginekologija
618.2/.5 Akušerstvo
618.6/.7 Postapartalen period. Puerperium
618.874 Dietoterapija. Terapija so gladuvanje
618.89 Narodna medicina. Domašni lekoviti sredstva
619 Veterina
619:616 Bolesti na domašnite životni
619:636 Veterinarna medicina vo zavisnost od domašnite životni
62 Inženerstvo. Tehnika
62-5 Avtomatizacija na tehničkite procesi
620.1/.2 Ispituvanje na materijalite. Zaštita na materijalite
620.9 Energetika
620.91 Energetski izvori, opšto
620.91/.92 Energetski izvori
620.92 Potencijali i iskoristuvanje na energetskite izvori
620.95 Biološki izvori na energija
620.97 Obnovlivi i alternativni izvori na energija
621 Mašinstvo
621.039 Nuklearna tehnika. Atomska energija i atomska industrija
621.039.58 Nuklearna tehika. Bezbednosni aspekti
621.039.7 Tretiranje na radioaktiven otpad
621.039.8 Primena na izotopi voopšto
621.1 Parni mašini. Parni kotli
621.22 Vodni turbini. Hidromotori
621.3 Elektrotehnika
621.31 Elektroenergetika
621.311 Proizvodstvo i snabduvanje so elektična energija. Elektroenergetski sistemi
621.311.21 Hidrocentrali
621.311.22 Termocentrali
621.313 Električni mašini. Generatori
621.313/314 Električni mašini. Pretvoranje na električnata energija. Transformatori. Ispravuvači
621.314 Transformatori
621.315 Prenos na električna energija. Vodovi. Provodnici. Izolacija
621.315/.316 Elektroenergetski vodovi. Izolacija. Zaštita.
621.316 Distribucija i regulacija na električna energija
621.316.9 Zaštita. Zazemjuvanje
621.317 Električni merenja
621.35/.36 Elektrohemiska tehnika. Termoelektrotehnika
621.37/.38 Elektronika
621.38 Elektronika. Elektronski uredi
621.39 Telekomunikacii
621.395 Telefonija
621.395.721.5 Mobilna telefonija
621.396 Radio-komunikacii
621.396/.398 Radiotehnika. TV tehnika. Video tehnika
621.397 Video tehnika. TV tehnika
621.398 Telekontrola (dalečinsko upravuvanje)
621.4 Toplotni mašini (so isklučok na parni)
621.43 Motori so vnatrešno sogoruvanje
621.5/.6 Pnevmatski mašini. Ladilna tehnika. Kompresori. Postrojki za skladiranje i manipulacija so fluidite
621.7 Obrabotka so plastična deformacija
621.7+621.9 Obrabotka na materijalite
621.74 Learstvo
621.78 Termička obrabotka na materijalite
621.79 Zavaruvanje, lemenje, površinska obrabotka, završna obrabotka
621.791 Zavaruvanje i srodni postapki
621.798 Pakuvanje. Oprema za pakuvanje
621.8 Mašinski elementi. Mehanički prenos na sili
621.87 Kranovi. Transporteri. Bageri
621.9 Obrabotka so reženje. Brusenje
621.98 Obrabotka na lim
622 Rudarstvo. Rudarska tehnika
622.1 Rudarski premer. Istražuvanje na mineralni ležišta
622.2 Rudarski raboti. Otkopuvanje na mineralni ležišta
622.235 Miniranje. Eksplozivi
622.3 Rudarstvo na poedini minerali
622.32 Tečni i gasoviti minerali
622.33 Jaglenovi minerali
622.34 Metali i metaloidi
622.35 Priroden kamen. Gradežen kamen
622.36 Neorganski materijali i zemja
622.37 Skapoceni i poluskapoceni kamenja
622.4/.6 Rudnici. Ventilacija. Drenaža. Površinski transport
622.7 Obrabotka na mineralite. Dobivanje ruda
622.8 Rudarski nesreći
623 Voena tehnika
623.4 Vooružuvanje. Borbeni sredstva. Oružje
623.5 Balistika
623.6 Polska inženerija. Sistemi za vrski
623.7 Avijacija
623.8 Mornarica
624 Gradežništvo. Gradežni konstrukcii
624+69 Gradežno inženerstvo. Gradežništvo
624.04 Gradežna statika
624.07 Gradežni konstruktivni elementi
624.12 Mehanika na karpite
624.13 Mehanika na počvata
624.15 Fundiranje. Temelenje
624.19 Tuneli, gradenje
624.2/.8 Mostovi, gradenje
624.9 Visokogradba (osven mostogradba)
