Шифрарник индекса за претраживање UC (УДК за претраживање) базе COBIB.SR

001 Наука и знање уопште
001.3 Значај науке и знања уопште
001.32 Научна друштва. Академије
001.8 Методологија. Технички и научни поступци истраживања
001.818 Вредновање резултата. Презентирање информација
001.89 Организација науке и научног рада
001.891 Научна истраживања. Методе испитивања
001.892 Развој
001.893 Контрола. Надзор
001.895 Иновације
001.9 Популаризација науке. Заблуде у науци
001.92 Популаризација науке
001.94 Појаве које нису сасвим објашњене
002 Документација (скупљање, сортирање, уређивање)
002.6 Центри за документацију
003 Системи писања и писма. Знаци и симболи. Шифре. Графичко представљање
003.3 Поједина писма
003.349 Ћирилска писма. Глагољска писма
004 Рачунарска наука и технологија. Рачунарство
004.2 Архитектура рачунара
004.3 Рачунарска машинска опрема. Рачунарски хардвер
004.4 Програмска опрема. Софтвер
004.42 Рачунарско програмирање. Рачунарски програми
004.43 Рачунарски програмски језици
004.45 Системска програмска опрема. Операциони системи
004.5 Интеракција између човека и рачунара. Кориснички интерфејс. Корисничка околина
004.55 Хипермедији. Хипертекст
004.6 Подаци. Системи за управљање базама података
004.7 Рачунарске комуникације. Рачунарске мреже
004.738.5 Интернет
004.8 Вештачка интелигенција. Вештачки разум
004.9 Апликативно оријентисане технике засноване на рачунарима
004.92 Рачунарска графика
004.928 Анимација
004.94 Симулација. Опонашање
005 Менаџмент
005.1 Теорија менаџмента
005.3 Менаџерске активности
005.32 Организационо понашање
005.5 Менаџерско деловање. Правци
005.6 Квалитет у менаџменту. Тотални квалитет менаџмента (ТQМ)
005.7 Организацијски менаџмент (ОМ)
005.9 Области, поља менаџмента
005.95 Лични менаџмент
005.96 Менаџмент људских ресурса (ХРМ)
006 Стандардизација
006.3/.8 Стандарди
006.9 Стандардизација мера
006.91 Метрологија
006.92 Одређивање и стандардизација времена
006.95 Хронологија. Календар
007 Теорија информација. Кибернетика
007.5 Аутоматски и управљачки системи
007.52 Роботика. Роботи. Вештачка интелигенција
008 Култура. Цивилизација (општа питања). Прогрес
008.2 Футурологија
01 Библиографија и врсте библиографија
011 Универзалне и опште библиографије
012 Индивидуалне библиографије
013 Колективне библиографије. Библиографије дела одређене врсте аутора
015 Националне библиографије
016 Специјалне библиографије. Реферални часописи. Секундарне публикације
016:929a/ž Биобиблиографије
017.3/.4 Аукцијски каталози. Продајни каталози књига
017/019 Библиотечки каталози
02 Библиотекарство
022 Зграде библиотеке. Опрема
024 Односи са корисницима
025.3 Каталогизација
025.4 Класификација. Индексирање
025.48 Тезауруси
026 Стручне библиотеке
027 Опште библиотеке
027.022 Јавне, опште библиотеке
027.54 Народне библиотеке
027.7/.8 Школске библиотеке. Високошколске библиотеке
028 Читање. Техника читања. Рад са читаоцима
030 Општа референсна дела. Опште енциклопедије
050 Серијске публикације. Периодика. Часописи
050.8/.9 Адресари. Алманаси. Календари
06 Корпорације. Друштва. Музеји
061 Организације и други типови корпорација
061.1 Владине организације и корпорације
061.2 Невладине организације и корпорације. Фондације
061.25 Тајне и полутајне организације и покрети
061.27 Задужбине. Фондације
069 Музеји. Музеологија. Изложбе
069.5 Колекције. Експонати
070 Новине. Штампа. Новинарство
070.1 Опсег, теорија, значај штампе
070.2 Власништво и контрола
070.3 Управљање пословањем
070.4 Уреднички менаџмент
070.43 Уредништва
070.48 Посебне врсте новина
08 Полиграфије. Збирна дела
087.5 Публикације за децу и омладину. Сликовнице
09 Рукописи. Ретка и значајна дела
091 Рукописи
093 Инкунабуле
094/096 Ретке књиге. Вредне књиге. Факсимили
097 Екслибриси. Монограми. Печати
1 Филозофија
1(091) Историја филозофије
1(3) Филозофија старог века
1(37/38) Античка филозофија
1(4)"04/14" Европска филозофија, средњи век
1(4)"15/19" Европска филозофија, нови век
1(4/9)"19" Савремена филозофија
1(5) Филозофија Истока
101 Природа и улога филозофије
11/12 Метафизика. Филозофија природе
111 Општа метафизика. Онтологија
111.1 Појам бића. Егзистенција
111.3 Супстанција
111.6 Дело. Делатно бивствовање
111.8 Трансценденталне одредбе бића
111.83 Истина. Лаж
111.84 Добро. Зло
111.85 Лепо. Ружно
111.852 Естетика
113/119 Космологија. Филозофија природе
114 Простор
115 Време
116 Кретање
117 Материја
122 Каузалитет
122/129 Посебна метафизика
123 Слобода и нужност
124 Телеологија
125 Коначност. Бесконачност
128 Душа
13 Филозофија ума. Филозофија духа
130.2 Филозофија културе
133 Окултизам. Астрологија
140.8 Филозофско гледиште. Поглед на свет
141 Филозофски системи
141.1 Према броју и квалитету принципа
141.111 Монизам
141.113 Плурализам
141.12 Онтолошки материјализам
141.13 Метафизички идеализам
141.131 Платонизам. Неоплатонизам
141.132 Рационализам
141.133 Панлогизам. Апсолутизам
141.134 Објективни идеализам
141.145 Органицизам
141.155 Еволуционизам
141.2 Према суду о вредности света
141.3 Посебни и мешани облици
141.31 Схоластика
141.319.8 Филозофска антропологија
141.32 Егзистенцијализам
141.33 Филозофски мистицизам
141.333 Антропозофија
141.4 Према гледишту на проблем бога
141.7 Према гледишту на људско друштво. Социјална филозофија
141.72 Феминизам
141.78 Постмодерна
141.8 Социјалистичке школе и системи
141.82 Марксизам
159.9 Психологија
159.9.01 Психолошке теорије
159.9.018 Психолошке методе
159.9.019 Психолошки системи и школе
159.9.019.2 Структурална психологија. Гешталт психологија
159.9.019.3 Функционална психологија
159.9.019.4 Психологија реакција. Психологија понашања. Бихевиоризам
159.9.07 Експериментална психологија
159.9.072 Експеримент. Истраживање. Тестови. Мерење
159.91 Психофизиологија
159.913 Ментална хигијена
159.92 Психичке способности и развој. Карактерологија. Стваралаштво
159.922 Ментални развој човека. Генетска психологија. Развојна психологија
159.922.1 Сексуална психологија. Психологија полова
159.922.4 Етнопсихологија. Психологија раса
159.922.6 Утицај старосног доба. Старост
159.922.7 Дечја психологија
159.922.72 Интелектуални развој детета
159.922.76 Деца са физичким, менталним и карактерним оштећењима
159.922.8 Психологија адолесценције
159.923 Психологија личности
159.923.2 Развој личности. Идентитет
159.923.3 Карактер личности
159.923.4 Темпераменти
159.923.5 Социјализација личности
159.924 Геније
159.925 Физичке манифестације менталног (Физиогномика. Френологија. Мимика. Гестикулација. Држање)
159.93/.94 Чулно опажање. Нижи ментални процеси
159.938 Психофизика. Психометрија
159.942 Емоције
159.943 Моторне функције. Нагони. Инстинкти
159.944 Рад. Умор. Стрес
159.947 Хтење. Воља
159.95 Виши ментални процеси. Мишљење
159.952 Пажња
159.953 Памћење и учење
159.954 Машта. Имагинација
159.955 Мишљење
159.956 Интуиција
159.96 Посебна ментална стања и процеси
159.963 Спавање. Снови
159.964 Дубинска психологија. Психоанализа
159.964.2 Психоанализа
159.97 Психопатологија
159.98 Примењена психологија. Психотехнике
16 Логика. Научна систематика
161/162 Основи логике. Појам. Суд. Закључак
164 Симболичка логика. Математичка логика. Логички рачун
165 Теорија сазнања
165.6/.8 Епистемологија
165.75 Структурализам
165.9 Историја сазнања
167/168 Логичка методологија
17 Етика. Морал. Практична филозофија
172 Социјална етика
173 Породична етика
174 Професионална етика
176 Сексуална етика
177 Морал и друштво
178 Етика и умереност. Дрога. Зависност
179 Различита етичка питања
1a/ž Филозофи
2 Религија. Теологија
2-1 Филозофија и теорија религије. Природа религије. Религијски појмови
2-2 Докази религије. Свете књиге. Критичка дела
2-3 Личности у религији. Творци, оснивачи
2-4 Религијска деловања. Религијски обреди
2-5 Обожавање уопште. Култ. Обреди и церемоније
2-6 Религијски процеси
2-7 Верска организација и администрација. Верско и канонско право
2-8 Религије окарактерисане према различитим садржајима
2-9 Историја вере, религије, вероисповести или цркве
21 Преисторијске и примитивне религије
21/29 Религијски системи. Религије и вере
22 Религије пореклом са Далеког истока
221 Кинеске религије
221.3 Таоизам
225 Јапанске религије
225.2 Шинтоизам
23 Религије пореклом са Индијског потконтинента. Хинду религија у најширем смислу
233 Основни хиндуизам
234 Ђаинизам
235 Сикхизам
24 Будизам
25 Античке религије. Мањи култови и религије
251 Стара египатска религија
252 Религије Месопотамије
254 Иранске религије
254.2 Заратустрина религија (зороастризам)
255 Класична антика. Грчка и римска митологија
256 Религија централне Азије. Шаманизам
257 Европске религије
257.7 Словенске и балтичке религије
259 Религије других области
26 Јудаизам
27 Хришћанство. Хришћанске цркве и вероисповести
27-1 Хришћанска теологија
27-23/-24 Библија. Стари и Нови завет
27-27 Критике. Уводи у Библију. Тумачења
27-284 Систематска хришћанска теологија. Догматска теологија
