ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Ekološke značilnosti, razširjenost in ohranitvena stanja evropsko varstveno pomembnih praprotnic in semenk, ki uspevajo v gozdovih Slovenije = Ecological characteristics, distribution, and preservation conditions of pteridophytes and spermathophytes of European conservational importance, growing in Slovenian forests
  Dakskobler, Igor ; Vreš, Branko
  V članku obravnavamo dvanajst evropsko varstveno pomembnih praprotnic in semenk, ki uspevajo v gozdnatem prostoru Slovenije, predvsem z vidika, kako na njihova rastišča lahko vplivajo posegi v ... prostor (gradnja prometnic, sečnja, spravilo). Prisotnost teh vrst na gozdnih rastiščih navadno ni ovira za gospodarjenje, terja pa ustrezne prilagoditve, ki naj bodo v izbiri trase spravilnih poti, v prepovedi močnega odpiranja ali krčitev, v sečnji zunaj vegetacijske sezone. Priporočamo izločanje ekocelic, kjer je v pasu ene do dveh drevesnih višin od nahajališč dovoljena zgolj sečnja posameznih dreves. Največkrat so take prilagoditve gospodarjenja potrebne na rastiščih vrst Cypripedium calceolus, Eleocharis carniolica in Primula carniolica.
  Type of material - article, component part
  Publish date - 2014
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 3969958