ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Ocena stanja ohranjenosti gozdnih habitatnih tipov (Natura 2000) in gospodarjenje z njimi = Evaluation of the conservation Status of forest habitat types (Natura 2000) and their forest management
  Kutnar, Lado ; Dakskobler, Igor
  V prispevku smo predstavili splošne značilnosti trinajstih obgozdnih in gozdnih habitatnih tipov (Natura 2000) v Sloveniji (4070*, 9110 9180*, 91D0*, 91E0*, 91F0, 91K0, 91L0, 91R0, 9340, 9410, 9420, ... 9530*) ter na podlagi obstoječih podatkov ocenili njihovo splošno ohranitveno stanje. Za tri najbolj razširjene gozdne habitatne tipe v Sloveniji (91K0 Ilirski bukovi gozdovi, 9110 Srednjeevropski kisloljubni bukovi gozdovi, 91L0 Ilirski hrastovo--belogabrovi gozdovi) smo navedli pričakovane razpone deleža drevesnih vrst, ki je eden od ključnih parametrov in služi kot pomembno izhodišče za oceno ohranitvenega stanja habitatnih tipov. Za vsak posamezni habitatni tip smo izpostavili pomembne naravovarstvene posebnosti in še posebno njihov pomen kot rastišča različnih varstveno pomembnih, redkih in zavarovanih rastlinskih vrst. Za vsak habitatni tip smo analizirali sedanje motnje in grožnje za njihov obstoj v prihodnosti. Po skupinah funkcionalno podobnih gozdnih habitatnih tipov smo pripravili splošna napotila za gospodarjenje in posege v te gozdove.
  Type of material - article, component part
  Publish date - 2014
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 3969702