opac.navbar.search.other-bases.unpaywall

Израз за търсене
 
Базата данни Unpaywall съдържа милиони пълнотекстови научни статии с отворен достъп. Публикациите с отворен достъп са събрани от бази данни на над 50 000 издатели и репозиториуми.