27-285.2 Апологетика
27-29 Хришћанска књижевност
27-31 Исус Христос. Христологија
27-36 Хришћански свеци. Хагиологија
27-4 Практична теологија. Морална теологија
27-472 Верско образовање
27-475.5 Проповеди
27-5 Хришћански обред и ритуал
27-523.4/.6 Хришћанске цркве и манастири
27-528 Хришћанска литургија (богослужење)
27-534.3 Молитве
27-54 Церемоније према сврси
27-562 Свечаности и празници
27-565.79 Празници појединих светаца
27-58 Контемплативна и рефлексивна религија. Аскетизам
27-67 Односи хришћанства према другим религијама
27-675 Екуменизам
27-72 Црква. Хришћанска црква
27-725 Клир. Хришћански свештеници
27-74 Хришћанско верско право. Канонско право
27-75 Хришћанско образовање
27-76 Хришћанске мисије
27-788 Монашки редови. Монаштво. Верски редови као такви
27-788-35 Аскетизам уопште
27-87 Јерес. Јереси
27-87.645 Богумили
27-9 Црквена историја. Општа историја хришћанске цркве
27-9"01/07" Црква од 2. до 8. века после Христа. Доба отаца цркве. Патристички период
271.2 Православна црква
271.2-5 Православна литургија (Богослужење)
271.2-526.62 Иконе. Православна иконографија
271.222 Националне православне цркве
271.222(497.11) Српска православна црква
271.222(497.11)-523 Српске цркве и манастири
271.222(497.11)-9 Историја Српске православне цркве
272 Римокатоличка црква
272-732.2 Папство
272-789 Монашки редови римокатоличке цркве
274/278 Протестантизам уопште. Протестанти. Дисиденти. Пуританци
279 Остале хришћанске цркве и покрети
28 Ислам
29 Савремени духовни покрети
3 Друштвене науке (опште)
303 Методи друштвених наука
304 Друштвена питања уопште. Социјална политика
304.2 Друштвена и културна питања
305 Студије рода
305-055.1 Мушке студије
305-055.2 Женске студије. Жена и друштво
308 Социографија. Дескриптивне студије друштва
308(4) Европске државе, опште друштвене прилике
308(497) Балканске државе, опште друштвене прилике
308(497.1) Југославија, опште друштвене прилике
308(497.11+497.16) Србија и Црна Гора, опште друштвене прилике
308(497.4/.7) Бивше југословенске републике, опште друштвене прилике
308(5/9) Неевропске државе, опште друштвене прилике
31 Статистика. Демографија. Социологија
311 Статистика као наука. Теорија статистике
311.3 Општа организација статистике. Званична статистика
314 Демографија
314.1 Становништво
314.112 Популационе теорије
314.113 Популациона политика
314.116 Популационе промене, раст, опадање
314.117 Састав и распоређеност становништва
314.12 Рођење
314.14 Смрт. Морталитет
314.15 Миграције
316 Социологија
316(075.8) Социологија - Уџбеници
316.1 Предмет и обим социологије
316.2 Социолошке теорије. Социолошки правци
316.3 Друштво. Друштвена структура
316.32 Глобална друштва
316.323 Друштвено-економски тип глобалног друштва. Социоекономске формације
316.334 Подсистеми и институције глобалног друштва
316.334.2 Економска социологија. Социологија рада
316.334.3 Политички системи и институције. Социологија политике
316.334.4 Социологија права
316.334.5 Социологија екологије
316.334.54 Структура становања. Суседство
316.334.55 Социологија села
316.334.56 Социологија града
316.34 Друштвена стратификација. Друштвено раслојавање
316.34(4/9) Друштвена стратификација. Друштвено раслојавање. Поједине државе
316.342 Врсте друштвене стратификације. Врсте друштвене диференцијације
316.342.2 Друштвене класе
316.342.5 Друштвени слојеви
316.343 Друштвена стратификација и класна структура различитих друштвено-економских формација
316.344 Друштвена структура према посебним критеријумима
316.344.42 Елите
316.344.7 Маргинални слојеви. Отуђени и искључени слојеви и групе
316.346 Демографска стратификација
316.35 Друштвене групе. Друштвено организовање
316.356.2 Сродничке групе. Породица. Социологија породице
316.356.4 Несродничке групе. Расе. Нације
316.37 Појединац. Индивидуа (као основни елемент друштвене структуре)
316.4 Друштвени процеси. Друштвена динамика
316.42 Социјалне промене у глобалном друштву. Друштвени развој. Социологија развоја
316.422 Реформа. Трансформација. Модернизација. Иновације
316.43 Планирање друштвеног развоја
316.44 Друштвени процеси диференцијације. Стратификациони процеси. Друштвена покретљивост
316.45 Групни процеси
316.46 Вођство (ауторитет)
316.47 Друштвени односи. Међусобни односи
316.48 Друштвени сукоби (конфликти). Социологија конфликата
316.6 Социјална психологија
316.61 Социјализација личности
316.62 Друштвено понашање
316.624 Девијантно понашање. Социјална патологија
316.64 Друштвени ставови. Погледи. Друштвена свест
316.647 Основни ставови
316.647.5 Толеранција. Нетолеранција
316.647.8 Стереотипија. Предрасуде
316.65 Мњење
316.653 Јавно мњење
316.66 Друштвени положај, социјални статус. Друштвена улога
316.663 Друштвена улога
316.7 Социологија културе. Културни контекст друштвеног живота
316.722 Култура разних друштава. Цивилизација
316.728 Начин живљења. Социологија свакодневног живота (свакодневице)
316.73 Културна динамика
316.736 Енкултурација
316.74 Агенције културе. Нпр. религије, науке, образовања
316.74:001 Социологија науке
316.74:2 Социологија религије
316.74:37 Социологија образовања
316.74:7 Социологија уметности
316.74:78 Социологија музике
316.74:81 Социологија језика
316.74:82 Социологија књижевности
316.75 Нормативни и вредносни аспекти културе. Идеологија
316.752 Вредности
316.754 Норме и закони
316.77 Друштвене комуникације. Социологија комуникације
316.774 Средства протока (трансфера) информација. Канали. Медији
316.776 Комуникациони процеси. Размена информација
316.811/.815 Брак и породица
316.83 Међуполни односи
316:0/9 Специјалне врсте социологија које нису предвиђене подгрупама
32 Политика
32.019.5 Јавно мњење. Политички маркетинг, јавни односи (Публиц Релатионс). Пропаганда
321 Облици политичког организовања. Држава као политичка снага (сила)
321.01 Општа теорија државе. Теорија и филозофија власти. Власт и опозиција. Узурпација
321.011 Суверенитет
321.6 Недемократски облици владавине
321.6/.8 Савремени облици владавине
321.7 Демократија
322 Односи између цркве и државе
323 Унутрашња политика. Политичка ситуација
323(4) Европске државе, унутрашња политика
323(497) Балканске државе, унутрашња политика
323(497.1) Југославија, унутрашња политика
323(497.11) Србија, унутрашња политика
323(497.11+497.16) Србија и Црна Гора, унутрашња политика
323(497.4/.7) Бивше југословенске републике, унутрашња политика
323(5/9) Неевропске државе, унутрашња политика
323.1 Национални, народни, етнички покрети и односи. Националне и етничке мањине
323.1(=163.41) Срби, национално питање
323.15 Националне, етничке мањине
323.2 Односи између народа и државе. Унутрашње политичке активности
323.3 Друштвене групе и слојеви. Рангови (положаји). Занимања
324 Избори. Плебисцити. Референдуми
325 Колонизација. Колонијална политика
326 Ропство
327 Међународни односи. Светска, глобална политика. Спољна политика
327(4) Европске државе, спољна политика
327(497) Балканске државе, спољна политика
327(497.1) Југославија, спољна политика
327(497.11) Србија, спољна политика
327(497.11+497.16) Србија и Црна Гора, спољна политика
327(497.4/.7) Бивше југословенске републике, спољна политика
327(5/9) Неевропске државе, спољна политика
327.3 Интернационализам. Међународни покрети
327.5 Међународни конфликти. Попуштање напетости
327.7/.8 Активности међународних и међувладиних организација. Политички утицај, притисак на друге државе
328 Парламенти. Народна представништва. Владе
329 Политичке партије и покрети
329(497.1) Политичке партије у Југославији
329(497.11) Политичке партије у Србији
329(497.11+497.16) Политичке партије у Србији и Црној Гори
329(497.4/.7) Политичке партије у бившим југословенским републикама
33 Привреда. Економске науке
330 Економија. Економисти. Економске теорије
330.1 Основни економски појмови. Политичка економија. Вредност. Капитал. Средства
330.101.54 Макроекономија
330.13 Економичност. Закон вредности
330.14 Капитал
330.142 Облици и врсте капитала
330.3 Економска кретања. Друштвена репродукција. Макроинвестиције
330.322 Инвестиције
330.34 Економски развој. Развој производних односа. Економски системи
330.341 Фактори привредног развоја
330.4 Математичка економија. Економетрија
330.47 Економска информатика
330.5 Национална својина. Друштвени производ. Национални доходак. Потрошња. Животни стандард
330.8 Економске теорије. Научне доктрине, учења
331 Рад. Запосленост. Синдикати
331.1 Теорија и организација рада. Ергономија
331.103 Организација рада
331.105 Радни односи. Послодавци. Радници. Синдикати
331.106 Радни уговори
331.107 Учешће радника у управљању. Индустријска демократија. Самоуправљање
331.108 Организовање кадрова. Радни поредак. Радна дисциплина
331.109 Радни спорови између послодаваца и радника. Штрајкови
331.2 Лични дохоци. Плате
331.3 Радно време. Одсуства. Годишњи одмори
331.4 Радна околина. Радни услови
331.45 Заштита на раду. Несреће на раду
