Заштита личних података

Као информaциони сервис словеначке науке, културе и образовања, IZUM на основу уговора обавља услуге обраде личних података у име и за рачун администратора личних података.

Библиотеке пуноправне чланице COBISS.SR система као администратори личних података одговорне су за сакупљање, чување и обраду личних података у складу са законима (Закон о заштити података о личности, Закон о библиотечко-информационој делатности, Закон о научно-истраживачкој делатности), другим правним актима (правилници о заштити личних података) и у складу са сврхом за коју су подаци сакупљени, сачувани и обрађени.

Као уговорни извођач IZUM изводи организационе и техничке поступке и мере да би обезбедио заштиту личних података, спречава случајно или намерно неовлашћено уништавање података, њихово мењање или губитак и неовлашћену обраду.

Личне податке могу да обрађују запослени код администратора личних података и запослени у IZUM-у када је то потребно због природе њиховог посла, при чему је обезбеђено накнадно утврђивање обрада личних података.