Шифрарник индекса за претраживање CC (Код за врсту садржаја) базе COBIB.SR

0 није публикација са конференције или састанка
1 публикација са конференције или састанка
8 сепарат
9 друго
a библиографија
aa религијско дело (антикварна грађа)
ab катехизам (антикварна грађа)
ac молитвена литература (антикварна грађа)
ad проповед (антикварна грађа)
ae литургијске књиге (антикварна грађа)
b каталог
ba научно дело (антикварна грађа)
bb дискусија, дисертација, теза (антикварна грађа)
c регистар, индекс
ca друштвена правила/обичаји (антикварна грађа)
d апстракт, сажетак
da правно дело (антикварна грађа)
db политичко дело (антикварна грађа)
e речник
ea ефемерна грађа (антикварна грађа)
f енциклопедија, лексикон
fa референсно дело (антикварна грађа)
fb библиотечки каталог (антикварна грађа)
fc библиографија (антикварна грађа)
fd календар (антикварна грађа)
fe регистар (антикварна грађа)
ff речник (антикварна грађа)
fg енциклопедија (антикварна грађа)
g именик
ga историјско дело (антикварна грађа)
h годишњак
ha полемичка расправа (антикварна грађа)
i статистички преглед
ia дискурсивно дело (антикварна грађа)
j уџбеник
j1 уџбеник за основне школе
j1d радна свеска за основне школе
j2 уџбеник за средње школе
j2d радна свеска за средње школе
j3 уџбеник за више и високе школе
j3d радна свеска за више и високе школе
ja комеморативно дело (антикварна грађа)
jd радна свеска
k патент; рецензије
ka поучна литература, упутство (антикварна грађа)
kb приручник (антикварна грађа)
kc уџбеник (антикварна грађа)
l стандард; закони
la евиденција, увид (антикварна грађа)
m докторска дисертација; збирка извештаја о судској пракси
m2 магистарски рад
m3 специјалистички рад
m4 хабилитација
m5 дипломски рад
m6 дипломски рад на вишој школи
m7 матурски рад
ma забавна литература (антикварна грађа)
mb11 дипломски рад (1. степен болоњских студија)
mb12 завршни рад (1. степен болоњских студија)
mb13 дипломски пројект/пројектни рад (1. степен болоњских студија)
mb14 дипломски семинар/закључни семинарски рад/задатак (1. степен болоњских студија)
mb15 драматуршки рад (1. степен болоњских студија)
mb16 рад завршне рефлексије студија (1. степен болоњских студија)
mb21 дипломски рад (2. степен болоњских студија)
mb22 магистарски рад (болоњске студије)
mb31 докторска дисертација (болоњске студије)
n закони; чланци с правног подручја
na верзија дела (антикварна грађа)
o нумеричка табела; правни случајеви и судски записници
o1 тарифе
o2 ценовник
p технички извештај; биографија
p1 семинарски рад у основној школи
p2 семинарски рад у средњој школи
p3 истраживачки рад у основној школи
p4 истраживачки рад у средњој школи
p5 истр. рад на вишој или високој школи
q испитна грађа (тестови)
r темељно истраживање; преглед/оцена
r1 прегледни рад
r2 научни рад
r3 претходно саопштење
r4 стручни рад
r5 извештај са конференције
r6 рад није категорисан
s међународни уговор
t развојно истраживање; стрип
u правилник
u1 статут
u2 програм корпорације
v приручник
v1 водич
v2 упутства
w апликативно истраживање
wap апостол
wbl блаженства
wbm месецослов
wca часослов
wde декалог
wev јеванђеље
wgz глагољски зборник
whr хрестоматија
wir ирмологиј
wka катехизам
wko кондаци
wle лекционар
wli литургија
wme минеј
wmi мисал
wmo молитвеник
wok октоих
wpi причасни
wpk прокимени
wpr проскомидија
wps псалтир
wpv привилегије
wre регуле
wri ритуал
wsa сакрификал
wse проповед
wsl служебник
wsr србљак
wst стематографија
wsv симбол вере
wti типик
wto тропари
wtr триод
x1 стрип
x2 сликовница
y књижевни приказ/преглед
z зборник; друго
zz друго (антикварна грађа)