625 Gradenje patišta, železnici
625.7/.8 Patišta, gradenje
626/627 Hidrotehnika
628 Sanitarna tehnika
628.1 Vodosnabduvanje
628.3 Otpadni vodi
628.4 Komunalna higiena
628.5 Industriska higiena. Tehnička zaštita
629 Tehnika na motorni vozila
629.072 Navigacija
629.3 Tehnika na suvozemni vozila (osven šinski)
629.4 Tehnika na šinski vozila
629.5 Brodogradba. Tehnika na plovila. Čamci
629.7 Tehnika na vozdušni vozila. Aeronautika. Vselenska tehnika
63 Zemjodelstvo i srodni nauki
630 Šumarstvo
630*3 Sečenje na drvo i prevoz
631 Zemjodelstvo (opšti prašanja). Zemjodelska tehnologija
631.4 Pedologija. Ispituvanje na zemjata
631.5 Zemjodelski raboti
632 Zaštita na rastenijata. Bolesti na rastenijata
633 Ratarstvo. Specijalno zemjodelstvo
634.1/.7 Ovoštarstvo
634.8+663.2 Lozarstvo. Vinarstvo. Enologija
635 Gradinarstvo. Hortikultura
636 Stočarstvo (opšto)
636.09 Veterinarstvo
636.1/.9 Domašni životni
636/637 Stočarstvo. Proizvodi od domašni životni
637 Proizvodi od domašni životni
638 Pčelarstvo. Proizvodi od pčeli
639 Lov. Ribolov. Odgleduvanje ribi. Akvaristika
64 Domainstvo. Ekonomika
640 Ugostitelstvo. Hotelierstvo
640.4 Hotelierstvo. Ugostitelstvo. Ekonomika na ugostitelstvoto. Hotelski menadžment
641 Prehranbeni proizvodi. Podgotovka
642 Obroci, vreme na obrocite. Pribor za jadenje
643 Dom. Živealište
644 Uredi za zdrav i udoben dom
645 Mebel i oprema za domot i vnatrešnoto ureduvanje
65 Upravuvanje i organizacija (pretprijatija, industrija)
65.01 Teorija na organizacija
65.011 Delovna politika. Produktivnost
65.012 Teorija na rakovodenje. Menadžment. Planiranje
65.013 Industriska psihologija
65.014 Organizaciska struktura. Hierarhija
65.015 Organizacija na trudot. Studija na rabotata. Proizvodni, delovni postapki. Proizvodni, delovni fazi
65.016 Razvoj na pretprijatie, osnovanje, rastež, opađanje, integracija, dezintegracija, prestanok
65.017 Golemina i opfat na pretprijatieto
65.018 Kvalitet na rabotenje na pretprijatieto. Kvalifikacija
651 Kancelariska tehnika. Kancelariski dejnosti. Kancelariski raboti
651.75 Delovna korespondencija
651.9 Mašinopis. Stenografija
654 Telekomunikacii i telekontrola (organizacija, uslugi)
655 Grafička industrija. Pečatarstvo. Izdatelstvo. Knižarstvo
655.1 Pečatarstvo, opšto. Otkritie, istorija na pečatarstvoto, pečatarski kui i srodni biznisi
655.2 Postapki na grafička reprodukcija. Izrabotka na pečatarski formi i pečatarski slog
655.3 Pečatarski postapki i tehniki. Pečatenje
655.4/.5 Izdatelstvo i knižarstvo
656 Soobraaj i poštenski uslugi. Organizacija i kontrola na soobraajot
656.1 Paten soobraćaj
656.1/.5 Kopnen soobraaj. Paten soobraaj. Železnički soobraaj. Drugi vidovi kopnen soobraaj
656.2 Železnički soobraćaj
656.3 Specijalni vidovi soobraćaj, podzemen, žičen i dr.
656.6 Voden soobraaj
656.7 Vozdušen soobraćaj
656.8 Poštenski soobraaj i uslugi. Filatelija
656.9 Drugi vidovi soobraaj
656.96 Špedicija
657 Smetkovodsto
657.1/.2 Smetkovodstveni sistemi, metodi i postapki. Vodenje smetki. Postapki na kniženje
657.3 Budžeti. Procenki. Zaklučuvanje smetki. Izveštai. Bilansi
657.4 Smetki. Smetkovodstveni sistemi. Pogonsko smetkovodstvo
657.6 Službena proverka na smetkite. Smetkovodstvena kontrola
658 Ekonomika, organizacija i upravuvanje na pretprijatija. Komercijalna organizacija
658.1 Vidovi pretprijatija. Finansii
658.14/.17 Finansii na pretprijatie. Delovni finansii
658.2 Postrojki i proizvodni pogoni. Zgradi. Oprema. Materijali
658.3 Međučovečki odnosi
658.5 Organizacija i planiranje na proizvodstvo. Dizajn. Upravuvanje i kontrola na proizvodstvoto
