Të rejat dhe njoftimet

Të rejat COBISS+, V13.0

15.01.2023

Të rejat, përmirësimet dhe plotësimet

 • Ndryshimi i modelit të rezervimit për bibliotekat me vende për tërheqjen e materialit. Në modelin e ri respektohet statusi më i mirë nga koleksionet e departamenteve, pavarësisht numrit të inventarit.
 • Përditësimi i hyrjes në Profili im përmes Google dhe largimi i hyrjes përmes FacebooK.
 • Shfaqja e ikonës për lokalizuesin e materialit është lidhur me modelin dhe shënimin e të dhënave për numrin e inventarit dhe/ose KDU-së së materialit.

COBISS+ V12.0 new features

09.10.2022

News, bug fixes and updates

 • Change of the reservation model for libraries without pickup locations; the best status from the department holdings is taken into account regardless of the material accession number. 
 • The new Book locator application was added to COBISS+ for a visual 3D representation of the location of the selected material on the library shelf. The application enables a simple map of the library space with elements such as shelves, book boxes, counters, tables, chairs and other elements, as well as a 3D display of the library space.
 • Improved display of organisations and variant headings, as well as a link to the SICRIS record, if it exists, for records in the CONOR database.

COBISS+ V11.0 new features

19.06.2022

News, bug fixes and updates

 • My library was updated with the Delivery address tab, where the members can change the delivery address for reserved material with the pickup location »Delivery by mail«.
 • The records in COBIB and records for e-resources were updated with the PDF button with the link to the open access full text, if the record for this material is in the Unpaywall database.

New features COBISS+, V10.0

16.04.2022

New features, bug fixes and updates

 • Changed domain or web address on the COBISS+ website, which now includes the country designation and the language designation.
 • Unpaywall database added with tens of millions of open access scientific articles with links to full texts.
 • My Searches – we have enabled you to freely name your saved searches. 
 • New citation formats added.

Të rejat COBISS+, V9.0

21.11.2021

Të rejat, përmirësimet dhe plotësimet

 • Është shtuar mundësia e vendosjes së sinjalizimit për kërkimin e ekzekutuar ose të ruajtur (Search alerts), i cili bën të mundur që përdoruesi në periudhën e përzgjedhur (një herë në javë ose në muaj) në adresën e vet elektronike të pranoj njoftimin për materialin e ri, të lidhur me kërkimin e tij. Për momentin është i disponueshëm versioni beta i këtij funksioni. Lista e njoftimeve është e disponueshme në skedën e re Sinjalizimet e mia në Profili im COBISS.
 • Është mundësuar kërkimi sipas termineve brenda faseteve të veçanta
 • Në pjesën Kërko tutje është përditësuar funksioni Të gjitha botimet dhe përkthimet si dhe është shtuar mundësia Të gjitha botimet në këtë gjuhë.
 • Është riemëruar butoni SFX në Tekst i plotë, butoni WorldCat shfaqet nëse regjistrimi paraqitet në formatin COMARC.
 • Është plotësuar shfaqja e të dhënave për regjistrimet adligat.
 • Në listën Materiali në Biblioteka ime, titujt e materialeve në të gjitha tabelat (Huazuar, Rezervuar, Materiale të tjera dhe Burimet online) tani janë të lidhura përmes linqeve.
 • Është bashkërënduar shfaqja e të dhënave nga fushat 856, për të dhënat nga dCOBISS dhe baza ELINKS.SI.

New features COBISS+, V8.0

04.06.2021

New features, updates and supplements:

 • For borrowed and/or reserved material, additional information about expected date after which the material will be available and the data about the position in the queue in case of reservation of the material are displayed.
 • Simplified loan procedure and the option of earlier return of audiobooks of the provider Audibook added. 
 • When changing the membership card number, loan history is transferred to the new membership, too.
 • The display of additional text in the window for selecting the pickup location when reserving the material is possible.
 • New citation formats added.

