NUK - logo

Pogoji uporabe

Uporaba zapisov iz baz podatkov in online katalogov v COBISS+ za osebno uporabo je brez omejitev in brezplačna.
Knjižnice in drugi uporabniki ne smejo v nobeni obliki reproducirati rezultatov iskanja v bazah podatkov z namenom preprodaje.
Knjižnice in drugi uporabniki nimajo pravice prenosa oziroma kopiranja zapisov/podatkov, pridobljenih z uporabo možnosti izvoza zapisov, v druge baze podatkov in/ali sisteme avtomatizacije lokalnih funkcij knjižnic, če nimajo za to sklenjene pogodbe z IZUM-om oziroma upravljavcem vzajemne baze podatkov.