658.562 Kontrola na kvalitet
658.6 Stoki. Uslugi
658.6/.9 Trgovska tehnika. Nabavka
658.7 Nabavka. Zalihi
658.8 Marketing. Prodažba. Distribucija
659 Reklama. Informiranje. Odnosi so javnosta
659.1 Reklama. Oglasuvanje
659.2 Informiranje. Konsalting uslugi
659.2:004 Informatika
659.3/.4 Masovni komunikacii. Odnosi so javnosta
66 Hemiska i srodni industrii
66.02 Hemiska tehnika (tehnološki postapki i oprema)
661 Proizvodstvo na hemikalii
662 Eksplozivi. Goriva
663 Industrija na pijaloci. Tehnička mikrobiologija
664 Prehranbena industrija
665 Maslo. Masti. Vosoci. Adhezivi. Gumi. Smola
665.5 Kozmetika
665.6/.7 Naftena industrija
666 Staklo. Emajl. Tehnička keramika. Cement. Beton
667 Industrija na boi
669 Metalurgija
669.1 Crna metalurgija. Železo. Čelik
669.2/.8 Oboena metalurgija
67/68 Razni industrii i zanaeti
674 Drvna industrija
675 Kožna industrija
676 Industrija na celuloza i hartija
677 Tekstilna industrija
677.1/.5 Tekstilni vlakna
678 Industrija na guma i plastični masi
679.7/.8 Industrija na kabli. Industrija na kamen
681 Precizna mehanika
681.5 Avtomatska regulacija i kontrola
681.7 Optički aparati i instrumenti
681.8 Tehnička akustika. Muzika. Muzički instrumenti
684 Industrija na nameštaj i srodni industrii
687 Konfekcija. Kozmetičko frizerska nega
69 Gradežništvo. Gradežni zanaeti. (Vidi i: 624)
691 Gradežni materijali
692 Gradežni zanaeti
693 Dzidarstvo
694 Gradežno drvodelstvo. Gradežni stolarski raboti
696 Instalacii. Instalaterski raboti
697 Greenje. Klimatizacija i ventilacija
699.8 Zaštita na gradežni objekti
7 Umetnost
7(1/9) Umetnost vo oddelni zemji i regioni
7.01 Teorija na umetnosta. Likovna teorija
7.02 Umetnička tehnika
7.025 Restavracija. Konzervacija
7.03 Istorija na umetnosta. Stilovi vo umetnosta
7.031 Primitivna umetnost. Narodna umetnost
7.04 Objekti na umetničko prikažuvanje. Ikonografija. Ikonologija
7.046 Crkovna umetnost
7.05 Primeneta umetnost. Industrisko oblikuvanje. Dizajn
7.07 Zanimanja i aktivnosti svrzani so umetnost
71 Prostorno ureduvanje. Prostorno planiranje. Ureduvanje na okolina
71/72 Prostorno ureduvanje. Urbanizam. Arhitektura
711 Prostorno planiranje. Regionalno planiranje. Urbano planiranje
711.4 Urbanizam. Gradovi. Sela
712 Gradinarska arhitektura
719 Zaštita na spomenici
719:502 Spomenici na prirodata
719:7 Umetnički spomenici
72 Arhitektura
72(1/9) Arhitektura na oddelni zemji
72-05 Arhitekti
72.01 Arhitektura, estetika. Arhitektura, teorija. Proektiranje
72.03 Arhitektonski stilovi. Pravci i fazi vo razvojot na arhitekturata
72.04 Arhitektonski detali i dekoracii
725 Javni zgradi. Delovni zgradi
726 Crkovna arhitektura
727 Zgradi za obrazovni, naučni i kulturni celi. Učilišta. Biblioteki
728 Stanbena arhitektura
728.6 Selska stanbena arhitektura
728.8 Zamoci. Dvorci
73 Umetničko oblikuvanje na kamen. Umetnička keramika. Umetničko oblikuvanje na metali. Zlatarstvo. Srebrarstvo
73/76 Likovni umetnosti
73/76(064) Katalozi od likovni izložbi. Grupni izložbi
730 Vajarstvo
730(1/9) Vajarstvo vo oddelni zemji i regioni
730.03 Vajarstvo, istorija
730.071 Vajari
737 Numizmatika
74 Crtanje
741.5 Karikatura
744 Tehničko crtanje
745/749 Primeneta umetnost. Umetničko oblikuvanje na drvo, tekstil, koža, hartija, staklo. Umetnički zanaeti. Umetnički rakotvorbi
746 Račna izrabotka. Pletenje. Vezenje
747 Vnatrešno ureduvanje
75 Slikarstvo
75(1/9) Slikarstvo vo oddelni zemji i regioni
75.03 Slikarstvo, istorija
75.071 Slikari
76 Grafika