331.5 Запослење. Тржиште рада
331.54 Занимање
331.548 Професионална оријентација. Саветовање и консултовање око избора професије
331.56 Незапосленост
332 Регионална привреда. Територијална привреда. Стамбена привреда
332.1 Регионална привреда
332.2 Земља са становишта привреде
332.26 Повреда права својине (национализација, денационалиција)
332.8 Стамбена привреда
334 Облици организовања и сарадње у привреди. Кооперација (опште)
334.71 Мала привреда
334.72 Предузећа према праву својине. Приватна предузећа. Јавна предузећа. Мултинационална предузећа
334.73 Задруге
334.75/.76 Привредна удружења. Картели. Концерни. Трустови
334.788 Привредне коморе. Трговинске коморе
336 Финансије (опште)
336.1/.5 Јавне финансије. Јавни приходи. Прорачун. Јавни дуг. Јавна потрошња
336.2 Порези
336.3 Јавни зајмови. Јавни дугови
336.4 Царине
336.5 Јавни издаци, трошкови
336.6 Привредне финансије
336.7 Новац. Монетарни систем. Банкарство. Берзе
336.71 Банке. Банкарство
336.74 Новац. Валута
336.748 Курс новца. Кретање курсева. Инфлација. Стабилизација
336.76 Берза. Тржиште новца. Тржиште капитала. Вредносни папири
336.77/.78 Кредитни систем
338 Привреда (комплексни привредни прикази појединих држава, регија итд.). Економска политика. Управљање привредом
338(497.1) Југославија, привреда
338(497.11) Србија, привреда
338(497.11+497.16) Србија и Црна Гора, привреда
338(497.16) Црна Гора, привреда
338(497.4/.7) Бивше југословенске републике, привреда
338.1 Привредна ситуација. Коњунктура. Рецесија
338.2 Економска политика. Економско планирање
338.23 Посебна економска политика
338.23:336.74 Монетарна политика
338.24 Економска контрола. Државна интервенција. Национализација. Денационализација
338.3 Производња
338.4 Привредни сектори
338.43 Пољопривреда као привредна грана
338.434 Финансирање пољопривреде
338.48 Туризам
338.483 Туристичка географија
338.49 Привредна инфраструктура
338.5 Цене. Трошкови
338.512 Трошкови производње
338.516 Врсте цена
338.53 Политика цена
339 Трговина. Тржиште. Маркетинг
339.1 Трговина (општа питања)
339.13 Тржиште уопште. Анализа тржишта. Конкуренција
339.138 Маркетинг
339.3 Унутрашња трговина. Трговинска мрежа. Заштита потрошача
339.5 Међународна трговина. Политика спољне трговине. Царине
339.7 Међународне финансије. Међународни платни промет. Међународно тржиште капитала. Међународне банке
339.738 Валутне уније
339.74 Девизна политика. Инструменти девизне политике
339.742 Валутни споразуми. Уговори о начину плаћања. Уговори и споразуми о платном билансу, обрачуну, клирингу
339.743 Девизни курс. Пливајући курс. Променљиви курс
339.9 Светска привреда. Међународни економски односи. Међународне економске интеграције. Глобална економија
339.91 Међународна подела рада
339.923 Међународне економске интеграције. Економске уније. Економске заједнице
339.98 Економски конфликти. Сукоби. Економски рат
34 Право. Законодавство
34(091) Правна историја
34(4/9) Правни системи према појединим државама
340 Право уопште. Правни методи и помоћне науке
340.1 Врсте и облици права
340.12 Правци у теорији права. Правне школе и доктрине. Филозофија права. Теорија државе и права
340.13 Позитивно право
340.134 Законодавство. Политика и техника, кодификација, припрема. Израда нацрта. Редакција закона
340.5 Упоредно право
340.6 Помоћне правне науке. Судска медицина. Судска психијатрија
341 Међународно право
341.1+341.217 Међународне организације. Међувладине организације
341.2 Субјекти и објекти у међународном праву
341.24 Међународни правни акти. Међународни споразуми. Међународни уговори
341.3 Ратно право. Хуманитарно право
341.4 Међународно кривично право
341.6 Међународна арбитража. Међународно судство
341.7/.8 Дипломатско право. Конзуларно право
341.9 Међународно приватно право
342 Јавно право. Уставно право. Управно право
342.2 Држава. Структура државе
342.3 Врховна власт. Суверенитет. Облици државе. Облици владавине
342.4 Устави. Законодавне скупштине. Националне скупштине
342.4(497.1) Уставно право Југославије
342.4(497.11+497.16) Уставно право Србије и Црне Горе
342.5 Државна власт. Владе. Системи и функције органа власти
342.53 Парламентарно право. Парламенти
342.7 Људска права
342.8 Изборно право. Изборни системи
342.9 Управно право
343 Кривично право
343.1 Кривично право. Кривични поступак
343.2 Кривично право (општа питања)
343.3/.7 Кривична дела. Врсте кривичних дела
343.8 Пенологија. Извршавање казни. Превенција
343.9 Криминологија. Криминалистика
344 Посебно кривично право. Војно, поморско и ваздухопловно кривично право
346 Економско право
347 Грађанско право
347.2 Стварно право
347.23 Својина
347.4/.5 Облигационо право
347.61/.64 Породично право
347.65/.68 Наследно право. Тестамент
347.7 Трговинско право. Привредно право
347.72 Трговинска друштва
347.77 Индустријска, комерцијална, научна својина и својинско право. Патентно право и право на марку
347.78 Ауторска права. Уметничка и књижевна својина. Цопыригхт
347.79 Поморско право
347.8 Ваздушно право, свемир, етар
347.9 Правни поступак. Устројство судова и кадрова
347.97/.99 Организација судова. Судска управа
348 Црквено право. Канонско право. Верско право
349 Посебне гране права
349.2 Радно право
349.3 Право социјалног старања
349.4 Земљишно право. Аграрно право. Право просторног планирања
349.6 Право заштите околине
349.7 Атомско, нуклеарно право
35 Јавна управа. Влада. Војни послови
351 Посебни задаци јавне управе
351.74/.76 Полиција. Јавни ред и мир. Надзор над јавним моралом
351.77 Надзор над јавним здрављем и хигијеном. Санитарна контрола
351.778.5 Стамбена питања. Станови. Насеља
352 Локална управа. Општинска управа. Најнижи степен управе
353 Средњи степен управе. Регионална, обласна управа
354 Највиши степен управе. Централна власт
355 Војна вештина уопште
355.01 Филозофија рата. Социологија рата. Милитаризам
355.02 Војна политика. Политика државне одбране
355.1 Оружане снаге. Војна служба. Војнички живот
355.3 Организација оружаних снага
355.4 Ратна дејства. Тактика. Стратегија
355.48/.49 Војна историја. Ратови
355/359 Војна вештина. Војне науке
356 Општа војна служба. Пешадија. Војници
356/358 Родови копнене војске и ваздухопловних снага
357 Коњица. Механизоване јединице. Моторизоване јединице
358 Артиљерија. Инжењерија. Авијација
359 Ратна морнарица
36 Социјални рад. Социјална помоћ
364 Социјални проблеми. Врсте социјалне помоћи. Социјална заштита
366 Осигурање и заштита права потрошача
368 Осигурање
369 Социјално осигурање
37 Васпитање. Образовање. Настава
37(4/9) Образовни системи у појединим државама
37(497.1) Образовни систем у Југославији
37(497.11) Образовни систем у Србији
37(497.11+497.16) Образовни систем у Србији и Црној Гори
37(497.16) Образовни систем у Црној Гори
37(497.4/.7) Образовни систем у бившим југословенским републикама
37.01 Основи образовања, теорија. Педагогија
37.013 Теорија образовања. Принципи педагошке активности. Практична педагогија
37.013.74 Компаративна педагогија
37.013.75 Експериментална педагогија
37.013.83 Андрагогија
37.014 Политика образовања
37.014.22 Борба против неписмености. Описмењавање
37.014.3 Реформа образовања
37.014.5 Политика образовања. Планирање образовног система
37.015 Дисциплине педагошке науке
37.015.3 Педагошка психологија
37.015.6 Економија образовања
37.016 Садржај наставних предмета
37.017 Циљеви и узори васпитања
37.018 Васпитање (основни облици)
37.018.1 Васпитање у кући. Домаће васпитање
37.018.2 Васпитање у школи
37.018.3 Васпитање у домовима, интернатима
37.018.4 Организационе форме образовања
37.018.43 Учење на даљину. Дописни курсеви. Образовање путем медија
37.018.5 Организационе форме школа, институција
37.018.58 Експерименталне школе
37.02 Дидактика (опште)
37.025 Методи за развијање менталних, интелектуалних, стваралачких способности
37.026 Дидактички принципи. Наставни принципи
37.03 Развијање интелигенције. Формирање личности (морално, социјално, уметничко, еколошко...васпитање)
37.032 Формирање и развој личности
37.034 Морално васпитање
37.035 Социјално васпитање
37.036 Уметничко васпитање
37.04 Образовање у односу на васпитанике, ученике
37.041 Самообразовање
37.044 Трајање образовања
37.048.4 Професионална оријентација
37.05 Извор финансирања и помоћи школама
37.06 Друштвени односи
37.064 Лични контакти, односи. Родитељ - наставник. Наставник - ученик. Односи међу ученицима
37.07 Управа, администрација образовних установа
37.08 Персонална питања
371 Организација васпитања и образовања. Особље
371.11 Организација образовних институција
371.12 Наставничко особље
371.13 Образовање наставника и васпитача
371.2 Организација образовних институција и наставе
371.212 Ученик. Студент
371.213 Наставници
371.213.1 Разредни учитељ. Разредни старешина
371.213.8 Тимска настава (наставнички тимови)
371.214 Наставни програми. Распоред часова
371.217 Финансирање ученика
