ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Rastne značilnosti navadne breze (Betula pendula Roth.) in trepetlike (Populus tremula L.) v Suhi krajini : diplomsko delo - visokošolski strokovni študij - 1. stopnja = Growth characteristics of silver birch (betula pendula roth.) and european aspen (populus tremula l.) in Suha krajina : B. Sc. Thesis - professional study programmes
  Zajc, Robert
  V diplomski nalogi so prikazani rezultati analiz rastnih značilnosti navadne breze (Betula pendula Roth.) in trepetlike (Populus tremula L.) na zaraščajočih površinah v Suhi krajini. Postavili smo 10 ... ploskev velikosti 30 x 30 m, 5 ploskev v sestojih, kjer prevladuje navadna breza in 5, kjer prevladuje trepetlika ter izpeljali izmero drevja. Na vsaki ploskvi smo posekali po 5 dominantnih dreves ciljne vrste, in sicer skupno 25 brez in 25 trepetlik, izvedli debelno analizo in popisali notranje napake debel. Zakonitost višinske, debelinske in volumenske rasti ter produkcijska sposobnost sta bili ugotovljeni na rastiščnih enotah Hedero-Fagetum in Querco-Carpinetum. Rezultati so pokazali, da dosega trepetlika na belogabrovem rastišču večje višine kot breza, medtem ko imata na bukovem rastišču enako rast. Trepetlika ima v primerjavi z brezo na obeh rastiščih hitrejšo volumensko rast. V debelinski rasti so rastiščne razlike za obe pionirski vrsti majhne. Na hitrejšo debelinsko in volumensko rast breze se kaže vpliv tudi zelo velike krošnje. Analiza produkcijske sposobnosti je pokazala razlike med ploskvami. Za brezove ploskve z višjo boniteto pričakujemo od 8-9 m3ha-1leto-1 povprečnega volumenskega prirastka v času kulminacije, za trepetliko pa okoli 11 m3ha-1leto-1. Kakovost debel posekanih dreves kaže na neugoden sortimentni sestav.
  Type of material - undergraduate thesis ; adult, serious
  Publication and manufacture - Ljubljana : [R. Zajc], 2017
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 4691110

Library/institution City Acronym For loan Other holdings
Slovenian Forestry Institute, Forestry Library, Ljubljana Ljubljana GIS outside loan 1 cop.
loading ...
loading ...
loading ...