ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Mahovi kot bioindikatorji onesnaženosti zraka z organskimi onesnažili : diplomsko delo - univerzitetni študij = Mosses as bioindicators of air pollution with organic pollutants : graduation thesis - university studies
  Milojković, Vid
  V diplomski nalogi je obravnavan used obstojnih organskih polutantov, natančneje policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH) v mahu štorovo sedje (Hypnum cupressiforme Hedw.). PAHi predstavljajo ... nevarnost za človekovo zdravje in okolje, zato so na seznamu veliko držav, katerih cilj je te spojinenadzorovati in zmanjševati. Vzorci mahov so nabrani na petnajstih ploskvah v gozdnem prostoru po vsej Sloveniji. Za določitev koncentracij PAHovv mahovih je uporabljena plinska kromatografija z masno spektrometrijo. Najvišje povprečne koncentracije so ugotovljene za fenantren, fluoranten, piren in naftalen, ki so v ozračju prisotni predvsem zaradi emisij prometa in kurjenja fosilnih goriv. Višje koncentracije so izmerjene na šestih ploskvah vrelativni bližini urbanih središč, prometnic in turističnih območij. Prevladujejo koncentracije nizko molekularnih PAHov. V primerjavi z nekaterimi drugimi evropskimi državami, je v Sloveniji v mahovih ugotovljena nizka vsebnost PAHov.
  Type of material - undergraduate thesis ; adult, serious
  Publication and manufacture - Ljubljana : [V. Milojković], 2013
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 3605670

Library/institution City Acronym For loan Other holdings
Slovenian Forestry Institute, Forestry Library, Ljubljana Ljubljana GIS outside loan 1 cop.