371.217.3 Школски организовани распусти. Школе у природи
371.233 Посете. Путовања. Екскурзије
371.25 Трајање и организација наставе
371.26 Оцењивање и проверавање знања ученика
371.27 Испити. Такмичења
371.3 Наставне методе и поступци. Облици наставе
371.311.1 Индивидуална настава
371.311.4 Групни рад. Тимски рад
371.314 Групна настава
371.32 Часови, организација школског рада
371.33 Усмена настава
371.38 Образовање кроз практичне активности
371.3::0/9 Наставне методе за поједине предмете
371.4 Васпитни системи
371.5 Школски поредак и дисциплина. Казне
371.6 Положај школа. Школска опрема
371.64/.69 Наставна средства. Средства за подучавање
371.7 Здравље и медицинска заштита ученика и студената
371.8 Живот и рад ученика и студената
373 Предшколске установе. Основне школе. Средње школе
373.1 Организација школа
373.2 Предшколске установе
373.3/.4 Основне школе
373.5 Средње школе
373.54:0/9 Средње школе по струкама
374 Образовање и васпитање ван школе. Образовање одраслих
374.7 Образовање одраслих
376 Специјална педагогија. Дефектологија. Васпитање, образовање и обучавање посебних група и особа
376.1 Организација специјалних школа
376.7 Образовање националних мањина
377 Више образовање. Више школе
377.3 Образовање производних радника. Техничке, економске школе
377.4 Континуирано образовање
377.8 Учитељски колеџи, школе, курсеви
377:0/9 Више школе по струкама
378 Високо образовање
378(4/9) Високо образовање у појединим државама
378(497.1) Високо образовање у Југославији
378(497.11+497.16) Високо образовање у Србији и Црној Гори
378.1 Организација високог образовања
378.147 Наставне методе у високом образовању
378.18 Студенти. Удружења. Обичаји. Прославе
378.2 Научни степени. Квалификације. Дипломе
378.3 Стипендије. Фондације. Финансирање студија
378.4 Универзитети
378.4(497.11) Универзитети у Србији
378.6 Факултети
379.8 Слободно време и рекреација. Аматеризам. Хоби. Уради сам
39 Етнологија. Етнографија. Обичаји. Понашање. Традиције. Начин живота. Фолклор
39(497.11) Етнологија, етнографија Србије
39(497.11+497.16) Етнологија, етнографија Србије и Црне Горе
39(=081) Примитивни народи
39(=163.41) Српска народна култура. Српски народни обичаји
39(=214.58) Роми
391 Ношње. Мода. Накит
392/394 Обичаји у приватном животу. Посмртни обичаји. Друштвени живот
395 Друштвени обичаји. Бонтон
398 Фолклор у ужем смислу. Народни обичаји и веровања
398(497.11) Народна традиција и веровања у Србији
398(497.11+497.16) Народна традиција и веровања у Србији и Црној Гори
398(=163.41) Народна традиција и веровања Срба
5 Природне науке
5/6 Природне науке. Примењене науке. Технологија
502 Животна средина и њена заштита
502.1 Животна средина и друштво
502.131.1 Одрживи развој
502.2 Животна средина уопште
502.3/.7 Делови животне средине. Атмосфера. Хидросфера. Литосфера. Глацијална средина. Унутрашњост Земље
502/504 Наука о животној средини. Изучавање и чување природе
504 Опасности по животну средину. Пустошења. Штете. Загађења животне средине
504.5 Загађење животне средине штетним материјама
504.7 Глобално загревање
51 Математика
51-7 Математика у другим наукама
51-8 Математичке игре и рекреација
510 Теорија скупова. Математичка логика
511 Теорија бројева
511.1 Аритметика
511.2 Алгебарска теорија бројева
511.3 Аналитичка теорија бројева
512 Алгебра. Елементарна алгебра. Операције. Формуле
512.5 Општа алгебра. Семигрупе
512.54 Групе. Теорија група. Абелове групе. Полугрупе. Прстени
512.6 Посебне гране алгебре. Поља. Полиноми. Линеарна алгебра. Линеарни простори
512.7 Алгебарска геометрија
512.81 Лијеве алгебре (групе)
514 Геометрија
514.18 Дескриптивна геометрија. Нацртна геометрија
514.7 Диференцијална геометрија. Вектори. Тензори
515.1 Топологија. Тополошки простори
515.14 Алгебарска топологија
515.16 Топологија вишеструкости
515.17 Аналитички простори
517 Математичка анализа
517.1/.4 Диференцијални рачун. Интегрални рачун. Фуријеове трансформације. Лапласове трансформације
517.5 Теорија функција
517.51 Функција реалне променљиве
517.52 Теорија низова и редова
517.53 Функција комплексне променљиве
517.58 Специјалне функције
517.9 Диференцијалне једначине. Интегралне једначине. Коначне разлике. Рачун варијација. Функционална анализа. Теорија оператора
517.91 Опште диференцијалне једначине
517.93 Специјалне диференцијалне једначине
517.95 Парцијалне диференцијалне једначине
517.96 Коначне разлике. Функционалне једначине. Интегралне једначине
517.97 Рачун варијација
517.98 Функционална анализа. Теорија оператора
519.1 Комбинаторна анализа. Теорија графова
519.2 Теорија вероватноће. Математичка статистика. Случајни процеси. Статистички модели
519.21 Теорија вероватноће. Случајни процеси
519.21/.24 Математичка статистика. Статистичка анализа. Статистички модели
519.6 Нумерички рачун. Нумеричка анализа
519.7 Математичка кибернетика. Аутомати. Математички аспект информација и контроле
519.76 Семиотика. Математичка лингвистика
519.8 Операционо истраживање. Теорија игара. Математичко програмирање. Мрежно планирање
52 Астрономија. Астрофизика. Истраживање свемира
520 Астрономски инструменти и технике
521 Теоријска астрономија. Небеска механика
523 Сунчев систем
524 Звездани системи. Васиона. Космологија
528 Геодезија. Геодетски инструменти и опрема
528.2 Математичка геодезија. Физичка геодезија. Астрономска геодезија
528.7 Фотограметрија
528.8 Даљинска детекција
528.9 Картографија (текстуална документација)
53 Физика
53.08 Физичка мерења (теорија и методе)
530.1 Теоријска физика
530.12 Теорија релативности (релативитета)
530.14 Квантна теорија. Принципи константности и променљивости
530.16 Узрочност и вероватноћа. Хаос
531 Механика чврстих тела. Механика крутих тела
531.1 Кинематика крутих тела
531.2 Статика крутих тела
531.3 Динамика крутих тела
531.5 Тежина. Гравитација. Клатно. Балистика
531.8 Техничка механика
531/534 Механика
532 Механика течности. Хидромеханика
532.5 Хидродинамика. Кретање течности
532/533 Механика флуида
533 Механика гасова. Аеромеханика
533.6 Аеродинамика. Механика лета
533.9 Физика плазме
534 Акустика. Осцилације. Вибрације
534.7/.8 Примењена акустика
535 Оптика
535.1 Теорија светлости
535.2 Светлосно зрачење. Простирање светлости. Фотометрија
535.3 Одбијање, преламање, апсорпција и емисија светлости
535.31 Геометријска оптика
535.4/.5 Интерференција, дифракција, расипање, поларизација, преламање светлости
535.6 Теорија боје. Физика боје
536 Топлота. Термодинамика
536.2 Пренос топлоте
536.5/.6 Мерење температуре и количине топлоте
536.7 Термодинамика. Топлотна енергија
537 Електрицитет. Магнетизам. Електромагнетизам
537.5 Феномени електрона и јона. Пражњења
537.6/.8 Магнетизам. Електромагнетизам. Електромагнетско поље
538.9 Физика кондензоване материје
539 Физичка природа материја
539.1 Нуклеарна, атомска и молекуларна физика
539.12 Елементарне честице
539.16 Радиоактивност
539.17 Нуклеарне реакције
539.18 Атомска физика
539.19 Молекулска физика. Молекуларна физика. Физика молекула
539.2 Особине и структура молекулских система
539.3 Еластомеханика. Еластопластика. Еластичност. Деформације
539.4 Чврстина. Чврстоћа. Отпорност материјала
539.6 Међумолекуларне силе. Кохезија. Адхезија
54 Хемија
542 Експериментална хемија. Лабораторијска хемија
543 Аналитичка хемија
543.061 Квалитативна хемијска анализа
543.062 Квантитативна хемијска анализа
543.08 Инструменталне методе
543.2/.9 Хемијске методе анализе. Аналитичка метода
544 Фундаментална хемија. Физичка хемија
544.1 Хемијска структура
544.2 Физичка хемија чврстог стања, течности и гасова
544.3/.4 Хемијска термодинамика. Хемијска равнотежа. Хемијска кинетика
544.5/.6 Хемија процеса високих енергија. Електрохемија
544.7 Површинска хемија. Колоидна хемија
546 Неорганска хемија
546.1/.2 Неметали
546.3/.9 Метали
547 Органска хемија
547.2 Ациклична једињења
547.5/.6 Циклична једињења. Деривати бензола
547.7/.8 Хетероциклична једињења
547.9 Природне супстанце. Супстанце непознатог састава
548 Кристалографија
548/549 Кристалографија. Минералогија
549 Минералогија
55 Геологија
550.2 Геоастрономија
550.3 Геофизика
550.4 Геохемија
550.8 Примењена геологија и геофизика
551.1 Структура земље уопште
551.2 Унутрашња геодинамика
551.24 Геотектоника. Тектоника. Структурна геологија
551.3 Спољашња геодинамика
551.4 Геоморфологија
551.5 Метеорологија. Климатологија
551.7 Историјска геологија. Стратиграфија
551.8 Палеогеографија
552 Петрологија (петрографија)
553 Економска геологија. Минерална лежишта
556 Хидрологија
556.3 Подземне воде. Хидрогеологија
556.5 Површинске воде
56 Палеонтологија. Систематска палеоботаника. Систематска палеозоологија
57 Биологија
572 Антропологија
574 Општа екологија. Екосистеми. Хидробиологија. Биогеографија
575 Општа генетика. Имуногенетика. Постанак врста. Филогенија. Цитогенетика
575.8 Еволуција. Настанак врста. Филогенија
576 Цитологија
577 Биохемија. Молекуларна биологија. Биофизика