Të rejat COBISS+, V7.13

28.03.2021

Të rejat, përmirësimet dhe përditësimet

 • Formulari për kërkimin e avancuar është përditësuar dhe plotësuar me mundësinë e përzgjedhjes së filtrave në fasetet e përzgjedhura para ekzekutimit të kërkimit.
 • Është përditësuar shfaqja e numrit të huazimeve për një regjistrim me mundësinë e përzgjedhjes së periudhës.
 • Është shtuar mundësia e shfaqjes së regjistrimit në formatin e përzgjedhur për citim dhe eksporti në BibTex e RIS, pa pasur nevojë të hyni në Profili im COBISS.
 • Shfaqja e rezultateve të kërkimit është kufizuar në 1.000 regjistrimet e para ose në 50 faqe, nëse vendoset mundësia 10/faqe.
 • Në përzgjedhjen dhe vendosjen e parametrave të formatit për shfaqjen e rezultateve të kërkimit për një faqe është shtuar mundësia 100/faqe.

Të rejat COBISS+, V7.12

18.10.2020

Të rejat, përmirësimet dhe përditësimet:

 • Është shtuar funksioni i ri Porositja e materialit. Funksioni përdoret për porositjen e artikujve dhe burimeve elektronike në kuadër të huazimit ndërbibliotekar.
 • Është përrmirësuar performanca e COBISS+ për përsonat e verbër dhe ata me shikim të dobësuar.
 • Është përditësuar shfaqja e disponueshmërisë së burimeve elektronike.
 • Është përditësuar forma dhe përmbajtja e njoftimeve elektronike, të cilat anëtari i pranon nga COBISS+, gjatë regjistrimit, gjatë redaktimit të fjalëkalimit dhe adresës elektronike në bibliotekë (fjalëkalimi i harruar për Profili im COBISS, ndryshimi ose vendosja e adresës elektronike, regjistrimi online, krijimi i profilit me adresën elektronike).
 • Fotografitë e profilit apo avatarët duken edhe në COBISS+, ku edhe mund të redaktohen.
 • Është mundësuar fshirja e historisë së huazimeve në Biblioteka ime.
 • Te kërkimi i avancuar është mundësuar përdorimi i operatorit logjik OR në fushën e njëjtë për kërkim.
 • Është përmirësuar shfaqja e linqeve dhe e dokumenteve dCOBISS në të dhënat bazë të regjistrimit.

Të rejat COBISS+, V7.11

09.05.2020

Të rejat, përmirësimet dhe përditësimet:

 • Ndryshimi i shiritit të menusë COBISS+ që përmirëson përvojën e përdoruesit.
 • Në kufizimin me fasete është mundësuar përdorimi i disa filtrave njëherësh.
 • Në të gjitha bazat në kuadër të COBISS+ dhe në të gjitha burimet elektronike është mundësuar eksporti i listës së rezultateve dhe të dhënave për materialin në excel, pa pasur nevojë të hyni në Profili im COBISS.
 • Kur përdoruesi ndodhet brenda Profili im COBISS, Bibliotekat e mia paraqiten nën formularin për kërkim.
 • Në Biblioteka ime mund të fshihet numri i telefonit.
 • Është mundësuar kthimi i parakohshëm i librave elektronikë të ofertuesit Biblos.

Të rejat COBISS+, V7.10

01.03.2020

Të rejat, përmirësimet dhe përditësimet:

 • Është përditësuar dhe riemëruar Profili im COBISS dhe është përfshirë kontrolli për mungesën e adresës elektronike. Adresa elektronike është një nga identifikuesit kryesorë për të hyrë në Profili im COBISS.
 • Në eksportin e të dhënave nga Rafti im janë shtuar regjistrimet e burimeve elektronike.
 • Për kërkim në COBISS është shtuar faseti Tipologjia e dokumenteve/veprave.
 • Për kërkim të burimeve elektronike është shtuar faseti Data e botimit.
 • Është thjeshtësuar procedura e huazimit të librave elektronikë të ofertuesit Biblos.