766 Grafičko oblikuvanje. Plakati
769.81 Slikovnici. Ilustracii
769.9 Stripovi (vklučitelno i studii)
77 Fotografija. Fotografski postapki. Fotografski snimki. Dokumentarna fotografija
77.02 Fotografska tehnika
77.04 Umetnička fotografija. Motivi
77.04(064) Umetnička fotografija. Katalozi od izložbi
778 Posebni fotografski tehniki. Reprografija. Mikrografija. Proekcija
778.5 Kinematografija. Filmska tehnika
78 Muzika. Muzikologija. Muzičko vospitanie
78(1/9) Muzika vo oddelni zemji i regioni
78.01 Teorija i filozofija na muzikata. Estetika na muzikata
78.011.26 Popularna muzika (Pop muzika)
78.02 Komponiranje na muzički dela
78.03 Periodi i fazi vo istorijata na muzikata. Muzički učilišta, stilovi i vlijanija. (Istorija na muzikata)
78.036.9 Istorija na džezot. Bluz. Diksilend. Bugi-vugi
78.04 Temi za muzička reprezentacija. Programska muzika. Ilustrativna, deskriptivna ili reprezentativna muzika
78.05 Apliciranje na muzikata vo industrijata i trgovijata, doma i vo sekojdnevniot život
78.06 Različni prašanja što se odnesuvaat na muzikata
78.07 Profesii i aktivnosti povrzani so muzikata. (Kompozitori, izveduvači, kritičari)
78.08 Karakteristiki, vidovi na muzički dela. Muzički formi
78.081 Poedinečni delovi na instrumentalni dela
78.082/.086 Formi na instrumentalni dela
78.084 Marševi. Formi vo vid na marš
78.085 Tancuvački formi
78.085.5 Baleti
78.085.7 Nacionalni tanci
78.085.7(497.7) Makedonski narodni ora
78.086 Poedinečni delovi na dramski muzički dela (osven vokalna muzika)
78.087 Formi vo odnos na upotrebenite instrumenti (kompozicii)
78.087.5 Dela za učenje i vežbanje (Vežbi. Skali. Etidi. Studii)
78.087.6 Vokalna muzika
78.087.68 Horska muzika
78.087.685 Solisti so hor
78.088 Transkripcii, aranžmani za drugi instrumenti ili glasovi
78.089 Formati na pečateni muzički dela
78.089.6 Partituri. Štimovi
78.09 Tipovi na izvedba ili prezentacija
780.6 Muzički instrumenti i dodatoci
780.61/.66 Individualni muzički instrumenti
780.7 Nastavni pomagala za muzika. Drugi muzički dodatoci
780.8 Muzika za oddelni muzički instrumenti
781 Teorija na muzikata. Etnomuzikologija
781.7 Teorija i formi na narodna muzika (Etnomuzikologija)
781.7(497.7) Makedonska narodna muzika (teoriski trudovi)
782 Dramska muzika. Operi. Opereti. Scenski dela
783 Crkovna muzika. Duhovna muzika. Religiozna muzika
784 Vokalna muzika. Pesni. Narodni pesni. Detski pesni. Patriotski pesni
784.011.26 Popularna vokalna muzika (pop pesni)
784.011.26(497.7) Makedonski zabavni (pop) pesni
784.2 Vokalna muzika od pogolemi dela. (Arii od operi, oratoriumi i dr.). Rečitativi
784.4 Narodni pesni
784.4(497.7) Makedonski narodni pesni
784.67 Detski pesni
784.9 Tehniki na peenje. Vokalizi. Solfež
785 Instrumentalna muzika. Simfoniska muzika. Grupiranje na instrumenti. Muzika za ansambli. Kamerna muzika. Džez
786/789 Muzika za oddelni instrumenti
78:37 Muzičko vospitanie. Muzika (učebnici)
79 Rekreacija. Zabava. Igri. Sport
791 Filmska umetnost. Filmovi
791.2 Filmski žanrovi, tematika, stil
791.21 Filmski stilovi
791.22 Filmski žanrovi
791.228 Animiran film
791.229.2 Dokumentaren film
791.3 Filmska estetika, teorija i kritika
791.4 Filmot i opštestvoto
791.4(1/9) Film na oddelni zemji i regioni
791.44 Filmska produkcija. Filmski tvorci
791.6 Filmska industrija
792 Teatar. Scenska umetnost
792(1/9) Teatar na oddelni zemji i državi
792(497.7) Makedonski teatar
792.01/.09 Teatrologija, teatarski stilovi i periodi, teatarski rabotnici i posetiteli, izvedbi, podgotovki, tehnika itn.
