UNI-MB - logo
UMNIK - logo
 
E-viri
Celotno besedilo
Odprti dostop
  • Ravnak, Nives

    10/2019
    Publication

    Pri detektivski dejavnosti gre za poizvedovalno dejavnost. Večina dela je pridobivanje informacij o goljufijah in disciplinskih kršitvah delovnopravne zakonodaje zaposlenih tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Pri tovrstnem delu ima detektiv določena pooblastila, ki so določena z Zakonom o detektivski dejavnosti (»ZDD-1«, 2011). Z navedenim zakonom pa je detektivu tudi zapovedano, da mora pridobljene informacije skrbno varovati, tudi po končani karieri ne smejo govoriti o teh podatkih. Stranka, ki najame detektiva, s pooblastilom nanj prenese vse pravice, ki jih ima sama v določenem postopku. Največkrat se najema poslužujejo podjetja, ki želijo, da detektiv preveri resničnost podatkov, kot so izkoriščanje bolniškega staleža, preverjanje povračila potnih stroškov, kraje in podobno. Kadar se podjetja odločijo za detektivsko preiskavo namesto policijske, se zavedajo, da goljufi ne bodo kazensko odgovarjali, zato se podjetja raje odločijo, da bodo sami dosegli poravnavo, kot je sporazumno prenehanje pogodbe brez izplačila odpravnine s povrnitvijo škode. Če pri preiskavi detektiv ugotovi, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, mora o tem obvestiti policijo. Najpogostejše goljufije so spletne, zavarovalniške in gospodarske. Kadar detektiv ugotovi goljufije oziroma zlorabljanje delavskih pravic, kot so bolniška odsotnost, povračilo stroškov na delo in z dela, delo pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog, so njegove ugotovitve ključne za odpoved pogodbe o delovnem razmerju. Ker izjava detektiva velja kot dokaz, si mnogi ljudje zaradi strahu pred izgubo službe ne upajo izrabljati pravic bolniškega staleža, povrnitve stroškov na delo in z dela ter podobno. Zaradi detektivskega dela je tako veliko manj goljufij in prevar, vendar vseeno več kot pred desetimi leti, saj so se možnosti izvedbe goljufije povečale z napredkom tehnologije. Detective activities are inquisitive activities and most of the work consists of gathering informations about frauds and disciplinary violations of labour and legal legislations regarding employees in both, private and public sector. In this kind of work, detective has some certain authorisations, which are bind within Law about detective activities (»ZDD-1«, 2011). Certain law tells the detective, that he must informations, which he gathered, keep it to himself, even after he doesn´t work as a detective anymore. A client, that hires a detective, transfers all of his rights regarding his case to a detective. Detectives are usually hired from companies that are trying to investigate exploitation of sick leave, reimbursements of travel expenses, theft and so on. When company hires a detective instead of police, they know, that crooks won´t be punished but companies would demand settlement, for example consensually cancellation of work contract without settlement and with reimbursement of damage. When detective discovers that the case is regarding illegall activities, then the detective has to inform the police. Most common frauds are web, insurance and economy frauds. When detective finds out that theres is a fraud regarding abuse of worker´s rights, sick leave, reimbursements of travel expenses, work under influence of alcohol and forbidden drugs, his work is crucial for cancellation of work contract. Beacuse the detective´s word is regarded as a proof, most of the people are afraid of using their rights regarding sick leaves, reimbursements of travel expenses etc. Because of detectives, there are fewer frauds and scams, but still more than 10 years ago, beacuse of the evolved technology.