VSE knjižnice (vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBIB.SI)
 • Analiza vplivov na pogajanja med kupcem in dobaviteljem : diplomska naloga
  Lenarčič, Božidar
  Raziskovalno vprašanje (RV): Naloga temelji na raziskavi bistvenih vplivov na p ogajanja med kupcem in dobaviteljem ter analizi ugotovljenih vplivov in dejavnikov, ki vplivajo na potek in izid ... pogajanj. Raziskava in analiza dejavn ikov, ki vplivajo na potek in izid pogajanj s strani kupca in dobavitelja. Namen: Ugotoviti dejstva, ki vplivajo na potek in izid po gajanj med kupcem in dobaviteljem. Ker so pogajanja s strani kupca in dobavitelja prem alo raziskana, smo se odlo č ili, da podrobno raziš č emo to podro č je nabavne funkcije. Pomembno je, da organizacija z a svojo uspešnost v interakciji pogajanj pridobi zadovoljiv izid in hkrati ohrani partnerski odnos med kupcem in dobaviteljem. Metoda: V teoreti č nem delu smo uporabili obstoje č o literaturo, predvsem recenzirane č lanke, ki so dostopni v spletni knjižnici (ProQuest in EBS CO), in knjige v splošni uporabi, ki so na voljo v knjižnici. S pomo č jo kvalitativne metode smo intervjuvali tri kupce ( nabavne komercialiste, zaposlene v dolo č eni organizaciji) in tri dobavitelje (zaposlene v i sti organizaciji). Pri vseh intervjujih smo uporabili i sti vprašalnik. Anketni vprašalnik smo posredovali tudi petindvajsetim kupcem (nabavnim ko mercialistom v dolo č eni organizaciji in petindvajsetim dobaviteljem v isti organizaciji). Rezultati: V prvem, kvalitativnem delu raziskovalne naloge, s mo na podlagi pridobljenega anketnega vprašalnika ugotovili dejavnike, ki vpliv ajo na potek in izid pogajanj: izkušnje, priprave na pogajanja, pogajalska mo č , cena, trajanje pogajanj, izid, zadovoljstvo, odno s in vpliv. V drugem, kvantitativnem delu naloge, smo an alizirali dejavnike, ki vplivajo na potek in izid pogajanj med kupcem in dobaviteljem. Rezult ati smo pridobili s statisti č nem programom R. Podatke smo prikazali s statisti č nim orodjem za obdelavo podatkov t-test in HI-kvadrat ( 2 ), dodali smo prikaz rezultatov z Yatesovo korekcij o in s Fisher-jevim eksaktnim testom. Organizacija: Vodstvo organizacije in njeni dobavitelji lahko up orabijo rezultate diplomske naloge kot priporo č ilo za doseganje uspešnega izida pri pogajanjih med kupcem in dobaviteljem, nenazadnje tudi za ohranjanje ali izb oljševanje odnosov med njimi. Družba: Z raziskavo želimo opomniti družbo, da je pogajanj e med kupcem in dobaviteljem interaktiven proces med zainteresiranima stranema, ki želita pridobiti ugoden izid. Celotna družba, predvsem pa tiste, ki delujejo z dobavitelj i, lahko tako veliko pridobijo pri medsebojnem razumevanju, reševanju pogajalskih konf liktov in doseganju pogajalskega cilja. Originalnost: Naloga je idejno izvirna zaradi uravnoteženega pri dobivanja podatkov s strani kupcev in dobaviteljev. V prvem, kvalitativnem delu naloge smo intervjuvali tri dobavitelje in tri kupce. V drugem, kvantitativnem delu naloge smo ohranili uravnoteženost z anketiranjem petindvajsetih kupcev in petindvajsetih dobavitelje v. V pregledu obstoje č ih zapisov in virov nismo zasledili podobne raziskave, ki bi bila izdel ana v organizaciji med kupcem in dobaviteljem . Omejitve/nadaljnje raziskovanje: Raziskava je omejena na eno organizacijo in njene dobavitelje.
  Vrsta gradiva - diplomsko delo
  Založništvo in izdelava - Novo mesto : [B. Lenarčič], 2013
  Jezik - slovenski
  COBISS.SI-ID - 2048204034

Knjižnica/institucija Kraj Akronim Za izposojo Druga zaloga
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu Novo mesto FOS v čitalnico 1 izv.