792.02/.09 Teatarski umetnici. Teatarska tehnika
792.2 Drama. Dramski izvedbi
792.2/.9 Scenska umetnost. Balet. Teatar na senki. Kuklen teatar
792.5 Muzička produkcija. Muzički izvedbi
792.54 Opera. Muzička drama
792.57 Mjuzikl
792.7 Variete. Vodvilj. Mjuzik-hol. Kabare. Revija. Pantomima
792.9 Drugi vidovi teatar. Teatar na mimika. Totalen teatar. Zvuci i svetlina. Teatar na senki. Kuklen teatar
793 Javni zabavi i proslavi. Umetnost na dviženjeto. Tanc
793.2 Proslavi za Božik, Nova Godina, rodendeni, svadbi itn.
793.3 Nacionalni i regionalni tanci, umetničko tancuvanje, disko tanci, balovi pod maski i tn.
793.5 Igri so kazni
793.5/.7 Salonski igri
793.7 Igri so miruvanje. Poučni, memoriski, nabljuduvački igri, igri na prisebnost. Složuvalki, gatanki itn.
793.8 Naučna zabava. Iluzionistički veštini i trikovi
793/794 Društveni igri i zabava. Tanc. Igri so karti. Igri na masa
794.1 Šah
794.2/.9 Igri na mala tabla, igri na masa so elementi na srea, igri so karti, igri so složuvanje, igri so gaanje, igri na srea
796 Sport. Igri. Fizička kultura
796.01 Filozofija, teorija, metodologija, etika, estetika na sportot
796.1 Igri i rekreacija na otvoren prostor. Detski igri
796.2 Igri vo dviženje i frlanje rekviziti
796.3 Igri so topka
796.4 Gimnastika. Akrobatika. Atletika
796.5 Pešačenje. Planinarstvo. Iskačuvanje. Logoruvanje. Orientacioni sportovi. Turi so vozila
796.6/.7 Velosipedizam. Avtomobilizam. Motociklizam
796.8 Borečki sportovi. Azijatski borečki veštini. Diganje tegovi. Mečuvanje
796.9 Zimski sportovi. Sportovi na mraz
796/799 Sport. Fizička kultura
797 Sportovi vo vozduh. Sportovi na voda
798 Konjički sport. Sport so drugi životni
798/799 Konjički sportovi. Lov. Ribolov. Strelanje
799 Sportski ribolov. Sportsko strelaštvo
80 Filologija (opšto)
801.73 Lingvistika na tekst
808 Kreativno pišuvanje. Pismeno izrazuvanje. Izdavanje.Tvoreštvo. Usno izrazuvanje
81 Lingvistika. Jazici
81'1 Opšta lingvistika
81'22 Semiotika. Semiologija
81'24 Praktično znaenje na jazici
81'25 Teorija na preveduvanjeto. Preveduvanje
81'27 Sociolingvistika
81'271 Pravilna upotreba na jazikot. Čistota na jazikot
81'28 Dijalektologija. Geografska lingvistika
81'34 Fonetika. Fonologija
81'35 Pravopis. Ortografija
81'36 Gramatika
81'366 Morfologija
81'367 Sintaksa
81'37 Semantika
81'373 Leksikologija
81'374 Leksikografija. Rečnici
81'38 Stilistika
81'42 Lingvistika na tekst
81-11 Školi i pravci vo lingvistikata
811 Oddelni jazici i jazični grupi
811.1 Indoevropski jazici, osven orientalnite jazici. (Orientalni jazici vidi: 811.21/.41)
811.11 Germanski jazici
811.111 Angliski jazik
811.111(075) Angliski jazik (učebnici)
811.112.2 Germanski jazik
811.112.2(075) Germanski jazik (učebnici)
811.112.5 Holandski i Flandriski (Flamanski) jazik
811.113.3 Islandski jazik
811.113.4 Danski jazik
811.113.5 Norveški jazik
811.113.6 Švedski jazik
811.12 + 811.14 Klasični jazici
811.124 Latinski jazik
811.13 Romanski jazici
811.131.1 Italijanski jazik
811.131.1(075) Italijanski jazik (učebnici)
811.132 Retoromanski jazik
811.133.1 Francuski jazik
811.133.1(075) Francuski jazik (učebnici)
811.134.2 Španski jazik
811.134.2(075) Španski jazik (učebnici)
811.134.3 Portugalski jazik
811.135 Romanski jazici na Balkanot
811.135(497) Vlaški (Aromanski) jazik
811.135(497.7) Vlaški (Aromanski) jazik vo Makedonija
811.135.1 Romanski jazik
811.135.2 Moldavski jazik
811.14 Grčki jazik (klasičen i moderen)
811.14'02 Starogrčki jazik
811.14'06 Novogrčki jazik
811.16 Slovenski jazici
811.16/.17 Slovenski jazici. Baltički jazici
811.161 Istočnoslovenski jazici
811.161.1 Ruski jazik
811.161.1(075) Ruski jazik (učebnici)
811.161.2 Ukrainski jazik
811.161.3 Beloruski jazik
811.162 Zapadnoslovenski jazici
811.162.1 Polski jazik
811.162.3 Češki jazik
811.162.4 Slovački jazik
811.162.5 Lužičko-srpski (sorbski) jazik
811.163 Južnoslovenski jazici
811.163.1 Staroslovenski jazik. Crkovnoslovenski jazik
811.163.2 Bugarski jazik