577.1 Хемијска основа живота. Биохемија и биоорганска хемија уопште
577.2 Молекуларне основе живота. Молекуларна биологија. Молекуларна генетика
577.3 Физичка и физичко-хемијска основа живота. Физичка хемија уопште
578 Вирусологија
579 Микробиологија
579.6 Примењена микробиологија
579.8 Класификација и систематика микроорганизама
58 Ботаника
581 Општа ботаника. Физиологија биљака. Анатомија биљака. Екологија биљака. Фитогеографија
581.5 Екологија биљака
581.9 Географија биљака. Фитогеографија
582 Систематска ботаника. Систематика биљака
59 Зоологија
591 Општа зоологија. Физиологија животиња. Анатомија животиња. Екологија животиња. Зоогеографија
591.1 Физиологија животиња
591.3 Ембриологија. Онтогенија. Развиће животиња
591.4 Анатомија животиња. Зоотомија
591.5 Екологија животиња
591.9 Зоогеографија
592/599 Систематска зоологија
6 Примењене науке. Медицина. Хумана биологија. Технологија
60 Биотехнологија
601 Биолошке основе биотехнологије. Генетске основе биотехнологије
602 Процеси и техника у биотехнологији
602.6 Генетско инжењерство. Генетски инжењеринг
604 Биотехнолошки продукти. Биотехнолошки производи. Продукти примарног и секундарног метаболизма
604.6 Генетски модификовани организми
604.7 Клонирани организми
606 Примена биотехнологије у другим областима
608 Друштвени, законодавни, економски и морални аспекти биотехнологије
61 Медицина
611 Анатомија
611/612 Хумана биологија
612 Физиологија
613 Хигијена
613.2 Дијететика
613.8 Хигијена нервног система. Хигијена и морал. Овисност
614 Јавно здравство и хигијена. Санитарна инспекција. Превенција
614.2 Јавна и професионална организација здравствене службе
614.8 Удеси. Опасности од удеса. Превенције удеса
614.84 Пожари. Противпожарна заштита. Ватрогаство
614.88 Прва помоћ. Црвени крст
615 Фармација. Фармакологија
615.2 Лекови према свом најважнијем дејству
615.3 Лекови према пореклу
615.4 Фармацеутски препарати. Медицински материјали и опрема
615.8 Физиотерапија. Радиотерапија. Остали медицински терапеутски третмани. Алтернативна медицина
615.82/.84 Медицинска рехабилитација. Физиотерапија. Радиотерапија
615.851 Психотерапија. Јога
615.89 Народна медицина. Домаћи лекови
615.9 Токсикологија
616 Патологија. Клиничка медицина
616-001 Повреде. Трауме. Ране
616-002 Запаљења. Гангрене. Сифилис. Туберкулоза. Реуматизам
616-002.5 Туберкулоза
616-002.77 Реуматизам
616-003 Регресивни и репаративни процеси
616-004 Склероза
616-005 Локални циркулаторни поремећаји
616-006 Онкологија. Неоплазме. Тумори
616-007 Дефектан развој органа. Физичке деформације
616-008 Функционални и метаболички поремећаји
616-02 Етиологија. Наука о узроцима обољења
616-03 Разни облици обољења, третмана. Епидемиологија
616-05 Особе и личне карактеристике у вези са патологијом
616-053.2 Педијатрија. Дечје болести
616-053.9 Геријатрија. Геронтологија
616-057 Медицина рада. Професионална обољења
616-058 Социјална медицина
616-07 Семиологија. Симптоматологија. Дијагностика
616-08 Терапија (лечење)
616-082 Медицински третман. Вршење третмана
616-083 Нега болесника
616-084 Превентивна медицина. Профилакса
616-089 Хирургија. Оперативне технике
616-092 Патолошка физиологија
616-093/-098 Бактериолошка и паразитолошка испитивања
616-097 Антигени. Антитела. Имунологија
616-099 Тровање. Интоксикација
616-7 Медицински и хируршки инструменти и опрема
616.1 Болести срца и крвотока. Хематологија
616.1/.4 Интерна медицина
616.2 Болести органа за дисање
616.21/.23 Оториноларингологија
616.3 Гастроентерологија
616.31 Стоматологија
616.379 Диабетес
616.4 Ендокринологија. Болести лимфног система
616.5 Дерматологија. Кожне болести
616.6 Урологија. Болести урогениталног система
616.7 Болести органа за кретање
616.8 Неурологија. Неуропатологија. Нервни систем
616.89 Психијатрија. Психопатологија. Емоционални поремећаји
616.9 Инфективне (заразне) болести. АИДС. Венерологија
617 Хирургија
617.3 Ортопедија
617.7 Офталмологија. Очне болести
618 Гинекологија. Породиљство. Акушерство
619 Ветерина
619:616 Болести домаћих животиња
619:616:636 Ветеринарска медицина
619:636 Ветеринарски третман одређених врста домаћих животиња
62 Инжењерство. Техника уопште
62-1/-9 Машине и процеси. Делови. Режим рада и управљање. Одржавање. Подела према горивима и врсти погона
620.1 Испитивање материјала. Методе испитивања материјала
620.1/.2 Испитивање материјала. Грешке у материјалу. Заштита материјала. Трговински материјали
620.19 Корозија материјала. Ерозија. Антикорозиона заштита
620.2 Трговински материјали. Роба
620.9 Енергетска привреда (уопште)
621 Машинство. Нуклеарна технологија. Електротехника. Механичка технологија
621.039 Нуклеарна техника. Атомска енергија и индустрија
621.1 Производња и коришћење водене паре. Парне машине. Парни котлови
621.22 Хидраулична енергија. Хидромотори. Водне турбине
621.3 Електротехника
621.31 Електроенергетика
621.311 Електране. Електрична мрежа. Електрификација
621.313/.314 Електричне машине. Претварање електричне енергије. Трансформатори. Исправљачи
621.315 Енергетски и телекомуникациони водови. Каблови
621.316 Дистрибуција и регулисање електричне енергије. Заштита. Уземљење
621.317 Електрична мерења
621.318/.319 Примена магнетизма. Примена електростатике
621.32 Електричне лампе
621.33 Електрична вуча
621.35/.36 Електрохемијска технологија. Термоелектротехника
621.37 Техника електричних и електромагнетских таласа. Осцилације. Импулси
621.37/.39 Таласна техника. Електроника. Телекомуникације
621.38 Електроника. Електронски уређаји. Фотоћелије. Убрзивачи честица. Рендгенска техника
621.39 Телекомуникације. Телеграфија. Телефонија. Радиокомуникације. Видео-техника. ТВ техника. Даљинско управљање
621.396/.398 Радиотехника. ТВ техника. Видео техника
621.4 Топлотне машине (изузев парних машина)
621.43 Мотори са унутрашњим сагоревањем
621.5 Пнеуматски уређаји. Гасна техника. Пумпе. Компресори
621.5/.6 Пнеуматски уређаји. Гасна техника. Расхладна техника. Складиштење и дистрибуција флуида. Цевоводи
621.6 Постројења за складиштење и дистрибуцију флуида
621.7 Пластична обрада материјала. Обрада деформацијом
621.7+621.9 Обрада и руковање материјалом. Алати, машине, опрема итд.
621.73 Ковање
621.74 Ливарство - ливничарство
621.753 Толеранције
621.762 Металургија праха. Синтеровање
621.77 Ваљање. Истискивање. Извлачење
621.78 Термичка обрада. Отврдњавање. Очвршћавање
621.791 Заваривање. Наваривање
621.791/.792 Заваривање. Наваривање. Лемљење. Лепљење
621.793/.795 Заштитне превлаке. Метализација. Наношење превлака
621.796 Ускладиштење. Сладиштење
621.798 Паковање. Паковање и опрема за паковање
621.8 Машински елементи. Транспортни уређаји. Подмазивање
621.81 Машински елементи уопште
621.83/.85 Преносници снаге. Зупчаници. Редуктори
621.86/.87 Транспортни уређаји. Машине за земљане радове
621.89 Подмазивање. Мазива. Уређаји за подмазивање
621.9 Обрада резањем. Обрада скидањем опиљака. Уређаји и машине за обраду резањем
621.928 Сепаратори. Класификатори. Екстрактори. Сита
621.98 Обликовање лимова
622 Рударство. Рударска техника. Рударски радови и истраживања
622.3 Рударство према врсти добијених минерала, руда, камена и неметала
622.7 Прерада минералних сировина
622.8 Опасности и несреће у рудницима и јамама
623 Војна техника
624 Грађевинарство и конструкције уопште (Грађевински занати види: 69, Грађевински материјали види: 691, Грађевински делови види: 692)
624+69 Грађевинска техника. Грађевинарство и конструкције уопште
624.04 Графичка и аналитичка статика за испитивање и прорачун конструкција
624.07 Конструктивни елементи
624.1 Геотехника. Механика тла. Механика стена. Фундирање. Тунелоградња
624.2/.8 Мостоградња
624.9 Високоградња
625 Нискоградња у копненом транспорту. Изградња железничких пруга. Изградња путева
625.1 Железничке пруге, изградња. Трамвајске пруге. Жичаре
625.7/.8 Путеви. Изградња путева. Одржавање путева
626 Општа хидротехника. Водни путеви и канали. Пољопривредна хидротехника. Наводњавање. Мелиорација. Одводњавање
626/627 Хидротехника. Хидротехничке конструкције
628 Санитарна техника
628.1 Снабдевање водом. Водовод. Припрема воде за пиће
628.1/.3 Снабдевање водом. Одводњавање. Канализација. Отпадне воде
628.2 Уклањање отпадних вода. Канализација
628.3 Отпадне воде. Прерада и коришћење отпадних вода
628.4 Смеће. Индустријски отпаци. Хигијена насеља
628.4/.8 Комунална хигијена. Индустријска хигијена
628.8 Климатизација
628.9 Техника расвете. Осветљење
629 Техника транспортних возила
629.3 Техника копнених возила (изузев шинских возила)
629.4 Техника шинских возила
629.5 Техника пловила. Бродоградња
629.7 Техника ваздушног и просторног транспорта. Аеронаутика. Космичка техника
63 Пољопривреда и сродне науке
630 Шумарство
630*3 Експлоатација шума. Сеча и транспорт. Шумско инжењерство
631 Пољопривреда (уопште). Пољопривредна технологија
631.4 Педологија. Истраживање земљишта
631.5 Пољопривредни радови
