ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Ukrepi upravljanja z Naturo 2000 v slovenskem gozdarstvu = Natura 2000 management measures in Slovenian forestry
  Kogovšek, Tadej ; Danev, Gregor ; Krajčič, Darij
  Avtorji predstavljajo izkušnje Slovenije na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti v gozdnem prostoru. Zaradi dolge tradicije sonaravnega gospodarjenja z gozdovi in posledično ohranjenih gozdov ... je bilo več kot 50 % gozdnih površin vključenih v Naturo 2000. Spremembe zakonodaje na področju gozdarstva so posledica prenosa evropskih direktiv v slovenski pravni red. Nove naloge terjajo spremembe pri gozdnogospodarskem načrtovanju ter sodelovanje institucij, ki vključujejo področji gospodarjenja z gozdovi ter varstva narave. Vključevanje upravljanja z Naturo v gozdnogospodarske načrte je prikazano na primeru dveh GGN. Izbrane enote so del dveh večjih predelov gozdov (Pohorje, Kočevsko), ki sta vključena v Naturo 2000. Analizirani so bili ukrepi, s katerimi se zagotavlja ugodno stanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov ter tako izpolnjuje varstvene cilje območij Natura 2000. Ukrepi, ki omogočajo izpolnjevanje varstvenih ciljev, terjajo prilagojeno gospodarjenje, s tem pa tudi določene omejitve za lastnike gozdov.
  Type of material - article, component part ; adult, serious
  Publish date - 2011
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 3113638