811.163.3 Makedonski jazik
811.163.3(075) Makedonski jazik (učebnici)
811.163.4 Srpski jazik. Hrvatski jazik
811.163.4(075) Srpski jazik (učebnici). Hrvatski jazik (učebnici)
811.163.41 Srpski jazik
811.163.42 Hrvatski jazik
811.163.6 Slovenečki jazik
811.17 Baltički jazici
811.172 Litvanski jazik
811.174 Letonski jazik
811.18 Albanski jazik
811.18(075) Albanski jazik (učebnici)
811.19 Ermenski jazik
811.21 Indiski jazici
811.21/.41 Drugi indoevropski jazici. Orientalni jazici. Hamitski jazici
811.214 Indiski (sovremen) jazik
811.214.58 Romski jazik
811.22 Iranski jazici
811.221.1 Persiski jazik
811.29 Mrtvi indo-evropski jazici
811.293 Antički makedonski jazik
811.34 Mrtvi nepoznati jazici (iberiski, etrurski, hetitski, sumerski i dr.jazici na Mediteranot i Bliskiot Istok)
811.411 Semitski jazici
811.411.16 Hebrejski jazik
811.411.17 Aramejski jazici
811.411.21 Arapski jazici
811.412 Hamitski jazici. Egipetsko-Koptski
811.413 Berberski jazici
811.42/.45 Afrikanski jazici
811.51/.71 Azijski jazici. Finski jazik. Ungarski jazik
811.511.111 Finski jazik
811.511.113 Estonski jazik
811.511.12 Laponski jazik
811.511.141 Ungarski jazik
811.512 Altajski jazici
811.512.145 Tatarski jazik
811.512.161 Turski jazik
811.512.161(075) Turski jazik (učebnici)
811.521 Japonski jazik
811.521/.58 Aziski jazici
811.531 Korejski jazik
811.58 Tibetski jazici
811.581 Kineski jazici
811.8 Indijanski jazici
811.81/.82 Severno-amerikanski Indijanski jazici
811.87 Indijanski jazici vo Centralna i Južna Amerika
811.9 Veštački jazici
81:1 Filozofija na jazikot
82 Kniževnost (opšto). Kniževna istorija
82(091) Istorija na kniževnosta
82.0 Kniževna teorija
82.02 Kniževni školi i pravci
82.09 Kniževna kritika. Sporedbena kniževnost
82.091 Sporedbena kniževnost
821 Svetska kniževnost. Antologii. Čitanki
821(493) Belgiska kniževnost
821(494) Švajcarska kniževnost
821.0 Svetska kniževnost (studii)
821.1/.8 Kniževnost na oddelni narodi
821.11 Germanska kniževnost
821.11.09 Germanska kniževnost (studii)
821.111 Angliska kniževnost
821.111(.) Drugi angliski kniževnosti, državi na Komonvelt, Kanada, Avstralija (i studii)
821.111(73) Amerikanska kniževnost
821.111(73).09 Amerikanska kniževnost (studii)
821.111.09 Angliska kniževnost (studii)
821.112.2 Germanska kniževnost (vklučitelno avstriska, švajcarska, jidiš )
821.112.2(436) Avstriska kniževnost
821.112.2.09 Germanska kniževnost (studii)
821.112.5 Holandska i Flandriska (Flamanska) kniževnost
821.113.3 Islandska kniževnost
821.113.4 Danska kniževnost
821.113.5 Norveška kniževnost
821.113.6 Švedska kniževnost
821.124 Latinska kniževnost
821.124+821.14 Klasična kniževnost (vklučitelno studii)
821.124.09 Latinska kniževnost (studii)
821.13 Romanska kniževnost (vklučitelno studii)
821.131.1 Italijanska kniževnost
821.131.1.09 Italijanska kniževnost (studii)
821.132 Retoromanska kniževnost
821.133.1 Francuska kniževnost
821.133.1(435.9) Luksenburška kniževnost
821.133.1.09 Francuska kniževnost (studii)
821.134(7/8) Latinoamerikanska kniževnost
821.134(7/8).09 Latinoamerikanska kniževnost (studii)
821.134.2 Španska kniževnost
821.134.2.09 Španska kniževnost (studii)
821.134.3 Portugalska kniževnost
821.135(497) Vlaška (Aromanska) kniževnost
821.135(497.7) Vlaška (Aromanska) kniževnost vo Makedonija
821.14.09 Grčka kniževnost (studii)
821.16 Slovenski kniževnosti
821.16.09 Slovenska kniževnost (studii)
821.16/.17 Slovenska kniževnost. Baltička kniževnost
821.161.1 Ruska kniževnost
821.161.1.09 Ruska kniževnost (studii)
821.161.2 Ukrainska kniževnost
821.161.3 Beloruska kniževnost
821.162.1 Polska kniževnost (vklučitelno studii)
821.162.3 Češka kniževnost (vklučitelno studii)
821.162.4 Slovačka kniževnost (vklučitelno studii)
821.163 Južnoslovenska kniževnost (vklučitelno studii)
821.163.1 Staroslovenska kniževnost. Crkovnoslovenska kniževnost
821.163.2 Bugarska kniževnost
821.163.2/.6(049.3) Južnoslovenski kniževnosti (osvrti)
821.163.2/.6.09 Južnoslovenski kniževnosti (kritiki i studii)