631.8 Вештачка ђубрива. Ђубре и обогаћивање земљишта. Побољшавање раста. Стимулатори за биљке
632 Заштита биљака. Биљне болести
633 Пољски усеви и њихова производња
634.1/.7 Воћарство
634.8 Виноградарство
634.8+663.2 Виноградарство. Винарство. Енологија
635 Вртларство. Вртне биљке. Хортикултура
635.1/.8 Поврће
635.9 Украсне биљке. Декоративно вртларство
636 Сточарство и гајење животиња уопште
636.1/.9 Домаће животиње
636/637 Сточарство и гајење животиња уопште. Производи од домаћих животиња и дивљачи
637 Производи од домаћих животиња и дивљачи
638 Пчеларство и пчелињи производи. Гајење инсеката
639 Лов. Риболов. Гајење риба. Акваристика
64 Домаћинство. Становање
640 Угоститељство. Хотелијерство. Врсте домаћинства
641.5 Припрема хране и оброка. Кување
641/642 Прехрамбени производи. Припрема. Обеди
65 Руковођење и организација рада у индустрији, трговини и саобраћају
651 Канцеларијска техника и организација. Канцеларијски послови
654 Телекомуникације. Радио. ТВ (организација, пословање, програми)
655 Графичка индустрија. Штампарство
655.1 Штампарство уопште
655.4/.5 Издаваштво и књижарство уопште
656 Саобраћај (организација и контрола). Транспортне услуге
656.025 Превоз путника и робе
656.03 Тарифе
656.1 Друмски саобраћај
656.2 Железнички саобраћај
656.6 Поморски саобраћај. Транспорт воденим путем. Пловидба
656.7 Ваздушни саобраћај
656.8 ПТТ. Поштанске марке. Филателија
657 Књиговодство. Рачуноводство
657.1 Књиговодствени методи, системи и поступци
657.2 Вођење рачуна. Поступци књижења
657.3 Буџети. Закључивање рачуна. Пословне књиге. Биланси
657.4 Рачуни. Књиговодствени системи. Погонско књиговодство
657.6 Контрола пословања. Ревизија
658 Пословно руковођење. Администрација. Комерцијална организација
658.1 Облици и врсте предузећа. Приватна предузећа. Јавна предузећа
658.14/.17 Финансирање предузећа. Пословне финансије
658.2 Постројења и производни погони (зграде, земљиште и материјали)
658.3 Запослени. Кадровска политика. Образовање кадрова
658.5 Производња (организација и планирање)
658.562 Контрола квалитета
658.6 Производи. Индустријски производи
658.6/.9 Комерцијална истраживања и пракса. Набавка. Продаја
658.7 Набавка. Куповина
658.8 Продаја. Маркетинг. Дистрибуција
659 Реклама. Односи са јавношћу
659.1 Реклама
659.2 Информације. Информисање
659.2:004 Информатика
659.3 Средства јавног информисања
659.4 Односи са јавношћу
66 Хемијска и сродне индустрије
66. 02/.09 Технолошки процеси и опрема
66.01 Хемијско инжењерство
66.017/.018 Наука о материјалима. Особине материјала
661 Хемикалије. Поједине гране хемијске индустрије
662 Експлозиви. Горива
662.6/.9 Горива. Сагоревање горива
663 Индустријска микробиологија. Алкохолна и безалкохолна пића
663/664 Прехрамбена индустрија. Индустрија пића
664 Прехрамбена индустрија. Конзервисање животних намирница
665 Уља. Масти. Воскови
665.5 Козметика
665.6 Технологија нафте и сродних производа
665.6/.7 Нафтна индустрија
665.7 Петрохемијски производи
666 Стакло. Емајл. Техничка керамика. Цемент. Бетон
666.1/.2 Технологија стакла. Емајл. Глазуре. Енгобе
666.3/.7 Керамика
666.9 Индустрија грађевинског материјала. Гипс. Креч. Цемент. Малтер. Бетон
667 Индустрија боја
669 Металургија
669.017 Физичка металургија
669.1 Црна металургија. Гвожђе. Челик
669.2/.8 Металургија обојених метала
67/68 Разне индустрије, занати и уметнички занати
674 Дрвна индустрија
675 Индустрија коже. Штављење коже. Имитација коже
676 Индустрија целулозе, папира и картона
677 Текстилна индустрија
677.1/.5 Влакна. Текстилна влакна
678 Индустрија гуме и пластичних маса
679.7 Индустрија каблова и ужади
679.8/.9 Технологија камена и других природних обрадивих материјала
68 Индустрије, занати и мали занати
681 Прецизна механика
681.3 Рачунари. Машинска опрема. Аутоматска обрада података
681.3.06 Програмска опрема. Рачунарско програмирање (теорија, језици, логика). Софтвер ( софтwаре ) види: 519.68)
681.324 Рачунарске мреже
681.5 Аутоматска контрола. Контролни системи. Кибернетика и технологија аутоматизације
681.6 Машине и опрема за графичко умножавање
681.7 Оптички апарати и инструменти
681.8 Техничка акустика. Музички инструменти
682 Ковачки занати
683 Железна роба. Браварство. Пушкарство. Рад са боцама и посуђем. Светиљке. Пећи
684 Индустрија намештаја и сродне индустрије. Тапетарство
685 Опрема за спорт, путовање, игре. Седларство. Обућарство. Рукавичарство
686 Књиговештво. Стаклорезачки радови. Канцеларијска опрема
687 Индустрија одеће. Козметичко фризерска нега
688 Галантеријска роба. Играчке. Декоративни предмети
689 Аматерски ручни радови. Аматерско бављење техником
69 Грађевински занати
691 Грађевински материјали и елементи
692 Грађевински делови и конструктивни елементи
693 Зидарски радови
694 Дрвене конструкције. Тесарски радови. Столарски радови
696 Инсталације у зградама. Прикључци. Опрема
697 Грејање. Вентилација и климатизација зграда
698 Завршни и декоратерски радови
699.8 Заштита зграда и заштита у зградама. Превенција и мере у случају опасности
7 Уметност
7(1/9) Уметност према појединим државама
7.01 Теорија уметности. Естетика. Филозофија
7.02 Уметничка техника. Занатство
7.025 Рестаурација. Конзервација
7.03 Историја уметности. Стилови, школе, периоди и фазе
7.031 Примитивна уметност. Народна уметност
7.031.8 Пре-колумбовска уметност (стари Мексико, Централна и Јужна Америка - Ацтеци, Маје, Инке)
7.032 Древне културе старог света (кинеска, јапанска, индијска, феничанска, грчка, етрурска, староримска)
7.033 Средњевековна уметност (хришћанска, исламска)
7.033.2 Византијска уметност
7.033.4 Романика, готика
7.034 Ренесанса. Барок. Рококо. Колонијални стил
7.035 Класицизам и романтизам
7.036 Модерна уметност касног 19. и 20. века (реализам, импресионизам)
7.037 Прелаз између експресионизма и апстрактне уметности
7.038 Апстрактна уметност. Нефигуративна уметност
7.038.51 Поп арт
7.038.53 Интермедиа. Хепенинг. Перформанс
7.038.6 Постмодернизам
7.04 Објекти уметничког представљања. Иконологија. Иконографија
7.041 Људско тело
7.046 Епски, митолошки и религијски мотиви
7.047 Природа. Пејзаж
7.05 Примењена уметност. Индустријско обликовање. Комерцијални дизајн
7.07 Занимања и активности повезане са уметношћу и забавом
71 Просторно планирање и уређење. Пејзажи, паркови, вртови
71/72 Просторно планирање. Урбанизам. Архитектура
711.4 Планирање насеља. Урбанизам
712 Планирање пејзажа. Паркови. Вртови
719 Заштита споменика
719:502 Споменици природе. Природна баштина
719:7 Уметнички споменици
72 Архитектура
72(1/9) Архитектура према појединим државама
72.01 Архитектура, естетика. Теорија архитектуре. Пројектовање
72.03 Архитектура, историја
72.04 Архитектурни детаљи и декорације
72.071 Архитекти
725 Јавне, управне, пословне, индустријске зграде
726 Религијска, црквена архитектура
727 Зграде за образовне, научне и културне намене. Школе. Библиотеке
728 Стамбена архитектура. Стамбена зграда
728.8 Тврђаве. Замкови. Дворци
73 Пластичне уметности. Уметничко обликовање керамике. Уметничко обликовање метала. Златарство. Сребрарство
73/76 Ликовне уметности
73/76(083.824) Изложбени каталози ликовне уметности. Заједничке изложбе
730 Вајарство. Скулптура
730(1/9) Вајарство према појединим државама
730.03 Вајарство, историја
730.071 Вајари
737 Нумизматика
738 Керамика. Грнчарство
739 Уметничка обрада метала. Накит
74 Цртање. Дизајн
741.5 Карикатура. Стрип
744 Техничко, линеарно и геометријско цртање
745.9 Уређење цвећа. Икебана
745/749 Примењена уметност. Уметничко обликовање дрвета, текстила, коже, папира, стакла итд. Уметнички занати. Ручни радови
746 Ручни радови. Плетење. Кукичање. Вежење
747 Унутрашња декорација
748 Витраж
75 Сликарство
75(1/9) Сликарство према појединим државама
75.03 Сликарство, историја
75.034 Ренесанса. Барок. Рококо
75.035 Класицизам. Романтизам
75.036 Сликарство касног 19. и касног 20. века (Реализам. Импресионизам. Експресионизам. Футуризам. Надреализам. Постмодерна)
75.071.1 Сликари
76 Графика
766 Графичко обликовање. Плакати
77 Фотографија. Фотографски поступци. Фотографски снимци. Документарна фотографија
77.02 Фотографска техника
77.03 Документарна фотографија
77.04 Уметничка фотографија. Фотографски мотиви
77.04(083.824) Уметничка фотографија. Изложбени каталози
771 Фотографска опрема. Апарати и материјали
778 Посебне фотографске технике. Репрографија. Микрографија. Пројекција
778.5 Кинематографска техника. Филмска фотографија
78 Музика. Музикологија. Музичко васпитање
78(1/9) Музика према појединим државама
78.01 Музичка естетика. Музичка филозофија
78.03 Музика, историја. Стилски периоди
78.067.26 Популарна (поп) музика
78.07 Музички ствараоци, композитори, диригенти, музиколози
78.08 Музички облици
78.089.6 Ноте. Партитуре
781 Теорија музике. Етномузикологија
782 Опере. Оперете. Позоришна музика. Пантомима. Балет
783 Црквена музика. Литургијска музика
