Други бази данни в системата COBISS.BG

данни за български библиотеки
нормативна база за имена на лица и колективни органи
достъп до електронни публикации със библиографски запис в COBIB.BG