821.163.3 Makedonska kniževnost
821.163.3'04 Makedonska srednovekovna kniževnost
821.163.3(02.053.2) Makedonska kniževnost za deca
821.163.3(049.3) Makedonska kniževnost (osvrti)
821.163.3(091) Makedonska kniževnost (istorija)
821.163.3-1 Makedonska poezija
821.163.3-1(049.3) Makedonska poezija (osvrti)
821.163.3-1.09 Makedonska poezija (kritiki i studii)
821.163.3-2 Makedonski drami
821.163.3-2(049.3) Makedonski drami (osvrti)
821.163.3-2.09 Makedonski drami (kritiki i studii)
821.163.3-3 Makedonska proza
821.163.3-3(049.3) Makedonska proza (osvrti)
821.163.3-3.09 Makedonska proza (kritiki i studii)
821.163.3-31 Makedonski romani
821.163.3-31(049.3) Makedonski romani (osvrti)
821.163.3-31.09 Makedonski romani (kritiki i studii)
821.163.3-32 Makedonski raskazi
821.163.3-32(049.3) Makedonski raskazi (osvrti)
821.163.3-32.09 Makedonski raskazi (kritiki i studii)
821.163.3-4 Makedonski esei
821.163.3-4(049.3) Makedonski esei (osvrti)
821.163.3-4.09 Makedonski esei (kritiki i studii)
821.163.3-5 Makedonska kniževnost (govori, besedi, predavanja)
821.163.3-5(049.3) Makedonska kniževnost. Govori, besedi, predavanja (osvrti)
821.163.3-5.09 Makedonska kniževnost. Govori, besedi, predavanja (kritiki i studii)
821.163.3-6 Makedonska kniževnost (pisma, epistoli)
821.163.3-6(049.3) Makedonska kniževnost. Pisma, epistoli (osvrti)
821.163.3-6.09 Makedonska kniževnost. Pisma, epistoli (kritiki i studii)
821.163.3-83 Makedonska kniževnost. Filozofski i drugi dijalozi
821.163.3-84 Makedonska kniževnost. Aforizmi, sentenci
821.163.3-93 Makedonska kniževnost za deca i mladi
821.163.3-93(049.3) Makedonska kniževnost za deca i mladi (osvrti)
821.163.3-93.09 Makedonska kniževnost za deca i mladi (kritiki i studii)
821.163.3-94 Makedonska kniževnost. Memoari, reportaži, dnevnici, hroniki
821.163.3-94(049.3) Makedonska kniževnost. Memoari, reportaži, dnevnici, hroniki (osvrti)
821.163.3-94.09 Makedonska kniževnost. Memoari, reportaži, dnevnici, hroniki (kritiki i studii)
821.163.3-95 Makedonska kniževna kritika
821.163.3-97 Makedonska religiozna kniževnost
821.163.3-992 Makedonska kniževnost. Patopisi
821.163.3-992(049.3) Makedonska kniževnost. Patopisi (osvrti)
821.163.3-992.09 Makedonska kniževnost. Patopisi (kritiki i studii)
821.163.3-995 Makedonska kniževnost (literaturni plagijati, mistifikacii)
821.163.3.0 Makedonska kniževnost (teorija)
821.163.3.09 Makedonska kniževnost (studii)
821.163.4 Srpska i hrvatska kniževnost
821.163.4(497.16) Srpska i hrvatska kniževnost vo Crna Gora (vklučitelno studii)
821.163.4(497.6) Srpska i hrvatska kniževnost vo BiH (vklučitelno studii)
821.163.4.09 Srpska i hrvatska kniževnost (studii)
821.163.41 Srpska kniževnost
821.163.42 Hrvatska kniževnost
821.163.6 Slovenečka kniževnost
821.17 Baltička kniževnost
821.172 Litvanska kniževnost
821.174 Letonska kniževnost
821.18 Albanska kniževnost
821.18(497.7) Albanska kniževnost vo Makedonija
821.19 Ermenska kniževnost
821.21 Indiska kniževnost
821.21/.41 Orientalna kniževnost. Semitska kniževnost (vklučitelno studii)
821.214.58 Romska kniževnost
821.214.58(497.7) Romska kniževnost vo Makedonija
821.22 Iranski kniževnosti
821.221.1 Persiska kniževnost
821.35 Kavkaski kniževnosti
821.411.16 Hebrejska kniževnost
821.411.21 Arapska kniževnost
821.411.4 Etiopska kniževnost
821.413 Berberski kniževnosti
821.42/.45 Afrikanska kniževnost (vklučitelno studii)
821.51 Uralsko-altajski kniževnosti
821.51/.71 Uralo-altajska kniževnost. Aziska kniževnost (vklučitelno stidii)
821.511.111 Finska kniževnost
821.511.113 Estonska kniževnost
821.511.12 Laponska kniževnost
821.511.141 Ungarska kniževnost (vklučitelno studii)
821.512 Altajska kniževnost
821.512.161 Turska kniževnost
821.512.161(497.7) Turska kniževnost vo Makedonija
821.521 Japonska kniževnost
821.521/.58 Aziski kniževnosti
821.531 Korejska kniževnost
821.581 Kineska kniževnost
821.81/.87 Indijanska kniževnost (vklučitelno studii)