784 Вокална музика. Народне песме. Певачки хорови
784.9 Техника певања. Солфеђо. Вежбе певања
785 Инструментална музика. Оркестарска музика. Камерна музика. Џез
786/789 Музика за појединачне инструменте (музички инструменти Види: 681.8)
78:37 Музичко образовање. Музика (уџбеници)
79 Рекреација. Забава. Игре. Спорт
791 Филм. Кинематографија
791.1 Развој филма
791.1(4/9) Филм у појединим државама
791.1(497.1) Филм у Југославији
791.1(497.11+497.16) Филм у Србији и Црној Гори
791.2 Жанрови, предмет, стил
791.3 Филмска естетика
791.4 Друштво и филм
791.5 Образовање и филм
791.6 Филмска индустрија
791.63 Филмски ствараоци
792 Позориште (опште)
792(1/9) Позориште у појединим државама
792(497.1) Позориште у Југославији
792(497.11+497.16) Позориште у Србији и Црној Гори
792.02/.09 Позоришни уметници. Позоришна техника
792.2/.9 Позоришне врсте
793 Друштвене забаве. Плес
793/794 Друштвене забаве. Плес. Игре с картама. Игре на табли и столу
794 Игре с картама. Игре на табли и столу
794.1 Шах
796 Спорт. Игре. Физичко вежбање
796.01/.09 Спорт, теорија
796.1 Теренске игре и рекреација. Дечје игре
796.3 Игре с лоптом
796.4 Гимнастика. Атлетика
796.5 Алпинизам. Планинарење. Логоровање
796.6/.7 Бициклизам. Аутомобилизам. Мотористика
796.8 Борилачке вештине. Борилачки спортови
796.9 Зимски спортови. Спортови на леду
796/799 Спортови
797 Спортови у ваздуху. Спортови на води
798 Коњички спорт. Спортови са животињама
798/799 Коњички спорт. Лов. Риболов. Стрељаштво
799 Лов. Риболов. Стрељаштво
80 Филологија
801.6 Прозодија (метар, врсте стиха, рима)
801.73 Херменеутика. Текстологија. Интерпретације
801.8 Лингвистички и филолошки извори. Збирке текстова
808 Књижевна активност и књижевна техника. Писање. Издавање. Казивање. Реторика
808.1/.2 Књижевна делатност. Књижевна техника. Редакција
808.5 Реторика. Беседништво. Јавни говори
81 Општа питања лингвистике
81'1 Општа лингвистика
81'22 Теорија знакова. Семиологија. Семиотика. Невербална комуникација. Мимика
81'23 Психолингвистика. Психологија језика
81'234 Патологија говора. Неуролингвистика
81'242 Матерњи језик
81'243 Страни језик. Други језик
81'246 Монолингвизам. Билингвизам. Мултилингвизам
81'25 Интерпрентација. Теорија превођења
81'255 Превођење уопште
81'255.4 Стилистика, књижевно превођење
81'26 Контрола језика. Стандардизација
81'27 Социолингвистика. Тајни језици. Жаргони
81'27:62 Језик у односу на техничку струку
81'28 Дијалектологија
81'282 Локални и регионални дијалекти. Варијанте
81'32 Математичка лингвистика
81'322.4 Машинско превођење
81'324 Статистичка лингвистика
81'33 Примењена лингвистика
81'34 Фонетика. Фонологија. Акценти. Интонација
81'342 Фонетика
81'344 Фонологија. Фонемика
81'35 Графеме. Ортографија. Правопис. Различите врсте писма
81'36 Граматика
81'36-112 Историјска граматика
81'362 Упоредна граматика
81'364 Генеративна граматика. Трансформациона граматика
81'366 Морфологија
81'366.58 Граматичко време и начин
81'367 Синтакса
81'367.62 Лексичке речи. Врсте речи
81'37 Семантика
81'373 Лексикологија
81'373.2 Ономастика
81'373.6 Етимологија. Творба речи
81'373.7 Фразеологија
81'374 Лексикографија. Речници
81'38 Стилистика
81'42 Текстуална лингвистика. Анализа дискурса
81'44 Типолошка лингвистика
81-11 Школе и правци у лингвистици. Структурализам
81-112 Дијахронија (историјска лингвистика)
81-114 Синхронија
81-115 Компаративна лингвистика
81-116 Структурализам. Структурална лингвистика
81-13 Методологија лингвистике. Методе и значења
81-2 Главне карактеристике језика
811 Лингвистика појединих језика и језичких група
811.1 Индоевропски језици, изузев оријенталних
811.11 Германски језици
811.111 Енглески језик
811.111(075) Енглески језик (уџбеници и приручници)
811.112.2 Немачки језик
811.112.2(075) Немачки језик (уџбеници и приручници)
811.112.5 Холандски (фламански) језик
811.113.3 Исландски језик
811.113.4 Дански језик
811.113.5 Норвешки језик
811.113.6 Шведски језик
811.124 Латински језик
811.124'01 Старолатински језик
811.124'02 Латински језик, класични
811.124'02+811.14'02 Класични језици
811.124'04 Латински језик, средњовековни
811.13 Романски језици
811.131.1 Италијански језик
811.131.1(075) Италијански језик (уџбеници и приручници)
811.133.1 Француски језик
811.133.1(075) Француски језик (уџбеници и приручници)
811.134.2 Шпански језик
811.134.2(075) Шпански језик (уџбеници и приручници)
811.134.3 Португалски језик
811.135.1 Румунски језик
811.14 Грчки језик
811.14'02 Грчки језик, класични
811.14'03 Грчки језик, новозаветни
811.14'04 Грчки језик, византијски
811.14'06 Грчки језик, модерни
811.16/.17 Словенски језици. Балтички језици
811.161 Источнословенски језици
811.161.1 Руски језик
811.161.1(075) Руски језик (уџбеници и приручници)
811.161.2 Украјински језик
811.162 Западнословенски језици
811.162.1 Пољски језик
811.162.3 Чешки језик
811.162.4 Словачки језик
811.163 Јужнословенски језици
811.163.1 Старословенски језик. Црквенословенски језик
811.163.2 Бугарски језик
811.163.3 Македонски језик
811.163.4 Српскохрватски језик
811.163.41 Српски језик
811.163.41'28 Дијалекти српског језика
811.163.41'34 Фонетика и фонологија српског језика
811.163.41'35 Ортографија и правопис српског језика
811.163.41'36 Граматика српског језика
811.163.41'366.5 Граматичке категорије српског језика
811.163.41'367.62 Лексичке речи. Врсте речи у српском језику
811.163.41'37 Семантика српског језика
811.163.41'373 Лексикологија српског језика
811.163.41'374 Лексикографија. Речници српског језика
811.163.41'38 Стилистика српског језика
811.163.41(075) Српски језик (уџбеници и приручници)
811.163.42 Хрватски језик
811.163.42(075) Хрватски језик (уџбеници и приручници)
811.163.6 Словеначки језик
811.17 Балтички језици
811.18 Албански језик
811.21 Индијски језици
811.22 Ирански језици
811.34 Изумрли језици непознатог порекла
811.35 Кавкаски језици
811.41 Афро-азијски језици
811.411.16 Хебрејски језици
811.411.21 Арапски језик
811.51 Уралско-алтајски језици
811.511.111 Фински језик
811.511.141 Мађарски језик
811.512 Алтајски језици
811.512.1 Туркијски језици
811.512.161 Турски језик
811.521 Јапански језик
811.56 Ескимско-алеутски језици
811.581 Кинески језици
811.8 Индијански језици
811.9 Вештачки језици
811.922 Есперанто
811.93 Програмски језици
81:1 Филозофија језика
81:39 Етнолингвистика
82 Књижевност. Историја књижевности
82.0 Теорија књижевности
82.02 Књижевне школе и правци
82.08 Књижевна активност и књижевна техника
82.09 Књижевна критика. Студије. Компаративна наука о књижевности
821(082.2) Светска књижевност. Антологије. Читанке
821...'255.4=... Преводна књижевност на одговарајућем језику
821.0 Светска књижевност (теорија и студије)
821.09 Светска књижевност (књижевна критика и студије)
821.1/.8 Књижевност појединих народа
821.11 Германске књижевности
821.11.09 Германске књижевности (студије)
821.111 Енглеска књижевност
821.111(...) Остале енглеске књижевности, држава Комонвелта, Канаде, Аустралије (укључујући студије)
821.111(71) Канадска књижевност на енглеском језику
821.111(71).09 Канадска књижевност на енглеском језику (студије)
821.111(73) Америчка књижевност
821.111(73).09 Америчка књижевност (студије)
821.111(94) Аустралијска књижевност на енглеском језику
821.111(94).09 Аустралијска књижевност на енглеском језику (студије)
821.111.09 Енглеска књижевност (студије)
821.112.2 Немачка књижевност (укључујући аустријску, швајцарску, јидиш)
821.112.2(436) Аустријска књижевност
821.112.2(436).09 Аустријска књижевност (студије)
821.112.2(494) Швајцарска књижевност на немачком језику
821.112.2(494).09 Швајцарска књижевност на немачком језику (студије)
821.112.2.09 Немачка књижевност (студије)
821.112.5 Холандска књижевност
821.112.5.09 Холандска књижевност (студије)
821.113 Северногерманска књижевност (Скандинавске књижевности)
821.113.09 Северногерманска књижевност (Скандинавске књижевности) (студије)
821.113.3 Исландска књижевност
821.113.3.09 Исландска књижевност (студије)
821.113.4 Данска књижевност
821.113.4.09 Данска књижевност (студије)
821.113.5 Норвешка књижевност
821.113.5.09 Норвешка књижевност (студије)
821.113.6 Шведска књижевност
821.113.6.09 Шведска књижевност (студије)
821.124 Латинска књижевност
821.124'02+821.14'02 Класичне књижевности (укључујући студије)
821.124.09 Латинска књижевност (студије)
821.13 Романске књижевности (укључујући студије)
821.131.1 Италијанска књижевност
821.131.1(494) Швајцарска књижевност на италијанском језику
821.131.1(494).09 Швајцарска књижевност на италијанском језику (студије)
821.131.1.09 Италијанска књижевност (студије)
821.132 Ретороманска књижевност
821.132.09 Ретороманска књижевност (студије)
821.133.1 Француска књижевност
821.133.1(493) Белгијска књижевност на француском језику
821.133.1(493).09 Белгијска књижевност на француском језику (студије)
821.133.1(494) Швајцарска књижевност на француском језику
