COLIB.KS – të dhënat për bibliotekat e Kosovës

Baza e të dhënave COLIB përmban të dhëna për bibliotekat, të cilat janë pjesëmarrëse në sistemin COBISS.