82:111.852 Kniževna estetika
9 Geografija. Istorija
902 Arheologija. Teorija. Metodologija. Tehniki
902/904 Arheologija
903 Predistoriska arheologija. Predistoriski ostatoci i artefakti
903/904 Predistorija. Arheološki ostatoci. Arheološki ostatoci, predistoriski
904 Istoriska arheologija. Ostatoci i artefakti od istorisko vreme
908 Prikazni na oddelni zemji, regioni, lokaliteti
908(4) Se za Evropa
908(497.7) Se za Makedonija
908(5/9) Se za neevropski zemji
91 Geografija. Istražuvanje na zemjata i na oddelni zemji. Patuvanja. Regionalna geografija
910 Opšti prašanja na geografijata kako nauka, na istražuvanjata i patuvanjata. Metodologija. Tehniki. Oprema. Instrumenti
910.1 Geografija kako nauka
910.3 Istražuvanja na oddelni geografski formi
910.4 Istražuvački patuvanja. Prestoi. Istražuvanja. Ekspedicii
911 Opšta geografija. Sistemska geografija. Teoriska geografija
911.2 Fizička geografija
911.3 Humana, kulturna geografija. Geografija na kulturnite faktori
911.37 Naselbi. Geografija na naselbite
911.373 Geografija na selo
911.375 Geografija na gradski naselbi
911.3:33 Ekonomska geografija
912 Netekstualno pretstavuvanje na regioni. Sliki. Grafikoni. Dijagrami. Profili. Kartogrami. Karti. Atlasi. Globusi
913 Regionalna geografija. Geografija na stariot i noviot svet
913(100) Regionalna geografija na svetot
913(4) Geografija na Evropa
913(497.7) Geografija na Makedonija
913(5/9) Geografija na neevropski državi
929 Biografii i srodni proučuvanja
929.5 Genealogija
929.6 Heraldika. Nauka za grbovite
929.6/.9 Heraldika. Počesni tituli. Odlikuvanja. Znaminja
929.7 Blagorodništvo, tituli, insignii, rang, hierarhija
929.9 Znaminja. Bajraci. Stegovi
93/94 Istorija
930 Istorija. Teorija i filozofija na istorijata. Istoriografija
930.2 Pomošni istoriski nauki. Diplomatika. Arhivistika. Epigafika. Paleografija
930.25 Arhivistika. Arhivi
930.85 Istorija na civilizaciite. Kulturna istorija
94(100) Svetska istorija
94(100)".../04" Istorija na drevnite narodi
94(100)"04/14" Istorija na sredniot vek
94(100)"04/18" Istorija sreden i nov vek
94(100)"14/19" Istorija na noviot vek
94(100)"19" Istorija na 20 v.
94(100)"1914/19" Prva svetska vojna
94(100)"1914/1919" Prva svetska vojna
94(100)"1939/1945" Vtora svetska vojna
94(100)"1939/45" Vtora svetska vojna
94(3) Istorija na stariot svet
94(37) Istorija na Star Rim
94(37/38) Antička istorija
94(38) Istorija na Stara Grcija
94(381) Istorija na Antička Makedonija
94(397) Istorija na drevna Afrika, vklučitelno na: Mavritanija, Numidija, Kartagina, Libija, Etiopija
94(398) Istorija na Jugoistočna Evropa vo stariot vek, vklučitelno na: Dakija, Vindelikija, Recija, Norikum, Panonija, Ilirija, Dalmacija
94(4) Istorija na Evropa
94(4)"1492/1914" Istorija na Evropa, nov vek (1492-1914)
94(4)"19" Istorija na Evropa, 20 v.
94(4)"192/199" Istorija na Evropa od 1919 g. Istorija na 20 vek opšto
94(4)"1945/..." Istorija na Evropa po Vtorata svetska vojna 1945. Povoena Evropa
94(4)"375/1492" Istorija na Evropa, sreden vek (375-1492)
94(41/49) Istorija na evropskite državi
94(497) Istorija na Balkanot
94(497.1) Jugoslavija, istorija (do 1991)
94(497.1)"1941/1945" Vtorata svetska vojna vo Jugoslavija
94(497.4) Istorija na Slovenija (1991-)
94(497.5) Istorija na Hrvatska (1991-
94(497.6) Istorija na Bosna i Hercegovina (1991-)
94(497.7) Istorija na Makedonija
94(497.7)".../0976" Istorija na Makedonija od doseluvanjeto na makedonskite Sloveni do vostanieto na komitopulite
94(497.7)"1014/1371" Makedonija od propaanjeto na Samoilovata država do paanjeto pod turska vlast
94(497.7)"1371/1912" Makedonija pod turska vlast
94(497.7)"1893/1908" VMRO, TMORO i Ilinden do 1908 god.
94(497.7)"1908/1919" Makedonija od 1908 do Versajskiot mir
94(497.7)"1919/1941" Makedonija među dvete svetski vojni
94(497.7)"1941/1945" Makedonija od 1941-1945 god.
94(497.7)"1945/..." Makedonija od 1945 god.
94(497.7)"1991/..." Makedonija od 1991 god.
94(5/9) Neevropski državi, istorija
fik Fiktiven kod