821.133.1(494).09 Швајцарска књижевност на француском језику (студије)
821.133.1(71) Канадска књижевност на француском језику
821.133.1(71).09 Канадска књижевност на француском језику (студије)
821.133.1.09 Француска књижевност (студије)
821.134(7/8) Латиноамеричке књижевности
821.134(7/8).09 Латиноамеричке књижевности (студије)
821.134.2 Шпанска књижевност
821.134.2.09 Шпанска књижевност (студије)
821.134.3 Португалска књижевност
821.134.3.09 Португалска књижевност (студије)
821.135.1 Румунска књижевност
821.135.1.09 Румунска књижевност (студије)
821.14'02 Грчка књижевност, класична
821.14'02.09 Грчка књижевност, класична (студије)
821.14'04 Византијска књижевност
821.14'04.09 Византијска књижевност (студије)
821.14'06 Грчка књижевност, савремена
821.14'06.09 Грчка књижевност, савремена (студије)
821.16 Словенске књижевности
821.16.09 Словенске књижевности (студије)
821.16/.17 Словенске књижевности. Балтичке књижевности
821.16/.17.09 Словенске књижевности. Балтичке књижевности (студије)
821.161 Источнословенске књижевности
821.161.09 Источнословенске књижевности (студије)
821.161.1 Руска књижевност
821.161.1.09 Руска књижевност (студије)
821.161.2 Украјинска књижевност
821.161.2(497.11) Русинска књижевност у Србији (укључујући студије)
821.161.2.09 Украјинска књижевност (студије)
821.161.3 Белоруска књижевност
821.161.3.09 Белоруска књижевност (студије)
821.162 Западнословенске књижевности
821.162.09 Западнословенске књижевности (студије)
821.162.1 Пољска књижевност
821.162.1.09 Пољска књижевност (студије)
821.162.3 Чешка књижевност
821.162.3(497.11) Чешка књижевност у Србији (укључујући студије)
821.162.3.09 Чешка књижевност (студије)
821.162.3/.4 Чешка књижевност. Словачка књижевност = види 821.162.3, 821.162.4
821.162.4 Словачка књижевност
821.162.4(497.11) Словачка књижевност у Србији (укључујући студије)
821.162.4.09 Словачка књижевност (студије)
821.162.5 Лужичко-српска књижевност
821.162.5.09 Лужичко-српска књижевност (студије)
821.163 Јужнословенске књижевности
821.163.09 Јужнословенске књижевности (студије)
821.163.1 Старословенска књижевност
821.163.1.09 Старословенска књижевност (студије)
821.163.2 Бугарска књижевност
821.163.2(497.11) Бугарска књижевност у Србији (укључујући студије)
821.163.2.09 Бугарска књижевност (студије)
821.163.3 Македонска књижевност
821.163.3.09 Македонска књижевност (студије)
821.163.4 Српскохрватска књижевност
821.163.4.09 Српскохрватска књижевност (студије)
821.163.41 Српска књижевност
821.163.41-93 Српска књижевност за децу и омладину
821.163.41.09 Српска књижевност (студије)
821.163.41.09 a/ž Дела одређеног аутора
821.163.41.09-93 Српска књижевност за децу и омладину (студије)
821.163.41.09:398 Српска народна књижевност (студије)
821.163.41:398 Српска народна књижевност
821.163.42 Хрватска књижевност
821.163.42(497.11) Хрватска књижевност у Србији (укључујући студије)
821.163.42.09 Хрватска књижевност (студије)
821.163.6 Словеначка књижевност
821.163.6.09 Словеначка књижевност (студије)
821.17 Балтичке књижевности
821.172 Литванска књижевност
821.172.09 Литванска књижевност (студије)
821.174 Летонска књижевност
821.174.09 Летонска књижевност (студије)
821.18 Албанска књижевност
821.18(497.11) Албанска књижевност у Србији (укључујући студије)
821.18.09 Албанска књижевност (студије)
821.19 Јерменска књижевност
821.19.09 Јерменска књижевност (студије)
821.21 Индијске књижевности
821.21.09 Индијске књижевности (студије)
821.21/.41 Оријенталне књижевности. Семитске књижевности (укључујући студије)
821.211 Санскритска књижевност
821.211.09 Санскритска књижевност (студије)
821.214 Индијска књижевност, модерна
821.214.09 Индијска књижевност, модерна (студије)
821.214.58 Ромска (циганска) књижевност
821.214.58(497.11) Ромска (циганска) књижевност у Србији (укључујући студије)
821.214.58.09 Ромска (циганска) књижевност (студије)
821.22 Иранска књижевност
821.22.09 Иранска књижевност (студије)
821.41 Афро-азијске књижевности
821.41.09 Афро-азијске књижевности (студије)
821.411 Семитске књижевности
821.411.09 Семитске књижевности (студије)
821.411.16 Хебрејска (јидиш) књижевност
821.411.16.09 Хебрејска (јидиш) књижевност (студије)
821.411.21 Арапска књижевност
821.411.21.09 Арапска књижевност (студије)
821.42/.45 Афричке књижевности
821.42/.45.09 Афричке књижевности (студије)
821.51/.71 Урало-алтајске књижевности. Азијске књижевности (укључујући студије)
821.511.111 Финска књижевност
821.511.111.09 Финска књижевност (студије)
821.511.113 Естонска књижевност
821.511.113.09 Естонска књижевност (студије)
821.511.141 Мађарска књижевност
821.511.141(497.11) Мађарска књижевност у Србији (укључујући студије)
821.511.141.09 Мађарска књижевност (студије)
821.512 Алтајске књижевности
821.512.09 Алтајске књижевности (студије)
821.512.161 Турска књижевност
821.512.161(497.11) Турска књижевност у Србији (укључујући студије)
821.512.161.09 Турска књижевност (студије)
821.512.2 Тунгушка књижевност (укључујући студије)
821.512.3 Монголска књижевност (укључујући студије)
821.521 Јапанска књижевност
821.521.09 Јапанска књижевност (студије)
821.56 Ескимска књижевност (укључујући студије)
821.581 Кинеска књижевност
821.581.09 Кинеска књижевност (студије)
821.81/.82 Индијанске књижевности = види 821.81/.87
821.81/.87 Индијанске књижевности (укључујући студије)
821.922 Есперанто књижевност (укључујући студије)
82:1 Филозофија књижевности
82:111.852 Књижевна естетика
82:81'38 Поетика
902 Археологија, теорија
902.01 Типологија. Компаративно проучавање облика. Стратиграфија. Компаративно проучавање локалитета
902.2 Археолошки радови на терену и налазиштима уопште
902.3 Методе и технике археолошких истраживања на терену
902.6 Датирање у археологији
903 Праисторија
903/904 Праисторија. Археолошка налазишта. Културни остаци историјског доба
904 Културни остаци историјског доба
908 Проучавање области. Проучавање локалитета. Регионалне монографије
91 Географија
910.1 Географија. Регионална географија
911 Општа географија. Систематска географија. Теоријска географија
911.2 Физичка географија
911.3 Хумана географија / антропогеографија
911.37 Насеља
911.3:312 Демографска географија
911.3:33 Економска географија
912 Графички прикази одређених подручја. Географске карте. Атласи. Глобуси
913 Регионална географија уопште. Географија старог и модерног света
913(100) Регионална географија света
913(4) Географија Европе
913(41/49) Географија европских држава
913(497) Географија Балканског полуострва
913(497.1) Географија Југославије
913(497.11) Географија Србије
913(497.11+497.16) Географија Србије и Црне Горе
913(497.16) Географија Црне Горе
913(497.4/.7) Географија бивших југословенских република
913(5/9) Географија неевропских држава
929 Појединачне биографије. Збирне биографије
929.5 Генеалогија
929.6/.9 Хералдика. Племство. Одликовања. Заставе
93/94 Историја
930 Историја. Историографија
930.1 Историја као наука. Теорија и филозофија историје
930.2 Методологија историје. Помоћне историјске науке. Епиграфика. Палеографија. Дипломатика
930.25 Архивистика. Архиви
930.85 Културна историја. Историја цивилизације
94(100) Светска историја
94(100)".../04" Историја старог века
94(100)"04/14" Историја средњег века
94(100)"15/..." Историја новог века
94(100)"1914/1918" Први светски рат 1914-1918
94(100)"1939/1945" Други светски рат 1939-1945
94(3) Историја старог века
94(36) Историја европских народа до 476. године
94(367) Историја словенских народа
94(37) Историја старог Рима
94(38) Историја старе Грчке
94(398) Историја југоисточне Европе
94(4) Историја Европе
94(4)"04/14" Историја Европе средњег века
94(4)"15/..." Историја Европе новог века
94(41/49) Историја појединих европских држава
94(495.02) Историја Византије
94(497) Историја Балкана
94(497)"1912/1913" Балкански ратови
94(497.1) Историја Југославије
94(497.1)"1918/1941" Историја Југославије, између два светска рата
94(497.1)"1941/1945" Историја Југославије - Други светски рат
94(497.1)"1945/1992" Историја Југославије од 1945. до 1992. године
94(497.1+497.16)"1992/2006" Историја Југославије (СР). Србија и Црна Гора
94(497.11) Историја Србије
94(497.11)"04/14" Историја Србије средњег века
94(497.11)"15/..." Историја Србије новог века
94(497.11)"1804/1813" Историја Србије - Први српски устанак
94(497.11)"1804/1918" Историја Србије од 1804. до 1918. године
94(497.11)"1815" Историја Србије - Други српски устанак
94(497.11)"1914/1918" Историја Србије - Први светски рат
94(497.11+497.16) Историја Србије и Црне Горе
94(497.16) Историја Црне Горе
94(5) Историја Азије
94(5/9) Историја неевропских држава
94(6) Историја Африке
94(7) Историја Северне и Средње Америке
94(73) Историја САД
94(8) Историја Јужне Америке
94(9) Историја држава Јужног Пацифика и Аустралије
94(=1/=8) Историја појединих народа
94(=16) Историја Словена
94(=163) Историја јужнословенских народа
94(=163.41) Историја Срба
fik Фиктивни код